Cestovné poistenie Allianz

0
121

Či už idete na krátku dovolenku, alebo opakovane cestujete v rámci pracovných povinností, nikdy by ste nemali podceniť riziká s tým spojené. Pre súkromné osoby, rodiny a aj pre firmy ponúka komplexné cestovné poistenie aj poisťovňa Allianz. V jej ponuke nájdete celoročné aj krátkodobé cestovné poistenie, ktoré pokrýva liečebné náklady aj batožinu.

Poisťovňa má v oblasti cestovného poistenia bohaté skúsenosti, či už ide o ročné poistenie alebo aj poistenie napríklad len na jeden víkend. Poistenie si viete dojednať online alebo aj cez SMS a jeho súčasťou sú aj široké asistenčné služby k dispozícii 24 hodín denne.

Ak vás viac zaujíma cestovné poistenie Allianz, jeho podmienky, cena za poistenie alebo aj to, aká zľava sa dá získať a pre koho, môžete využiť kalkulačku a online porovnávač pre výpočet poistenia na mieru. Získate tak ponuku na mieru, maximálne možné zľavy a viete si vybrať presne také poistné krytie, aké pre svoje cestovanie aktuálne potrebujete.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Allianz

Cestovné poistenie Allianz patrí medzi najviac komplexné poistenia na trhu. Uzavrieť ho môžu tí, ktorí pravidelne absolvujú pracovné cesty do zahraničia, ako aj ľudia cestujúci na dovolenku. Toto poistenie si môžu dojednať aj seniori vo veku nad 70 rokov.

Cestovné poistenie Allianz môžete uzavrieť aj ako krátkodobé poistenie s obmedzením na presný počet dní poistenia, maximálne sa dá uzavrieť na 90 dní.

Druhou možnosťou je uzatvorenie cestovného poistenia na celý rok, kde si viete dojednať poistenie na neobmedzený počet ciest a počet dní v rámci jednej cesty.

V prípade záujmu môže byť celoročné poistenie aj bez obmedzenia dní pri ceste.

Cestovné poistenie hradí liečebné náklady v dôsledku úrazu, ochorenia a smrti a základné asistenčné služby. K tomuto poisteniu sa dá dojednať poistenia úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov pri krátkodobom poistení a nákladov na záchrannú činnosť. Liečebné náklady musia súvisieť s akútnymi a nevyhnutnými situáciami.

Cestovné poistenie od spoločnosti Allianz so sebou prináša tieto výhody:

 • možnosť uzatvorenia poistenie nielen pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny, či už ide o rodinné cestovné poistenie alebo firemné cestovné poistenie pre zamestnancov
 • okrem základnej asistencie môžete získať aj doplnkové asistenčné služby, ktoré napríklad zahŕňajú asistenčnú pomoc v mieste vášho bydliska počas neprítomnosti
 • možnosť vybrať si poistenie presne na mieru v podobe krátkodobého cestovného poistenia, ale aj komplexné celoročné cestovné poistenie pre celý svet
 • ako bonus k poisteniu stornovacích poplatkov poskytuje poisťovňa aj poistenie nevyužitej cesty, ktoré pokrýva oneskorený nástup a predčasný návrat

VÝLUKA PRE TEHOTNÉ

Medzi situácie, na ktoré sa poistenie a poistné krytie nevzťahuje, patrí aj tehotenstvo, konkrétne náklady vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva a to vrátane pôrodu a jeho prípadných komplikácií. Takúto podmienku nemá ale len Allianz, ale aj iné poisťovne.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Allianz

Základom komerčného cestovného poistenia Allianz je poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Okrem tohto pokrytia zahŕňa poistenie aj niektoré ďalšie špecifické riziká, prípady a situácie, je teda možné si zvoliť poistenie naozaj presne podľa požiadaviek.

V cestovnom poistení od poisťovne Allianz zahŕňa poistná ochrana tieto prípady:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poisťovňa za vás uhradí nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí a to v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Vďaka tomu ušetríte vlastné finančné prostriedky, ktoré by ste museli použiť na spoluúčasť pri úhrade týchto nákladov, alebo na ich celé preplatenie.

