Havarijné poistenie Union

0
110

Pre nové aj jazdené osobné aj ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony je určené Kasko poistenie Union. Ide o havarijné poistenie, ktoré ponúka mimoriadne veľkú flexibilitu spojenú súčasne s komplexnou poistnou ochranou. Poistenie má totiž odlišné podmienky pri výbere rizík, nakoľko v základnom balíku pokrýva len vandalizmus a zavinenú či nezavinenú haváriu.

Všetky ostatné riziká si viete v prípade havarijného poistenia poisťovne Union dopoistiť samostatnými pripoisteniami presne podľa vášho výberu. Môžete si zvoliť na základe skúseností obľúbenú kombináciu pre krádež, živly a haváriu, ale aj akúkoľvek inú.

Havarijné poistenie je platné tak na území Slovenska ako aj na území ostatných krajín Európy. Okrem pripoistení máte možnosť výberu aj širších asistenčných služieb Premium, prípadne si viete dojednať spoluúčasť presne podľa svojej situácie. Pre presný výpočet aj uzatvorenie havarijného poistenia viete potom využiť havarijnú online kalkulačku.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Union

Havarijné poistenie Union je určené pre krytie škôd a nákladov súvisiacich s pôsobením živelnej udalosti alebo v prípade poškodenia, zničenia či straty na poistenom motorovom vozidle. Poistiť si viete tak osobné a úžitkové auto do 3,5 tony, ako aj prípojné vozidlo.

Kasko poistenie Union je určené na finančné pokrytie následkov škôd a nákladov na poistenom motorovom vozidle v prípade jeho poruchy, zničenia alebo krádeže.

Okrem základného havarijného poistenia pokrývajúceho vandalizmus a zavinenú či nezavinenú haváriu si viete k poisteniu dojednať aj viacero individuálnych pripoistení.

V cene máte asistenčné služby Basic, za príplatok si môžete dojednať ich rozšírenie.

K havarijnému poisteniu od poisťovne Union si viete dojednať spoluúčasť na rôznych úrovniach. V určitých prípadoch je poistenie a krytie škôd aj bez spoluúčasti, inak si viete vybrať spoluúčasť vo forme fixnej sumy. Na výber sú 4 úrovne a to spoluúčasť vo výške 99 €, 199 €, 299 € a 399 €. Čím vyššia je dohodnutá spoluúčasť, tým nižšie je ročné poistné.

Pokiaľ ide o výhody Kasko poistenia Union a dôvody,  prečo si ho vybrať, tu sú:

 • kompletná poistná ochrana zložená zo základného balíka poistenia v kombinácii s viacerými pripoisteniami, pričom tie je možné si flexibilne zvoliť samostatne
 • možnosť výberu úrovne asistenčných služieb medzi základným  rozšíreným variantom asistencie, čo ocenia predovšetkým vodiči cestujúci častejšie alebo do zahraničia
 • možnosť získania viacerých zliav a finančných zvýhodnení, nejde pritom len o bonus za bezškodový priebeh, ale aj internetovú zľavu a rozličné obchodné typy zliav
 • rýchle a jednoduché dojednanie poistenia na diaľku cez internet, možnosť dojednania spoločne povinného zmluvného poistenia s havarijným poistením

POPULÁRNE KOMBINÁCIE

Nakoľko máte možnosť výberu základného balíka havarijného poistenia a pripoistení, viacero motoristov nevie, aká šírka poistnej ochrany je ideálna. Inšpirovať sa môžete populárnymi kombináciami a to poistenia proti havárii a krádeži, prípadne aj s doplnením poistenia živlov.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Union

Kasko poistenie Union si cenia majitelia a držitelia vozidiel najmä z dôvodu kombinácie flexibility z pohľadu pokrytia jednotlivých rizík, ale zároveň aj komplexnosti. Poistenie si totiž viete skombinovať tak, že k základnému balíku si objednáte pripoistenia.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Havarijné poistenie bez nich je pokryté základným modulom:

Štandardný balík

Základný modul havarijného poistenia v poisťovni Union pokrýva dva typy udalostí a to škody spôsobené vandalizmom a haváriou. Pri havárii ide o zavinenú aj nezavinenú haváriu, pričom vďaka tomu kryje tento balík aj náhodné a nepredvídané havárie, napríklad pri strete so zverou. Pri vandalizme ide o poškodenie zo strany tretích osôb.

