Malus pri havarijnom poistení

0
203

Cena poistného je pre väčšinu vodičov tým najdôležitejším kritériom výberu konkrétnej poisťovne a konkrétneho programu havarijného Kasko poistenia. Na túto cenu majú vplyv viaceré okolnosti, no jednou z tých, o ktorej poisťovne nie príliš hlasno hovoria, je malus. Za týmto pojmom si treba predstaviť navýšenie základnej ceny ročného poistného.

Malus sa pritom viaže na škodovosť alebo bezškodovosť priebehu poistenia v minulom období. Všeobecne platí, že ak ste spôsobili nehodu alebo ste v rámci havarijného poistenia čerpali poistné plnenie, je to dôvod na to, aby bol vo vašom prípade uplatnený malus.

Na druhú stranu, oproti systému bonusu, ktorý funguje na recipročnom princípe, sa čoraz viac poisťovní zdráha využívať systém malusu príliš prísne. Dôvodom je, že nechcú cenu poistného neúmerne zvyšovať, aby si neodlákali klientom. Každá z poisťovní navyše pristupuje k tomuto problému vlastným systémom a preto je potrebné ich porovnanie.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je malus pri havarijnom poistení

Za pojmom malus pri Kasko poistení je možné chápať navýšenie pôvodnej alebo základnej či štandardnej ceny poistného pre havarijné poistenie. Malus ako taký súvisí s celkovým systémom bonusov a malusov, ktoré poisťovne pri Kasko aj pri PZP poistení uplatňujú.

Malus pri havarijnom poistení je v podstate prirážka k štandardnej cene poistného, ktorá závisí od toho, či mal motorista v minulom poistnom období škodu.

Niekedy sa nazýva takáto škoda aj rozhodná udalosť a ide v podstate o taký prípad, kedy prišlo k poistnej či škodovej udalosti a poistnému plneniu z havarijného poistenia.

Malus býva vyjadrený percentuálne a to tak, že ide o percentuálne navýšenie ceny.

Nie všetky poisťovne uplatňujú klasický malus, to znamená, že podľa dĺžky bezškodového alebo škodového priebehu, prípadne podľa počtu poistných a škodových udalostí, pripočítajú k základnej cene poistného navýšenie. Niektoré poisťovne dokonca používajú bezbonusový systém, kedy neaplikujú ani bonus a ani malus k štandardnej cene poistného.

Celý systém malusu má niekoľko základných pravidiel, podmienok a parametrov:

 • malus býva uplatňovaný štandardne na prípady a situácie, kedy prišlo k priamej škode zo strany motoristu, čiže štandardne k havárii a to bez ohľadu na vinníka
 • naopak, väčšina poisťovní neuplatňuje malus v prípade tzv. nezavinených udalostí, napríklad pri poškodení poisteného vozidla následkom živlov alebo stretu so zverou
 • výška malusu býva v poisťovniach individuálna, štandardne je to do 30 percent navýšenia k základnej cene, ide ale o maximálnu hodnotu, ktorá býva odstupňovaná
 • malus sa aplikuje v dvoch systémoch, prvým je, že sa pozerá na časové obdobie, odkedy prišlo k škodovej udalosti, druhým, že sa pozerá iba na posledný rok

CENA POISTENIA NA MIERU

Najlepšou možnosťou, ako zistiť, ktorá poisťovňa a ktoré havarijné poistenie je pre vás optimálne, je nechať si vypočítať cenu na mieru presne pre vašu situáciu a vaše vozidlo. S týmto vám môžu pomôcť online poistné kalkulačky, ktoré všetky podmienky zohľadnia.

Ktoré poisťovne uplatňujú malus pri havarijnom poistení a v akej výške

Na rozdiel od bonusov, nie všetky poisťovne uplatňujú klasický malus alebo vážnejšie finančné znevýhodnenie v rámci havarijného poistenia. Môže za to pomerne silný konkurenčný boj, kedy sa poisťovne snažia neodplašiť starých aj nových klientov.

