Čo kryje povinné zmluvné poistenie

0
432

Zákonné poistenie, čiže PZP, je povinným poistením, ktoré sa uzatvára tak pre osobné autá, úžitkové vozidlá, motorky, skútre, traktory a ďalšie kategórie vozidiel s evidenčným číslom a v niektorých špeciálnych prípadoch aj bez evidenčného čísla. Ide o poistenie zodpovednosti za možné škody a následky spôsobené používaním poisteného motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie tak kryje udalosti, ktoré môžu nastať pôsobením vášho vozidla, najčastejšie sa tým myslia škodové udalosti a havárie. Poistka pokrýva náklady tak na materiálne škody, ako aj na škody na zdraví alebo dokonca aj náklady pri usmrtení.

Krytie z PZP sa teda vzťahuje na tretie osoby, nie priamo na vás a vaše vozidlo. Ak by ste chceli ochrániť aj seba a poistené auto, motorku či iné vozidlo, musíte si uzatvoriť buď pripostenia k PZP alebo havarijné poistenie. To už kryje práve škody a náklady spôsobené vám a to bez ohľadu na vinníka. Ak ho uzatvorené nemáte, musíte si poradiť sami.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je PZP, ako funguje a čo všetko kryje PZP

Poistné krytie povinného zmluvného poistenia zahŕňa zjednodušene povedané škody, ktoré môžete spôsobiť svojim motorovým vozidlom voči tretím osobám. PZP je poistením zodpovednosti za tieto škody, pričom jeho úlohou je pokryť náklady na ich odstránenie.

Krytie z PZP sa zameriava na škody spôsobené v dôsledku používania motorového vozidla na cestných komunikáciách, pričom kryje náklady súvisiace s týmito škodami.

Každé vozidlo prevádzkované na cestných komunikáciách musí mať práve z tohto dôvodu uzatvorené zákonné poistenie, poistníkom je majiteľ alebo držiteľ.

Poistenie platí spravidla na území Slovenska a tiež v krajinách, kde platí zelená karta.

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s evidenčných číslom, ktoré sa pohybujú po verejných alebo súkromných komunikáciách. Poskytujú ho súkromné poisťovne a ide o komerčné poistenie, ktorého uzatvorenie vyžaduje zákon. Ak si vozidlo napriek tomu nepoistíte, riskujete pokutu až 3.319,39 € a úhradu škôd z vlastného vrecka.

Z pohľadu konkrétnych poistník rizík, PZP kryje nasledovné druhy škôd a nákladov:

 • v prvom rade ide o škody na zdraví a náklady na usmrtení osôb, do tejto kategórie patria aj náklady na liečbu, kompenzácie a prípadné odškodnenie pozostalých
 • druhou kategóriou škôd sú škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate majetku či vecí v dôsledku poistnej udalosti, sem patria škody nielen na vozidlách
 • treťou oblasťou nákladov, ktorú kryje PZP, sú náklady na právne zastupovanie poškodených v prípade nárokov spomínaných v predošlých dvoch kategóriách
 • poslednou oblasťou sú náklady na ušlý zisk, ktorý si môžu nárokovať poškodené osoby a tým sa nemyslia len fyzické osoby, ale predovšetkým právnické osoby

PRI POISTENÍ ZOHĽADNITE AJ POISTNÉ LIMITY

Minimálne limity pre poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia sú dané zákonom a ide o limit 5 miliónov € v prípade škôd na živote a zdraví a limit 1 milión € pri vecných nákladoch. Niektoré poisťovne však majú vyššie limity a teda aj širšiu poistnú ochranu.

Čo nekryje PZP a na aké udalosti sa PZP nevzťahuje

Nie všetky škody, ktoré spôsobíte svojim motorovým vozidlom, však spadajú do poistenia. Niektoré sú výlukami alebo sa na ne predmet poistenia nevzťahuje, kedy musíte počítať s tým, že ich budete platiť zo svojho vrecka. Pri iných sa budete musieť na škodách podielať.

