Havarijné poistenie Colonnade Insurance

0
143

Komplexné havarijné a Kasko poistenie pre motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá ponúka na našom poistnom trhu aj poisťovňa Colonnade Insurance. Vďaka tomuto poisteniu si viete poistiť osobné aj úžitkové motorové vozidlá a tiež prípojné vozidla podľa potreby. Poistenie ponúka na jednej strane komplexnú ochranu, na druhej strane flexibilitu.

Už v základom poistnom balíku získate pokrytie pre poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku vandalizmu, havárie aj prírodných živlov, čo je oproti mnohým iným poisteniam oveľa širšie poistné krytie. Dopoistiť si potom viete krádež a tiež viaceré samostatné riziká.

Podobne ako aj v prípade ostatných poisťovní, aj havarijné poistenie Colonnade Insurance je možné dojednať online cez internet. Poisťovňa dokonca v takomto prípade poskytuje dodatočnú zľavu, no nevyhýba sa ani bežným bonusom napríklad za bezškodový priebeh. Poistenie platí tak na území Slovenskej republiky, ako aj ostatných európskych štátov.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Colonnade Insurance

Havarijné poistenie Colonnade Insurance je poistením, ktoré viete uzatvoriť na osobné aj ľahšie úžitkové vozidlá do 3,5 tony. Poistenie je možné dojednať v prípade fyzických osôb a fyzických podnikajúcich osôb aj s bonusmi a malusmi za bezškodový priebeh.

Kasko poistenie Colonnade Insurance je dostupné s dvoma základnými balíkmi, ktoré pokrývajú najčastejšie škodové udalosti spôsobené s poškodením a odcudzením vozidla.

Okrem toho ponúka poisťovňa aj niekoľko samostatných pripoistení pre ochranu majetku vo vozidle, prípadne rozšírenie poistného krytia aj na doplňujúcu výbavu.

Súčasťou havarijného poistenia sú aj technické asistenčné služby doma a v zahraničí.

Havarijné poistenie sa dojednáva aj so spoluúčasťou zo strany poistníka pri vyplácaní poistného plnenia na pokrytie nákladov škodových udalostí krytých z uzavretého poistenia. Na výber sú tri možnosti spoluúčasti, pričom poisťovňa kombinuje percentuálnu a minimálnu spoluúčasť. Pri 5 % spoluúčasti sú minimá 66 alebo 166 €, pri 10 % je minimum 332 €.

Collonade Insurance môže svojou havarijnou poistkou osloviť najmä tých, čo hľadajú:

 • komplexnú poistnú ochranu s veľmi dobrým rozložením poistenia jednotlivých rizík podľa modulov či balíčkov a zároveň s vysokou flexibilitou ponuky pripoistení
 • možnosť výberu viacerých alternatív spoluúčasti podľa individuálnej preferencie, zároveň však s rozumným pomerom ceny poistenia a hodnoty poistných služieb
 • poisťovňu s bezproblémovým poistným plnením, ktorá akceptuje normohodinu prác značkového servisu a náklady na opravu vozidla až do 100 % všeobecnej hodnoty
 • havarijné poistenie so širokým rozsahom technických asistenčných služieb v prípade poruchy, dopravnej nehody, poškodenia a pokusu alebo rovno krádeže vozidla

INDIVIDUÁLNE AJ SKUPINOVÉ POISTENIE

Havarijné poistenie od poisťovne Colonnade Insurance je u nás zatiaľ o niečo menej známe, najmä oproti poisteniam od komerčných poisťovní poskytujúcich svoje služby dlhšiu dobu. Toto poistenie je ale univerzálne a firmy si ho vedia dojednať aj ako tzv. flotilové poistenie.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Colonnade Insurance

Ak sa rozhodnete pre havarijné poistenie v Colonnade Insurance, môžete si dojednať poistku presne na mieru svojej situácie. Jednak máte zvlášť v balíku poistenie pokrývajúce škody v dôsledku poškodenia vozidla a zvlášť jeho krádež, ale aj množstvo pripoistení.

