Havarijné poistenie

havarijne poistenie onlineHavarijné poistenie, nazývané aj Kasko je poistenie určené pre ochranu vášho majetku, konkrétne motorového vozidla. Poistenie je možné dojednať takmer na všetky najbežnejšie kategórie vozidiel, či už ide o auto, motorku, skúter, ľahké úžitkové auto do 3,5 tony alebo aj nákladné autá nad 3,5 tony. Toto poistenie môže byť bez spoluúčasti aj s ňou.

Na rozdiel od PZP je havarijné poistenie určené nie na krytie škôd, ktoré spôsobíte vy niekomu inému, ale na krytie škôd, ktoré budú spôsobené vám. Preto sa dojedná najčastejšie havarijné poistenie nového auta a aj v roku 2019 je možné ho uzavrieť online.

Havarijné poistenie ale viete uzatvoriť tiež na staršie auto, hoci v prípade 10 ročného auta už nemusí byť ekonomicky najefektívnejšie, nakoľko sa uzatvára vždy na nejakú poistnú sumu a ak pôjde o aktuálnu hodnotu, poistenie bude síce lacné, ale nízke bude aj prípadné poistné plnenie. Porovnať podmienky v poisťovniach vám pomôže najlepšie online kalkulačka.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je havarijné poistenie, pre koho je určené, kde platí a aká je poistná doba

Kasko poistenie patrí medzi poistenia určené na ochranu vlastného majetku, čiže motorového vozidla. Poistenie je dobrovoľné a uzatvára sa na všetky typy motorových vozidiel, ktoré môžu byť prevádzkované na cestných komunikáciách a sú v nepoškodenom stave.

Havarijné poistenie kryje škody spôsobené na vašom aute a na rozdiel od zákonnej poistky v prípade vzniku škodovej či poistnej udalosti je poistné plnenie vyplatené vám.

Zmyslom havarijného poistenia je kryť hlavne poškodenie a odcudzenie poisteného motorového vozidla, ale každá poisťovňa ponúka aj ďalšie poistné krytia a pripoistenia.

Havarijné poistenie uzatvára spravidla vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ.

Spravidla sa havarijné poistenie uzatvára na celý technický rok, no napríklad na dovolenku v zahraničí si viete dojednať aj krátkodobé havarijné poistenie, napríklad na mesiac. Pokiaľ ide o platnosť poistenia, väčšinou toto poistenie platí na území Slovenska aj v zahraničí, najčastejšie v krajinách Európy. Každá poisťovňa môže ale ponúkať iné podmienky.

Medzi ďalšie dôležité informácie, ktoré by ste o poistení mali vedieť, patria tieto:

 • každá poisťovňa má vlastnú ponuku, niektoré poisťovne nepoisťujú motorky, iné ponúkajú poistenie s možnosťou platnosti len na územie Slovenskej republiky
 • podobne ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj pri Kasku získate s poistkou tiež asistenčné služby, tie bývajú na lepšej úrovni a so širším servisom, ako pri PZP
 • pri dojednávaní havarijného poistenia si musíte vybrať, či poistíte vozidlo na cenu nového vozidla alebo na obstarávaciu cenu, čiže na trhovú cenu vozidla
 • na rozdiel od povinného zmluvného poistenia musíte pri tom havarijnom počítať aj so spoluúčasťou, čiže s nutnosťou spolupodieľania sa na nákladoch pri vzniku škody

DOBROVOĽNÉ, ALE NIEKEDY POVINNÉ

Havarijné poistenie je dobrovoľné , no ak si kupujete vozidlo na leasing, čiže leasingová spoločnosť zostáva majiteľom, môže byť jednou z podmienok poskytnutia leasingu uzatvorenie havarijného poistenia s vinkuláciou poistného plnenia na leasingovú spoločnosť.

Na čo slúži a čo kryje havarijné poistenie

Havarijné poistenie slúži na pokrytie škôd a nákladov, ktoré vzniknú pri poškodení vášho vozidla alebo jeho časti, prípadne následkom odcudzenia vozidla. Každá poisťovňa pokrýva v zásade podobné škody, ale rozdiel môže byť napríklad v balíčkoch a ich cenách.

Tu sú najdôležitejšie oblasti, ktoré kryje havarijné poistenie vozidla:

Zavinená a nezavinená havária a poškodenie: Základným zmyslom havarijného poistenia je krytie škôd a následkov pri poškodení vozidla. Niektoré poisťovne rozoznávajú typy poškodenia, napríklad havária, poškodenie pneumatík výtlkmi a podobne, prípadne aj to, či išlo o nezavinenú alebo zavinenú haváriu a či prišlo k čiastočnej alebo totálnej škode.

Krádež a odcudzenie: Druhým rizikom, ktoré havarijné poistenie pokrýva, je riziko krádeže a odcudzenia vozidla. Na rozdiel od pripoistení, ktoré pokrývajú toto riziko k PZP, havarijné poistenie chráni nielen celé vozidlo, ale aj krádež niektorej jeho súčasti. Tu si však treba dať pozor na hodnotu, na ktorú máte auto poistené, čiže poistné plnenie v prípade krádeže.