Tu sú najčastejšie situácie a prípady, ktoré sú najviac problematické:

Obmedzenie predmetu poistenia a výluky z poistného plnenia z PZP

 • základnou výlukou povinného zmluvného poistenia sú škody spôsobené na vlastnom vozidle a škody spôsobené posádke vozidla, nakoľko toto nie je predmetom PZP
 • ďalšou výlukou sú škody spôsobené blízkym osobám poistníka, najčastejšie manželovi alebo manželke, prípadne tiež osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • výlukou sú aj škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, ale aj škody spôsobené činnosťou poisteného motorového vozidla ako pracovného stroja
 • v poistných podmienkach sa ako výluka spomínajú aj škody spôsobené prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine v priamej súvislosti so škodou
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Krátenie alebo obmedzenie poistného plnenia z PZP

 • krátenie poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia môže nastať v dôsledku neuhradenia plnej výšky poistného včas, prípadne z dôvodu dlhu na poistnom
 • rovnako tak môže mať poisťovňa nárok na vrátenie časti alebo celého vyplateného poistného plnenia vtedy, ak je škodová udalosť zapríčinená omamnými látkami
 • problémové sú aj situácie, ak bola škodová či poistná udalosť spôsobená osobou, ktorá viedla poistené motorové vozidlo bez oprávnenia alebo v čase úradného zákazu
 • poisťovňa si môže od vás celé poistné plnenie alebo jeho časť vymáhať aj vtedy, ak ste spôsobili škodu s motorovým vozidlom, ktoré nespĺňalo technickú spôsobilosť

Čo kryjú pripoistenia k PZP a ako fungujú

Nakoľko povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte vy, ale nie škody, ktoré môžu vzniknúť vám, poisťovne k nemu pridávajú pripoistenia. Ide o samostatné dopoistenia alebo verejné prísľuby k PZP, ktoré sú už zamerané na vaše vozidlo a posádku v ňom.

Tu sú najčastejšie pripoistenia, ktoré kryjú škody pre konkrétne riziká a náklady:

Pripoistenie sedadiel a úrazové pripoistenie k PZP

 • veľmi častým pripoistením, ktoré sa k povinnému zmluvnému poisteniu uzatvára, je úrazové pripoistenie sedadiel, ktoré sa môže týkať len vodiča, alebo celej posádky
 • ide o pripoistenie, ktoré kryje úrazy spôsobené v dôsledku poistnej a škodovej udalosti a trvalé následky z týchto úrazov, prípadne aj smrť spôsobenú poistnou udalosťou
 • pripoistenie neponúkajú všetky poisťovne, tie, ktoré ho ponúkajú, k nemu dojednávajú aj poistný limit pre krytie škôd, zvlášť pre smrť a zvlášť pre trvalé následky
 • toto pripoistenie je bez nutnosti uzatvoriť spoluúčasť, ale treba rátať, že svojimi parametrami nemôže naplno nahradiť klasické životné a bežné úrazové poistenie

Pripoistenie skiel a čelného skla k PZP

 • ak chcete pokryť prípadné škody spôsobené vášmu vozidlu na jeho sklách, môžete si zvoliť toto pripoistenie, ktoré sa môže týkať všetkých skiel, alebo len čelného
 • vo väčšine prípadov sa pripoistenie netýka škôd a ich následkov na spätných zrkadlách a tiež strešnom okne, je to ale veľmi individuálne a záleží to od poisťovne
 • toto pripoistenie kryje mechanické poškodenia skiel, napríklad aj v dôsledku odletenia kamienka na ceste, ale aj krádeže skiel, ale len do výšky poistného limitu
 • pripoistenie je obvykle so spoluúčasťou a to v objeme 10 až 20 %, niektoré poisťovne ju nemusia uplatniť a to vtedy, ak si dáte sklo lacnejšie opraviť a nie vymeniť

