Bonus pri povinnom zmluvnom poistení

0
289

Bonus je pri PZP, čiže povinnom zmluvnom poistení, jedným z najdôležitejších faktorov z hľadiska ceny poistného. Podľa bonusu si vyberá povinné zmluvné poistenie veľká väčšina motoristov, aj keď je pravda, že veľmi dôležitým kritériom je aj kvalita poistenia. To znamená najmä šírka poistného krytia a tiež možnosť uzavrieť k zákonnej poistke aj pripoistenia.

Bonus k povinnému zmluvnému poisteniu poskytujú všetky poisťovne na trhu, ktoré sa zaoberajú poistením zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom. Výška bonusu, čiže percentuálna výška zľavy z pôvodnej sumy poistného, je ale individuálna a odlišná.

Práve bonus je pri zákonnej poistke dôležitým nástrojom konkurenčného boja. Pravdou však je, že hoci percentuálne môže vyzerať zľava niekedy až ohromujúco, v praxi nedosiahne každý jeden poistník na maximálnu výšku bonusu. Pozrieme sa preto na to, čo to je ten bonus pri povinnom zmluvnom poistení a ako ho v praxi uplatňujú jednotlivé poisťovne.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je bonus pri PZP

Bonus pri PZP je zjednodušene povedané zľava, ktorú môže obdržať motorista pri uzatváraní poistnej zmluvy. Výška bonusu býva veľmi častou súčasťou reklamy na dané poistenie vozidla, no udáva sa len maximálna možná výška a tú nezíska každý poistník.

Bonus pri PZP je zľava za bezškodový priebeh poistenia v minulom sledovanom období, čo znamená, že poistník nemusel využiť povinné zmluvné poistenie na pokrytie škody.

Ide teda o bonus za bezškodový priebeh, ktorého výška je priamo úmernú dobe bezškodového priebehu a každá poisťovňa má túto dobu stanovenú individuálne.

To isté platí aj o výške bonusu, ktorá sa vyjadruje percentom zľavy z pôvodnej sumy.

Bonus ako zníženie poistného za bezškodový priebeh z minulosti sa posudzuje len za určité obdobie. Odborne sa tomuto obdobiu hovorí aj rozhodná doba a počíta sa od začiatku uzatvorenia alebo predĺženia poistnej zmluvy na ďalšie poistné obdobie smerom do minulosti. Je pritom jedno, v ktorej poisťovni mal v danom čase poistník uzatvorené PZP.

V súvislosti s bonusom za bezškodový priebeh treba vedieť najmä tieto informácie:

 • maximálna výška zľavy bonusu za bezškodový priebeh je získateľná obvykle len pre tých poistencov, ktorí nemali poistnú udalosť z PZP za viac ako 6 či 7 rokov
 • pozerať preto treba nielen na najvyššiu možnú zľavu, ale aj na odstupňovanie a úroveň jednotlivých zliav, väčšinou sú odstupňované každých 12 mesiacov, čiže po 1 roku
 • niektoré poisťovne môžu byť voči prvej spôsobenej škodovej udalosti tolerantné a nebudú ju počítať, prípadne tam nebudú počítať udalosti spojené s pripoistením
 • po ukončení pôvodnej poistnej zmluvy vystaví poisťovňa poistníkovi potvrdenie o bezškodovom priebehu, čo môžu niektoré poisťovne vyžadovať pri novej zmluve

VENUJTE POZORNOSŤ POISTNÝM PODMIENKAM

Nakoľko platí, že každá poisťovňa má osobitné poistné podmienky, lehoty rozhodnej doby a iné limity pre jednotlivé úrovne odstupňovania bonusu za bezškodový priebeh, odporúčame naštudovať si všetky poistné podmienky ešte pred uzatvorením zmluvy o zákonnom poistení.

Ktoré poisťovne ponúkajú bonus pri PZP a v akej výške

Nakoľko bonus za bezškodový priebeh vrátane všetkých jeho parametrov a limitov majú poisťovne nastavený individuálne, veľmi dôležité je dôsledné a dôkladné porovnanie tohto faktoru. Pozerať pritom treba nielen na percentuálnu výšku zľavy, ale aj jej odstupňovanie.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Tu prinášame stručný prehľad podmienok uplatňovania bonusu k zákonným poistkám:

Bonus pri PZP Allianz

 • poisťovňa Allianz umožňuje motoristom uplatniť si zľavu za bezškodový priebeh, pričom systém bonusu zohľadňuje pri všetkých poistených vozidlách v rámci PZP
 • poisťovňa má celkovo až 10 tried pre bonus, pričom v najvyššej triede môže byť zľava za bezškodový priebeh až 60 % a platí v prípade rozhodnej doby aspoň 10 rokov
 • najnižší bonus k PZP sa poskytuje vo výške 5 % z plnej ceny poistenia a to za dobu bezškodového priebehu 12 až 23 mesiacov, ďalšie úrovne sú odstupňované po 5 %

