Havarijné poistenie Komunálna poisťovňa

0
132

Kasko poistenie Komunálnej poisťovne v sebe spája možnosť výberu konkrétneho poistného balíčka, možnosť dojednania pripoistenia pre niektoré špecifické situácie a zároveň aj veľmi priaznivú cenu poistného vďaka možnosti získania bonusu za bezškodový priebeh a ďalších zliav. Aby toho nebolo málo, poisťovňa ponúka každému aj rozsiahle asistenčné služby.

Komunálna poisťovňa vám umožní poistiť si osobné a úžitkové motorové vozidlá do 3,5 tony, jednostopové motorové vozidlá a tiež aj väčšie nákladné a úžitkové vozidlá nad 3,5 tony. V niektorých prípadoch si viete dojednať havarijné poistenie aj bez spoluúčasti.

Vzhľadom na množstvo rôznych poistných balíčkov, pripoistení a tiež systém bonusov a zliav je najlepšie nechať výpočet Kasko poistenia na online kalkulačku. Podľa skúseností poistníkov dokážete takýmto spôsobom získať najlepší pomer ceny a hodnoty poistenia, zároveň si viete takýmto spôsobom vybrať presne takú poistnú ochranu, akú potrebujete.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Komunálnej poisťovne

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne je štandardným poistením určeným pre ochranu vášho vozidla, ale aj posádky, prepravovaných vecí a batožiny v ňom. Poistenie je zamerané na kompletnú poistnú ochranu tak pre osobné, ako aj úžitkové motorové vozidlá.

Kasko poistenie Komunálnej poisťovne je možné dojednať v jednom zo štyroch balíkov, ktoré zahŕňajú škody od živlov, cez krádež až po úmyselný požiar a výbuch.

Okrem týchto základných modulov poistenia je možné si dojednať aj pripoistenia, ktoré chránia nielen poistené motorové vozidlo, ale napríklad aj ľudí a batožinu v ňom.

K havarijnému poisteniu vám Komunálna poisťovňa pribalí v cene aj asistenciu.

Podľa toho, o akú poistnú udalosť pôjde a aký druh motorového vozidla budete poisťovať, sa môže líšiť aj výška spoluúčasti. V prípade najčastejšej kategórie, čiže vozidiel do 3,5 tony, máte na výber buď fixnú spoluúčasť minimálne 199 €, alebo kombináciu 5 % spoluúčasti a minimálnych hraníc 66 €, 166 € a 330 €. Pre čelné sklo je spoluúčasť najmenej 16,60 €.

Oproti iným poisťovniam má Kasko poistenie Komunálnej poisťovni tieto benefity:

 • možnosť výberu viacerých poistných balíčkov a ich kombinácia s pripoisteniami pre špecifické riziká a poistné udalosti, čo znamená maximálne individuálne poistenie
 • taktiež aj možnosť výberu viacerých typov spoluúčasti podľa vašej individuálnej situácii, zároveň máte možnosť zriadiť si aj poistenie finančnej straty GAP
 • ku každému balíčku havarijného poistenia získate už v cene široký rozsah asistenčných služieb pre problémy na cestách na Slovensku a tiež aj v zahraničí
 • bonusová zľava za bezškodový priebeh pri havarijnom poistení Komunálnej poisťovni môže dosiahnuť až 70 %, čo je jedna z najvyšších úrovní pre tento typ poistenia

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA

Pokiaľ si dojednáte v Komunálnej poisťovni balík havarijného poistenia pokrývajúci aj škody spôsobené krádežou, podmienkou poisťovne je okrem uzamknutia vozidla aj jeho zabezpečenie ďalšími zariadeniami. Ich typ a počet závisí od hodnoty vozidla.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Komunálnej poisťovne

Ak máte radi maximálnu ochranu spojenú s flexibilitou, viete si havarijné poistenie v Komunálnej poisťovni dojednať presne na mieru vašim požiadavkám. Výberom správneho balíčka viete pokryť len najdôležitejšie riziká, ale s pripoisteniami aj tie najviac špecifické.