Pripoistenie stretu a kontaktu so zverou k PZP

 • aj toto ďalšie pripoistenie kryje škody na vašom poistenom vozidle, konkrétne škody spôsobené stretom alebo kontaktom so zverou, ktoré môžu vzniknúť na ceste
 • pripoistenie ponúka len niekoľko poisťovní a každá s inými podmienkami, niektoré nekryjú škody na stojacom aute, iné zas škody inou zverou, ako poľovnou
 • pripoistenie býva väčšinou so spoluúčasťou vo forme 10 % z nákladov na opravy, tú môžu niektoré poisťovne zvýšiť v prípade, ak nedodáte fotodokumentáciu škody
 • podobne ako pri iných poisteniach, aj tu kryje pripoistenie škody len do výšky poistného limitu a len v prípade, ak sa nejedná o výluky z poistných podmienok

 

Pripoistenie škôd spôsobených živlami k PZP

 • pripoistením, ktoré je tiež možné uzavrieť k povinnému zmluvnému poisteniu vozidla, je aj pripoistenie škôd spôsobených pôsobením prírodných a iných živlov
 • toto pripoistenie kryje materiálne škody spôsobené na vozidle napríklad v dôsledku požiaru, lavíny, záplav, úderu blesku a podobne, každá poisťovňa to má iné
 • pri poistnom plnení je potrebné aj v tomto prípade počítať s nutnosťou spoluúčasti, tá býva od 5 do 10 % poistného plnenia, väčšina poisťovní má aj minimálnu sumu
 • pripoistenie kryje škody spôsobené poškodením alebo zničením vášho vozidla alebo jeho časti len do výšky poistného limitu, každá poisťovňa ho má odlišný

Pripoistenie škôd spôsobených výtlkmi k PZP

 • na problémy s pneumatikami spôsobené výtlkmi a zlým stavom vozovky pamätá pripoistenie výtlkov, ktoré tiež ponúka niekoľko poisťovní k svojmu PZP
 • toto poistenie kryje škody na pneumatikách a diskoch v dôsledku zlého stavu vozorky, niektoré poisťovne z neho pokrývajú aj náklady na nové nastavenie geometrie
 • poistné plnenie je limitované aj tu maximálnou výškou poistného krytia, obvykle je to niekoľko stoviek €, pričom tento limit platí dokopy pre všetky poistené pneumatiky
 • v závislosti od poistných podmienok je potrebné aj pri tomto poistení počítať so spoluúčasťou, ktorá býva väčšinou do 10 % nákladov na poistné plnenie

Pripoistenie batožiny k PZP

 • v prípade, ak nechávate častejšie auto na verejnom priestranstve bez dozoru a prevážate v ňom cennejšie veci, odporúčame zvážiť aj pripoistenie batožiny
 • toto poistenie kryje škody a náklady pri strate alebo odcudzení batožiny, rovnako tak aj pri jej zničení v dôsledku poistnej udalosti a týka sa batožiny vo vozidle
 • zväčša je pripoistenie bez nutnosti dojednávania spoluúčasti a to kvôli nižšiemu limitu poistného plnenia, ktorých býva spravidla do sumy 500 € na všetku batožinu
 • niektoré poisťovne ponúkajú aj možnosť získať toto pripoistenie pre prípad batožiny umiestnenej v strešnom vodiči, tam ale už môžu vyžadovať spoluúčasť

Pripoistenie odcudzenia a krádeže k PZP

 • ak sa obávate odcudzenia alebo krádeže poisteného motorového vozidla, môžete si ako pripoistenie k poistnej zmluve PZP dojednať aj pripoistenie pre krádež
 • toto pripoistenie sa týka len celého motorového vozidla, zväčša áut, pričom kryje náklady pri odcudzení celého vozidla, čiže nie jeho časti alebo len príslušenstva
 • poistné podmienky pripoistenia sú v každej poisťovni odlišné, pokiaľ je limit poistného plnenia vyšší, musíte rátať s vyššou spoluúčasťou, obvykle je to do 30 %
 • niektoré poisťovne majú poistný limit nižší, čo sa oplatí pre staršie vozidla, v každom prípade toto pripoistenie nie je plnou náhradou havarijného poistenia
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pripoistenie právnej asistencie a pomoci k PZP

