Havarijné poistenie ČSOB

0
130

Poisťovňa ČSOB ponúka pre osobné aj dodávkové vozidlá s evidenčným číslom a do hmotnosti 3,5 tony možnosť uzavrieť komplexné a kvalitné havarijné a Kasko poistenie. poistenie pokrýva geograficky územie Európy aj Turecka, takže vám pomôže nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výhodou poistenia je veľmi dobrý pomer ceny a hodnoty.

Poistenie totiž pokrýva v jednotnom balíku všetky najdôležitejšie poistné udalosti, ktoré sa môžu stať vášmu vozidlu a to bez vášho priameho pričinenia. Zároveň si ale viete k poistnému pokrytiu dopoistiť ešte aj ďalšie udalosti a riziká a to presne na mieru.

Ak si chcete dojednať havarijné poistenie ČSOB za najlepšiu možnú cenu, nemusíte pátrať v cenníkoch po zľavách či bonusoch. Stačí vám na to len kvalitná online kalkulačka, ktorá vám vypočíta poistenie na mieru a to presne pre vás a vaše vozidlo. Skúsenosti tiež ukazujú, že ak využijete overený porovnávač, viete si nakombinovať výhodné a kvalitné poistenie.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia ČSOB

Havarijné poistenie ČSOB predstavuje komplexnú ochranu a to tak pri väčších, ako aj menších problémoch s vozidlom. Kryje udalosti poškodenia či krádeže vozidla ako celku, ale aj problémy týkajúce sa napríklad len jeho skiel, batožiny alebo úrazu posádky.

Kasko poistenie ČSOB sa dá objednať len s jedným základným balíkom, ktorého šírka ale postačuje pre komplexnú a kompletnú ochranu vozidla voči vonkajším škodám.

V základnom balíku máte kryté poškodenie v dôsledku živlov aj havárie, no pokiaľ vám to nepostačuje, viete si vybrať z veľmi širokej palety pripoistení k tomuto balíku.

Samozrejmosťou sú aj asistenčné služby pre každého poistníka to v cene poistenia.

Podobne ako aj pri iných havarijných poisteniach, aj v prípade ČSOB platí, že poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou. Máte možnosť si vybrať fixnú spoluúčasť alebo spoluúčasť vyjadrenú percentuálne. Nie vždy ale spoluúčasť dojednanú v zmluve platíte, záleží od udalosti a jej riešenia. Napríklad pri oprave skla namiesto výmeny spoluúčasť neplatíte.

Medzi najdôležitejšie dôvody rozhodnutia sa pre poistenie ČSOB patria tieto výhody:

 • jednoduchá a prehľadná ponuka poistenia, nakoľko namiesto viacerých balíkov má ČSOB len jeden balík poistnej ochrany a k nemu je možné dojednať pripoistenia
 • v základnom balíku získate krytie pre najviac rizikové poistné udalosti od krádeže, cez haváriu až po živelné škody, takže už aj s týmto balíkom máte silnú poistnú ochranu
 • ku každému havarijnému poisteniu máte v cene aj široké asistenčné služby, ktoré môžete využiť pri menších aj väčších poruchách a to nielen u nás, ale aj v zahraničí
 • havarijnému poisteniu ČSOB si viete priamo v jednej zmluve dojednať aj GAP poistenie, ktoré pokryje prípadný rozdiel pri poklesu ceny nového poisteného vozidla

MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE VIAC POHODLIA

ČSOB poisťovňa vychádza v ústrety poistencom nielen z hľadiska výhod pre samotné poistenie, ale aj v momente, kedy nastane nejaký problém a škodová udalosť. Vďaka mobilnej aplikácii ČSOB Asistent viete poistnú udalosť nahlásiť pohodlne a rýchlo aj cez mobil.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia ČSOB

Poisťovňa ČSOB mala v minulosti pre svoje havarijné poistenie k dispozícii viacero balíkov a modulov poistenia s rôznym rozdelením poistných rizík. Jej aktuálna ponuka je ale odlišná a všetky dôležité udalosti kryje v základnom balíku. Vďaka tomu je ponuka prehľadnejšia.

