Ako zrušiť PZP (Povinné zmluvné poistenie)

0
10

Poistenia sú partnerstvá na dobu určitú. A sú vypovedateľné. Želanie zrušiť poistenie, konkrétne PZP,  je väčšinou spojené s tým, že poistník objaví lacnejšiu ponuku a chce zmeniť poisťovateľa.

Problémom pri zmene poistenia je nájsť správnu formu a predovšetkým správnu výpovednú lehotu v džungli rôznych všeobecných podmienok príslušného poisťovateľa.

Každý, kto chce zrušiť existujúce poistenie a/alebo zmeniť poisťovateľa, by mal vypovedať, alebo zrušiť existujúcu zmluvu len vtedy, keď riziko, ktoré má byť poistené, kryje nový poisťovateľ.

Kto napríklad zruší poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bez uzatvorenia nového poistenia, jazdí bez poistenia a dopúšťa sa trestného činu. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné poistenie, vyžaduje ho zákon.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ak vodič spôsobí nehodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla kryje škodu, ktorú utrpí druhý účastník cestnej premávky – bez ohľadu na to, či ide o chodca, vodiča auta alebo cyklistu. Platí sa aj za škody na cudzom majetku, napríklad na zasiahnutom múre nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa nevzťahuje na opravy vlastného auta.

Kedy sa dá zrušiť PZP

Poistné zmluvy na motorové vozidlá majú spravidla platnosť jeden rok (technický, alebo kalendárny). Zásadne treba rozlišovať medzi včasnou výpoveďou na konci poistného roka, resp. pred ďalším termínom splatnosti a osobitným právom výpovede počas trvania zmluvy.

Kedy je teda možné podať výpoveď poistnej zmluvy:

 • pri vyradení motorového vozidla (alebo motocykla) z evidencie,
 • pri zmene vlastníka vozidla (napríklad pri predaji)
 • pri zmene leasingového nájomcu
 • po krádeži vozidla,
 • po škodovej udalosti,
 • alebo najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Pozor! Nestačí, aby bola výpoveď podaná na pošte v tomto termíne – musí byť doručená poisťovni. Následne zmluva zaniká dohodou medzi poisťovňou a poistníkom.

Dôležité! Ak má vaše poistenie platnosť jeden kalendárny rok, výpoveď  môžete podať do 18. novembra. Ak zmluva nebude ukončená do tohto dátumu, automaticky sa predĺži o ďalší rok. Základné pravidlo teda  znie: Ak zmeškáte lehotu na riadnu výpoveď, ste zmluvne viazaní na poistenie na ďalší rok.

Existuje však jedna výnimka: Ak vás poisťovateľ informuje o zvýšení poistného až v novom roku poistenia, môžete poistenie aj napriek začiatku roka vypovedať spätne k začiatku roka a uplatniť si vrátenie poistného, ktoré ste už zaplatili.

Povinné zmluvné poistenie automaticky zaniká:

 • po uplynutí doby, na ktorú bolo poistenie uzavreté
 • v prípade neuhradenia poistného (ak nebolo zaplatené do 1 mesiaca po jeho splatnosti)

Povinné zmluvné poistenie môže vypovedať aj poisťovňa a to za rovnakých podmienok ako poistník, t. j. najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

Vyradenie motorového vozidla z evidencie

Táto eventualita zvyčajne nastane, ak je vozidlo zničené napríklad po havárii, resp. neopraviteľné. V tomto prípade vzniká právo na vypovedanie povinného zmluvného poistenia. K výpovedi je potrebné doložiť potvrdenie o vyradení vozidla.

Zmena vlastníka vozidla

Pred výpoveďou PZP je potrebné odhlásiť, resp. prepísať vozidlo na dopravnom inšpektoráte. Zavedením nových EČ sa prepis vozidla zjednodušil – celý proces prebehne na jednom pracovisku, nový majiteľ už nemusí vybavovať nové doklady a tabuľky s EČ podľa miesta trvalého pobytu.

Pri prepise ani nemusia byť prítomní obaja aktéri. Stačí, ak predávajúci disponuje úradne overeným písomným splnomocnením na vykonanie zmeny držby vozidla (splnomocnenie môže byť podané aj cez elektronickú službu), alebo preukáže iný doklad o zmene vlastníctva vozidla (napríklad právoplatný rozsudok súdu, alebo právoplatné uznesenie z dedičského konania).