Bonus pri PZP Axa

 • poisťovňa Axa umožňuje získať bonus za bezškodový priebeh k povinnému zmluvnému poisteniu v maximálnej možnej výške zľavy 60 % z plnej ceny poistenia
 • tento maximálny možný bonus za bezškodový priebeh viete získať v prípade, ak bezškodové obdobie v rámci zákonnej poistky trvalo aspoň 120 mesiacov a viac
 • najnižšiu zľavu, 10 % bonus, získate pri bezškodovom období 24 až 47 mesiacov, postupne sú vyššie zľavy za bonus odstupňované po 10 % a po období 12 mesiacov

Bonus pri PZP ČSOB

 • pokiaľ sa rozhodnete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie poisťovni ČSOB, aj tu môžete počítať s možnosťou získať bonus za bezškodový priebeh z minulosti
 • poisťovňa umožňuje získať bonus od 5 % až do 55 % vo forme zľavy, pričom maximálnu zľavu získate vtedy, ak ste nemali za 3 roky žiadnu poistnú udalosť z PZP
 • poisťovňa má 12 tried pre systém bonusu a malusu, pričom bonus klesá o 10 % za každú jednu škodovú udalosť v sledovanom rozhodnom období posledných 3 rokov

Bonus pri PZP Generali

 • aj poisťovňa Generali ponúka pre svojich poistencov, ktorí sa rozhodnú dojednať si PZP pre vozidlo spĺňajúce podmienky možnosť zľavy za bezškodový priebeh
 • v rámci systému bonusu a malusu v súvislosti s bezškodovým priebehom je možné získať v poisťovni najvyšší bonus až 60 % a to pri dobe 84 mesiacov bez škody
 • najmenšia možná zľava z pôvodnej plnej ceny poistenia je vo výške 5 % a poskytuje sa pri 12 až 23 mesiacoch bez škody, potom po 12 mesiacoch stúpa vždy o 10 %

Bonus pri PZP Genertel

 • poisťovňa Genertel uplatňuje tiež pri svojom povinnom zmluvnom poistení na všetky poistené motorové vozidlá systém odstupňovaných bonusov za bezškodový priebeh
 • výška zľavy za bezškodový priebeh bez poistnej a škodovej udalosti je závislá od rozhodného obdobia, najvyššiu zľavu 33 % získate v prípade 7 ročného obdobia
 • najmenšia zľava z pôvodnej plnej ceny zákonnej poistky je 5 % a odstupňovanie je vždy po 5 %, pričom za každú rozhodnú udalosť sa znižuje zľava o 3 stupne

Bonus pri PZP Groupama

 • zľavu na poistnom za bezškodový priebeh v prípade zákonného poistenia zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla ponúka poistníkom aj Groupama
 • systém bonusov sa neuplatňuje na motocykle s objemom do 50 cm3 vrátane trojkoliek a štvorkoliek, traktorov, prípojných vozidiel a niektorých pracovných strojov bez EČ
 • najvyššia trieda bonusu znamená zľavu až 60 % z výšky poistného a získate ju za 72 mesiacov bezškodového priebehu, najnižšiu 10 % zľavu za aspoň 12 mesiacov

Bonus pri PZP Komunálna poisťovňa

 • ak si poistíte svoje motorové vozidlo v Komunálnej poisťovni, môžete aj v tomto prípade získať zľavu zo zákonnej poistky v závislosti od bezškodového priebehu
 • výška bonusu za bezškodový priebeh sa v prípade povinného zmluvného poistenia v Komunálnej poisťovni sleduje len za posledných 12 mesiacov histórie poistníka
 • najvyšší bonus, až 60 %, získate, ak ste mali za sledované obdobie najviac 1 rozhodnú udalosť, pri dvoch je bonus 55 %, pri troch udalostiach 50 % a potom klesá po 10 %

Bonus pri PZP Kooperativa

 • poisťovňa Kooperativa uplatňuje tiež v prípade zákonného poistenia zodpovednosti motorového vozidla systém bonusu a to so zľavami v rozmedzí od 10 % až do 60 %
 • výška zľavy závisí od dosiahnutého stupňa, pričom bonusový systém je odstupňovaný do piatich stupňov a bonus za bezškodový priebeh získate už od doby 12 mesiacov
 • najnižšiu, len 10 % zľavu, získa klient v prípade bezškodového priebehu za 12 až 23 mesiacov, najvyššiu zľavu, až 60 %, pri bezškodovom priebehu nad 5 rokov