Štandardný modul Kasko poistenia pritom ponúka oproti konkurencii širšie krytie:

Základný balík havarijného poistenia

V jedinom komplexnom balíku, ktorý poisťovňa ČSOB v rámci svojho havarijného poistenia ponúka, sú zahrnuté všetky najdôležitejšie a najčastejšie udalosti. ide najmä o udalosti, ktoré môžu spôsobiť čiastočné alebo úplné poškodenie auta a to či už následkom stretu s iným účastníkom cestnej premávky, alebo následkom škôd spôsobených externými faktormi.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


V rámci tohto širokého balíku sú zahrnuté škody zapríčinené:

 • poškodením alebo zničením vozidla v dôsledku havárie, čiže stretu s iným vozidlom, pričom pre poistné plnenie nie je dôležité, či ide o zavinenú alebo nezavinenú nehodu
 • poškodením alebo zničením vozidla následkom vandalizmu, či už ide o celé vozidlo, alebo niektoré jeho časti, napríklad pneumatiky, disky, svetlá, kľučky či zrkadlá
 • poškodením alebo zničením vozidla či jeho časti v dôsledku živlov, napríklad následkom požiaru, blesku, lavíny, zosuvu pôdy, mrazom, zemetrasením a podobne
 • poškodením vnútorných častí vozidla hlodavcami, napríklad elektrickej kabeláže v motorovom priestore alebo hadíc a iných dôležitých súčastí pohonného ústrojenstva

Súčasťou tohto balíka môže, ale aj nemusí byť, je to len na vašom uvážení, aj pokrytie škody spôsobenej odcudzením a krádežou vozidla. V tomto prípade vám poisťovňa môže v prípade uzatvorenia pripoistenia finančnej straty, tzv. GAP poistenia, vyplatiť aj 100 % nákupnej hodnoty vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie jazdeného a staršieho vozidla.

Okrem týchto dvoch základných balíkov ponúka poisťovňa aj nasledujúce pripoistenia:

Úrazové pripoistenie: V prípade, že chcete chrániť nielen svoje vozidlo, ale aj posádku v ňom, viete si dojednať k havarijnému poisteniu od ČSOB aj úrazové pripoistenie. To sa týka pokrytia trvalých následkov úrazu ako aj odškodnenia pozostalých v prípade smrti následkom úrazu. Pripoistenie sa vzťahuje na úrazy všetkých prepravovaných osôb.

Pripoistenie finančnej straty: Druhým pripoistením, ktoré ponúka ČSOB k havarijnému poisteniu a ktoré určite oceníte v prípade škodovej udalosti a poistného plnenia, je GAP pripoistenie finančnej straty. Toto poistenie pokryje prípadný rozdiel medzi poistným plnením na základe trhovej ceny vozidla a cenou nového vozidla v čase jeho kúpy.

Pripoistenie batožiny a zvierat: Pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia batožiny prepravovanej v poistenom vozidle je určené pripoistenie batožiny. To pokrýva uvedené udalosti vyplývajúce z následkov nehody ale aj iných okolností. Súčasťou pripoistenia sú aj náklady na liečenie prepravovaného psa či mačky do limitu až 250 €.

Pripoistenie skiel: Pokiaľ chcete mať chránené nielen vozidlo ako celok, ale aj náklady vzniknuté následkom poškodenia alebo zničenia skiel na aute, je pre vás ideálne toto pripoistenie. Týka sa všetkých skiel okrem strešných a spätných a je dojednávané s pevnou spoluúčasťou 15 € pri výmene skla. Pri oprave skla spoluúčasť neplatíte.

Pripoistenie náhradného vozidla: Pokiaľ sa stalo vaše vozidlo nepojazdné v dôsledku udalostí krytých štandardným havarijným poistením, môžete si pripoistiť náklady potrebné na zapožičanie náhradného vozidla. Ročný limit tohto poistenia je až 500 € a to bez ohľadu na počet poistných udalostí. Nemáte tu žiadne obmedzenie dní zapožičania vozidla.

Územná platnosť havarijného poistenia ČSOB a obmedzenia predmetu poistenia

Kasko poistenie ČSOB vás ochráni na cestách a pokryje škody spôsobené poistenými rizikami nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Poistenie je totiž platné aj pre ostatné krajiny v Európe, pričom sem patria aj nečlenské krajiny Európskej únie. Rovnako tak si viete uplatniť poistné plnenie aj pre škody vzniknuté na území Turecka.