Živelné udalosti: Treťou oblasťou, ktorú Kasko poistenie pokrýva, je krytie škôd na vozidle v dôsledku pôsobenia živlov. Najčastejšie ide o škody spôsobené požiarom, povodňou, záplavami, krupobitím, víchricou, pádom stromu a stožiaru, lavínou, zosuvom pôdy, úderom blesku a podobne. Niektoré poisťovne môžu mať živly rozdelené do viacerých skupín.

Stret so zverou: Poškodenie na vašom vozidle môže vzniknúť nielen pri havárii s iným účastníkom premávky alebo následkom živlov, ale aj pri strete a kontakte so zverou. Na toto pamätá aj havarijné poistenie, ktoré pokrýva takéto škody vzniknuté na vašom vozidle a to tak pri strete počas jazdy, ako aj následkom kontaktu zaparkovaného vozidla so zverou.

Vandalizmus a poškodenie vandalizmom: Ďalšia oblasť, ktorú Kasko poistenie pokrýva, je poškodenie vozidla následkom vandalizmu. Môže ísť napríklad o poškodenie pneumatík, skiel, karosérie, spätných zrkadiel alebo iných súčastí vozidla, prípadne vozidla ako celku. Rovnako tak aj o škody vzniknuté vlámaním sa do vozidla, napríklad na zámku.

Škody na sklách: Havarijné poistenie pokrýva aj poškodenie skiel. Niektoré poisťovne vám umožnia vybrať si len poistenie čelného skla, iné zas poistenie všetkých skiel na vozidle. Táto oblasť poistenia má v praxi asi najviditeľnejšie pozitívne výsledky, najmä ak ide o praskliny na sklách pri odletenom kamienku. Vinníka už nikdy nebudete musieť hľadať.

Úraz posádky: Súčasťou havarijného poistenia môže byť v rámci samostatného pripoistenia alebo vo vyššom balíčku aj úrazové poistenie posádky. To sa môže týkať len vodiča, alebo aj celej posádky a týka sa predovšetkým trvalých následkov alebo smrti v dôsledku úrazu. Toto poistenie pokrýva aj finančné odškodnenie, bolestné a náklady na hospitalizáciu.

Batožina: Pokiaľ nosíte v motorovom vozidle so sebou častejšie batožinu alebo nejaké cenné predmety, viete si k havarijnému poisteniu uzavrieť vo vyššom balíku alebo ako pripoistenie aj poistenie batožiny. To pokrýva odcudzenie, stratu alebo poškodenie batožiny a podľa typu poistenia sa môže vzťahovať nielen na batožinu vo vozidle, ale aj v strešnom boxe.

Právna ochrana: Hoci súčasťou asistenčných služieb býva väčšinou aj základná podpora v rámci adminstratívno-právnych náležitostiach, ak to vaša situácia vyžadujete, viete si pripoistiť aj rozšírenú právnu ochranu. V tomto prípade získate obvykle asistenciu 24 hodín denne vrátane právneho poradenstva, analýzy situácie či pomoc pri vymáhaní škôd.

Rozšírené asistenčné služby: Okrem základných asistenčných služieb poskytovaných k havarijnému poisteniu umožňujú niektoré poisťovne ponúknuť aj vyššie balíčky lepšej asistencie. Ide o nadštandard hlavne z pohľadu limitov a krytia rôznych udalostí, napríklad v základnej verzii poisťovňa nejakú službu len zorganizuje, kým tu aj uhradí.

Náhradné vozidlo: Ak chcete mať ešte lepšie poistné krytie v prípade nečakaných porúch, problémov alebo iných udalostí spôsobujúcich nemožnosť použitia vášho vlastného vozidla, môžete si v rámci havarijného poistenia pripoistiť aj náklady na náhradné vozidlo. Každá poisťovňa má však iné limity alebo parametre poistenia, je treba si ich porovnať.

Finančná strata: Ako samostatné pripoistenie alebo ako súčasť najvyšších balíkov Kasko poistenia býva aj GAP poistenie finančnej straty. Toto poistenie kryje škody spôsobené totálnou haváriou alebo krádežou vozidla vo výške hodnoty nového vozidla. Obvykle sa poistenie dojednáva pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov a na dobu nie viac ako 2 roky.

Havarijné poistenie na novú cenu alebo obstarávaciu cenu

Pri havarijnom poistení je dôležité pokrytie jednotlivých udalostí z finančného hľadiska, čiže výška poistného plnenia. Tú viete ovplyvniť tým, na akú sumu budete mať vozidlo poistené. Poisťovne ponúkajú dve možnosti a to poistenie na novú cenu alebo trhovú cenu vozidla.