Tu je prehľad poisťovní ponúkajúcich Kasko poistenie a to, ako k malusu pristupujú:

Malus pri havarijnom poistení Allianz

 • podľa rozhodujúcej doby uplatňuje v rámci systému malusu finančné znevýhodnenie niektorých skupín motoristov a vodičov pri havarijnom poistení poisťovňa Allianz
 • tá pozná tri stupne malusu M1, M2 a M3 v rámci celého systému, pričom podľa konkrétneho stupňa je prirážka k základnej cene 25 %, 50 % alebo až 100 %
 • za každú rozhodujúcu udalosť je poistník zaradený o jeden stupeň bonusu alebo malusu nižšie a to od najbližšieho výročného dňa, čiže od ďalšieho roku poistenia
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Malus pri havarijnom poistení Axa

 • v prípade Kasko poistenia poisťovne Axa je tiež potrebné počítať s uplatňovaním malusu, čiže finančnej prirážky k základnej cene poistenia havarijného typu
 • za každú poistnú udalosť v období posledných 3 rokov pred uzatvorením poistenia sa cena navýši o 50 %, za udalosť 4 ž 8 rokov pred uzatvorením poistenia zas o 20 %
 • rozhodnou udalosťou je poistná udalosť, pri ktorej vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie, aj keď poisťovňa pozná výnimky a uvádza ich v podmienkach

Malus pri havarijnom poistení ČSOB

 • v prípade poisťovne ČSOB funguje v rámci havarijného poistenia zjednodušený systém posudzovania bezškodového alebo škodového priebehu daného vodiča
 • poisťovňa sleduje ako posledné časové obdobie 3 predchádzajúce roky, ktoré posudzuje z hľadiska rozhodnej udalosti, ktorá by súvisela s poistným plnením
 • poisťovňa nezmieňuje žiaden výrazný malus zo základnej ceny, pokiaľ ste však v tomto období spôsobili poistnú udalosť, prídete o možnosť získať bonus 50 %

Malus pri havarijnom poistení Generali

 • žiaden malus neuplatňuje v rámci svojho bonusového systému ani poisťovňa Generali, ktorá využíva pre bezškodový priebeh spôsob rozdelenia 7 bonusových stupňov
 • v prípade, ak v aktuálnom období spôsobíte poistnú udalosť, v tom nasledujúcom klesnete do nižšieho stupňa, zohľadnený je aj počet poistných udalostí v období
 • poisťovňa neuplatní ani v najhoršom prípade malus, nezískate ale zľavu z poistenia, niektoré udalosti vymenované v podmienkach však nie sú rozhodnou udalosťou

Malus pri havarijnom poistení Genertel

 • poisťovňa Genertel v rámci havarijného poistenia uplatňuje systém bonusu, ale ani v tomto prípade vám v prípade spôsobenia poistných udalostí nehrozí malus
 • podobne ako v prípade Generali, aj Genertel poisťovňa uplatňuje systém bonusových stupňov, pri novom poistníkovi je pri vstupe do poistenia udelený príslušný stupeň
 • v prípade, ak spôsobíte v poistnom období rozhodnú udalosť, klesnete v tom nasledujúcom o 2 až 4 stupne nižšie, pri viacerých udalostiach takmer na prvý stupeň

Malus pri havarijnom poistení Groupama

 • poisťovňa Groupama tiež uplatňuje v prípade disciplinovaných vodičov bez nehôd systém bonusu, ale aj v tomto prípade nedochádza k uplatneniu malusu
 • poisťovňa hodnotí bezškodovosť vodiča v poslednom a aktuálnom období a využíva systém tried, ktorých je až 5, pričom podľa triedy sa uplatní koeficient na poistné
 • v prípade, ak v aktuálnej dobe spôsobíte rozhodnú poistnú udalosť, posuniete sa do nižších tried, čiže tried s menšou zľavou, navýšenie základnej ceny ale nehrozí

Malus pri havarijnom poistení Komunálna poisťovňa

 • v prípade Komunálnej poisťovni máte pri havarijnom poistení na výber dve možnosti a to využitie bonusového alebo využitie nebonusového systému v rámci Kaska
 • ak sa rozhodnete kvôli predošlej poistnej udalosti využiť nebonusový systém, máte nemennú cenu poistenia bez ohľadu na históriu z pohľadu škodových udalostí
 • poisťovňa neberie do úvahy v rámci bonusových zliav niektoré nezavinené udalosti, napríklad poškodenie živlami, takže pri týchto udalostiach môžete využiť aj bonus

Malus pri havarijnom poistení Kooperativa

 • ak sa chcete vyhnúť malusu, aj v prípade poisťovne Kooperativa je to možné, nakoľko tá pri svojom havarijnom poistení tiež uplatňuje bonusový alebo nebonusový systém
 • poisťovňa medzi rozhodné udalosti, ktoré majú vplyv na bonus, nepočíta napríklad krádež, vandalizmus spojený s krádežou alebo poškodenie čelného skla s opravou
 • aj tu teda platí, že ak sa obávate, že by vám tieto udalosti mohli ublížiť z pohľadu bonusu, nemusíte vôbec o zvýhodnenie prísť a môžete tak získať zľavu až 50 %