Poistná ochrana zahŕňa nasledovné oblasti:

 • ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane predpísaných liekov, akútne zubné ošetrenie a rovnako tak prepravu do zdravotníckeho zariadenia a cestu späť
 • v prípade potreby a v prípade nemožnosti riešenia ambulantne aj hospitalizáciu, operáciu a ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii vrátane jej prepravy
 • prevoz poisteného do vlasti, prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti a náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, chorobou a smrťou

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu

V rámci samostatných poistení si viete poistiť aj úraz, batožinu a rovnako tak náklady, ktoré by mohli vzniknúť vašou činnosťou voči tretím osobám. Každá táto oblasť má vlastné poistné podmienky, výluky, rozsah pokrytia a prípadné poistné limity na úhradu škôd.

Pokrytie jednotlivých oblastí je nasledovné:

 • poistenie úrazu zahŕňa náklady v dôsledku trvalých následkov spôsobených úrazom, v prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na odškodné
 • poistenie batožiny zahŕňa batožinu a veci osobnej spotreby, ktoré budete mať so sebou pri ceste do zahraničia, pri doplnkovom poistení aj náhradu pri oneskorení batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu je určené pre prípady, ak svojou činnosťou spôsobíte škodu tretím osobám, či už pôjde o škodu na zdraví alebo na majetku

Poistenie storna

Veľmi užitočnou oblasťou, ktoré pokrýva cestovné poistenie Allianz, je poistenie rôznych stornovacích poplatkov. Poistenec sa môže na tomto poistnom krytí podieľať spoluúčasťou, dojednať sa dá aj rozšírenie pôvodného pokrytia a to cez poistenie storno špeciál.

Poistenie storno poplatkov zahŕňa hlavne tieto udalosti:

 • poplatky, ktoré od vás môže požadovať v prípade zrušenia cestovná kancelária, letecká spoločnosť a iný poskytovateľ, môžete mať aj poistenie súvisiacich nákladov
 • vyššie spomínané poplatky pokrývajú situácie, kedy nemôžete nastúpiť na zaplatený zájazd, napríklad v dôsledku akútneho ochorenia, čo je typický prípad
 • poistenie nevyužitej cesty, čo znamená „odškodnenie“ v prípade oneskoreného nástupu na cestu, ale aj prípad predčasného návratu z cesty domov

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Toto poistenie je určené na pokrytie nákladov v dôsledku záchrannej činnosti. Zahŕňa náklady, ktoré by ste inak boli povinní uhradiť záchrannej službe v súvislosti s úkonmi v rámci vyhľadávania a vyslobodzovania poisteného, ktorý sa ocitol v tiesni.

Ak by ste mali záujem o toto poistenie na území SR, tak:

 • ide o poistenie známe aj ako tzv. poistenie do hôr, ktoré hradí záchrannú činnosť horskej služby, čiže vyhľadanie a prípadne vyslobodenie osoby v tiesni
 • zahŕňa aj poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni, prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia alebo priamo do zariadenia
 • toto poistenie je možné uzatvoriť krátkodobo aj ako ročné poistenie, je tu aj možnosť pripoistenia prípadov pre rizikové športy alebo výkon rizikového povolania

Územná platnosť cestovného poistenia Allianz a obmedzenia predmetu poistenia

Cestovné poistenie Allianz si viete dojednať podľa zón. Ide o zoznam krajín, kde bude poistenie platiť v prípade dodržania poistných podmienok. Medzi tie najdôležitejšie patria oprávnený a legálny pobyt a v prípade práce jej výkon s riadnym povolením.

V súvislosti s územnou platnosťou môžu existovať výnimky, hlavne ak ide o rizikové štáty. Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný podľa aktuálnej situácie, no dôležité je, že ak sa stane poistná udalosť na území tohto štátu, môže byť poistné plnenie zamietnuté.