Komunálna poisťovňa ponúka nasledujúce 4 poistné balíčky:

Typ A

 • balík A pokrýva v rámci havarijného poistenia takmer komplexné portfólio rizikových udalostí, ktoré môžu poškodiť vozidlo, okrem krádeže a lúpeže vozidla
 • naopak, nájdete tu krytie poškodenia a zničenia vozidla živelnou udalosťou, zásahom tretej osoby, zvieraťom, haváriou a úmyselným požiarom či výbuchom

Typ B

 • ak hľadáte poistnú ochranu so 100 % pokrytím všetkých rizík, viete si výberom typu poistenia B z ponuky Komunálnej poisťovni túto ochranu zabezpečiť
 • v tomto poistení sú totiž kryté všetky škody a náklady spomínané v type A a aj krádež a lúpež vozidla, pričom poistenie sa týka aj jeho obvykle a povinnej výbavy

Typ C

 • poistný balíček havarijného poistenia typu C pokrýva škody, ktoré vzniknú následkom externého zavinenia, avšak s výnimkou úmyselného požiaru a výbuchu
 • toto poistenie je zamerané na krytie škôd a následkov nezavinenej havárie, živelnou udalosťou, stretom so zverou, zásahom tretej osoby a tiež kryje aj krádež

Typ D

 • pre najskúsenejších šoférov, ktorí majú menší kilometrový nájazd, prípadne nepredpokladajú vznik niektorých rizík, je určený balíček poistenia D
 • v tomto prípade máte kryté len poistné udalosti dvoch typov a to poškodenie alebo zničenie vozidla živelnými škodami a krádež a lúpež poisteného vozidla

Okrem nich máte možnosť dojednať si k havarijnému poisteniu aj pripoistenia:

Pripoistenie batožiny: Prvým pripoistením, ktoré si viete dojednať k havarijnému poisteniu v Komunálnej poisťovni, je pripoistenie batožiny. To zahŕňa batožinu a osobné veci prepravované vo vozidle s výnimkou niektorých špecifických typov predmetov. Poistné plnenie pripoistenia môže byť na 400, 800 alebo až 1.600 €.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Úrazové pripoistenie: Ak chcete chrániť nielen majetok, ale aj osoby, viete si dojednať k hlavnému balíku Kasko poistenia poistenie úrazu posádky prepravovanej v motorovom vozidle. Poistenie je možné dojednať až na 10-násobok základnej poistnej sumy a týka sa tak krytia nákladov trvalých následkov úrazu, ako aj smrti následkom úrazu.

Pripoistenie prepravy: Komunálna poisťovňa ponúka oproti konkurenčným ponukám aj pripoistenie prepravy. To sa vzťahuje na prípady poškodenia, zničenia alebo krádeže veci a to každej prepravovanej veci bez ohľadu na jej druh. Tu sú poistné limity dva a to pre prípad poškodenia a zničenia veci limit 6.640 € a pre prípad krádeže 1.660 €.

Pripoistenie čelného skla: Toto pripoistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo na zničenie čelného skla motorového vozidla a nie je limitované poistnou sumou ani počtom udalostí. Spoluúčasť si môžete dohodnúť z viacerých možností, napríklad 5 % a minimálne 16,60 €, pevnú spoluúčasť 199 € alebo aj bez spoluúčasti.

Pripoistenie náhradného vozidla: Ak si chcete zachovať 100 % mobilitu za každých okolností a to aj v prípade poškodenia vozidla, môžete si pripoistiť náklady na zapožičanie náhradného vozidla počas doby opráv toho vášho. Pripoistenie pokryje náklady na prenájom vozidla na 5 až 10 dní a to v rozsahu 35 až 100 € na deň.

Pripoistenie GAP: Za touto skratkou treba hľadať pripoistenie finančnej straty. To pokrýva rozdiel medzi všeobecnou hodnotou a nadobúdacou cenou vozidla a oplatí sa najmä pre nové autá. Pripoistenie kryje rozdiel v prípade totálnej škody alebo krádeže a lúpeže poisteného vozidla. Poistná doba môže byť od 36 do 60 mesiacov.

Územná platnosť havarijného poistenia Komunálnej poisťovne a obmedzenia predmetu poistenia

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne sa vzťahuje štandardne na krytie dojednaných škôd v poistnej zmluve nielen v rámci územia Slovenskej republiky, ale aj v rámci územia zahraničných krajín. Platnosť poistenia je ohraničená geograficky na štáty nachádzajúce sa v Európe. Podobne to je aj pri poskytovaní asistenčných služieb.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na motorovom vozidle, avšak nie na všetky typy škôd. Existujú tu určité výluky alebo udalosti, ktoré nie sú predmetom poistenia, prípadne sa na ne vzťahuje právo poisťovne krátiť vyplatené poistné plnenie.