Rozdiel medzi nimi spočíva v týchto odlišnostiach:

 • pri havarijnom poistení na novú cenu bude poisťovňa pri poistnom plnení, napríklad totálnej škode alebo krádeži, vychádzať z ceny vozidla v čase jeho zakúpenia
 • ak bude havarijné poistenie na trhovú obstarávaciu cenu, tak platí, že poistnou sumou je všeobecná hodnota vozidla alebo nákupná hodnota v čase uzavretia poistenia
 • častejším spôsobom, ktorý využíva väčšina poisťovní, je poistenie vozidla na novú cenu a to platí tak v prípade úplne nových vozidiel, ako aj pri tých ojazdených
 • pri dovoze vozidla zo zahraničia sa ako nová cena stanovuje obvykle predajná cena toho istého vozidla na Slovensku a to bez zápočtu rôznych obchodných zliav

V KAŽDEJ POISŤOVNI JE TO INAK

Každá poisťovňa môže k tejto záležitosti pristúpiť inak. Niektoré poisťovne napríklad staršie vozidlá poisťujú len na obstarávaciu trhovú cenu. Iné zas nemusia vôbec poisťovať vozidlá na novú cenu niektoré pri celej jednej kategórii vozidiel. Dobre si preto poisťovne porovnajte.

Asistenčné služby k havarijnému pripoisteniu

Podobne, ako aj pri povinnom zmluvnom poistení, aj v prípade havarijného poistenia poskytujú poisťovne pre poistníka a poistené motorové vozidlo asistenčné služby. Ich cieľom je pomoc na cestách v prípade porúch, problémov, nehody alebo inej poistnej udalosti..

Bežne zahŕňajú tieto asistenčné služby najmä tieto úkony:

 • príchod a pomoc cestnej služby na miesto problému, ak ide o menšiu poruchu typu strata kľúčov, vybitie autobatérie, defekt alebo zámena paliva, tak oprava na mieste
 • ak sa problém nedá opraviť na mieste alebo ide o nehodu, tak vyprostenie a odťah vozidla do servisu, do úschovy, na zošrotovanie alebo repatriácia do miesta bydliska
 • pri vážnych poruchách alebo nehodách zabezpečenie ubytovania pre posádku na určitý počet nocí, prípadne umožnenie pokračovania do cieľa alebo návrat domov
 • v závislosti od konkrétnej poisťovne aj právnu asistenciu, finančnú výpomoc, pri hospitalizácii aj návšteva rodinného príslušníka, samozrejmosťou je nonstop infolinka

Okrem štandardného pokrytia základným variantom asistencie umožňujú niektoré poisťovne výber z viacerých úrovní asistenčných služieb. Môže to byť vo forme pripoistenia alebo samostatného balíčka. Väčšinou platí, že vyšší variant poistenia so sebou prináša širší okruh služieb či vyššie finančné limity na jednotlivé úkony.

Spoluúčasť pre havarijné poistenie

Súčasťou havarijného poistenia je obvykle aj spoluúčasť. Ide vlastne o výšku finančného plnenia zo strany poistníka v prípade škodovej udalosti, ktorá bude hradená z poistného plnenia. Výška spoluúčasti môže byť rôzna medzi poisťovňami aj balíčkami Kasko poistenia.

Tu sú najdôležitejšie parametre a vlastnosti spoluúčasti:

 • väčšina poisťovní dáva v prípade spoluúčasti na výber medzi rôznymi úrovňami, možné je dojednať aj havarijné poistenie bez spoluúčasti, ale to býva najdrahšie
 • najčastejšie je spoluúčasť v rozmedzí od 5 do 15 %, čiže vy ako poistník sa budete na poistnom plnení podieľať takýmto percentom sumy, zvyšok zaplatí poisťovňa
 • okrem percentuálnej formy spoluúčasti poisťovne uplatňujú aj minimálnu výšku spoluúčasti v absolútnej hodnote, tu to býva odstupňované po desiatkach €
 • pokiaľ si zvolíte havarijné poistenie so spoluúčasťou, obvykle získate nižšie ročné poistenie, ale počítajte s tým, že škoda nižšia ako spoluúčasť, je len na vašich pleciach
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Na čo si dať pozor a výluky z havarijného poistenia

Hoci je Kasko poistenie určené na prípady krytia škôd na vašom vlastnom vozidle, existujú tu situácie, na ktoré by ste si mali dať pozor. Pri týchto situáciách totiž môže nastať obmedzenie predmetu poistenia, výluka z poistného plnenia či krátenie vyplateného poistného plnenia.

Ide najčastejšie o tieto situácie:

 • škody spôsobené úmyselným konaním, škody spôsobené manželovi alebo manželke a škody spôsobené blízkej osobe sú dôvodom výluky z plnenia havarijného poistenia
 • škody spôsobené v prípade, ak bol vodič v čase poistnej udalosti pod vplyvom látok znižujúcich jeho koncentráciu, napríklad alkohol, drogy ale aj nepredpísané lieky
 • škody spôsobené v čase zákazu vedenia vozidla alebo v čase vedenia vozidla bez predpísaného oprávnenia, prípadne vozidla nespôsobilého na prevádzku v premávke
 • škody spôsobené počas špeciálnych školení, motoristických súťaží, počas vojenských udalostí, spôsobené extrémnymi podmienkami alebo nesprávnou opravou či údržbou

NEZABUDNITE NA SVOJE POVINNOSTI

Nielen výluky či obmedzenia z poistenia môžu byť dôvodom na krátenie a nevyplatenie poistného z havarijného poistenia. Pozor si dajte aj na povinnosti, ktoré vám poisťovňa ukladá, napríklad spísanie správy o nehode, kontaktovane poisťovni a ďalšie úkony.

Ktoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie

Aktuálne ponúka havarijné poistenie motorových vozidiel na Slovensku dokopy 12 poisťovní. Každá z nich má príslušnú licenciu na poskytovanie poistných služieb, no ponuka týchto poisťovní sa môže líšiť napríklad okruhom poisťovaných vozidiel a šírkou pokrytia.

Tu sú poisťovne poskytujúce Kasko poistenie v abecednom poradí:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Poisťovňa Allianz ponúka v rámci svojho poistného programu Moje auto až 4 rôzne balíky havarijného poistenia. Kým ten najzákladnejší ponúka pokrytie najbežnejších škôd a základné asistenčné služby, najvyšší pokrýva aj tzv. GAP poistenie, čiže finančnú stratu. Poistenie platí u nás, ale aj v zahraničných štátoch.

Axa: Poisťovňa Axa ponúka tri varianty havarijného poistenia, ktoré pokrýva prakticky všetky škodové udalosti a škody, ktoré sa môžu vášmu vozidlu stať. Ak by to nestačilo, viete si dojednať aj k havarijnému poisteniu pripoistenia pre špecifické udalosti. Poisťovňa ponúka aj veľkú paletu zliav a to nielen obchodných, ale napríklad aj podľa veku alebo pre ZŤP.

Collonade Insurance: Poistná spoločnosť Collonade Insurance síce nemá pre motoristov PZP, ale v oblasti havarijného poistenia má veľké portfólio služieb. Poistiť si viete osobné aj nákladné vozidlo, pričom okrem základného krytia si viete dojednať pripoistenie aj batožiny, skiel a nákladov na nájom náhradného vozidla. Poistenie platí na území celej Európy.

ČSOB: Komplexné havarijné pripoistenie pre motoristov má aj poisťovňa ČSOB. Okrem základného havarijného poistenia na nové aj jazdené vozidlá si viete dojednať pripoistenie finančnej straty, poistenie skiel, úrazové pripoistenie celej posádky, poistenie batožiny a poistenie náhradného vozidla. Poistenie pokrýva geograficky Európu aj Turecko.

Generali: Havarijné poistenie na mieru ponúka aj poisťovňa Generali a to s výberom až 4 rôznych balíkov poistného krytia. Poistenie je určené pre vozidlá do 3,5 tony s vekom najviac 15 rokov a na výber máte základný balík pre haváriu, ale aj komplexný modul so špeciálnymi asistenčnými službami. Dopoistiť si viete nadštandardnú výbavu vozidla so spoluúčasťou.

Genertel: Pre ochranu vášho vozidla aj posádky v ňom si viete dojednať havarijné poistenie aj v poisťovni Genertel. To ponúka základný balík s krytím havárie, živelných škôd a vandalizmu s možnosťou na mieru si k poisteniu skombinovať zvyšné pripoistenia. Poistenie viete dojednať cez telefón a s využitím smartfónu vykonať aj samoobhliadku.

Groupama: 3 balíky havarijného poistenia, konkrétne Basic, Komfort a Prémium, ponúka pre motorové vozidlá do 3,5 tony aj poisťovňa Groupama. Ku každému balíku získate tiež asistenčné služby a pri poistení batožiny máte kryté aj škody týkajúce sa detskej sedačky alebo vecí v strešnom boxe. Pri výmene čelného skla ponúka poisťovňa tzv. Pick up servis.

Komunálna poisťovňa: V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť Kasko poistenie v Komunálnej poisťovni, môžete si vybrať zo 4 typov poistenia v závislosti od toho, aké riziká chcete poistiť. Na výber je aj viacero druhov spoluúčasti a ponuka niekoľkých pripoistení vrátane GAP pripoistenia. V rámci havarijného poistenia máte aj bezplatné asistenčné služby.

Kooperativa: Havarijné poistenie pre ochranu vozidla ponúka aj poisťovňa Kooperativa. Okrem toho máte k dispozícii dva balíky pripoistenia Basic a Optimum. V prvom balíku získate poistenie osôb, batožiny, pneumatík a zámeny paliva, v balíku Optimum ešte 6 ďalších pripoistení. K poisteniu viete získať aj zľavy, napríklad za bezškodový priebeh.

Union: Havarijné Kasko poistenie na mieru pre motorové vozidlá poskytuje aj poisťovňa Union. Okrem základnej ochrany pri škodách spôsobených haváriou si viete dojednať k poisteniu aj pripoistenia a to pre živly, krádež, úraz, sklo, náhradné vozidlo alebo batožinu. Samozrejmosťou sú asistenčné služby doma aj v zahraničí dostupné 24 hodín denne.

Uniqa: Poisťovňa Uniqa má pre motoristov k dispozícii havarijné poistenie zvané Auto & Voľnosť Kasko. Toto poistenie kryje škody na vašom vozidle vlastným aj cudzím zavinením, živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou. Dostupné sú aj rôzne pripoistenia a doplnkové poistenie GAP. Veľkým benefitom je, že prvá vaša škoda nemá vplyv na bonus.