Pokiaľ ide o konkrétne územné zóny pre dojednanie poistenia, tak:

 • poistenie si môžete vybaviť pre všetky štáty sveta s výnimkou Slovenskej republiky, čiže poistné krytie bude platiť vo všetkých krajinách, ktoré poisťovňa ponúka
 • v ponuke zón je aj poistenie v zóne, ktorá zahŕňa všetky krajiny a štáty sveta s výnimkou Slovenskej republiky, Kanady a Spojených štátov Amerických
 • vybrať si môžete aj zónu zahŕňajúcu štáty geograficky sa nachádzajú v Európe, avšak táto zóna už nezahŕňa pridružené zámorské krajiny a územia k niektorým štátom

NIELEN CESTOVANIE, ALE AJ NEOPUSTENIE

Problémom, ktorý môže v súvislosti so spomínanými rizikovými krajinami vzniknúť, je nielen nepokrytie škôd a nákladov vtedy, ak do týchto krajín vycestujete, ale aj vtedy, ak z nich včas neodcestujete. Treba preto pravidelne sledovať zoznam aktuálnych krajín.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Allianz

Podobne ako aj k iným poisteniam, aj k cestovnému poisteniu si viete v poisťovni Allianz dojednať asistenčné služby Ide o služby dojednávané k poisteniu liečebných nákladov v zahraničí, môžu vám však pomôcť aj doma, hlavne ak si dojednáte rozšírenú asistenciu.

V rámci základných či rozšírených asistenčných služieb získate napríklad:

 • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia a to podľa vášho aktuálneho problému či zdravotného stavu, vrátane úhradu nákladov a poskytnutie záruk
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa liečby vášho prípadu v materinskom, či už ide o spôsob alebo priebeh, rovnako tak komunikáciu s blízkymi osobami
 • v rámci doplnkových asistenčných služieb môžete mať aj právnu pomoc, pomoc pre prípad straty a odcudzenia dokladov a asistenciu pri predčasnom návrate
 • veľmi šikovnou službou v rámci doplnkovej asistencie je technická pomoc v mieste vášho bydliska a to v prípade vzniku značnej škody na majetku v mieste bydliska

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Allianz

Cena cestovného poistenia závisí od viacerých faktorov, konkrétne hlavne od doby poistenia, miesta poistenia a rozsahu dojednaných poistných krytí. K tejto cene viete získať tiež rôzne zaujímavé zľavy a bonusy, ktoré môžu znamenať významné finančné zvýhodnenie.

Ak ide o ceny a zľavy, tu sú najdôležitejšie podmienky a parametre:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Cena cestovného poistenia v poisťovni Allianz je závislá hlavne od doby poistenia, geografickej pôsobnosti poistenia, počtu poistených dospelých, detí a seniorov, či si vyberiete len fixný balík, alebo aj pripoistenie nadštandardnej batožiny, pripoistenie nákladov na záchranu a dojednanie rizikových športov a činností.

Zľavy a bonusy: K cestovnému poisteniu viete získať aj niektoré zaujímavé zľavy. Poisťovňa ponúka napríklad zľavu za uzatvorenie zmluvy cez internet, prípadne tiež bonusy a zľavy v rámci rodinného poistenia. Zvýhodnené rodinné sadzby cestovného poistenia získate až pre 7 osôb, do tejto skupiny spadajú 2 dospelé osoby a až 5 detí do 16 rokov.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Opakom zliav sú okolnosti a parametre, ktoré majú vplyv na vyššiu cenu poistenia. Medzi tieto faktory patria hlavne pripoistenia k základnému krytiu liečebných nákladov, ale ja poistenie rizikových športov, povolaní a činností. Rovnako tak dojednanie rozšírených a doplnkových asistenčných služieb zvyšuje cenu poistenia.

ZVÁŽTE VŠETKY RIZIKÁ A OKOLNOSTI

Najväčší vplyv na cenu poistenia majú podmienky týkajúce sa poistného krytia. Ak budete navštevovať len Európu, je vám zbytočné poistenie pre celý svet. Ak sa neobávate žiadnych storno poplatkov, neuzatvárajte pripoistenia pre storno. Zvážte skrátka všetky okolnosti.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Allianz

Chceli by ste sa informovať ohľadom konkrétnych poistných limitov alebo ohľadom riešenia vašej poistnej udalosti? Na kontaktovanie poisťovne môžete využiť viacero foriem, či už písomnú telefonickú alebo online. Za týmto účelom má poisťovňa viacero kontaktov.