Predávajúci len zašle poisťovni žiadosť o zrušenie PZP z dôvodu predaja vozidla a kupujúci má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu. Poisťovňa si overí zmenu držiteľa cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, kde sa objaví do dvoch dní od vykonania zápisu na dopravnom inšpektoráte.

 

Pozor pri predaji vozidla cez autobazár! Autobazár neprepisuje vozidlo na seba, čo znamená, že PZP platíte dovtedy, kým sa nenájde kupec. Na neho sa následne vozidlo prepíše a poistenie sa zruší.

Zmena leasingového nájomcu

Výpoveď poistenia podávate k dátumu zmluvy podpísanej s leasingovou spoločnosťou. Výpoveď pošlite, alebo predložte v poisťovni s priloženou kópiou dohody o zmene leasingového nájomcu a bielou a zelenou kartou.

Krádež vozidla

V tomto prípade je potrebné priložiť k výpovedi protokol spísaný o odcudzení vozidla na polícii.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Škodová udalosť

Po každej škodovej udalosti, ktorú nahlásite poisťovni, máte právo zrušiť a zmeniť poistenie. Bez ohľadu na to, či poistenie kryje škodu, alebo nie. Zrušiť ho však môžete až po tom, ako poisťovňa uzná, alebo odmietne povinnosť poskytnúť plnenie zo zodpovednosti, alebo po ukončení rokovaní o plnení.

Hneď ako vám poskytovateľ oznámi, že likvidácia škody je ukončená, môžete poistenie auta zrušiť. Výpoveď je potrebné podať do 1 mesiaca po oznámení poisťovateľa. Zrušenie poistky sa uskutoční do štyroch týždňov od prijatia výpovede.

 

Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie

Vypovedanie zmluvy musí oznámiť poistník, teda osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním určená oprávnená osoba na základe plnej moci.

 • V minulosti sa museli poistné zmluvy rušiť zvyčajne písomne. Toto už neplatí paušálne – niektoré poisťovne ponúkajú aj možnosť podania výpovede online. V každom prípade však budú od vás požadovať vyplnené, podpísané a naskenované tlačivá. V ideálnom prípade sa potvrdzovací e-mail vygeneruje automaticky. V opačnom prípade sa uistite, že potvrdenie o procese zrušenia sa v nejakej forme zobrazuje na portáli, urobte si snímku obrazovky a uložte ju.
 • Ak si chcete byť istí, pošlite výpoveď ako doporučený list s doručenkou. Ak sa vyskytnú nezrovnalosti, ľahko dokážete, že list poisťovňa dostala. Poštová pečiatka nehrá pri zrušení žiadnu úlohu. Je dôležité, aby list obdržal poisťovateľ najneskôr v stanovenom termíne. Naše odporúčanie: List odošlite aspoň štyri pracovné dni pred termínom. A ajj keď podáte výpoveď listom, požiadajte o potvrdenie zrušenia.
 • Poistenie môžete zrušiť aj osobne, v pobočke poisťovne. V tomto prípade požiadajte pracovníka o potvrdenie výpovede s pečiatkou poisťovne a aktuálnym dátumom jej doručenia.

Údaj, ktorý je pre výpoveď dôležitý, je číslo poistnej zmluvy. Nie je na škodu, ak v písomnej výpovedi uvediete aj evidenčné číslo vozidla. Pri výpovedi online zadávate údaje, ktoré od vás požaduje systém. Niektoré portály nie sú príliš užívateľsky prívetivé: spôsob zrušenia je niekedy skrytý za nespočetnými kliknutiami, takže zákazníci to frustrovaní vzdávajú.

 

Čo treba mať pri zrušení PZP na pamäti:

 • v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení, pri zrušení PZP ste povinný vrátiť tzv. zelenú kartu,
 • v momente zrušenia starej PZP by už malo byť platné nové povinné zmluvné poistenie – poistenia musia na seba nadväzovať,
 • požiadajte o potvrdenie o bezškodovom priebehu poistenia, ak tomu tak bolo.

Tip na záver: porovnajte ceny, zmeňte poisťovňu a ušetrite!

V poistení motorových vozidiel je obrovský konkurenčný tlak.  Poskytovatelia sa snažia navzájom si kradnúť zákazníkov – najmä znižovaním cien za nové zmluvy. Ceny sa preto oplatí každoročne porovnávať, veď ako vidíte, zrušiť PZP je jednoduché. Stačí si len ustrážiť termín!

Ďakujeme za hlas

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here