Wüstenrot: Ak sa chcete pripraviť na škody spôsobené haváriou, krádežou alebo živelnými udalosťami na vašom aute, poisťovňa Wüstenrot má pre vás k dispozícii až 3 balíky havarijného poistenia. Vybrať si viete poistenie aj podľa krytia škôd na celom vozidle, jeho časti alebo aj doplnkovej výbave. Poistenie je možné aj pre individuálne dovezené vozidlá.

Cena za havarijné poistenie a možné zľavy či bonusy

Pokiaľ ide o ceny za havarijné poistenie, podobne ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj tu môžete získať viacero druhov zliav, bonusov a zvýhodnení. Niektoré nemusia byť nutne len finančného typu, napríklad získate lepšie poistné krytie alebo vyšší balík asistenčných služieb.

Pokiaľ ide o najčastejšie poskytované zľavy a zvýhodnenia ku Kasku, ide o tieto:

 • prvým typom zľavy je bonus za bezškodový priebeh, čiže dobu trvania havarijného poistenia bez toho, aby prišlo k poistnému plneniu pri nehode alebo inej škode
 • zníženie ceny podľa výšky spoluúčasti, kde obvykle platí, že čím je vyššia spoluúčasť k havarijnému poisteniu, tým nižšia je suma ročného poistného, platí to aj naopak
 • poisťovňa vám môže priznať aj obchodnú zľavu, najčastejšie ak už máte uzavreté aj PZP alebo iné poistenia, ak zaplatíte poistenie vopred a ak uzavriete poistenie online
 • do finančného zvýhodnenia môžeme prirátať aj služby, ktoré získate v zľavnenej sume, napríklad môže ísť o dodatočnú medicínsku asistenciu za symbolickú sumu

VÝPOČET POISTENIA NA MIERU S ONLINE KALKULAČKOU

Skúsenosti poistníkov ukazujú, že najlepšiu a najpresnejšiu cenu havarijného poistenia vám vypočíta online kalkulačka pre Kasko poistenie. V takto vypočítanej koncovej cene sú už započítané všetky zľavy, akcie a bonusy a poistka je počítaná pre vás a pre vaše vozidlo.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o havarijnom poistení

V súvislosti s havarijným poistením koluje na verejnosti pomerne dosť mýtov, ale aj nepresností. Veľa vodičov sa zaujíma iba o cenu poistky a nepozerajú na krytie v praxi, prípadne na niektoré iné dôležité záležitosti, ktoré sa na prvý pohľad javia ako detaily.

Dôležité je preto poznať odpovede aspoň na tieto základné otázky:

V ktorých krajinách v zahraničí a kde všade platí havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa dá dojednať s platnosťou buď len pre územie Slovenskej republiky, alebo aj do zahraničia. Spravidla je to tak, že platnosť tohto poistenia je v štátoch Európskej únie a krajinách, ktoré sa nachádzajú geograficky v Európe. Niektoré poisťovne môžu obmedziť túto platnosť, iné zas rozšíriť, napríklad o krajiny nachádzajúce sa aj v Ázii.

Je možné dojednať Kasko poistenie pre vozidlá akéhokoľvek veku?

Tu platí, že všetko závisí od dvoch faktorov. Prvým faktorom je, čo ponúka daná poisťovňa a či nemá nejaké obmedzenie veku vozidla, napríklad niektoré poisťujú vozidlá len vo veku do 10 rokov, iné až do veku 15 rokov. Druhým faktorom je ekonomická rentabilita, kde platí, že najmä na staršie vozidlá je ročné poistné príliš vysoké a nemusí sa tak oplatiť.

Oplatí sa ako pripoistenie k havarijnému poisteniu uzatvoriť aj GAP poistenie?

GAP poistenie je poistenie finančnej straty a jeho cieľom je zabezpečiť v prípade krádeže alebo totálnej škody na vozidle vyplatenie poistného plnenia na 100 % kúpnej ceny vozidla. Toto poistenie sa oplatí uzatvoriť vo forme pripoistenia k havarijnému poisteniu vtedy, ak poisťujete nové vozidlo a hrozí, že počas prvých 2 rokov by stratilo veľa z hodnoty.

Je havarijné poistenie len ročným postením, alebo môže byť aj kratšie?

To závisí od toho, akú ponuku na havarijné poistenie má daná poisťovňa. Na rozdiel od zákonného povinného zmluvného poistenia ale je možné dojednať Kasko poistenie aj na kratšie obdobie, napríklad na mesiac. To sa hodí najmä vtedy, ak idete s autom do zahraničia na dovolenku alebo pracovnú cestu. Takéto poistenie ale môže mať svoje špecifiká.

Uzatvorenie havarijného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Vzhľadom na to, že havarijné poistenie u nás ponúka množstvo poisťovní a ich ponuky sa líšia, veľmi dôležité je porovnanie všetkých podmienok. Najefektívnejšie je to cez internet, pričom ak využijete kvalitný porovnávač, viete si poistenie online aj uzatvoriť.

Postup uzatvorenia havarijného poistenia online je takýto:

Na úvod si cez online kalkulačku po zadaní údajov porovnajte ponuky poisťovní.