Tu sú kontakty pre najčastejšie prípady a situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Dostojevského 4, 815 74 Bratislava.

Infolinka : Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť, môžete zavolať na 24 hodinovú non-stop linku. Pre volanie zo Slovenska použite číslo 0800 122 222, pri volaní zo zahraničia linku +421 2 4961 5677. Ak potrebujete viac všeobecných informácií, môžete kontaktovať tiež spomínanú infolinku a to od 07:00 do 19:00 v pracovné dni a od 09:00 do 16:00 cez víkendy.

Telefón pre asistenčné služby: Asistenčné služby Allianz Assistance môžete k cestovnému poisteniu využiť 24 hodín denne a to každý deň. Asistencia je poskytovaná po celom svete, čiže vo všetkých krajinách, kde môžete mať cestovné poistenie. Kontaktné telefónne číslo na asistenčné služby pre volanie zo Slovenska aj zo zahraničia je +421 2 529 33 113.

Výpoveď a zrušenie: Ak by ste chceli ukončiť aktuálnu zmluvu k cestovnému poisteniu alebo podať výpoveď na konci poistného obdobia, musíte tak spraviť jedine písomnou formou. Výpoveď poistnej zmluvy môžete spraviť bezdôvodne do 2 mesiacov od jej uzatvorenia, ak ju chcete ukončiť pred koncom obdobia, tak minimálne 6 týždňov vopred.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Allianz

Ak vás zaujíma cestovné poistenie Allianz detailnejšie, napríklad ohľadom možnosti rozšíreného poistenia alebo poistných limitov, pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky a dotazy praktického významu. Dozviete sa tak niektoré bližšie detaily.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Toto sú najdôležitejšie otázky a dotazy spoločne s odpoveďami na ne:

Sú nejaké limity pre poistenie liečebných nákladov v rámci poistenia?

Samotné liečebné náklady v zahraničí sú v rámci cestovného poistenia bez obmedzenia. Na niektoré konkrétne úkony sa však vzťahujú menšie limity, napríklad na akútne zubné ošetrenie to je 335 € alebo na prepravu a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie to je 1.000 € s limitom 100 € na deň. Viac detailov získate priamo v poistných podmienkach.

Na čo všetko sa vzťahuje poistenie batožiny a aké situácie pokrýva?

Poistenie batožiny je určené pre prípady straty, poškodenia alebo odcudzenia batožiny a ide o poistenie, ktoré vám podľa udalosti či typu batožiny vyplatí príslušnú finančnú kompenzáciu. Poistenie sa vzťahuje na osobné veci, cennosti, elektronické optické prístroje a športové náradie. Dojednať si viete aj nadštandardné poistenie batožiny s vyššími limitmi.

Je možné dojednať poistenie aj pre rizikové alebo zimné športy?

Áno, ak o to požiadate. Rekreačné športy s výnimkou lyžovania a snowboardingu máte pokryté v základnom poistení, ale rizikové alebo výkonnostné športy je potrebné dojednať vo zvlášť pripoistení. Dojednať si viete napríklad aj aktívnu účasť na pretekoch a to aj pri amatérskych a neregistrovaných športovcov. Všetko závisí od miery vašich požiadaviek.

Je možné poistiť v rámci cestovného poistenia aj dôchodcov?

Áno, poisťovňa Allianz umožňuje uzatvoriť cestovné poistenie aj pre dospelých ľudí vo vyššom veku, dokonca aj pre seniorov s vekom nad 70 rokov. V prípade tejto skupiny ale treba počítať s istými špecifickými obmedzeniami, napríklad pre poistencov nad 70 rokov si neviete dojednať poistenie zimných športov, rizikových činností a rizikových povolaní.

Uzatvorenie cestovného poistenia Allianz online a prečo využiť porovnanie

Podobne ako pri iných poisteniach, aj cestovné poistenie v poisťovni Allianz si viete dojednať online. Nemusíte nikam chodiť, všetko vybavíte z pohodlia domu a stačí vám na to len pripojenie na internet. Poistenie si viete vybaviť cez počítač, tablet alebo aj smartfón.