Medzi najbežnejšie problémové situácie patria:

 • škody zapríčinené úmyselne, škody voči manželovi a manželke, škody voči blízkej osobe v spoločnej domácnosti a škody spôsobené vplyvom alkoholu alebo drog
 • škody v dôsledku nesprávneho používania motorového vozidla, zanedbania údržby, v dôsledku motoristickej súťaže a pretekov alebo pri pracovnej činnosti vozidla
 • škody spôsobené neobvyklou alebo nesprávne uloženou batožinou či nákladom, škody v dôsledku funkčného namáhania, erózie a únavy materiálu a chybnej konštrukcie

KRÁTENIE POISTNÉHO PRI ALKOHOLE

Medzi prípady, kedy nastáva krátenie poistného plnenia, patria aj tie škodové udalosti, ktoré vznikli u vodiča, ktorý požil alkoholické nápoje. V tomto prípade môže poisťovňa znížiť poistné plnenie o 30 % v prípade zistenia 0,49 promile v krvi, o 50 % pri vyššom promile.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa k svojmu havarijnému poisteniu pridáva pre poistencov aj široké asistenčné služby. Tie vám pomôžu pri menších problémoch a poruchách, ale rovnako tak aj v prípade úplnej nepojazdnosti vozidla alebo pri škodách následkom havárie.

Asistencia môže byť technická, lekárska aj administratívna a zahŕňa:

 • odtiahnutie nepojazdného vozidla po poruche alebo nehode, zabezpečenie prechodnej úschovy v prípade potreby a poskytnutie pôžičky na prípadnú opravu
 • v prípade menších problémov, napríklad ak ide o defekt, poškodenie kolesa, stratu kľúčov a zámenu paliva, riešenie týchto problémov do poistného limitu na mieste
 • prepravu do vlasti v prípade vážnej nehody, sprievod špecializovaným personálom, zabezpečenie návštevy rodinného príslušníka a tiež aj ošetrenie lekárom
 • administratívno-právnu asistenciu, napríklad právne poradenstvo, rady ohľadom postupu po nehode, telefonickú pomoc, tlmočenie a preklady

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Komunálnej poisťovne

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne ponúka nielen veľmi dobré krytie poistných udalostí a široké asistenčné služby, ale zároveň aj veľmi dobrý pomer ceny a hodnoty poistenia. To je dosiahnuté zľavami a tiež aj nefinančnými výhodami.

Ceny Kasko poistenia Komunálnej poisťovne ovplyvňujú napríklad:

Bonus za bezškodový priebeh: Oproti iným poisťovniam ponúka Komunálna poisťovňa možnosť získať nadpriemernú zľavu pri bezškodovom priebehu havarijného poistenia. Ak nenastala žiadna poistná udalosť, ktorá by vplývala na bezškodový priebeh, 108 a viac mesiacov, môžete v Komunálnej poisťovni získať bonus vo forme zľavy až 70 %.

Obchodná zľava: Druhou kategóriou bonus a zliav, ktoré sa počítajú pri havarijnom poistení, je kategória obchodných zliav a bonusov. V prípade Kasko poistenia od Komunálnej poisťovni môže dosiahnuť obchodná zľava až 40 % a poskytuje sa za uzatvorenie poistenia cez internet. Jej výška je ale vždy stanovovaná individuálne pre každého poistníka.

Ďalšie zvýhodnenia: Okrem obchodnej zľavy je možné dojednať v rámci havarijného poistenia aj vstupné akciové zľavy a to jednorazovo na jeden alebo dva roky poistenia. Zvýhodnenie výšky ročného poistného tiež závisí od toho, akú spoluúčasť si k havarijnému poisteniu dojednáte. Čím vyššia spoluúčasť je, tým nižšia je výška poistného.

POISTNÉ ZAPLATÍTE AJ Z DOMU

Poistné za havarijné poistenie je obvykle splatné deň pred začiatkom poistenia a platí sa jednorazovo na celý rok. Dohodnúť je ale možné aj splatenie poistného v polročných a štvrťročných splátkach. Na platbu môžete použiť nielen šeky, ale aj bankový prevod.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Komunálnej poisťovne

Potrebujete získať viac informácií ohľadom poistenia a poistných podmienok? Alebo hľadáte kontakt na asistenčné služby či zákaznícku linku? Chcete ukončiť poistnú zmluvu? Pre všetky tieto prípady viete využiť viacero spôsobov a možností kontaktovania poisťovne.