Vyberte si taký balík havarijného poistenia, ktorý vám vyhovuje cenou aj službami.

Odošlite žiadosť o havarijné poistenie a počkajte, kým vám príde poistná zmluva.

Potom už len stačí zmluvu podpísať, odoslať ju s prílohami a zaplatiť poistné.

Samotný výpočet a porovnanie sú otázkou zopár minút, potrebujete do kalkulačky alebo porovnávača zadať len technické parametre o vozidle a niektoré vaše údaje. Poistná zmluva vám príde poštou, po zaplatení poistného vám poisťovňa pošle poštou aj všetky doklady potvrdzujúce uzavretie Kasko poistenia. Nemusíte pritom ísť ani raz na pobočku.

Ak využijete porovnanie alebo kalkulačku, získate aj tieto výhody:

 • rýchlo a na jednom mieste viete cez internet získať prehľad o všetkých možnostiach a ponukách havarijného poistenia, nemusíte strácať čas s brožúrami
 • rovnako tak nemusíte študovať ani cenníky, nakoľko kalkulačka vám vypočíta havarijné poistenie presne na mieru a so zohľadnením všetkých zliav a bonusov
 • všetko vybavíte z pohodlia domova, nemusíte navštevovať poisťovňu, poistenie si dojednáte online, zaplatiť viete online a dokumenty vám prídu poštou domov

Využitie porovnávacích služieb je navyše veľmi jednoduché, stačí zadať len niekoľko svojich údajov a za chvíľku viete presne, čo vám ktorá poisťovňa ponúka. Ak poistenie uzavriete, stačí si potom už len dohodnúť obhliadku vozidla, čo môže byť na ľubovoľnom mieste a pokojne aj u vás doma. Niektoré poisťovne umožňujú aj samoobhliadku smartfónom.

PLATIŤ ZA POISTNÉ VIETE AJ Z DOMU

Podobne ako aj pri iných poisteniach týkajúcich sa vozidiel, aj v prípade Kasko poistenia viete zaplatiť poistné priamo z domu. Môžete k tomu využiť napríklad platobnú kartu pre platbu online, prípadne internet banking, kde zadáte prevodný príkaz.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie havarijné poistenie

Využiť online kalkulačku pre výpočet a porovnanie havarijného poistenia je populárne aj u nás. Získate tak nezávislé porovnanie a aj výpočet ceny poistenia na mieru, v prípade tých lepších kalkulačiek a porovnávačov aj možnosť dojednať si poistenie online.

Pri výbere konkrétneho porovnávača a kalkulačky ale sledujte aj tieto faktory:

 • či ide o kalkulačku alebo porovnávač známejšej značky, ideálne aj s dlhšou históriou a viacerými referenciami, prípadne, či ide o súčasť komplexného portálu
 • či je výpočet poistného presný, vychádza z aktuálnych cien a podmienok, dôležité je aj to, aby bola cena konečná, boli v nej všetky zľavy a nebola navýšená o províziu
 • či je kalkulačka určená len na porovnanie alebo výpočet, alebo či je možné cez ňu priamo požiadať o uzatvorenie poistenia, samozrejme, bez preferovania poisťovne
 • či ponúka porovnávacia služba aj možnosť nezávislej konzultácie, optimálne je, ak sa nejedná len o „anonymný“ internetový nástroj, ale má aj telefonickú infolinku

Ak výber kvalitnej a overenej kalkulačky alebo online porovnávača nepodceníte, viete naplno využiť všetky výhody a benefity online porovnania, výpočtu a tiež uzatvorenia havarijného poistenia. Nejde len o to, že nájdete najvýhodnejšiu poistku, ale môžete si zvoliť také poistné krytie a pripoistenia, ktoré pokryjú všetky riziká, ktoré vám potenciálne hrozia.

Pre komplexné porovnanie Kasko poistenia môžete využiť aj našu online kalkulačku:

 

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

Facebook

27FanúšikoviaPáči sa

Viac článkov o téme Havarijné poistenie

Poistenie pre nové auto

Poistenie pre nové auto

0
Kúpa nové motorového vozidla je už výsadou mnohých ľudí. Len do marca 2024 zaznamenal Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky celkový počet 7 754 registrovaných...
Poistenie GAP

Poistenie GAP (Guaranteed Asset Protection)

0
Skratka „GAP“ pochádza z angličtiny a už samotná má svoj význam - znamená „medzera“. Písmená sú skratkou „Guaranteed Asset Protection“, čo sa dá  preložiť...
Vypocet havarijneho poistenia

Výpočet havarijného poistenia

0
Nestačí vám len zákonná poistka a hľadáte poistenie, ktoré by ochránilo aj vaše auto? V tom prípade potrebujete havarijné poistenie, nazývané aj Kasko. Pre autá, motocykle...
Porovnanie havarijneho poistenia

Porovnanie havarijného poistenia

0
Ak ste sa rozhodli dojednať si pre svoje vozidlo havarijné poistenie a chcete získať najlepší pomer medzi výhodnou cenou a komplexnou ochranou, porovnanie havarijného poistenia je...
Poistenie auta online