Malus pri havarijnom poistení Union

 • pokiaľ ide o havarijné Kasko poistenie v poisťovni Union, tá uplatňuje systém bonusu a malusu v jeho štandardnej podobe, pri novom poistencovi skúma posledné 2 roky
 • na úvod sa poistníkovi pridelí jedna z tried bonusu alebo malusu v závislosti od jeho histórie, v prvej triede bonusu je zľava 10 %, v poslednej triede malusu prirážka 30 %
 • v ďalšom období závisí zaradenie do triedy od počtu sledovaných a rozhodných udalostí, kde platí úmera, že čím viac je udalostí, tým je väčšie zhoršenie malusu
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Malus pri havarijnom poistení Uniqa

 • aj poisťovňa Uniqa uplatňuje štandardný systém bonusu a malusu v rámci svojho havarijného poistenia, pričom v tomto prípade má systém dokopy až 12 tried
 • malus sa uplatňuje v prípade spôsobenia škodových udalostí hradených z poistného plnenia, pričom v prípade bonusu sa uplatňuje doba bezškodového priebehu
 • za každú škodovú udalosť sa vozidlo zaradí vždy o dve triedy nižšie v rámci systému bonusu a malusu, ako bolo zaradené aktuálne, najväčší malus je až 120 % poistného

Malus pri havarijnom poistení Wüstenrot

 • dobrou správou pre tých, čo sa rozhodnú uzatvoriť Kasko poistenie v poisťovni Wüstenrot, je to, že táto poisťovňa tiež nepozná klasický systém bonusu a malusu
 • vďaka tomu sa nemusíte obávať žiadnej penalizácie v prípade, ak budete novým klientom poisťovne, získať však môžete vstupnú obchodnú zľavu na úvod poistenia
 • pokiaľ budete následne klientom poisťovne dlhšiu dobu, využiť môžete vernostné zľavy na 5 alebo 10 %, rovnako tak zľavy podľa veku auta a vášho veku

Najčastejšie otázky o maluse pri havarijnom poistení

Zaujímajú vás niektoré praktické súvislosti spojené s malusom v rámci Kasko poistenia? Pravdou je, že väčšina poistníkov a motoristov sa príliš o malus ako taký nezaujíma a sledujú len cenu poistenia. V momente, ako príde k poistnej udalosti a plneniu, sú potom zaskočení.

Aby sa to nestalo aj vám, tu sú odpovede na tie najdôležitejšie otázky:

Ktoré udalosti nemusia ovplyvniť výšku bonusu alebo malusu?

Nakoľko malus aj bonus závisia od bezškodového priebehu, práve poistná udalosť, ktorá si vyžiada poistné plnenie, ovplyvňuje, či budete mať v poisťovni malus alebo bonus. Väčšina poisťovní ale pozná výnimky zo situácii, ktoré ovplyvnia bezškodový priebeh, patria sem napríklad poškodenie auta živlami, stretom so zvieraťom alebo poškodenie kabeláže.

Hrozí mi malus už po prvej škodovej alebo poistnej udalosti, ktorá sa stane?

To závisí vždy od konkrétnej poisťovni. Niektoré totiž môžu prvú poistnú udalosť čiastočne alebo úplne odpustiť, čo znamená, že prvá škoda, ktorá bude hradená z Kasko poistenia, sa vám ešte nezapočíta a neovplyvní bezškodový priebeh. Iné poisťovne zas nemusia vôbec brať škody a bezškodový priebeh do úvahy, čiže ani malus.

Čo to v praxi znamená, ak poisťovňa uplatňuje tzv. bezbonusový systém?

Niektoré poisťovne ako alternatívu k bonusom a malusom ponúkajú poistencom pri Kasko poistené aj tzv. bezbonusový systém. V tomto prípade nedochádza k započítaniu bonusu a ani malusu a bezškodový alebo škodový priebeh poistenia nie je vôbec zohľadnený. Výsledkom tak je základná a štandardná cena havarijného poistenia pre všetkých poistencov.

Ak prejdem do novej poisťovne, prenáša sa so mnou aj malus z tej starej?

