Havarijné poistenie Wüstenrot

0
112

Či už hľadáte komplexné Kasko poistenie pre celé vozidlo a všetky možné typy a príčiny jeho poškodenia a zničenia, alebo chcete pokryť len najdôležitejšie riziká a situácie, havarijné poistenie Wüstenrot má riešenie pre každý prípad. Na výber máte tri rôzne balíky a k tomu možnosť získania úrazového pripoistenia, právnej ochrany či poistenia finančnej straty.

Bez ohľadu na to, ktoré poistenie si vyberiete, pokrýva každý balík poškodenie v dôsledku živelných udalostí a to platí aj pre čelné sklo. Zároveň získate ku každému modulu Kasko poistenia aj nadštandardné asistenčné služby, ktoré vám pomôžu pri poruche alebo nehode.

Vďaka viacerým finančným zľavám aj nefinančným výhodám sa toto havarijné poistenie oplatí tak pre nové, ako aj pre jazdné vozidlá. Pre presný výpočet poistného je ideálna online havarijná kalkulačka a skúsenosti s ňou sú veľmi pozitívne. Vďaka nej si viete zvoliť poistenie všetkých rizík presne na mieru a zároveň aj s najvýhodnejšou možnou cenou.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Wüstenrot

Havarijné poistenie Wüstenrot je poistením pokrývajúcim škody a náklady na ne spôsobené vášmu vozidlu. Poistenie je možné dojednať pre motorové vozidlá do 3,5 tony s najviac 9 miestami na sedenie, čiže nielen pre osobné autá, ale aj úžitkové autá či mikrobusy.

Kasko poistenie Wüstenrot pokrýva náklady tak v prípade škôd spôsobených živlami, ako aj haváriou alebo krádežou, pričom dojednať si viete poistene presne na mieru.

V ponuke poisťovne je totiž viacero balíčkov pre úplné aj čiastočné havarijné poistenie a zároveň možnosť výberu troch ďalších pripoistení ku každému tomuto balíčku.

Súčasťou každého balíčka poistenia sú aj asistenčné služby pre pomoc v núdzi.

Kým komplexné havarijné poistenie vás ochráni tak pred krádežou, živelnou udalosťou ako aj haváriou, čiastkové poistenia cielia vždy na dve vybrané najčastejšie riziká. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou bez ohľadu na balík, pričom na výber je 5 % spoluúčasť s minimom 165 € a 10 % s minimom 330 €. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné.

Okrem toho, oproti konkurencii prináša havarijné poistenie Wüstenrot tieto výhody:

 • možnosť výberu havarijného poistenia v celkovom alebo čiastočnom rozsahu a výberu z troch rôznych pripoistení, pričom každé jedno z nich má svoj praktický zmysel
 • krytie škôd je tak na celom vozidle, ako aj na jeho častiach, v poisťovni Wüstenrot si viete poistiť motorové vozidlá aj so špeciálnou výbavou
 • poistenie je možné dojednať aj pre individuálne dovezené autá a motocykle, pričom poistné sa stanovuje podľa hodnoty, veku aj okresu registrácie vozidla
 • veľké množstvo zliav, vďaka čomu si viete dojednať výhodné poistenie, poisťovňa zohľadňuje napríklad aj zmluvy dojednané v stavebnej sporiteľni

NADŠTANDARD PRE KAŽDÉHO

Jednou z výhod havarijného poistenia v poisťovni Wüstenrot je úroveň asistenčných služieb. Na rozdiel od iných poisťovní, ktoré ponúkajú základné a rozšírené asistencie, poisťovňa Wüstenrot ponúka nadštandardné úkony asistencie ku každému poisteniu.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Wüstenrot

Kasko poistenie Wüstenrot je k dispozícii v troch samostatných moduloch. Ak chcete získať komplexné poistné krytie, môžete si vybrať kompletný Kasko balíček. Pokiaľ chcete pokryť len niektoré najčastejšie riziká, k dispozícii je čiastočné Kasko poistenie.

Tu sú hlavné balíčky havarijného poistenia Wüstenrot a ich obsah:

Komplexné Kasko

Pre tých, ktorí hľadajú 100 % poistnú ochranu pre svoje vozidlo, je určené komplexné Kasko poistenie. To pokrýva všetky škody spôsobené haváriou, krádežou alebo živelnou udalosťou. Sem patria aj škody na čelnom skle, preukázateľné poškodenia zverou, zásah cudzej osoby formou vandalizmu a výbuch.