Bonus pri PZP Union

 • jazdenie bez spôsobenia škody hradenej z povinného zmluvného poistenia ocení aj poisťovňa Union, ktorá berie do úvahy históriu bezškodového priebehu až 5 rokov
 • poisťovňa poskytuje bonus v závislosti od dĺžky doby bezškodového priebehu, minimálna zľava z plnej ceny poistného je 10 % za 12 až 23 mesiacov bez škody
 • postupne sa bonus zvyšuje o 10 % a to každých 12 mesiacov, najvyššiu zľavu z ceny povinného zmluvného poistenia dosiahnete v prípade 60 mesiacov jazdenia bez škody

Bonus pri PZP Uniqa

 • zľavu na poistnom vo forme bonusu za priebeh poistenia bez spôsobenia škody hradenej z povinného zmluvného poistenia poskytuje poistencom aj poisťovňa Uniqa
 • v tomto prípade má poisťovňa systém až 10 rôznych tried bonusu, výška zľavy je priamo úmerná bezškodovej dobe, pričom systém bonusu je odstupňovaný po rokoch
 • najnižší bonus získate už za 1 rok bezškodového priebehu a to 10 %, každý ďalší rok sa zľava zvyšuje o 5 %, najvyšší bonus je 50 % a to za minimálne 9 rokov bez škody

Bonus pri PZP Wüstenrot

 • poisťovňa Wüstenrot patrí tiež medzi poisťovne ponúkajúce PZP so zľavou za bezškodový priebeh, aj keď v tomto prípade je zľava opticky nižšia oproti iným
 • ak si poistíte motorové vozidlo zákonnou poistkou vo Wüstenrote, môžete získať pri bezškodovom priebehu za posledných 36 mesiacov zľavu na poistnom vo výške 5 %
 • z pohľadu konečnej ceny sú ale dôležité aj ďalšie podmienky a to konkrétne či sa jedná o poistenie právnickej alebo fyzickej osoby a pri fyzickej aj vek poistníka
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o bonuse pri PZP

Cenové zvýhodnenia, zľavy a rôzne bonusy sú pri povinnom zmluvnom poistení vždy predmetom vášnivej diskusie. To isté platí aj pri bonuse za bezškodový priebeh, ktorý môže výrazne zamiešať konečnou cenou poistky v praxi vo väčšine prípadov PZP.

Za týmto účelom prinášame najviac kladené otázky a odpovede na ne:

Vzťahuje sa systém bonusu za bezškodový priebeh na každé poistené vozidlo?

Áno, obvykle platí, že poisťovne uplatňujú systém bonusu bez ohľadu na to, o aký typ motorového vozidla sa jedná. Bezškodový priebeh a z neho vyplývajúce cenové zvýhodnenia tak môžete využiť nielen pri osobnom aute, ale napríklad aj pri úžitkovom aute do 3,5 tony a rovnako tak aj pri motocykloch. Niektoré poisťovne ale môžu mať osobitné podmienky.

Čo sa nepovažuje za rozhodnú udalosť ovplyvňujúcu bezškodový priebeh?

Nie všetky udalosti, ktoré sa stanú poistníkovi, môžu ovplyvniť dobu bezškodového priebehu. Za rozhodnú udalosť sa napríklad nepovažuje poistná alebo škodová udalosť, pri ktorej nevznikla poisťovni povinnosť vyplatiť poistné plnenie, udalosť, za ktorú poistník poskytol náhradu vyplateného poistného plnenia alebo škodové udalosti z pripoistení k PZP.

Vzťahuje sa bezškodový priebeh aj na obdobie poistenia v inej poisťovni?

Áno, bonus za bezškodový priebeh si môžete uplatniť v aktuálnej poisťovni bez ohľadu na to, či ste v minulosti boli poistený v tej istej poisťovni alebo u konkurencie. Po skončení posledného poistenia dostanete aj potvrdenie o bezškodovom priebehu, uschovajte si ho, niektoré poisťovne ho môžu individuálne vyžadovať pri uzavretí novej zmluvy PZP.

Aké ďalšie bonusy či zľavy ešte majú vplyv na koncovú cenu ročného poistného?