Nezabudnite ale na to, že ani na území štátov, kde poistenie platí, existujú na základe poistných podmienok situácie, ktoré sú výlukami alebo obmedzeniami poistenia. Ide napríklad o škody spôsobené úmyselným konaním alebo škody spôsobené blízkym osobám.

Ku kráteniu poistného plnenia alebo jeho obmedzeniu môže prísť aj:

 • v prípade škôd spôsobených vojnovými alebo násilnými udalosťami, revolúciou, povstaním, vzburou, vnútornými nepokojmi, štrajkom či nebezpečným žiarením
 • pre škody vzniknuté v situácii, kedy bol vodič pod vplyvom omamných látok, viedol vozidlo bez platného vodičského oprávnenia alebo technicky nespôsobilé vozidlo
 • pre škody zapríčinené v dôsledku chyby konštrukcie a materiálu, v dôsledku funkčného namáhania alebo pracovnou činnosťou poisteného motorového vozidla

POZOR NA ZABEZPEČENIE VOZIDLA

Medzi poistné výluky, o čom mnoho motoristov nevie, patrí aj výluka poistného plnenia pre prípad krádeže vozidla v prípade, ak vozidlo nebolo vybavené predpísaným zabezpečovacím systémom. Výlukou je aj to, ak v čase krádeže nebol systém plne funkčný.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu ČSOB

K havarijnému Kasko poisteniu od poisťovne ČSOB získate okrem širokého pokrytia škodových a poistných udalostí aj asistenciu. Tá je vám k dispozícii nonstop 24 hodín denne a to tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí. Asistencia nezahŕňa len technicky servis.

Práve naopak, asistenčné služby pokrývajú široké spektrum úkonov:

 • ak sa dá, ak vám asistencia pomôže s opravou na mieste, napríklad v prípade defektu, strate kľúčov, vybitej autobatérii, spotrebovaní paliva alebo natankovaní zlého paliva
 • v prípade väčšej poruchy alebo nehody zabezpečia asistenčné služby aj vyprostenie a odťah vozidla do servisu, v prípade opravy nad 7 dní dopravu vozidla do SR
 • v prípade hospitalizácie vodiča po nehode vyslanie náhradného vodiča, pri poruche, nehode alebo inej udalosti a v tiesni zabezpečí asistencia aj odovzdanie odkazu
 • ak budete potrebovať v zahraničí pri oprave finančnú výpomoc vo forme pôžičky, môžete si takto požičať až 2.000 €, ide ale samozrejme o pomoc, ktorú treba vrátiť

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie ČSOB

Havarijné poistenie nemusí byť nutne spojené s vysokými finančnými výdavkami. Ak sa rozhodnete pre uzatvorenie Kasko poistenia v ČSOB, môžete ho získať za zvýhodnených finančných podmienok a to vďaka bezškodovému priebehu a tiež viacerým zľavám z poistky.

Na ceny havarijného poistenia totiž vplývajú aj nasledovné zvýhodnenia:

Bonus za bezškodový priebeh: Typickou zľavu pre poistenie vozidiel, či už ide o havarijné alebo povinné zmluvné poistenie, je zľava za bezškodový priebeh. Výška tejto zľavy sa odvíja od doby bezškodového priebehu a počtu poistných udalostí v rozhodnom období, maximálne môže dosiahnuť bonus 50 %. Čím menej udalostí budete mať, tým lepšie.

Obchodné a vernostné zľavy: Druhou kategóriou zliav, ktoré sa pomerne často dojednávajú k havarijnému poisteniu, sú zľavy obchodného typu. V tomto prípade môžete ušetriť do 30 % oproti pôvodnej a plnej cene havarijného poistenia. Taktiež môžete získať vernostnú zľavu v prípade viacerých poistných zmlúv v poisťovni a zľavu 5 % za ročnú platbu poistného.

Ďalšie zľavy a finančné zvýhodnenia: Medzi ďalšie možnosti, ako ušetriť, patria napríklad aj zľavy súvisiace s vekom vozidla, kde platí, že pre kategórie s menším výskytom škodových udalostí poskytuje poisťovňa lepšie poistné. Zvýhodnenie získate aj vo forme širokého pokrytia asistenčných služieb bez ďalšieho príplatku oproti väčšine iných poisťovní.