Podľa konkrétnej situácie využite jednu z týchto foriem:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.

Infolinka : Zákaznícka infolinka je vám k dispozícii bezplatne na telefónnom čísle 0800 112 222. Počas pracovných dní v čase od 08:00 do 17:00 tu viete získať odpovede na otázky týkajúce sa poistenia. K dispozícii je aj nonstop centrálny dispečing škôd pre hlásenie poistnej udalosti, zo Slovenska na čísle 0850 111 566, zo zahraničia +421 2 5262 7282.

Telefón pre asistenčné služby: Ak sa ocitnete v situácii, že budete potrebovať pomoc pri defekte, poruche alebo po nehode, môžete využiť asistenčné služby a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. V prípade, že potrebujete pomoc na našom území, môžete volať na číslo 18118. Pri volaní zo zahraničia je tu linka 421 2 6353 2236. Volať môžete nonstop.

Výpoveď a zrušenie: Pokiaľ chcete ukončiť poistnú zmluvu a podať výpoveď havarijného poistenia, stiahnite si tlačivo a žiadosť na webstránke poisťovne. Vyplňte danú žiadosť a spoločne s potrebnými prílohami ju odošlite na poštovú adresu pre písomnú korešpondenciu s poisťovňou. Odporúčame výpoveď zaslať doporučene.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Komunálnej poisťovne

Akým spôsobom funguje GAP pripoistenie? Aké vozidlá je možné poistiť havarijným poistením? Toto je len príklad najčastejšie kladených otázok motoristov a vodičov predtým, ako sa rozhodnú uzavrieť havarijné poistenie v Komunálnej poisťovni.

Na tie najviac kladené otázky prinášame odpovede aj tu:

Aké typy vozidiel je možné poistiť Kasko poistením v Komunálnej poisťovni?

Havarijné poistenie si viete dojednať na jednostopové aj dvojstopové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prevádzku na cestných komunikáciách. V prípade vozidiel do 3,5 tony ide o osobné a ľahké úžitkové autá a tiež o jednostopové motorové vozidlá. V kategórii vozidiel nad 3,5 tony sa dá poistenie dojednať pre autobusy, traktory, návesy a tiež pre prívesy.

Ako funguje GAP pripoistenie a pre ktoré vozidlá ma najväčší  finančný zmysel?

GAP poistenie slúži na dorovnanie rozdielu medzi kúpnou cenou a cenou vyplatenou poisťovňou v čase poistnej udalosti. Najväčší význam má toto poistenie pre nové autá, nakoľko tie strácajú zo svojej pôvodnej sumy hodnotu najviac a najrýchlejšie. GAP poistenie je možné dojednať vo viacerých variantoch a to na poistnú dobu od 36 až do 60 mesiacov.

Ktoré udalosti sa nerátajú medzi rozhodné udalosti pre bezškodový priebeh?

Nie všetky škodové udalosti, ktoré postihnú vaše vozidlo, majú vplyv na bezškodový priebeh a bonus, ktorý z neho vyplýva. Nepatria sem udalosti spôsobené živlami, krádežou nahlásenou na polícii, lúpežou nahlásenou na polícii, vandalizmom nahláseným na polícii, zvieraťom alebo stretom so zverou a udalosti jednoznačne nezavinené vodičom.

Aké riziká pokrýva poistenie škôd na vozidle spôsobených zvieraťom?

V prípade tohto poistenia ide o pokrytie škôd spôsobených zvieratami na vozidle všeobecne. Jednak môže ísť o škody spôsobené stretom so zverou pri idúcom vozidle, ale aj o škody v dôsledku kontaktu so zverou pri zaparkovanom vozidle. Poistenie pokrýva napríklad aj škody spôsobené hmyzom alebo škody na kabeláži vozidla zapríčinené hlodavcami.

Uzatvorenie havarijného poistenia Komunálnej poisťovne online a prečo využiť porovnanie

Hľadáte najjednoduchší spôsob, ako si vybrať ideálne havarijné poistenie? V takom prípade vám odporúčame uzatvoriť poistenie cez internet a to priamo cez online porovnávače a kalkulačky. Všetko vybavíte online a získate tiež prehľad o všetkých poisteniach.

