Bezškodový priebeh pri povinnom zmluvnom poistení

0
291

Z pohľadu povinného zmluvného poistenia hrá mimoriadne dôležitú úlohu bezškodový priebeh poistenia. Ide o obdobie, kedy neprišlo k žiadnej škodovej alebo poistnej udalosti, čo je v prípade poisťovní poskytujúcich bonus za bezškodový priebeh dôležité pre výslednú cenu PZP. Platí to však aj v prípade malusu, čo je opak bonusu, čiže nie zľava, ale navýšenie ceny.

Poisťovne poskytujúce zákonnú poistku na auto, motorku aj iné motorové vozidlá s povinnosťou uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu majú individuálne pravidlá pre bezškodový priebeh. Týka sa to tak doby, ako aj uplatňovania bonusu alebo malusu.

Nakoľko bezškodový priebeh je veľmi dôležitým faktorom hlavne z pohľadu poistenca a zároveň platí, že poisťovne pracujú s týmto faktorom odlišne, je dobré porovnať si všetky poistenia aj s ohľadom na uplatňovanie bezškodového priebehu pri povinnom zmluvnom poistení. Na cenu to má totiž oveľa dôležitejší význam, ako ostatné zľavy a akcie.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je bezškodový priebeh pri PZP

Zjednodušene by sa dalo povedať, že bezškodový priebeh pri PZP je obdobie, kedy neprišlo k poistnej alebo škodovej udalosti. Samotný bezškodový priebeh sa využíva nielen pri povinnom zmluvnom poistení, ale napríklad aj pri havarijnom poistení.

Bezškodový priebeh pri PZP je doba, počas ktorej neprišlo k škodovej alebo poistnej udalosti, ktorej následky by museli byť pokryté z poistného plnenia v súvislosti s PZP.

Bezškodový priebeh má súvis tak s bonusom k poisteniu, ako aj s malusom, pričom platí, že čím dlhší bezškodový priebeh poistenec má, tým vyšší bonus k poisteniu získa.

Tento parameter sa uplatňuje všeobecne v PZP a týka sa napríklad aj motoriek.

Pokiaľ ide o posudzovanie bezškodového priebehu na účely bonusu alebo malusu, poisťovne majú v tomto ohľade individuálne podmienky. Niektoré napríklad odpustia motoristovi prvú škodovú udalosť, iné využívajú bezškodový priebeh pri PZP len na účely bonusu a nie aj malusu. Preto je dôležité porovnať si vždy všetky poistné podmienky danej poisťovne.

Okrem toho treba vedieť o bezškodovom priebehu a jeho vzťahu k poistnému aj:

 • za škodovú udalosť sa považuje taká, ktorá bola hradená priamo z PZP, čiže ak máte pripoistenia k zákonnej poistke, poistné plnenie z nich by nemalo ovplyvniť PZP
 • bonus za bezškodový priebeh sa získava automaticky podľa dĺžky obdobia tohto priebehu, pričom platí, že čím dlhšie je obdobie bez škody, tým vyššiu zľavu máte
 • pri maluse je to už individuálne u každej poisťovni, niektoré postupujú podobne, ako pri bonuse, iné za jednu škodovú udalosť skrátia bezškodový priebeh aj o 36 mesiacov
 • bezškodový priebeh sa viaže na poistníka a kategóriu vozidiel, to znamená, že si ho viete prenášať aj z poisťovne do poisťovne, ale iba ak poisťujete ten istý typ vozidla

ŽIADOSŤ O BEZŠKODOVÝ PRIEBEH K PZP

Pre poistníka je zároveň v prípade zmeny poisťovne dôležité získať z poslednej poisťovne aj potvrdenie o bezškodovom priebehu. To sa vydáva cez žiadosť, prípadne to poisťovňa spraví sama. Toto  potvrdenie slúži pre novú poisťovňu k uplatneniu bonusu za bezškodový priebeh.

Ktoré poisťovne uplatňujú bezškodový priebeh pri PZP a ako

V zásade platí, že všetky poisťovne poskytujúce zákonné poistenie za zodpovednosť voči škodám spôsobeným motorovými vozidlami, pracujú s bezškodovým priebehom. Každá z nich však môže mať odlišné podmienky pre priznávanie bonusu a uplatňovanie malusu.