Tu sú 2 základné moduly havarijného poistenia pre motorové vozidlá do 3,5 tony:

Poškodenie a zničenie vozidla

Základným krytím, ktoré ponúka poisťovňa Colonnade Insurance pre svoje havarijné poistenie, je pokrytie poškodenia a zničenia vozidla. Tento balíček pokrýva všetky spôsoby poškodenia vozidla vonkajšími faktormi a to vrátane živelných udalostí. Oproti iným poisťovniam, ktoré majú takéto krytie v externých pripoisteniach, je to veľké plus.

V tomto krytí sú zahrnuté náklady na škody spôsobené:

 • stretom vozidla a nárazom vozidla, pádom predmetov na vozidlo a to aj tých, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla, rovnako tak škody spôsobené zásahom inej osoby
 • pôsobením živlov, ide predovšetkým o škody zapríčinené požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, povodňou, záplavou, krupobitím, víchricou, zemetrasením, skalami, zosuvom pôdy, lavínou, námrazou a snehom
 • pôsobením zverou, napríklad stretom a kontaktom so zverou na vonkajšej časti vozidla, ale aj na kábloch a elektroinštalácie v dôsledku prehryzenia hlodavcami

Krádež a odcudzenie vozidla

Druhým balíkom, ktorý je možné si zvoliť k tomu prvému, je balík pokrývajúci krádež a odcudzenie vozidla. V tomto balíku sú pokryté všetky udalosti, ktoré ponúka vo svojom havarijnom poistení nielen poisťovňa Colonnade Insurance, ale aj ostatné poisťovne. Balík si viete dobrovoľne dojednať k základnému balíku pokrývajúcemu poškodenia vozidla.

V rámci tohto poistného modulu sú pokryté škody spôsobené:

 • lúpežným prepadnutím a následkami vlámania sa do vozidla za účelom jeho odcudzenia a to bez ohľadu na miesto, kde sa vozidlo v čase udalosti nachádzalo
 • krádežou a odcudzením celého vozidla, pričom v tomto prípade môže poisťovňa už vyžadovať aj zabezpečenie vozidla proti jeho krádeži na určitej vyššej úrovni

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Okrem týchto dvoch základných balíkov ponúka poisťovňa aj nasledujúce pripoistenia:

Pripoistenie doplňujúcej výbavy: Poisťovňa Colonade Insurance umožňuje pripoistiť si v aute aj voliteľnú a doplňujúcu výbavu, ktorú nepokrýva základné havarijné poistenie. Pripoistenie sa vzťahuje na odcudzenie tejto výbavy alebo jej časti v dôsledku krádeže na základe vlámania alebo v dôsledku lúpežného prepadnutia vozidla.

Pripoistenie batožiny: Pripoistiť si viete nielen auto alebo jeho súčasti v rámci vybavenia, ale tiež aj batožinu nachádzajúcu sa v poistenom vozidle. Za týmto účelom si viete v poisťovni Colonnade Insurance dojednať pripoistenie batožiny a to pre prípady poškodenia alebo zničenia, prípadne pokrytie škôd v dôsledku poškodenia a zničenia.

Pripoistenie všetkých skiel: Ďalším pripoistením, ktoré si viete v Colonnade Insurance dojednať na zvýšenie poistnej ochrany, je pripoistenie skiel. To sa vzťahuje na všetky sklá, bez pripoistenia máte kryté škody len na čelnom skle. V rámci pripoistenia máte hradené náklady pri poškodení a zničení skiel pri poškodení alebo zničení vozidla.

Pripoistenie náhradného vozidla: Posledným pripoistením je pripoistenie náhradného vozidla, konkrétne nákladov na jeho nájom. Toto pripoistenie je určené pre tých vodičov, ktorí vyžadujú 100 % mobilitu v prípade nemožnosti používať ich vlastné poistené vozidlo. Doba nájmu náhradného vozidla môže byť najviac 5 dní v priebehu poistného roka.

Územná platnosť havarijného poistenia Colonnade Insurance a obmedzenia predmetu poistenia

Kasko poistenie Colonnade Insurance je poistením, ktoré je platné na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Poistenie sa štandardne vzťahuje na škody spôsobené na území geografickej Európy. Je tu však výnimka ohľadom štátov, kde poistenie nekryje škodové udalosti, konkrétne ide štáty bývalého ZSSR, ktoré nie sú členmi Európske únie.

Okrem týchto štátov, kde vám havarijné poistenie neplatí vôbec, je potrebné si dať pozor aj na niektoré výluky z poistenia, obmedzenie predmetu poistenia alebo krátenie poistného plnenia. Ide napríklad o situácie, kedy spôsobíte škodu manželovi, manželke alebo blízkej osobe.