OD ZAPLATENIA POISTNÉHO ZÁVISÍ PLATNOSŤ

Poistná zmluva pre havarijné poistenie môže byť uzavretá s okamžitou platnosťou, avšak vtedy je potrebné uhradiť poistné ešte v ten istý deň. V prípade, ak bude platnosť zmluvy v budúcnosti, tak je podmienkou platnosti úhrada poistného najneskôr deň predtým.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie ČSOB

Chceli by ste kontaktovať poisťovňu ČSOB napríklad kvôli získaniu ďalších informácií či odpovedí na otázky ohľadom poistných podmienok? Aj pre túto situáciu viete využiť telefonickú zákaznícku linku, rovnako tak aj ostatné formy kontaktovania poisťovne.

Na tomto mieste prinášame najdôležitejšie kontaktné údaje:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Infolinka : Každý pracovný deň a to v čase od 07:30 až do 17:00 môžete zavolať na zákaznícku infolinku pre získanie všeobecných informácií, prípadne informácií ohľadom riešenia predošlej poistnej udalosti. Infolinka má telefónne číslo 0850 111 303 a v čase mimo dostupnosť živého operátora tu môžete zanechať odkaz pre budúci kontakt.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade, ak budete mať poruchu, budete potrebovať nahlásiť problémy alebo budete chcieť využiť asistenčnú službu, môžete sa obrátiť na telefónne číslo +421 2 4445 0050. Ide o linku asistenčných služieb pre havarijné poistenie ČSOB, ktorý funguje nonstop a zabezpečí príchod cestnej služby aj inú pomoc.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete doložiť k existujúcej zmluve nejakú novú prílohu, ale aj v prípade, že chcete existujúcu poistnú zmluvu v ČSOB poisťovni ukončiť, môžete využiť poštovú adresu pre písomnú korešpondenciu. Prípadný výpoveď poistnej zmluvy alebo jej zrušenie musia byť v písomnej forme a na predpísanom tlačive a žiadosti.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení ČSOB

Havarijné poistenie v ČSOB nie je len o technických podmienkach, parametroch alebo šírke poistného krytia v balíku, ale hlavne o praktickej poistnej ochrane. Aby bolo pokrytie škôd a všetkých udalostí čo najefektívnejšie, treba poznať základné okolnosti v praxi.

Tu sú tie najdôležitejšie otázky aj s odpoveďami:

Akým spôsobom a ako často je potrebné platiť poistné za Kasko poistenie?

Poistné sa platí buď jednou celoročnou splátkou na technický rok vopred, alebo viacerými splátkami počas technického roku, najčastejšie polročnými alebo ročnými. Vždy však platí, že na dané poistné obdobie musí byť poistenie zaplatenie deň pred začiatkom tohto obdobia. V prípade ČSOB poisťovne je platba možná bankovým prevodom alebo poukazom.

Ako presne sa vypočítava poistná suma a čo všetko sa v nej zohľadňuje?

Poistná suma je presne stanovená na úvod poistenia v poistnej zmluve a vychádza z hodnoty vozidla s DPH v danom roku výroby. Zohľadňuje sa v nej aj doplnková alebo nadštandardná výbava, samozrejme vrátane tej štandardnej. Naopak, nezohľadňujú sa v nej individuálne predajné a obchodné zľavy, ktoré predajcovia zvyknú poskytovať v sezónnych akciách.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ako sa postupuje pri poistnom plnení za servis v prípade menších škôd?

Ak sú náklady na opravu vyčíslené v menšej hodnote, ako je hranica pre tzv. totálnu škodu, poisťovňa ČSOB pri svojom havarijnom poistení hradí ceny náhradných dielov a prác v hladine obvyklej pre danú značku vozidla a región. V prípade ekonomicky neúčelnej opravy škody sa vypláca tzv. časová cena, čiže všeobecná hodnota vozidla v danom momente.

Kde všade platia asistenčné služby poskytované k havarijnému poisteniu?

Asistenčné služby platia obvykle všade tam, kde aj poistenie, najčastejšie ide o krajiny geograficky na území Európy. Aktuálne však môžu nastať problémy s poskytnutím asistencie v niektorých menej stabilných krajinách, najmä ide o Moldavsko. Individuálne podmienky asistencie, napríklad nutnosť platby v hotovosti, poisťovňa oznámi poistníkovi vopred.

Uzatvorenie havarijného poistenia ČSOB online a prečo využiť porovnanie

Ak si chcete dojednať výhodné havarijné poistenie v ČSOB a zároveň nechcete absolvovať nekonečný kolotoč návštev pobočky, prípadne by ste chceli získať aj porovnanie viacerých alternatív, odporúčame využiť porovnávaciu online službu a internetovú kalkulačku.