Tento balík je určený tiež na škody spôsobené:

 • nárazom na akúkoľvek prekážku, stretom s iným účastníkom cestnej premávky a pádom alebo nárazom akýchkoľvek iných predmetov, napríklad stromov
 • krádežou celého vozidla vlámaním alebo prepadnutím, rovnako tak krádežou častí poistného vozidla vlámaním a prepadnutím, tu však s výnimkou motocyklov
 • poškodením alebo zničením vozidla v dôsledku požiaru, blesku, krupobitia, víchrice, zosuvu pôdy alebo lavíny, zemetrasením, povodňou, záplavou a vodou

Kasko havária + živel

Druhým balíkom je balík čiastočného havarijného poistenia Wüstenrot. Tento balík pokrýva škody na vozidle vzniknuté buď následkom zavinenej alebo nezavinenej havárie a škody v dôsledku pôsobenia živelných udalostí a živlov. V balíku nie sú pokryté škody vzniknuté krádežou, ale ani vandalizmom či výbuchom.

Balík obsahuje krytie škôd spôsobených:

 • poškodením čelného skla s výnimkou čelného skla motocyklov, pričom v prípade áut ide najčastejšie o udalosti mechanického poškodenia, napríklad kamienkom
 • poškodením vozidla v dôsledku nárazu na prekážku v rámci cestnej premávky, rovnako tiež nárazu alebo pádu stromov, skál, zemín alebo rôznych stožiarov
 • čiastočným alebo úplným zničením vozidla v dôsledku živelných udalosti, napríklad požiarom, bleskom, zemetrasením alebo aj stretom počas prevádzky vozidla

Kasko krádež + živel

Tretí balík je tiež modulom v rámci čiastočného Kasko poistenia poisťovne Wüstenrot, pričom v tomto prípade sú pokryté následky škôd spôsobených tiež živlami, avšak už nie v dôsledku havárie. Predmetom poistného krytia nie sú ani škody následkom vandalizmu, nárazu na prekážku či výbuchu.

Tento poistný modul pokrýva škody spôsobené:

 • krádežou celého vozidla alebo jeho časti a to vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, podmienkou však je, aby bolo vozidlo v čase poistnej udalosti zabezpečené
 • mechanickým poškodením alebo zničením čelného skla, rovnako ako v prípade predošlého balíka, aj tu sa myslia najmä poškodenia skla zvonku
 • živelnou udalosťou, kedy príde k poškodeniu alebo zničeniu vozidla v dôsledku napríklad záplavy, povodne, vody z vodovodných zariadení alebo krupobitia

Poisťovňa Wüstenrot ponúka okrem vyššie uvedených balíčkov aj tieto pripoistenia:

SuperGAP pripoistenie: Toto pripoistenie je určené pre nové alebo zánovné vozidlá, pri ktorých hrozí v priebehu najbližších rokov strata hodnoty. Toto pripoistenie je určené na vyrovnanie rozdielu medzi nákupnou cenou vozidla a výškou poistného plnenia vyplateného v momente poistnej udalosti. Poistenie uplatníte v rámci totálnej škody na vozidle.

Nonstop právnik: Druhým pripoistením, ktoré poisťovňa Wüstenrot ponúka, je pripoistenie právnej ochrany. To zahŕňa poradenstvo a úkony v rámci právnej ochrany vozidla a vodiča v rámci trestného, priestupkového a správneho sporu a tiež v sporoch o náhradu škody. Súčasťou pripoistenia je aj nonstop linka právneho poradenstva.

Úrazové pripoistenie: Pre ochranu posádky poisteného vozidla je určené úrazové pripoistenie, ktoré si viete tiež dojednať ku Kasko poisteniu Wüstenrot. To zahŕňa náklady a odškodnenie nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných cestujúcich, pričom pokrýva škody tak pri trvalých následkoch z dôvodu úrazu, ako aj pri smrti následkom úrazu.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť havarijného poistenia Wüstenrot a obmedzenia predmetu poistenia

Havarijné Kasko poistenie od poisťovne Wüstenrot je platné nielen na území Slovenska, ale aj v Českej republike a v ďalších zahraničných krajinách. Z geografického hľadiska platí poistenie v každom štáte, ktorý sa nachádza na území Európy. Pripoistenie právnej ochrany sa vzťahuje len na členské štáty EÚ a niektoré ďalšie vybrané krajiny.