Okrem toho môžu nastať problémy s poistným krytím aj pre:

 • škody spôsobené v dôsledku použitia poistného vozidla ako pracovného stroja, prípadne škody zapríčinené v dôsledku použitia v pretekárskej súťaži a zápolenia
 • škody zapríčinené úmyselne, v dôsledku požitia alkoholických nápojov a drog, rovnako tak škody spôsobené protiprávnym vedením poisteného vozidla
 • škody spôsobené vplyvom prevádzky a trvalým opotrebovaním, funkčným namáhaním vozidla a škody spôsobené vadami, za ktoré zodpovedá výrobca vozidla

PRE TAXI A POŽIČOVNE TREBA INÉ POISTENIE

Medzi výluky z poistenia patrí aj využívanie vodiča na účely, ktoré nie sú dojednané v poistnej zmluve, spravidla mimo bežného použitia jednou osobou. Ak si chcete teda poistiť vozidlo taxislužby, vozidlo určené na prenájom alebo hotelovú prepravu, zvoľte iné poistenie.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Colonnade Insurance

Poisťovňa Colonnade Insurance k svojmu havarijnému poisteniu pribalí pre všetkých poistencov aj technické asistenčné služby. Tie môžete využiť na pokrytie nákladov na asistenciu v prípade poruchy, dopravnej nehody, pokusu o krádež alebo krádeže vozidla.

Asistenčné služby zahŕňajú pomoc pri udalostiach doma aj v zahraničí:

 • v prípade poruchy príjazd cestnej služby a oprava vozidla na mieste poruchy a to do výšky 100 € na jednu poistnú udalosť, pokiaľ to nie je možné, odťah do servisu
 • ak nie je možné opraviť poškodené vozidlo v dôsledku poruchy alebo nehody v ten istý deň, tak máte nárok na náhradnú dopravu alebo náhradné ubytovanie osôb
 • ak príde ku krádeži, máte nárok na náhradné ubytovanie, dopravu do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste, v prípade nájdenia vozidla aj dopravu pre toto vozidlo
 • okrem vážnejších porúch, nehôd či krádeže vám asistenčná služba pomôže aj pri drobných problémoch, napríklad zabuchnutí kľúčov, defekte alebo nesprávnom palive

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Colonnade Insurance

Chcete uzavrieť havarijné poistenie v poisťovni Colonnade Insurance za výhodnejších podmienok? V tom prípade by ste mali využiť všetky zľavy, ktoré poisťovňa ponúka. Niektoré viete ovplyvniť priamo, iné sú závislé aj na predošlom priebehu poistenia.

Na ceny za Kasko poistenie Colonnade Insurance vplývajú tieto faktory:

Bonus za bezškodový priebeh: Podobne ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj v prípade havarijného poistenia sa uplatňuje systém bonusu a malusu. To v praxi znamená, že čím dlhšie budete mať poistenie bez poistnej udalosti, ktorá by musela byť hradená z havarijného poistenia, tým vyššia bude zľava, ktorú vám poisťovňa dá. Maximálna zľava je až 50 %.

Zľava za uzatvorenie zmluvy online: Druhou zľavou je zľava za uzatvorenie zmluvy nie osobne na pobočke poisťovne, ale cez internet. Ide o typ individuálnej zľavy, ktorý je zameraný na poistníkov, ktorí sa snažia zefektívniť cestu poistenia seba a tiež poisťovni a to aj vrátane administratívy a byrokracie. Výška zľavy pri online poistení môže byť až 25 %.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Obchodná zľava: Poisťovne rovnako tak využívajú obchodné zľavy, ktoré sú určené na motivovanie poistníka k uzatvorenie nielen jednej, ale viacerých poistných zmlúv. Je to tak napríklad pri flotilovom poistení vozového parku pre podnikateľské subjekty, ako aj v prípade fyzických osôb, kde môžete od poisťovne získať zľavu 5 % za ďalšiu poistnú zmluvu.