Tu je prehľad parametrov bezškodového priebehu a ich uplatňovanie pri zákonnej poistke:

Bezškodový priebeh pri PZP Allianz

 • pri povinnom zmluvnom poistení pracuje s bezškodovým priebehom aj poisťovňa Allianz, ktorá ho uplatňuje tak z pohľadu možného bonusu, ako aj z pohľadu malusu
 • v prípade maximálneho bonusu z poistenia, čo je až 60%, je dôležité, aby mal poistenec bezškodový priebeh v dobe 120 mesiacov, kedy získa najvyššiu zľavu
 • ak ide o opačnú situáciu, čiže malus, tu už platí, že najvyššiu prirážku vo výške 60 % uplatní poisťovňa pri poistencoch, kde je doba bezškodového priebehu -49 mesiacov

Bezškodový priebeh pri PZP Axa

 • poisťovňa Axa pracuje tiež s bezškodovým priebehom povinného zmluvného poistenia a to tak pri výpočte bonusu z ceny PZP, ako aj v prípade výpočtu malusu
 • ak chcete získať pri zákonnej poistke od poisťovne Axa maximálny možný bonus, čo je až 60 %, musíte mať dobu bezškodového priebehu zhodne minimálne 120 mesiacov
 • podobne ako v poisťovni Allianz, aj tu platí, že maximálnu prirážku k základnej cene PZP, poisťovňa uplatní pri období -49 mesiacov, malus je ale vyšší, až 800 %

Bezškodový priebeh pri PZP ČSOB

 • ČSOB poisťovňa počíta pri povinnom zmluvnom poistení tiež s bezškodovým priebehom, aj keď v tomto prípade je systém bonusov a malusov mierne odlišný
 • sledovaným obdobím z hľadiska bonusu a malusu je v prípade zákonnej poistky obdobie posledných 36 mesiacov, čiže dôležité je toto bezškodové obdobie
 • za každú jednu škodovú udalosť v tomto rozhodujúcom období klesá bonus pre PZP o 10 % oproti základnej cene a môže ísť tak maximálne do malusu až 150 %

Bezškodový priebeh pri PZP Generali

 • poisťovni Generali viete tiež využiť bezškodový priebeh na získanie zaujímavého bonusu a zľavy z pôvodnej výšky základnej ceny pre povinné zmluvné poistenie
 • maximálny bonus, ktorý je 60 %, získate za predpokladu, že v rozhodnej dobe 84 a viac mesiacov nebudete mať škodovú udalosť, z ktorej by bolo poistné plnenie
 • poisťovňa však uplatňuje aj malus, čo znamená, že v prípade zápornej doby bezškodového priebehu musíte počítať s podobným navýšením a to za -49 mesiacov

Bezškodový priebeh pri PZP Genertel

 • pokiaľ sa rozhodnete pre zákonnú poistku svojho vozidla v poisťovni Genertel, získate tiež možnosť využiť bezškodový priebeh k získaniu zľavy na cene poistenia
 • maximálna zľava, čiže bonus, ktorú poisťovňa ponúka, je 33 % a túto zľavu získate vtedy, ak budete mať bezškodový priebeh po dobu aspoň 84 mesiacov alebo viac
 • naopak, poisťovňa uplatňuje aj opačný postup pri maluse, čiže navýšení v prípade škodových udalostí, keďže malus môže byť až 200 % pôvodnej sumy poistenia

Bezškodový priebeh pri PZP Groupama

 • poisťovni Groupama je možné tiež získať bonus v prípade bezškodového priebehu, zároveň platí aj to, že poisťovňa vo svojich tabuľkách nepozná klasický malus
 • maximálny možný bonus a to až 60 % z pôvodnej výšky ceny poistenia, je možné získať za 72 mesiacov bezškodového priebehu, čo je maximálna rozhodujúca doba
 • ak ide o malus, ten poisťovňa neuvádza, na druhú stranu platí, že každá škodová udalosť hradená z PZP znižuje bezškodovú dobu o 12 mesiacov, teda aj bonus za PZP

Bezškodový priebeh pri PZP Komunálna poisťovňa

 • v prípade Komunálnej poisťovne a jej povinného zmluvného poistenia platí, že na rozdiel od iných poisťovní, viac ako dĺžka bezškodovej doby je dôležitý počet škôd
 • pri bonuse totiž poisťovňa berie ako rozhodnú dobu len obdobie posledných 12 mesiacov histórie poistníka a to platí tak pre bonus z poistenia, ako aj pre malus
 • na získanie maximálneho bonusu, čo je 60 %, môžete mať dokonca aj 1 rozhodnú udalosť, pri 6 rozhodných udalostiach sa už bonus končí, no malus nenastáva
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Bezškodový priebeh pri PZP Kooperativa