Zároveň treba vedieť, že nie každá škoda, ktorá vznikne na vašom vozidle, znamená automaticky poistné pokrytie a poistné plnenie. Niektoré škody môžu spadať pod výluky z poistenia, pri ďalších môže zas poisťovňa Wüstenrot krátiť vyplácanie poistné plnenie.

Z tohto dôvodu sú problémové napríklad tieto situácie:

 • úmyselne spôsobené škody na vozidle alebo škody zapríčinené hrubou nedbalosťou, rovnako tak škody spôsobené manželovi, manželke alebo blízkej osobe v domácnosti
 • škody spôsobené na technicky nespôsobilom vozidle, alebo vodičom, ktorý viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia, alebo ktorý viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu
 • škody, ktoré nastali pri použití vozidla počas motoristickej súťaže, následkom nedostatočnej údržby, nesprávnej obsluhy alebo v dôsledku materiálových vád

KAŽDÝ BALÍČEK MÁ INÉ OBMEDZENIA

Okrem všeobecných výluk a situácií, kedy príde k obmedzeniu poistného plnenia, má každý z balíčkov základného havarijného poistenia aj iné obmedzenia. Dobre si preto zvážte, ktorý balíček si vyberiete a pozrite sa na jeho individuálne výluky a obmedzenie poistenia.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot vám k svojmu Kasko havarijnému poisteniu pribalí aj rozsiahle asistenčné služby. Tie sú určené na pomoc v prípade porúch, nehôd alebo iných škodových udalostí. Tieto služby realizuje pomocou cestnej služby a partnerskej asistencie.

Asistenčné služby sú k dispozícii nonstop a zahŕňajú napríklad:

 • príchod cestnej služby a opravu poruchy menšieho typu na mieste, napríklad ak ide o defekt alebo vybitie autobatérie, pokiaľ je možné poruchu vyriešiť na mieste
 • v prípade vážnejšej poruchy alebo následkom havárie odťah do najbližšieho servisu a úschova vozidla, alternatívne odtiahnutie vozidla až do miesta bydliska
 • pokiaľ by mala byť oprava príliš náročná alebo v prípade krádeže a nehody zabezpečenie ubytovania až na tri noci a možnosť dopravy do cieľa alebo domov
 • oproti bežným asistenčným službám nadštandardná doba zabezpečenia náhradného vozidla až na 5 dní, tiež je tu možnosť finančnej pomoci a aj právna asistencia

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Wüstenrot

Ak sa rozhodnete pre havarijné poistenie Wüstenrot, môžete ho v prípade splnenia niektorých podmienok získať aj so zvýhodnenou sadzbou poistného. Poisťovňa umožňuje získanie viacerých typov finančných aj nefinančných zvýhodnení, bonusov a zliav.

Ceny Kasko poistenia Wüstenrot sú ovplyvnené najmä týmito:

Vstupný bonus: Poisťovňa Wüstenrot síce neuplatňuje pri havarijnom poistení klasický systém bonusov a malusov za bezškodový priebeh, ale môžete získať zaujímavú vstupnú zľavu. Táto zľava sa poskytuje zo základnej sadzby poistného a môže dosiahnuť až 50 %. Jej výška závisí aj od viacerých rizikových faktorov.

Individuálne zľavy podľa poistníka a vozidla: Okrem vstupného bonusu ponúka poisťovňa Wüstenrot k poisteniu aj zľavy, ktoré závisia od niektorých parametrov týkajúcich sa buď poisteného vozidla alebo poistníka. Ide napríklad o zľavy súvisiace s vekom vozidla, okresom registrácie vozidla alebo vekom poistníka, napríklad je tu zľava pre vodičov nad 26 rokov.

Vernostná a obchodná zľava: Poslednou kategóriou zliav sú obchodné zľavy poskytované poisťovňami v prípade využívania niektorých ich ďalších produktov. V prípade poisťovne Wüstenrot viete získať takúto obchodnú zľavu za predpokladu, ak už máte inú zmluvu v poisťovni Wüstenrot alebo v stavebnej sporiteľni Wüstenrot a to vo výške od 5 do 10 %.