Ide predovšetkým o vstupný bonus, niekedy nazývaný aj obchodný bonus, zľavy podľa počtu iných poistných zmlúv uzatvorených v poisťovni v momente poisťovania vozidla, zľavy za platbu poistného na celý rok naraz v jednej splátke a zľavy súvisiace s poistníkom alebo poisteným vozidlom. Najčastejšie sú predmetom zľavy okolnosti znižujúce riziko nehody.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Povinné zmluvné poistenie sa dá dojednať osobnou návštevou na pobočke poisťovne, niektoré poisťovne ponúkajú aj možnosť telefonického uzatvorenia poistky, no najefektívnejšou voľbou je uzatvorenie poistenia online. Dôvodom sú rýchlosť a možnosť porovnania.

Pri dojednaní poistky cez internet platí nasledovný postup:

Na úvod si cez PZP kalkulačku vypočítajte poistné podľa ŠPZ a parametrov vozidla.

Potom si všetky ponuky porovnajte a to aj z hľadiska bonusu za bezškodový priebeh.

Vyberte si poistenie, ktoré je najvýhodnejšie, doplňte svoje údaje a odošlite žiadosť.

Príde vám poistná zmluva, tú podpíšete a zároveň vypoviete predošlú.

Ak budete tento postup realizovať cez kvalitné a seriózne PZP kalkulačky alebo porovnávacie služby, viete v mnohých prípadoch cez internet poistenie nielen uzatvoriť, ale aj zaplatiť. Najčastejšie ide o platbu kartou online, niektoré kalkulačky či porovnávače už umožňujú aj platbu prostredníctvom QR kódu a mobilného telefónu, čo je ešte pohodlnejšie.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


S porovnaním a výpočtom PZP online získate aj tieto výhody:

 • získate nestranné a komplexné zhodnotenie a porovnanie všetkých poistení a to vrátane bonusu za bezškodový priebeh a tiež konečnej ceny poistenia
 • ušetríte čas a energiu, nakoľko s výnimkou vypovedania starej poistnej zmluvy, čo je treba spraviť písomne a poštou, viete dojednanie nového poistenia vybaviť online
 • viaceré porovnávacie služby a kalkulačky nie sú len o anonymnom porovnaní a výpočte na internete, ale majú aj telefonické linky s poradenstvom k poisteniu

Cez internetové porovnávače si viete dojednať povinné zmluvné poistenie nielen pre osobné auto, ale aj pre ľahké úžitkové auto do 3,5 tony, motocykel, skúter a ďalšie vozidlá. Niektoré poisťovne môžu pri menších motorkách a špeciálnych vozidlách uplatniť osobitné podmienky bonusu za bezškodový priebeh, prípadne ho neuplatniť vôbec.

NEZABUDNITE SI VYTLAČIŤ DOKLADY K PZP

Okrem poistnej zmluvy vám po uzatvorení žiadosti o dojednanie povinného zmluvného poistenia príde mailom aj biela karta a zelená karta k poistnej zmluve. Tie si môžete vytlačiť a uložiť do auta, nakoľko sa jedná o riadne doklady potvrdzujúce uzatvorenie PZP.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť PZP s najlepším bonusom

Ak chcete získať najvýhodnejšiu zákonnú poistku, online kalkulačky a porovnania PZP sú na to najvhodnejšími pomocníkmi. Platí však zároveň, že pozerať by ste nemali len na percentuálne vyjadrenie zľavy bonusu za bezškodový priebeh, ale aj na celkové poistné.

Pre čo najlepšie porovnanie by mali online kalkulačka aj porovnávač spĺňať tieto podmienky:

 • pôjde o značkové nástroje, ktoré budú mať dlhšiu históriu, dostatok referencií, budú dostatočne známe a ideálne je, ak budú súčasťou komplexný poistných portálov
 • porovnanie musí byť komplexné a úplné, to znamená, že by ste mali vidieť nielen ceny či výšku zľavy bonusu za bezškodový priebeh, ale aj nefinančné podmienky
 • výpočet poistenia musí byť konečný a hlavne aktuálny, kalkulačka by mala vychádzať z presných údajov a so zohľadnením všetkých možných zliav, nielen bonusu
 • porovnávač ani kalkulačka nesmú preferovať žiadne konkrétne poistenie, poisťovňu či balík, ak umožňujú platbu za poistné, musí sa jednať o platbu priamo poisťovni

Využitie porovnávacich služieb alebo online kalkulačky znamená pre poistencov značné uľahčenie nielen porovnania, ale aj dojednania poistnej zmluvy. V prípade tých najlepších kalkulačiek je možné dokonca ihneď po uzavretí zmluvy za poistenie aj zaplatiť. To však predpokladá využitie len serióznych a overených porovnávačov alebo online kalkulačiek.

Jednu takú prinášame aj tu, nech sa páči, tu je kvalitná online PZP kalkulačka:

4.9/5 - (27 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here