 • bezškodový priebeh viete využiť naplno vtedy, ak si uzatvoríte poistnú zmluvu pre zákonné povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel v poisťovni Kooperativa
 • v tomto prípade získate bonus na poistnom až 60 % v prípade, ak máte dobu bez škody hradenej z PZP aspoň 60 mesiacov, čím je ich menej, tým je aj menší bonus k PZP
 • poisťovňa využíva aj uplatňovanie malusu a to už od záporného obdobia -1 až -12 mesiacov, kedy je malus 10 %, najviac dosiahne po -61 mesiacoch a to 60 %

Bezškodový priebeh pri PZP Union

 • ak uzatvoríte povinné zmluvné poistenie v poisťovni Union, viete získať bonus až do výšky 50 % z pôvodnej a plnej ceny za zákonnú poistku pre poistné motorové vozidlo
 • aby ste mohli dosiahnuť maximálny bonus, musíte mať bezškodový priebeh v dĺžke 60 mesiacov a viac, minimálny bonus 10 % sa poskytuje za obdobie 12 mesiacov
 • poisťovňa ale uplatňuje aj malus, čiže navýšenie základnej a plnej ceny povinného zmluvného poistenia, kde môže byť malus až 40 % a to pri -37 mesiacoch obdobia

Bezškodový priebeh pri PZP Uniqa

 • bezškodový priebeh berie do úvahy aj poisťovňa Uniqa, ktorá používa systém 9 tried pre bonus k poisteniu a 5 tried pre malus, pričom používa osobitné uplatňovanie
 • za bezškodový priebeh minimálne 9 rokov získate zľavu z plnej ceny poistky vo výške 50 %, pričom už za jeden rok bez škodovej udalosti máte nárok na zľavu aspoň 10 %
 • pokiaľ spôsobíte škodovú udalosť, v systéme tried klesnete o 3 triedy, čiže postupne sa dostávate od najvyššieho bonusu až po najvyšší malus, ktorý je 50 % z poistného

Bezškodový priebeh pri PZP Wüstenrot

 • v prípade poisťovne Wüstenrot je využitie bezškodového priebehu možné tiež, ale aj v tomto prípade platí, že sa jedná o odlišný systém oproti zaužívaným modelom
 • Wüstenrot totiž berie ako rozhodné obdobie z hľadiska bezškodového priebehu len posledných 36 mesiacov, čo je výhoda pre tých, čo spôsobili v minulosti škodu
 • netypický je aj malus, ktorý poisťovňa ako taký neuplatňuje, čiže pokiaľ ste v rozhodnom období mali škodovú udalosť, jednoducho nezískavate žiadny bonus

Najčastejšie otázky o bezškodovom priebehu pri PZP

Vzhľadom na to, že poisťovne pristupujú k využitiu bezškodového priebehu pri PZP z pohľadu bonusu a malusu individuálne, je dôležité sa zaujímať aj o praktické stránky tohto systému. Ak by ste chceli vedieť viac, môžete si preštudovať poistné podmienky.

Tie najdôležitejšie otázky a dotazy však zodpovieme aj tu a teraz:

Od akej doby sa spôsobená škodová udalosť uplatní pri bonuse/maluse?

Pokiaľ sa vám stane škodová alebo poistná udalosť, kedy bude potrebné poistné krytie zo strany poisťovne v rámci povinného zmluvného poistenia, táto udalosť ovplyvní výšku poistného až od nasledujúceho obdobia predĺženia zmluvy. Spravidla sa poistné zmluvy predlžujú po 1 celom technickom roku a vtedy príde aj k uplatneniu tejto udalosti.

Ktoré udalosti nemajú vplyv na dobu bezškodového priebehu pri PZP?

Ak ide o systém bonusu a malusu, tak platí, že nie každá škodová udalosť musí nutne znamenať problémy z hľadiska získania zľavy alebo uplatnenia navýšenia poistného. Za rozhodnú udalosť na účely bezškodového priebehu sa nepovažuje udalosť, pri ktorej nevzniklo plnenie zo strany poisťovni a ani udalosť z iných poistení, napríklad pripoistenia.

Ak nebudem mať potvrdenie o bezškodovom priebehu, nezískam bonus?

Hoci poisťovne samé od seba posielajú pri ukončení poistnej zmluvy aj potvrdenie o bezškodovom priebehu, môže sa stať, že toto potvrdenie stratíte. V tom prípade to neznamená, že nezískate bonus, nakoľko viacero poisťovní potvrdenie nevyžaduje automaticky, ale až v prípade pochybností. Nie je teda nevyhnutné ho vždy predložiť.

Ak som mal bezškodový priebeh na osobnom aute, platí mi aj pre motorku?