Poistné krytie sa vzťahuje aj na nasledovné škody:

 • spôsobené výbuchom, požiarom, poškodenie káblov, hadíc a obkladov hlodavcami a poškodenie spôsobené idúcim vozidlom pri náhodnou strete so zverou
 • zapríčinené zničením vozidla alebo poškodením vozidla následkom havárie, spôsobené stretom s iným vozidlom alebo s iným účastníkom cestnej premávky

Ku základnému modulu havarijného poistenia si viete vybrať aj pripoistenia pre tieto situácie:

Živelné riziká: Jedným z najčastejšie volených pripoistení je pripoistenie pre krytie škôd na vozidle zapríčinených živelnými udalosťami a pôsobením živlov. Pripoistenie kryje poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla napríklad priamym pôsobením blesku, zosuvom pôdy, krupobitím, povodňami alebo záplavami, víchricou či zemetrasením.

Krádež: Druhým pripoistením, ktoré si viete skombinovať so štandardným havarijným poistením, je pripoistenie krádeže. Za krádež sa považuje aj neoprávnené používanie vozidla. Do tohto pripoistenia spadá krádež nielen vozidla ako celku, ale aj krádež jeho štandardnej alebo doplnkovej výbavy. Vozidlo ale musí byť vybavené zabezpečením.

Úraz a smrť: Pripoistenie pre prípad úrazu alebo smrti je určené pre poistníkov, ktorí chcú poistiť nielen svoje vozidlo, ale aj posádku v ňom. Toto pripoistenie sa vzťahuje nielen na vodiča motorového vozidla, ale aj na ostatné osoby, pričom pokrýva škody a náklady pri trvalých následkoch úrazu, smrti v dôsledku úrazu a denného odškodnenia.

Batožina: Ak v motorovom vozidle prevážate príliš často batožinu a predmety osobne spotreby, môžete si pre pokrytie škôd spojených s ich poškodením, stratou alebo krádežou dojednať pripoistenie batožiny. Poistenie kryje tieto riziká spojené s batožinou tak pri živelnej udalosti, ako aj pri havárii alebo pri krádeži celého vozidla.

Náhradné motorové vozidlo: Ak chcete aj počas opravy vozidla, následkom škodovej udalosti zostať maximálne mobilní, musíte si prenajať vozidlo. Pripoistenie pre náhradné motorové vozidlo vám potom pokryje účelne vynaložené náklady na prenájom náhradného vozidla. Pripoistenie môžete využiť aj v prípade krádeže poistného vozidla.

Sklá: K základnému balíku havarijného poistenia Union si viete pripoistiť aj pokrytie škôd spôsobených poškodením alebo úplným zničením skiel na poistenom motorovom vozidle. Ide o poškodenie nielen čelného skla, ale aj bočných skiel a zadných skiel a tiež iných sklených častí vozidla. Pripoistenie sa ale nevzťahuje na odcudzenie skiel.

Prémiová asistencia: Okrem základného balíka asistenčných služieb Basic, ktoré máte k dispozícii 24 hodín denne v štandardnom pokrytí úkonov, si viete vo forme pripoistenia zvýšiť úroveň asistencie cez asistenčné služby Prémium. Tie poskytujú vyššie limity pre jednotlivé úkony a tiež aj širšie pokrytie udalostí najmä v zahraničí.

Pracovná činnosť: Posledným možným pripoistením, ktoré si viete dojednať k štandardnému krytiu havarijného poistenia, je pripoistenie pre škody spôsobené motorovým vozidlom pri činnosti pracovného stroja. Toto pripoistenie je určené pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť výluke pokrytia škôd na vozidlách slúžiacich aj ako pracovný stroj.

Územná platnosť havarijného poistenia Union a obmedzenia predmetu poistenia

Havarijné poistenie pokrýva udalosti, ku ktorým došlo tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území ostatných krajín geograficky sa nachádzajúcich v Európe. To platí aj pre pripoistenia dojednávané k základnému balíku Kasko poistenia Union, s výnimkou pripoistení náhradného vozidla a pripoistení vozidla pri výkone pracovnej činnosti.