OPRAVA SKLA BEZ SPOLUÚČASTI

Súčasťou nefinančných benefitov a bonusov je aj možnosť opravy poškodenia čelného skla poisteného vozidla bez akéhokoľvek platenia spoluúčasti. Takýto bonus totiž poisťovňa Wüstenrot ponúka v prípade, ak si necháte sklo opraviť u zmluvných partnerov.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Wüstenrot

Pokiaľ hľadáte ďalšie informácie týkajúce sa poistenia, poistných podmienok alebo nahlásenia škodových udalostí, odporúčame poisťovňu Wüstenrot kontaktovať priamo. Môžete tak spraviť elektronicky, písomne alebo aj telefonicky.

Tu sú jednotlivé kontaktné údaje v závislosti od konkrétnej situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava.

Infolinka: Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa poistenia, pripoistení, poistných limitov, nahlásenia poistných udalostí, alebo máte iné praktické otázky, každý pracovný deň môžete v čase od 08:00 do 17:00 kontaktovať zákaznícku linku na čísle 0850 60 60 60. Ak chcete volať zo zahraničia, môžete využiť telefónne číslo +421 2 33 06 88 00.

Telefón pre asistenčné služby: 24 hodín a 7 dní v týždni môžete využiť v prípade poruchy, krádeže poisteného vozidla alebo nehody asistenčné služby k havarijnému poisteniu dojednanému v poisťovni Wüstenrot. K dispozícii je vám linka +421 2 57 88 97 77, ktorú môžete kontaktovať nonstop v prípade núdze a to zo Slovenska aj zahraničia.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete ukončiť existujúcu poistnú zmluvu v poisťovni Wüstenrot, môžete tak spraviť jedine písomnou formou. Na internete je k dispozícii tlačivo a žiadosť na stiahnutie, ktoré stačí vyplniť, doložiť prípadné prílohy a odoslať na poštovú adresu. Na tú môžete odoslať aj dokumenty v prípade zmeny existujúcej zmluvy.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Wüstenrot

Kasko poistenie poisťovne Wüstenrot prináša komplexnú poistnú ochranu, ale dôležité je poznať aj niektoré praktické záležitosti týkajúce sa poistnej ochrany, poistných podmienok a poistného plnenia. Mnoho vodičov sa tieto otázky pýta aj na internete.

Tu sú tie najčastejšie spoločne aj s odpoveďami na ne:

Od akého dátumu začína poistné krytie? Platí aj pred zaplatením poistného?

Začiatok poistného krytia havarijného poistenia Wüstenrot môže byť od momentu podpísania zmluvy, ale aj neskôr. Podmienkou však je, aby v najneskôr 10. ty deň odo dňa uzatvorenia poistenia bolo zaplatené celé poistné, prípadne jeho prvá splátka, ak bolo dohodnuté platiť poistné na splátky. Zároveň platí, že je nutné vykonať aj fyzickú obhliadku vozidla.

V ktorých krajinách je možné využiť pripoistenie právnej asistencie?

Pripoistenie právnej asistencie, ktoré poisťovňa Wüstenrot ponúka k svojmu havarijnému poisteniu, sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území členských krajín EÚ, Čiernej hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska alebo Turecka. Podmienkou však je, že rozhodovať o nich môže vecne a miestne príslušne orgán so sídlom na Slovensku.

Sú v prípade havarijného poistenia motocykla nejaké špeciálne výluky?

Áno, konkrétne ide o obmedzenie predmetu poistenia. V prípade motocyklov nie je predmetom poistenia škoda spôsobená zverou, napríklad hlodavcami alebo hospodárskymi zvieratami, rovnako tak ani škoda spôsobená krádežou časti motocykla vlámaním alebo prepadnutím a tiež nie je predmetom poistenia škoda na čelnom skle motocykla.

Týka sa pripoistenie finančnej straty, SuperGAP, aj krádeže poisteného vozidla?

Áno, pripoistenie finančnej straty SuperGAP sa týka každej škody, ktorá je klasifikovaná ako tzv. totálna škoda. Takýmto spôsobom sa rieši aj odcudzenie vozidla, ktoré je ako totálna škoda primárne riešené, ale aj každá škoda, kedy náklady na opravu poškodeného poisteného vozidla v dôsledku škodovej udalosti presiahnu tzv. všeobecnú hodnotu vozidla.