Poistenie auta online

0
Kúpili ste si nové alebo jazdené auto a hľadáte možnosť, ako ho čo najlacnejšie, najrýchlejšie, najlepšie a najpohodlnejšie poistiť? Riešením je internet, ktorý už aj v tomto...
Kalkulacka poistenia auta

Kalkulačka poistenia auta

0
Poistiť si dnes auto môžete nielen osobne návštevou pobočky alebo nejakej poistnej kancelárie, ale využiť na to môžete aj moderné technológie a internet. Online kalkulačky...
Poistenie vozidla do zahranicia

Poistenie vozidla do zahraničia

0
Chystáte sa na pracovnú cestu alebo kvôli dovolenke do zahraničia? Je jedno, či to bude len na pár dní alebo aj niekoľko mesiacov, prípadne...
Havarijne poistenie na mesiac

Havarijné poistenie na mesiac

0
Krátkodobé havarijné poistenie iba na istý čas, napríklad na mesiac, sa môže hodiť hlavne v prípade zahraničnej pracovnej cesty alebo dovolenky do cudziny. V minulosti malo...
Poistenie vozidla na dovolenku

Poistenie vozidla na dovolenku

0
Či už idete na krátky výlet po Slovensku alebo na dlhšiu dovolenku do zahraničia, ak pri takomto príjemnom trávení voľného času použijete svoje motorové...
Poistenie auta do zahranicia

Poistenie auta do zahraničia

1
Chystáte sa so svojim autom do zahraničia, napríklad na menší výlet, dovolenku alebo služobnú cestu? Ak chcete mať komplexnú ochranu pre všetky prípady, mali...
Kalkulacka havarijneho poistenia

Kalkulačka havarijného poistenia

0
Chystáte sa uzavrieť havarijné poistenie a hľadáte poisťovňu, kde to bude najlacnejšie aj najlepšie? Chceli by ste si porovnať ceny pre poistenie auta, motocykla, prívesného...
Ceny poistenia auta

Ceny poistenia auta

0
Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere poistenia auta je jeho cena. Platí to tak pre ceny povinného zákonného poistenia, ako aj pre ceny havarijného poistenia ...
Ceny havarijneho poistenia

Ceny havarijného poistenia

0
Tak, ako aj pri zákonnom poistení, aj havarijné poistenie je komerčným typom poistnej ochrany, takže jedným z dôležitých faktorov pri jeho výbere je cena poistenia....
Havarijne poistenie na dovolenku

Havarijné poistenie na dovolenku

0
Ak sa chystáte na dovolenku, či už u nás na Slovensku, alebo niekde do zahraničia, najlepšiu poistnú ochranu pre svoje vozidlo si viete zabezpečiť cez...
Malus pri havarijnom poisteni

Malus pri havarijnom poistení

0
Cena poistného je pre väčšinu vodičov tým najdôležitejším kritériom výberu konkrétnej poisťovne a konkrétneho programu havarijného Kasko poistenia. Na túto cenu majú vplyv viaceré okolnosti,...
Bonus pri havarijnom poisteni

Bonus pri havarijnom poistení

0
Z pohľadu motoristov a vodičov je jedným z významných faktorov v prospech zníženia ceny poistného pri havarijnom poistení bonus za bezškodový priebeh. Podobne ako pri zákonnej poistke, aj...
Poistenie auta na dovoleku

Poistenie auta na dovoleku

1
Budete cestovať so svojim vozidlom na dovolenku do zahraničia? V tom prípade je na mieste poistenie auta počas dovolenky pre všetky prípady, či už pôjde...
Poistenie auta proti kradezi

Poistenie auta proti krádeži

0
Krádež automobilu je jedna z najviac nepríjemných udalostí, ktoré sa môžu motoristovi stať, pokiaľ nerátame poškodenie vozidla v dôsledku nehody. Skúsenosti ukazujú, že riziko krádeže sa...
Poistenie celneho skla

Poistenie čelného skla

0
Rozbil vám kamienok čelné sklo na aute? Alebo ste sa stali terčom vandalizmu a prišlo k poškodeniu čelného skla, prípadne aj iných skiel? Presne pre tieto...
Poistenie vozidla online

Poistenie vozidla online

0
Moderná doba so sebou prináša moderné riešenia a to platí aj v oblasti poistenia motorových vozidiel. Časy, kedy ste museli kvôli zákonnému alebo Kasko poisteniu obiehať...
havarijne poistenie online kalkulačka

Havarijné poistenie online

0
Havarijné poistenie, nazývané aj Kasko poistenie, sa teší u motoristov čoraz väčšej obľube. Jedným z dôvodom je, že vďaka pokroku na internete už nie je potrebné...
Asistenčné služby pre havarijné poistenie

Asistenčné služby pre havarijné poistenie

0
Nielen povinné zmluvné poistenie, ale aj havarijné poistenie prináša okrem poistnej ochrany pre motoristov aj ďalší servis navyše v podobe asistenčných služieb. Tie sú určené...
Havarijné poistenie bez spoluúčasti