 • niektoré poisťovne môžu k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu pribaliť buď v cene alebo ako súčasť pripoistenia aj tzv. pripoistenie právnej asistencie
 • toto poistenie sa hodí v prípade, ak ste často na cestách a chcete mať po ruke fundovanú právnu pomoc v podobe právnika alebo školenej infolinky 24 hodín denne
 • pripoistenie zahŕňa najčastejšie úvodné právne poradenstvo, analýzu dôsledkov konania vodiča, pomoc pri riziku trestného stíhania či poradenstvo v zahraničí
 • niektoré poisťovne do poistenia zahŕňajú aj administratívne služby súvisiace s právnou pomocou, napríklad preklad, tlmočenie alebo ďalšie pomocné činnosti

Najčastejšie otázky o krytí škôd z PZP

V súvislosti s krytím škôd existuje viacero praktických otázok týkajúcich sa napríklad výluk z poistenia, výške poistných limitov či záležitostí s vyplatením poistenia v plnej výške. Mnoho motoristov sa o tieto témy začne zaujímať až pri poistnej udalosti, čo je neskoro.

Prinášame preto najdôležitejšie a najčastejšie otázky spolu s odpoveďami na ne:

Ako je to s limitmi na poistné plnenie pri PZP, je potrebné sledovať ich?

Limity poistného plnenia uvádzané každou poisťovňou sú na prvý pohľad vysoké a väčšina motoristov ich príliš nerieši. To je ale chyba, nakoľko škody, ktoré môžete spôsobiť napríklad pri nehode môžu veľmi ľahko byť vyčíslené aj v státisícoch či miliónoch €. Podľa toho, ako často a kam najviac cestujete, by ste určite mali zvážiť pri výbere poisťovne aj jej limity.

Uplatňujú poisťovne pri poistnom plnení z PZP aj nejakú formu spoluúčasti?

To záleží od toho, o akú poisťovňu ide a aké vozidlo je predmetom poistenia. V minulosti poisťovne vyžadovali spoluúčasť aj pri PZP pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony, dnes sa to týka už len niektorých vozidiel nad túto hmotnosť. Pokiaľ ale ide o pripoistenia k PZP, tu už musíte v prípade pripoistení týkajúcich sa vecných škôd rátať s nejakou spoluúčasťou.

Platí povinné zmluvné poistenie aj v zahraničí alebo len na Slovensku?

V zásade platí, že plnohodnotné povinné zmluvné poistenie dojednané v každej poisťovni na Slovensku je platné nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Týka sa to však len tých zahraničných štátov, ktoré sú súčasťou Kancelárie zelenej karty a teda v nich platí zelená karta ako doklad o poistení. V ostatných si musíte uzavrieť hraničné poistenie.

Kedy je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a ako dlho platí?

Zákon hovorí, že PZP je povinný uzatvoriť majiteľ alebo držiteľ vozidla najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platí, že každý rok sa pri výročí prvého podpisu zmluvy automaticky poistná doba predlžuje o celý technický rok. Poisťovňu môžete zmeniť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím tohto výročia.

Uzatvorenie PZP online vrátane pripoistení a prečo využiť porovnanie PZP

Dojednanie povinného zmluvného poistenia bolo v minulosti primárne záležitosťou osobnej návštevy pobočky poisťovne. Dnes už existuje oveľa efektívnejšia cesta a to poistenie online, čiže cez internet. Optimálne je, že si tak viete všetky PZP porovnať.

Postup dojednania novej zmluvy je záležitosťou pár minút:

V prvom rade si cez PZP kalkulačku vypočítajte poistenie na základe vašich údajov.

Porovnajte si všetky balíčky a poisťovne a to z hľadiska ceny aj šírky krytia.