Okrem porovnania si takto viete poistenie aj uzatvoriť a to veľmi jednoducho:

Najskôr si cez online havarijnú kalkulačku s údajmi o vozidle vypočítate poistenie.

Potom si porovnávate všetky ekvivalenty a vyberiete si najvýhodnejšiu poistku.

Vyplníte a odošlete žiadosť o poistenie a počkáte na poistnú zmluvu.

Podpíšete ju, zaplatíte poistné, absolvujete obhliadku vozidla a to je všetko.

Poistná zmluva vám príde vytlačená poštou vo viacerých exemplároch. Všetky podpíšete a určený počet pošlete naspäť do poisťovne. V prípade nového vozidla priložíte ako prílohy k zmluve aj dokumenty preukazujúce nákupnú cenu a prebratie vozidla, najčastejšie faktúru a protokol o prevzatí vozidla. Všetko ostatné vybavíte online z domu.

Pokiaľ použijete porovnávač alebo kalkulačku, má to aj niekoľko výhod:

 • prvou výhodou je rýchlosť celého procesu, nakoľko zadanie technických údajov o vozidle a osobných údajov je záležitosť pár minút, rovnako tak výpočet
 • druhou výhodou je finančná úspora, nakoľko si viete vďaka porovnaniu vybrať najlepšiu ponuku a mnoho poisťovní ponúka aj zľavy pri uzavretí zmluvy online
 • treťou výhodou je možnosť získať nezávislý pohľad a poradenstvo pri výbere konkrétnych pripoistení, čo sa hodí najmä vtedy, ak neviete, čo všetko zahŕňajú

Havarijné poistenie v ČSOB poisťovni ale aj v tých ďalších si viete práve vďaka porovnaniu vybaviť za najlepších možných podmienok. Pri výpočte poistného ale zadávajte do kalkulačky správne údaje a to najmä ohľadom hodnoty vozidla. Od tej sa totiž odvíja nielen výška ročného poistného, ale taktiež aj výška poistného plnenia pri škodovej udalosti.

ZAPLATIŤ VIETE AJ CEZ INTERNET

Pokiaľ ide o platbu poistného, už dávno neplatí, že ak vám príde z poisťovne šek, musíte ísť na poštu a tam vystáť dlhý rad a zaplatiť aj manipulačný poplatok. Práve naopak, nielen uzavretie zmluvy viete vybaviť online, ale aj platbu poistného a to cez internet banking.

Online ČSOB Kasko kalkulačka a ako si vybrať najvýhodnejšie havarijné poistenie

Chcete uzavrieť výhodné havarijné poistenie, ktoré vám zároveň prinesie aj kompletnú poistnú ochranu bez kompromisov napríklad s nízkymi poistnými limitmi? Potom odporúčame využiť pre dojednanie poistenia online kalkulačku a porovnávač.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Na internete je ich viacero, ale vy sa zamerajte len na tie kvalitnejšie:

 • kalkulačka pre havarijné poistenie vám musí priniesť komplexný výpočet na mieru so zarátaním všetkých možných zliav a zároveň na základe zvolených pripoistení
 • ak ide o porovnávač, ten by mal porovnať nielen ceny havarijného poistenia, ale aj jeho nefinančné parametre, napríklad asistenčné služby a pokrytie poistenia
 • rovnako tak je dôležité, aby nešlo o úplne anonymný nástroj, ideálne je naopak, ak je súčasťou komplexného poistného portálu, ktorý ponúka širšie a nestranné poradenstvo
 • ak chcete naplno využiť komfort, mali by porovnávač či kalkulačka vedieť poistenie aj dojednať a to bez toho, aby ste museli ísť osobne na pobočku poisťovne

Práve s využitím serióznych online havarijných kalkulačiek a porovnávacích nástrojov si viete nájsť poistenie presne na mieru a to nielen v ČSOB poisťovni. Porovnaním alternatív, cien s a bez pripoistení, ale aj šírky asistenčných služieb, získate v praxi naozaj účinné poistenie pre všetky prípady porúch, problémov, nehody či krádeže vozidla.

Nechcete už strácať čas? Skúste túto online havarijnú kalkulačku ČSOB:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here