Uzatvorenie havarijného poistenia online je zároveň veľmi rýchle:

Najskôr si vypočítajte poistné zadaním parametrov o vozidle do online kalkulačky.

Porovnajte si všetky možnosti poistenia, balíky, pripoistenia a tiež všetky alternatívy.

Vyberte si najlepšie poistenie presne pre vás, doplňte osobné údaje a odošlite žiadosť.

Počkajte na zmluvu, podpíšte ju, zaplaťte poistné a potom už len absolvujte obhliadku.

Všetko, s výnimkou absolvovania obhliadky, viete dojednať bez toho, aby ste museli navštevovať pobočku poisťovne. Porovnanie aj výpočet poistné sú záležitosťou niekoľkých minút, zmluva vám príde poštou až domov. Nezabudnite k nej pripojiť potrebné prílohy, najmä faktúru a preberací protokol od nového vozidla a technický preukaz.

Ak si zvolíte na výpočet a porovnanie poistného online nástroje, má to viacero výhod:

 • celý proces je maximálne efektívny, nestrácate čas čítaním prospektov, porovnávaním balíčkov alebo nekonečnými otázkami na pobočke, všetko vybavíte z domu
 • zároveň nemusíte ani študovať cenníky a možné zľavy, online kalkulačka vám vypočíta poistné presne na mieru a to podľa vozidla aj vašej poistnej histórie
 • v prípade lepších kalkulačiek a porovnávačov získate nielen prehľad o cenách a poistení, ale viete priamo na pár kliknutí a online aj havarijnú zmluvu uzatvoriť

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najdôležitejšie je pri online poistení správne určiť hodnotu vozidla. Ak ide o nové vozidlo, hodnota je uvedená na faktúre, avšak nemôže byť znížená o jednorazové obchodné akcie, zľavy a individuálne bonusy. V prípade, že máte problém s určením hodnoty vozidla, môže vám pomôcť aj samotná kalkulačka. Tie lepšie určia hodnotu aj podľa parametrov.

OBHLIADKA VOZIDLA NIE JE ŽIADEN PROBLÉM

Poisťujete jazdené vozidlo a obávate sa, akým spôsobom prebehne jeho obhliadka s fotodokumentáciou? Nebojte sa, nejde o žiadnu nadmernú záťaž. Po telefonickej dohode s pracovníkom ohľadne miesta a termínu netrvá obhliadka dlhšie ako 30 až 60 minút.

Online Komunálna poisťovňa Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlacnejšie havarijné poistenie

Čoraz viac majiteľov vozidiel a vodičov využíva internetové nástroje na porovnanie či výpočet poistenia. Je to hlavne kvôli efektívnosti, rýchlosti a pohodlnosti. Dôležitý je však tiež výber kalkulačiek a porovnávačov, nakoľko nie všetky poskytujú komplexný servis.

Tu je niekoľko podmienok, ako rozoznať tie najlepšie a najkvalitnejšie:

 • ak sú kalkulačka alebo porovnávač súčasťou kompletného poistného portálu, ktorý je známou značkou a má svoju históriu, je to veľké plus a znamenie serióznosti
 • pri výpočte musí kalkulačka počítať s aktuálnymi cenami a umožniť aj nezávislé nacenenie poistenia bez provízií navyše, cena musí zohľadniť všetky zľavy
 • rovnako tak porovnanie musí byť kompletné a nestranné, sústrediť sa treba nielen na finančné parametre, ale aj tie nefinančné, napríklad šírku asistenčných služieb
 • nielen výpočet a porovnanie, ale aj uzatvorenie poistenia by malo byť súčasťou služieb, optimálne je, ak má porovnávač či kalkulačka aj telefonickú infolinku

Práve vďaka využitiu serióznych a overených online kalkulačiek a porovnávacích služieb si viete výhodné a zároveň komplexné poistenie nielen nájsť, ale aj dojednať cez internet. Celý proces tak prebehne online, v prípade tých lepších kalkulačiek aj s odbornou a nezávislou pomocou pri výbere konkrétneho balíčka poistenia či pripoistení.

Kvalitnú havarijnú online kalkulačku Komunálnej poisťovne nájdete aj u nás:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here