Postup uzatvorenia cestovného poistenia má tento postup:

Najskôr si vyberiete typ poistenia, čiže buď krátkodobé alebo celoročné poistenie.

Potom zvolíte miesto pobytu, či už jednu krajinu, alebo viacero krajín.

Zvolíte si dátum, počet osôb a rozsah poistného krytia, čiže aj prípadné pripoistenia.

Odošlete žiadosť, počkáte na doručenie poistnej zmluvy a poistenie zaplatíte.

Uzatvorenie poistenia cez internet je záležitosťou niekoľkých minút a zopár kliknutí. Poistná zmluva vám príde mailom, takže si ju stačí len stiahnuť a vytlačiť. Platiť môžete rovnako bez toho, aby ste museli niekam ísť, dokonca už aj platobnou kartou online cez systém CardPay. Toto všetko získate v prípade dojednania poistenia cez online porovnanie.

Okrem pohodlia a jednoduchosti má tento spôsob aj ďalšie výhody:

 • za pár minút vám online porovnávač na jednom mieste presne vypočíta výšku poistenia a jeho rozsah, viete si tak vybrať to najlacnejšie aj najlepšie
 • okrem porovnania získate tiež poradenstvo a dozviete sa aj také informácie o danom poistení, ktoré by ste museli za iných okolností prácne vyhľadávať
 • poistenie si viete namodelovať presne na vašu situáciu, viete si niekoľkými kliknutiami vybrať aj pripoistenia a rovnako tak rýchlo meniť rozsah krytia

Využitie online porovnávačov teda nemá zmysel len z hľadiska úspory financií, ale hlavne z pohľadu úspory času a získania poistenia na mieru. Príjemným bonusom je, že všetko dojednáte bez toho, aby ste museli vstať od počítača alebo odložiť smartfón. Takto si viete dojednať najlepšie poistenie aj na poslednú chvíľku, napríklad deň pred odchodom.

PLATIŤ VIETE AJ CEZ MOBIL

Zaplatiť za poistenie viete v prípade jeho online uzatvorenia viacerými spôsobmi, no jedným z najpohodlnejších je využitie mobilného telefónu. K poisteniu sa vám totiž vygeneruje QR kód, takže stačí len načítať tento kód a mobilná aplikácia vyplní platobné údaje za vás.

Online Allianz kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Uzatvorenie cestovného poistenia online je veľmi populárne a vďaka kalkulačkám alebo porovnávacím nástrojom si viete dojednať poistenie za pár minút. Nie každý takýto nástroj vám ale ponúkne ten najlepší možný servis a pomôže so získaním najvýhodnejšej poistky.

Pri výbere poistnej kalkulačky preto zvážte nasledovné faktory:

 • kalkulačka či porovnávač by vám umožniť vybrať si čo najviac parametrov a podmienok poistenia, aby ste získali cenu poistného skutočne na mieru
 • lepšie je, ak ide o nástroje, ktoré sú súčasťou väčších portálov so zameraním na poistenie, môžete tak získať napríklad aj odborné a nezávislé poradenstvo
 • výpočet musí zahŕňať všetky možné bonusy a zľavy, musí byť čo najpresnejší a samozrejmosťou je, že cena nebude navýšená o skryté provízie a poplatky
 • okrem výpočtu poistenia je dôležité, aby ste si vedeli cez kalkulačku alebo online porovnávač vybaviť celé poistenie, čiže jeho dojednanie a ideálne aj platbu online

Samotné dojednanie poistenia online je najpohodlnejšou cestou, ako získať cestovné poistenie. Platí to tak pre krátkodobé, ako aj pre celoročné poistenie. Aby ste si ho mohli vybaviť presne na mieru a získali skutočne najlepšiu cenu a najlepšie krytie, oplatí sa využiť kvalitné online porovnávače a poistné kalkulačky.

Kvalitnú a komplexnú kalkulačku pre cestovné poistenie Allianz nájdete aj u nás:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here