Pozor si treba dať tiež na obmedzenia predmetu poistenia a to napríklad v prípade výluk alebo v prípade krátenia poistenia. Pod poistné krytie napríklad nespadajú škody spôsobené úmyselne a škody spôsobené manželovi, manželke alebo blízkej osobe v domácnosti.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Zároveň si treba dať pozor na nasledovné situácie a prípady:

 • škody vzniknuté funkčným namáhaním, trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním, nesprávnym používaním vozidla, nesprávnou opravou a obsluhou
 • škody zapríčinené nesprávnym uložením batožiny a nákladu, na poistenom vozidle ako pracovnom stroji, ak nemáte pripoistenie alebo v dôsledku výbuchu či skratu
 • škody spôsobené vedením vozidla v rozpore s poistnými podmienkami, pod vplyvom alkoholu a omamných látok, na motoristickej súťaži alebo nespôsobilého vozidla

VÝLUKY PRE PRIPOISTENIA

Okrem všeobecných výluk z poistenia existujú aj výluky pre konkrétne pripoistenia, kedy niektoré situácie alebo úkony nie sú predmetom poistenia. Napríklad pripoistenie skiel sa nevzťahuje na ich krádež alebo z poistenia batožiny mobilné telefóny.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Union

Pokiaľ si vyberiete havarijné poistenie Union, získate k nemu aj asistenčné služby. V cene máte balík štandardných asistenčných služieb Basic, ak potrebujete vyšší limit pre jednotlivé úkony alebo širšie pokrytie týchto úkonov, odporúčame určite zvoliť balík Premium.

Aj v základnej asistencii získate veľmi dobrý servis:

 • príchod cestnej služby a oprava menšej poruchy na mieste, napríklad ak ide o vybitú batériu alebo defekt pneumatiky, kde je v základe limit pre túto opravu až 70 €
 • v prípade, že nie je možné danú poruchu opraviť, odťah do najbližšie servisu a to doma aj v zahraničí, v prípade totálnej nehody aj zošrotovanie vozidla
 • ubytovanie v hoteli a pokračovanie v ceste v prípade, ak je porucha vážnejšia, alebo ak prišlo k nehode a vozidlo je nepojazdné, prípadne aj repatriácia vozidla zo zahraničia
 • v prípade poruchy alebo krádeže na území Slovenskej republiky môžete tiež získať náhradné vozidlo, v základe máte aj organizáciu lekárskej starostlivosti po havárii

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Union

Ak si chcete dojednať Kasko poistenie Union a chcete získať najlepšie možné pokrytie za najlepšiu možnú cenu, určite by ste mali využiť všetky dostupné zľavy, ktoré poisťovňa ponúka. Ideálnym spôsobom z tohto  pohľadu je dojednanie poistenia online.

Práve takýmto spôsobom viete získať internetovú zľavu, ale aj iné bonusy:

Bonus za bezškodový priebeh: Najvyšší potenciál znížiť základnú cenu Kasko poistenia má bonus za bezškodový priebeh. V závislosti od doby bezškodového priebehu a počtu poistných udalostí, ktoré majú na túto dobu vplyv, môžete získať zľavu na poistnom až do výšky 50 %. Zľava závisí aj od toho, v akej triede bonusu sa poistník nachádza.

Obchodná zľava: Ďalšou zľavou, ktorú môžete k poisteniu získať, je obchodná zľava. Takýto typ zľavy poskytujú aj ostatné poisťovne a v prípade poisťovne Union si viete znížiť poistné pre Kasko poistenie až o 15 %. Takúto obchodnú zľavu totiž získate za predpokladu, že si dojednáte havarijné poistenie nie na pobočke, ale online.

Ostatné zľavy: Medzi ďalšie zľavy poskytované v poisťovni Union pri uzatvorení Kasko poistenia, patria zľavy za dojednanie viacerých poistných zmlúv, prípadne pre poistníkov, ktorí už majú v poisťovni inú existujúcu poistnú zmluvu. 5 % zľavu viete získať, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne Union, 10 % za uzavretie PZP.