Havarijné poistenie bez spoluúčasti

0
Spoluúčasť, čiže finančné podieľanie sa poistníka na poistnom plnení, je pre havarijné poistenie typicky využívaným nástrojom. Uplatňujú ju všetky poisťovne, ktoré Kasko poistenie ponúkajú,...
Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Spoluúčasť pri havarijnom poistení

0
Havarijné poistenie patrí medzi poistenia, ktoré kryjú škody priamo spôsobené poistníkovi na jeho vlastnom poistenom vozidle. Je to teda rozdiel od povinného zmluvného poistenia,...
WUSTENROT_pzp

Havarijné poistenie Wüstenrot

0
Či už hľadáte komplexné Kasko poistenie pre celé vozidlo a všetky možné typy a príčiny jeho poškodenia a zničenia, alebo chcete pokryť len najdôležitejšie riziká a situácie,...
Havarijné poistenie uniqa

Havarijné poistenie Uniqa

0
Havarijné poistenie Uniqa predstavuje univerzálne riešenie pre osobné aj ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Ak hľadáte kompletné poistenie, ktoré vám zároveň dáva...
union pzp

Havarijné poistenie Union

0
Pre nové aj jazdené osobné aj ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony je určené Kasko poistenie Union. Ide o havarijné poistenie, ktoré ponúka mimoriadne veľkú...
PZP Kooperativa

Havarijné poistenie Kooperativa

0
Ak hľadáte kompletné Kasko poistenie, ktoré pokryje nielen škody a náklady následkom havárie či krádeže, ale aj oveľa širšie riziká a pridá k tomu výborné finančné podmienky,...
Komunálna poisťovňa PZP

Havarijné poistenie Komunálna poisťovňa

0
Kasko poistenie Komunálnej poisťovne v sebe spája možnosť výberu konkrétneho poistného balíčka, možnosť dojednania pripoistenia pre niektoré špecifické situácie a zároveň aj veľmi priaznivú cenu poistného...
groupama havarijne

Havarijné poistenie Groupama

0
Ak hľadáte havarijné poistenie, ktoré vám ponúka veľký výber poistných balíkov a bonusové služby či poistné krytia v tých najvyšších balíkoch, potom sa zamerajte na Kasko...
PZP Genertel

Havarijné poistenie Genertel

0
Veľmi zaujímavé havarijné poistenie má pre majiteľov a držiteľov motorových vozidiel do 3,5 tony poisťovňa Genertel. V minulosti išlo o produkt s názvom havarijné poistenie SOS, dnes ponúka...
Havarijne poistenie Generali

Havarijné poistenie Generali

0
Pre všetky motorové vozidlá do 3,5 tony s vekom do 15 rokov má poisťovňa Generali pripravené veľmi zaujímavé Kasko havarijné poistenie. To osloví majiteľov a vodičov...
Havarijné poistenie ČSOB

Havarijné poistenie ČSOB

0
Poisťovňa ČSOB ponúka pre osobné aj dodávkové vozidlá s evidenčným číslom a do hmotnosti 3,5 tony možnosť uzavrieť komplexné a kvalitné havarijné a Kasko poistenie. poistenie pokrýva geograficky...
Havarijne poistenie Axa

Havarijné poistenie Axa

0
Ak máte záujem o kompletné a zároveň flexibilné havarijné Kasko poistenie, poisťovňa Axa vám ponúka možnosť poistiť si nové a ojazdené auto za zaujímavých podmienok. Nielen,...
Havarijné poistenie Colonnade Insurance

Havarijné poistenie Colonnade Insurance

0
Komplexné havarijné a Kasko poistenie pre motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá ponúka na našom poistnom trhu aj poisťovňa Colonnade Insurance. Vďaka tomuto poisteniu...
Havarijné poistenie Allianz

Havarijné poistenie Allianz

0
Havarijné Kasko poistenie s veľkým výberom poistných krytí ponúka pre všetkých motoristov poisťovňa Allianz. Havarijné poistenie auta aj iných motorových vozidiel si viete dojednať veľmi...
Poistenie sedadiel v aute

Poistenie sedadiel v aute

1
Pod pojmom poistenie sedadiel sa myslí úrazové poistenie, ktoré kryje náklady a škody spôsobené úrazom v dôsledku škodovej a poistnej udalosti. toto poistenie sa niekedy nazýva aj...
PZP Genertel

Mini havarijné poistenie Genertel

0
Mini havarijné poistenie je názov produktu, ktorý ponúka poisťovňa Genertel. Technicky ide o pripoistenie k zákonnému povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré je určené pre pokrytie škôd na...
Výpoveď havarijného poistenia

Zrušenie a výpoveď havarijného poistenia

0
Havarijné poistenie je doplnkové poistenie k základnému PZP. Pripoistenie narozdiel od PZP chráni pri škodových udalostiach aj Vás a to v prípade, že nehodovú...
Havarijná poistka a PZP pripoisteie

Má havarijná poistka zmysel pri súčasných PZP?

0
S celým poisťovacím trhom sa dynamicky menia aj služby poistenia. Povinné zmluvné poistenie PZP nie je výnimkou. Pri jeho začiatkoch ho mnoho ľudí hodnotilo...