Uzatvorenie havarijného poistenia Wüstenrot online a prečo využiť porovnanie

Jednou z najpohodlnejších možností, ako dojednať výhodné havarijné poistenie nielen od poisťovne Wüstenrot, je porovnanie a uzatvorenie poistenia cez internet. Za týmto účelom slúžia online havarijné kalkulačky a tiež porovnávacie služby.

V ich prípade je uzatvorenie havarijného poistenia doslova hračkou:

Do online kalkulačky zadáte údaje o sebe a poistenom vozidle pre výpočet poistného.

Po výpočte si porovnávate cez porovnávač všetky balíky a aj ostatné poisťovne.

Vyberiete si najvhodnejšie a najlepšie poistenie a požiadate o zaslanie poistnej zmluvy.

Tá vám príde poštou, podpíšete ju, pošlete podpísanú naspäť a zaplatíte poistné.

K poistnej zmluve, ktorú podpíšete a budete posielať naspäť, nezabudnite pripojiť tiež niektoré dokumenty. Ak poisťujete úplne nové vozidlo, doložte kópiu faktúry pre určenie poistnej sumy a protokol o prebratí vozidla. Ak poisťujete vozidlo, ktoré už má poistnú históriu, doložte o nej doklady. V každom prípade treba aj kópiu technického preukazu.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Porovnanie a výpočet poistenia online má aj niekoľko výhod:

 • prvou je úspora času, nakoľko porovnanie, výpočet a aj dojednanie poistenia vybavíte bez nutnosti osobnej návštevy pobočky, prakticky z pohodlia obývačky
 • druhou je efektivita, keďže vďaka internetovému porovnávaču nemusíte už sledovať akcie a prospekty všetkých poisťovní, ale porovnávač to spraví za vás
 • treťou je presnosť, keďže online kalkulačka vám na základe údajov o vás a údajov o vozidle presne vypočíta poistné a to vrátane všetkých zliav a bonusov

Okrem výpočtu a porovnania poistenia si viete cez niektoré kalkulačky a porovnávače poistenie aj dohodnúť a uzavrieť. Nezabudnite ale na správnu hodnotu vozidla, nakoľko od nej sa odvíja poistná suma aj výška ročného poistného. V prípade nového auta ide o cenu bez obchodných zliav, pri jazdenom aute vám cenu môže vypočítať aj samotná kalkulačka.

OBHLIADKA VOZIDLA PODĽA DOHODY

V prípade, že budete poisťovať jazdené vozidlo alebo vozidlo, ktoré ste už istú dobu používali, je nutná fyzická obhliadka s fotodokumentáciou. Tú si dohodnete s pracovníkom poisťovne telefonicky, pričom termín, miesto a čas budú na vzájomnej dohode.

Online Wüstenrot Kasko kalkulačka a ako si vybrať najvýhodnejšie havarijné poistenie

Ak chcete získať výhodné poistenie a zároveň mať istotu, že poistné krytie bude komplexné, použite pri výpočte a porovnaní alternatív havarijného poistenia online kalkulačky a porovnávače. Je to oveľa lepšie, ako študovať prospekty a cenníky.

Zároveň by tieto nástroje mali:

 • v prípade kalkulačiek počítať so všetkými zľavami, bonusmi a parametrami tak, aby koncová cena bola na mieru, záväzná a bez ďalších provízií
 • v prípade porovnávačov išlo o porovnanie nielen cien poistenia, ale aj podmienok, poistného krytia, asistenčných služieb, spoluúčasti a iných parametrov
 • byť čo najviac známe, overené a seriózne, najlepšie je, ak ide o dlhodobé značky s viacerými referenciami, ktoré sú súčasťou poistných portálov
 • umožniť havarijné poistenie nielen vypočítať na mieru a porovnať v rámci všetkých poisťovní, ale aj pomôcť s jeho dojednaním a uzavretím z pohodlia domova

Havarijné poistenie má v prvom rade chrániť vás a vaše vozidlo, preto by ste nemali jeho výber podceniť. Len pri kvalitných porovnávacích službách a kalkulačkách máte možnosť využiť všetky výhody uzatvorenia poistenia online a zároveň máte istotu, že si vyberiete skutočne najlepšie aj najvýhodnejšie Kasko poistenie.

Tu je kvalitná online kalkulačka pre výpočet a dojednanie havarijného poistenia Wüstenrot:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here