Po výbere najlepšej ponuky doplňte zvyšne údaje a odošlite žiadosť o uzavretie zmluvy.

Na mail vám príde zmluva, tú podpíšete, zaplatíte poistenie a užívate si nové PZP.

Celý tento proces netrvá obvykle viac ako niekoľko minút, hlavne vtedy, ak si zvolíte kvalitný porovnávačprehľadným výpočtom a porovnaním všetkých vlastností a atribútov poistenia. To, že celý proces vybavíte tak rýchlo a pohodlne, je zásluhou online kalkulačky, no nie všetky internetové kalkulačky ponúkajú také funkcie, aby bol proces bezproblémový.

Pri využití kvalitného porovnávača a kalkulačky však získate:

 • úsporu času a to práve kvôli tomu, že všetko viete vybaviť online, z pohodlia domu, čiže nemusíte nikam chodiť, nikam telefonovať a s nikým sa stretnúť
 • nestranný a komplexný pohľad na aktuálne poistné podmienky vo všetkých poisťovniach, takže si viete vybrať najvýhodnejšie aj najlepšie poistenie
 • v prípade niektorých kalkulačiek alebo porovnávacích služieb aj možnosť platby za poistné a to buď kartou online alebo cez mobilný telefón pomocou QR kódu

Online poistenie si viete dojednať nielen pre autá, ale aj pre motorky, skútre, štvorkolky, obytné prívesy, prívesné vozíky či ľahké úžitkové vozidla s hmotnosťou do 3,5 tony. Platí to tak pre nové vozidlá, ako aj v situácii, kedy meníte starú poisťovňu. Na mail vám zároveň príde nielen poistná zmluva, ale aj biela a zelená karta, čiže všetky doklady k PZP.

NEZABUDNITE NA VÝPOVEĎ STAREJ ZMLUVY

Okrem uzatvorenia novej poistnej zmluvy by ste nemali zabúdať ani na výpoveď tej pôvodnej. Bohužiaľ, jej zrušenie neviete vybaviť cez internet, nakoľko výpoveď musí mať písomnú formu a byť odoslaná poštou. Tlačivo a žiadosť však na internete už nájdete.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najkomplexnejšie PZP

Hľadáte najlepšiu zákonnú poistku, ale nechce sa vám absolvovať návštevy po všetkých poisťovniach a porovnávať cenníky? Čoraz viac ľudí v podobne situácii využíva práve spomínané kalkulačky a porovnávacie nástroje. Na internete ich je naozaj dosť.

Otázkou však je, ako nájsť tie najlepšie. My odporúčame sledovať tieto znaky:

 • kalkulačka alebo porovnávač sú známejšej značky, majú už svoju históriu a dostatok referencií, ideálne je, ak sú súčasťou nejakého väčšieho poistného portálu
 • nemalo by sa jednať iba o nejaké anonymné nástroje, ak ponúkajú napríklad aj fórum s aktívnym poradenstvom alebo infolinku, je to veľké plus
 • pozor si treba dať, aby výpočet ceny PZP bol aktuálny a konečný, pri porovnaní je dôležitá nestrannosť a objektivita, aby nástroj nepreferoval žiadnu poisťovňu
 • dobrá porovnávacia služba alebo kalkulačka sa zameriava nielen na finančné aspekty poistky, ale rovnako tak aj na tie nefinančné, napríklad možné pripoistenia

Tie najlepšie a najkvalitnejšie kalkulačky dokážu poistenie nielen vypočítať alebo porovnať, ale vám ho pomôžu aj rovno uzavrieť. Bez nutnosti absolvovať osobné návštevy, priamo cez internet a z pohodlia domova. Veľkým plusom potom je, ak viete takto efektívne poistenie aj zaplatiť. Dôležité však je, aby ste si vybrali seriózny porovnávač.

My odporúčame na porovnanie túto overenú online kalkulačku pre PZP:

5/5 - (44 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here