PLATBA POISTNÉHO NA MIERU

Havarijné poistenie sa platí spravidla celoročne a to jednorazovou splátkou na úvod poistenia na celý technický rok. V poistnej zmluve si ale viete dojednať tiež splácanie polročnými alebo štvrťročnými splátkami. Platiť môžete poštovým šekom aj cez internet banking.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Union

Pre kontaktovanie poisťovne Union viete využiť viacero možností a foriem, konkrétne email, písomný kontakt alebo telefonickú linku. Záleží od toho, či potrebujete získať odpovede na otázky týkajúce sa poistných podmienok, ukončiť zmluvu alebo asistenciu.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Tu sú najčastejšie možnosti kontaktu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava.

Infolinka : Pre všeobecné informácie a odpovede na otázky ohľadom poistných podmienok, konkrétnych pripoistení alebo ak máte otázky ohľadom likvidácie poslednej poistnej udalosti, môžete kontaktovať zákaznícku linku a to každý pracovný deň od 07:30 do 18:00. Pre volania zo Slovenska je tu číslo 0850 111 211, zo zahraničia +421 2 2081 1811.

Telefón pre asistenčné služby: 24 hodín denne a 365 dní v roku je tu pre vás asistenčný servis poisťovne Union, ktorý vám pomôže pri poruchách alebo nehode tak na území Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia. Ak potrebujete technickú pomoc alebo príchod cestnej služby, volajte na číslo +420 296 339 644.

Výpoveď a zrušenie: Pokiaľ chcete ukončiť existujúcu poistnú zmluvu v poisťovni Union, musíte tak spraviť písomnou formou. Žiadosť o zrušenie zmluvy musí mať správnu formu aj obsah, najlepšie je preto stiahnuť si tlačivo z webstránky, vyplniť ho a poslať na vyššie uvedenú adresu pre písomnú korešpondenciu spolu s prílohami.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Union

Kasko poistenie môže slúžiť najlepšie vtedy, ak poistník presne pozná jeho dosah v praxi na poruchy či nehody, ktoré ho môžu na ceste postretnúť. To je dôležité aj pre výber správneho rozsahu poistenia, ale tiež aj pre voľbu vhodných asistenčných služieb.

Prinášame preto odpovede na najdôležitejšie otázky:

Pre koho sa oplatia rozšírené služby Prémium a čo navyše zahŕňajú?

Rozšírený balík je určený pre tých, ktorí jazdia častejšie a potrebujú vyšší limit na jednotlivé úkony alebo na celý balík asistencie. Zároveň ich veľmi dobre využijete aj vtedy, ak častejšie cestujete do zahraničia. Oproti základnému balíku tu nájdete aj možnosť odtiahnutia vozidla zo zahraničia domov, dodanie náhradných dielov alebo ubytovanie v hoteli po poruche.

Je v prípade pripoistenia proti krádeži potrebné mať vozidlo zabezpečené?

Áno, je to jedna z podmienok, aby ste si mohli v prípade odcudzenia vozidla uplatniť poistné plnenie. Počet a typ zabezpečovacích zariadení závisia od poistnej sumy vozidla pričom pri vozidlách v hodnote do 25.000 € vám postačí napríklad len imobilizér, kým v triede do 85.000 € potrebujete už dve zabezpečenia. Nad túto hodnotu treba mať tri zabezpečenia.

Akým spôsobom funguje riešenie finančnej tiesni cez asistenčné služby?

Ak v zahraničí príde k poruche alebo dopravnej nehode a ocitnete sa vo finančnej tiesni, viete si cez asistenčné služby vybaviť doručenie finančnej hotovosti na miesto poruchy či nehody. Podmienkou však je, aby tretia osoba zložila výšku finančnej pomoci v hotovosti asistenčnej službe alebo poisťovni. Maximálna výška pomoci vo finančnej tiesni je 1.000 €.

Aké doklady potrebujem na dojednanie havarijného poistenia?

Bez ohľadu na to, či poisťujete jazdené alebo nové vozidlo, musíte doložiť k poistnej zmluve veľký technický preukaz od vozidla. V prípade, ak poisťujete nové vozidlo, je potrebné doložiť faktúru s cenou vozidla a preberací protokol od predajcu. Pokiaľ poisťujete vozidlo, ktoré už malo havarijné poistenie, doložiť treba doklady o priebehu tohto poistenia.