Nie, bezškodový priebeh sa síce viaže k poistníkovi, a preto je možné v ňom pokračovať aj v inej poisťovni, ale zároveň sa viaže aj na určitú kategóriu vozidla. Ak ste mali bezškodový priebeh na osobnom motorovom vozidle do 3,5 tony, môžete v ňom pokračovať len v tejto istej kategórii. To isté platí aj pre motocykel, bezškodový priebeh sa viaže len na motocykle.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Využiť na maximum svoj bezškodový priebeh môžete aj v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy pre zákonnú poistku cez internet. Navyše, ak na to využijete online kalkulačku a porovnávač, môžete získať prehľad o tom, kde získate najlepší bonus a zľavu.

Proces dojednania poistenia online je pritom jednoduchý:

Najskôr zadajte do PZP kalkulačky údaje o sebe a vozidle a počkajte na výpočet.

Porovnajte si všetky poistenia, ktoré vám kalkulačka ponúkne a vyberte si to najlepšie.

Vyplňte zvyšok údajov, odošlite žiadosť a počkajte, kým vám príde nová zmluva.

Zrušte starú zmluvu, podpíšte novú, zaplaťte poistné a máte novú zákonnú poistku.

Okrem zrušenia, čiže výpovede, starej poistnej zmluvy, viete vybaviť všetko ostatné online a to už aj vrátane platby poistného. Niektoré porovnávače a kalkulačky totiž ponúkajú už aj možnosť platby poistky ihneď po dojednaní poistného a podpísaní zmluvy. Štandardne sa to dá platobnou kartou online, prípadne cez mobilný telefón s využitím špeciálneho QR kódu.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


V prípade, že využijete overené a kvalitné kalkulačky či porovnávače, získate tiež:

 • úsporu času a energie, nakoľko nemusíte nikam chodiť, nemusíte porovnávať cenníky poisťovní a viete na jednom mieste porovnať zákonné poistenie všetkých poisťovní
 • okrem cien poistného, ktoré získate na mieru, môžete porovnať poistenia aj z pohľadu bezškodového priebehu, rovnako tak z pohľadu niektorých nefinančných parametrov
 • nezávislý pohľad na poistky a hlavne viac pohodlia pri uzatváraní a dojednávaní poistnej zmluvy, dokonca vám táto zmluva a tiež biela a zelená karta prídu mailom

Zákonné poistenie si viete dojednať tak pre osobné autá, ako aj pre motocykle, prívesné vozíky, skútre alebo pre ľahké úžitkové motorové vozidlá do 3,5 tony. Platí to tak v prípade poistenia úplne nového motorového vozidla, ako aj vtedy, ak meníte starú poisťovňu z dôvodu nespokojnosti s jej službami. Cez internet dnes zariadite naozaj všetko od A po Z.

VÝPOVEĎ STAREJ ZMLUVY O PZP

Pokiaľ ide o ukončenie starej zmluvy, toto sa nedá už vybaviť online, nakoľko výpoveď musí mať písomnú formu a je potrebné ju poslať na poštovú adresu poisťovne. Nezabudnite pri tom dodržať formu aj obsah, najmä uviesť dôvod výpovede a zaslať aj prípadné prílohy.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Ak chcete mať najvýhodnejšie a najlacnejšie povinné zmluvné poistenie, práve online kalkulačky a porovnávače vám v tom môžu výrazne pomôcť. Využíva ich čoraz viac vodičov a to aj kvôli možnosti porovnania najlepšieho poistenia z hľadiska bezškodového obdobia.

Veľmi dôležité ale je, aby ste používali len kvalitné kalkulačky a porovnávače:

 • samozrejmosťou by malo byť nestranné porovnanie všetkých možností poistenia, dôležité je tiež pracovať s aktuálnymi údajmi, napríklad aj ohľadom bonusov
 • výpočet poistného by mal byť konečný, mal by zahŕňať všetky bonusy a malusy súvisiace s bezškodovým priebehom a cena by mala byť počítaná na mieru
 • najlepšie je, ak je online kalkulačka alebo porovnávacia služba súčasťou väčšieho poistného portálu, ideálne takého, ktorý je známejšou značkou a má svoju históriu
 • nemenej dôležité sú aj niektoré funkcie, napríklad nielen porovnanie poistenia, ale aj jeho uzatvorenie cez internet a úplne ideálne aj možnosť platby online a ihneď

Vďaka online kalkulačkám a porovnávacím službám je uzatvorenie výhodného poistenia doslova hračkou, no to platí len pre overené a kvalitné kalkulačky spĺňajúce spomínané kritéria. Len v ich prípade viete totiž najviac využiť spomínané bonusy, ale aj uzatvoriť poistenie na mieru a bez toho, aby ste museli niekam ísť, čisto len online.

Nechcete strácať už ďalej čas? Potom vyskúšajte túto online kalkulačku pre PZP:

4.9/5 - (25 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here