POISTNÉ SA PRI SPLÁTKACH NENAVYŠUJE

V prípade, že sa rozhodnete pre platenie poistného za havarijné Kasko poistenie nie na celý rok v jednej splátke, ale vo viacerých splátkach, napríklad polročných alebo štvrťročných, nemusíte sa obávať navýšenia poistného, ako to býva v prípade iných poisťovní.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Colonnade Insurance

Máte záujem zistiť si niečo viac o poistných podmienkach, výlukách alebo iných parametroch havarijného poistenia v Colonnade Insurance? Alebo chcete nahlásiť poistnú udalosť či kontaktovať asistenčné služby? Využiť môžete viacero možností kontaktu.

Tu sú všetky spôsoby kontaktovania v závislosti od situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice.

Infolinka : Na získanie informácií má poisťovňa Colonnade Insurance zriadenú zákaznícku infolinku poskytujúcu klientsky servis. Linka je dostupná pre volanie zo Slovenska aj zahraničia na čísle +421 55 6826 222. Všeobecné informácie ohľadom poistenia a poistných plnení získate na linke v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade poruchy, škodovej udalosti, havárie alebo iných problémoch na ceste môžete volať na nonstop linku dostupnú 24 hodín denne pre kontaktovanie asistenčných služieb. Pre poisťovňu Colonnade Insurance realizuje asistenciu služba Mondial Assistance a to na čísle +421 2 444 53 097 dostupnom aj zo zahraničia.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete vypovedať zmluvu, ale napríklad aj zaslať poisťovni nejaké dokumenty, doklady alebo prílohy k existujúcej poistnej zmluve, môžete na to využiť poštovú adresu uvedenú vyššie. V prípade ukončenia poistnej zmluvy musí byť výpoveď spísaná na presne určenom tlačive so zachovaním stanovenej formy a obsahu.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Colonnade Insurance

V súvislosti s havarijným poistením sa motoristi zaujímajú obvykle len o cenu poistného, niekedy maximálne tak o asistenčné služby poskytované k poisteniu. Existuje však oveľa viac praktických dotazov a otázok, na ktoré je dobré poznať odpoveď už vopred.

Toto sú tie najdôležitejšie aj s detailnými odpoveďami:

Kam a v akej forme mám nahlásiť škodovú alebo poistnú udalosť?

Hlásenie poistnej udalosti je povinnosťou poistníka, za predpokladu, že bude chcieť túto udalosť pokryť z havarijného poistenia. Prvý by mal byť telefonický kontakt a to na číslo +421 55 6826 222. Následne je možné stiahnuť si tlačivo z internetovej stránky a poslať ho na poštovú adresu. Na hlásenie škody slúži aj špeciálny email likvidacia@colonnade.sk.

Aké doklady sa predkladajú pri uzatvorení poistnej zmluvy Kasko poistenia?

Aby mohla byť uzatvorená poistná zmluva, je dôležité nacenenie vozidla. Za týmto účelom treba pri poistení nového vozidla doložiť faktúru s kúpnou cenou a tiež preberací protokol. Pri kúpe jazdeného vozidla stačí technický preukaz. Zároveň je nutné spraviť fotodokumentáciu poisťovaného vozidla a to vrátane už existujúcich vád, napríklad na karosérii alebo sklách.

Vzťahuje sa havarijné poistenie na štáty východnej Európy?

Z geografického hľadiska je havarijné poistenie Colonnade Insurance platné v celej Európe, ale práve bývalé štáty ZSSR patria medzi tie krajiny, kde poistenie neplatí. Sú tu však dve výnimky. Prvou výnimkou sú štáty, ktoré síce boli bývalými krajinami ZSSR, ale už sú členskými krajinami Európskej únie. Druhou výnimkou je Ukrajina, tam poistenie platí.

Kryje havarijné poistenie všetky náklady spojené s opravou vozidla?

Medzi najväčšie výhody Kasko poistenie v Colonnade Insurance je seriózny prístup k riešeniu opravy vozidla následkom poistnej alebo škodovej udalosti. Poisťovňa napríklad pri oprave akceptuje normohodinu prác značkového servisu v danom regióne pre daný typ vozidla. Zároveň akceptuje aj náklady na opravu vozidla až do 100 % všeobecnej hodnoty vozidla.

Uzatvorenie havarijného poistenia Colonnade Insurance online a prečo využiť porovnanie

Dojednať si Kasko poistenie Colonnade Insurance cez internet má viacero výhod. Okrem už spomínanej priamej zľavy pri poistení online získavate aj výhodu okamžitého výpočtu poistenia na mieru a ak využijete aj internetové porovnávače, tiež porovnania alternatív.