Uzatvorenie havarijného poistenia Union online a prečo využiť porovnanie

Najlepšou cestou, ako uzatvoriť výhodné a zároveň komplexné havarijné poistenie, ktoré vám poskytne najlepšiu poistnú ochranu, je internet. Ak totiž využijete porovnávače Kasko poistenia, viete za pár minút zistiť, ktoré poistenie sa oplatí najviac.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie online je pohodlné a rýchle:

Najprv si cez online kalkulačku vypočítate poistné a to zadaním parametrov vozidla.

Následne si cez porovnávač porovnáte všetky balíky a pripoistenia a ich alternatívy.

Potom si vyberiete najlepšiu možnosť, odošlete žiadosť a počkáte na zmluvu.

Tú podpíšete, pošlete naspäť s prílohami, zaplatíte poistné a dohodnete si obhliadku.

V prípade, ak kupujete úplne nové vozidlo, nemusíte obhliadku absolvovať, musíte ale doložiť preberací protokol od vozidla o jeho bezchybnom stave. Inak vybavíte všetko online a bez toho, aby ste museli osobne navštevovať pobočku poisťovne. Navyše, vďaka porovnaniu poistenia si viete vybrať aj výhodnejšie alternatívy.

Výpočet a uzatvorenie Kasko poistenia má aj viacero výhod:

 • ušetríte si veľa energie a času, nakoľko či už výpočet poistenia, alebo aj jeho uzatvorenie, prebieha online a bez nutnosti osobnej návštevy poisťovne
 • viete ušetriť nemalé finančné prostriedky, nakoľko vďaka porovnaniu jednotlivých balíkov a tiež aj poistení v iných poisťovniach si vyberiete najlepšiu ponuku
 • využijete naplno všetky zľavy, napríklad aj zľavu za dojednanie poistenia online, ale aj iné možnosti zvýhodnenia, keďže na jednom mieste máte komplexné informácie

Uzatvorenie poistenia je spojené tiež s ohodnotením vozidla. To sa deje na základe faktúry od predajcu, v prípade jazdeného vozidla na základe výpočtu jeho aktuálnej trhovej hodnoty. Kvalitnejšie a lepšie porovnávače a kalkulačky vám vedia pomôcť aj v tejto situácii, nakoľko správne ohodnotenie vozidla je dôležité pre 100 % poistnú ochranu.

TERMÍN OBHLIADKY DOHODOU

Pokiaľ ide o nutnosť obhliadky, nemusíte sa obávať, že by šlo o úkon, ktorý vám spôsobí nadmerné starosti alebo byrokraciu. Po dojednaní poistenia sa vám ozve zástupca poisťovne a dohodne si s vami termín a miesto obhliadky tak, aby vám to maximálne vyhovovalo.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online Union Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlacnejšie havarijné poistenie

Porovnanie, výpočet a dojednanie havarijného poistenia v poisťovni Union ale aj v iných poisťovniach je najpohodlnejšie práve cez internet. Existuje viacero porovnávacích služieb a kalkulačiek, ktoré vám s tým pomôžu, no nie všetky sú rovnako kvalitné.

Pri výbere vhodného nástroja preto sledujte tieto faktory:

 • orientujte sa viac na známejšie online kalkulačky a porovnávače, ktoré spadajú pod značky s dlhšou históriou, majú dostatok referencií a poskytujú širšie služby
 • optimálne je, ak si vyberiete takú havarijnú kalkulačku alebo porovnávač poistenia, ktoré spadajú pod väčší portál, ktorý sa komplexne venuje poisteniu
 • výpočet aj porovnanie by mali byť presné, komplexné a s koncovou cenou, dôležité ale tiež je, aby ste videli aj všetky nefinančné parametre a podmienky poistenia
 • ak budete cez online kalkulačku alebo porovnávač aj uzatvárať poistenie, nesmie byť cena navýšená o dodatočnú províziu a celý proces musí byť maximálne pohodlný

Spoľahlivé a kvalitné havarijné kalkulačky a online porovnávače vám môžu pomôcť napríklad aj s výberom konkrétnych pripoistení alebo vhodných asistenčných služieb. Nielen, že ich vedia navzájom porovnať, ale ak sú súčasťou poistných portálov, obvykle tu existuje aj telefonická linka pre nestranné poradenstvo pri dojednávaní poistky.

Ak nechcete strácať čas, tu je kvalitná a overená online havarijná kalkulačka Union:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here