Spôsob uzatvorenia poistenia online je pritom jednoduchý:

Na úvod zadáte do online kalkulačky údaje o vozidle a o sebe ako poistníkovi.

Počkáte na výpočet poistného a tiež na porovnanie viacerých možností poistenia.

Zvolíte si najvýhodnejšiu ponuku, vyplníte zvyšok žiadosti a počkáte na zmluvu.

Tá príde poštou, podpíšete ju, jednu kópiu s prílohami vrátite a počkáte na obhliadku.

Po podpísaní zmluvy a vykonaní obhliadky zaplatíte poistné a môžete si užívať komplexné havarijné poistenie presne na mieru. Celý proces od zadania údajov až po podpis vybavíte bez nutnosti navštíviť pobočku poisťovne a zároveň ušetríte aj energiu za študovanie cenníkov a rôznych ponúk. Využitie online kalkulačky či porovnávača je najefektívnejšia cesta.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Vďaka tomu získate spolu s pohodlnosťou vybavenia aj nasledovné benefity:

 • pri porovnaní máte k dispozícii nestranný a nezávislý pohľad nielen na aktuálnu poistnú ponuku, ale aj na ostatné alternatívy havarijného Kasko poistenia
 • výpočet poistného je presný, kalkulačky totiž pracujú so všetkými parametrami, zľavami a bezškodovým bonusom, takže výsledná cena by sa už nemala meniť
 • tie najlepšie kalkulačky a porovnávače vám umožnia si poistenie nielen vypočítať a porovnať, ale rovnako tak oň aj požiadať a to až po záväznú ponuku

Dojednať si havarijné poistenie v Colonnade Insurance je možné tak pre nové vozidlá, ako aj pre tie ojazdené. Pri nových nie je potrebné vždy robiť obhliadku, najmä vtedy, ak doložíte aj protokol o prevzatí vozidla bez chýb. Nezabudnite pri výpočte do kalkulačky zadať správnu cenu vozidla, nakoľko od nej sa odvíja nielen ročné poistné, ale aj poistné plnenie.

OBHLIADKU SI DOHODNETE

Aby bol celý proces čo najefektívnejší a najpohodlnejší, po podpise zmluvy vás bude kontaktovať priamo pracovník, ktorý má na starosti obhliadky vozidiel. Dohodnete si miesto, termín a čas obhliadky tak, aby to najlepšie vyhovovalo vašim možnostiam.

Online Colonnade Insurance Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlacnejšie havarijné poistenie

Čoraz viac motoristov využíva spomínané online kalkulačky a porovnávacie nástroje na výpočet havarijného poistenia. Dokážu totiž vďaka nim ušetriť nemalé finančné prostriedky a vybaviť všetko z domu. Aby to ale bolo možné, treba sa zamerať na kvalitné nástroje.

Nakoľko ich je na internete už naozaj veľa, sledujte predovšetkým tieto znaky:

 • viac serióznosti prinášajú obvykle kalkulačky a porovnávače s dlhšou históriou a referenciami, nie nejaké anonymné nástroje na neznámych stránkach
 • ak je porovnávacia služba alebo online havarijná kalkulačka súčasťou komplexného portálu o poisťovníctve, ktorý ponúka nestranné poradenstvo, je to plus
 • porovnanie poistenia musí byť čo najkomplexnejšie a malo by zahŕňať nielen porovnanie cien, ale aj nefinančný parametrov, napríklad šírky pokrytia
 • ak ide o ceny, tu by mala kalkulačka počítať všetky zľavy, cena by mala byť koncová a nemala by sa zvyšovať o žiadne ďalšie poplatky

Dojednanie Kasko poistenia Colonnade Insurance ale aj iných poisťovní cez internet tiež ponúkajú len tie lepšie porovnávače alebo kalkulačky. To isté platí o komplexnosti služieb, čo je najväčšia výhoda uzatvorenia poistenia cez internet. Zamerajte sa preto práve na také nástroj, ktoré vám uzavretie poistenia najviac zefektívnia.

Do pozornosti dávame aj túto online havarijnú kalkulačku Colonnade Insurance:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here