Áno, nakoľko malus, podobne ako bonus, nie je viazaný na poisťovňu, ale viaže sa k škodovému či bezškodovému priebehu havarijného poistenia konkrétneho poistenca. Nová poisťovňa od vás môže vyžadovať potvrdenie o bezškodovom priebehu alebo potvrdenie o škodách. Zároveň však platí, že nová poisťovňa môže malus uplatniť individuálne.

Uzatvorenie havarijného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Ak chcete získať najlepšiu cenu za poistenie a obávate sa, aby vám malus príliš neovplyvnil výšku poistného, jediným spôsobom, ako získať najlepšie podmienky, je porovnanie všetkých poisťovní a ich možností a programov v rámci havarijného poistenia.

Všetko prebieha z pohodlia domova cez smartfón alebo počítač:

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Na úvod zadáte do online kalkulačky alebo porovnávača údaje o vašom aute a vás.

Zvolíte si o aký typ Kasko poistenia máte záujem, čiže konkrétnu šírku poistného krytia.

Počkáte na porovnanie možností, ktoré spĺňajú vaše kritéria a vyberiete si tú najlepšiu.

Domov vám príde poistná zmluva, podpíšete ju a odošlete s potrebnými prílohami.

Keď vám príde domov návrh poistnej zmluvy, musíte ho doplniť ešte o niektoré doklady od vozidla, napríklad kópiu technického preukazu, potvrdenie o priebehu poistenia z minule poisťovne, faktúru na ohodnotenie auta či odovzdávací protokol, ak ide o nové auto. Niektoré porovnávače a kalkulačky vám pomôžu aj s ocenením aktuálnej ceny vozidla.

Riešenie havarijného poistenia online je pohodlné, ale má aj ďalšie benefity:

 • získate nestranné a nezávislé poradenie a porovnanie, vďaka čomu si viete spraviť presne obraz o tom, aké sú vaše možnosti a ktorá poisťovňa vám čo ponúka
 • veľkým plusom je, že vypočítané poistenie je presne podľa vašich preferencií a podmienok, ktoré ste zadali ohľadom šírky poistného krytia alebo pripoistení
 • ak ste aj mali škodu v minulosti, hneď zistíte, bez toho aby ste museli niekam chodiť, ktoré poisťovne malus uplatňujú a kde vám naopak nehrozí žiadne navýšenie ceny

Nielen porovnanie a uzatvorenie poistenia, ale aj platba cez internet šetrí čas a je pohodlnejšia. Tie lepšie a kvalitnejšie online kalkulačky a porovnávače vám totiž pomôžu aj s platením, napríklad cez internet banking, kde pripravia všetky platobné údaje a vy už len vykonáte platbu. Nemusíte ísť na poštu so šekom a ani mať hotovosť.

AJ POROVNANIE INÝCH KRITÉRIÍ

Nemenej dôležitou výhodou je, že s využitím online porovnania a výpočtu poistenia získavate možnosť na jednom mieste porovnať nielen ceny poistenia, napríklad aj vzhľadom na malus, ale aj niektoré iné kritéria, napríklad asistenčné služby alebo možnosti pripoistenia.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najvýhodnejšie havarijné poistenie

Aby ste mohli naplno využiť všetky výhody, ktoré vám porovnanie a dojednanie poistenia cez internet ponúka, vrátane výhody nájdenia najlepších podmienok aj s prípadným malusom, musíte na to použiť kvalitné online porovnávacie služby a online kalkulačky.

Tie môžete od neserióznych a nekvalitných rozoznať podľa týchto znakov:

 • online kalkulačka pracuje so všetkými aktuálnymi údajmi a cenami, takže poistenie, ktoré máte vypočítané, je s najnovšími zľavami a je skutočne na mieru
 • dôležité je aj to, aby porovnanie poisťovní a poistení bolo nestranné, nezávislé a odborné, preto je lepšie, ak je porovnávač súčasťou väčšieho poistného portálu
 • veľkým plusom je pochopiteľne aj známosť značky danej kalkulačky alebo poistného online porovnávača, zamerajte sa na referencie a skúsenosti iných vodičov
 • kvalitné poistné nástroje vám umožnia navoliť si poistenie presne do najmenších detailov a porovnať si nielen ceny poistenia, ale aj ich nefinančné parametre

To, či požívate kalkulačku alebo online porovnávač na vysokej úrovni, však zistíte pri platení poistného. Tie najlepšie nástroje vám totiž pomôžu nielen s výpočtom, porovnaním a uzatvorením poistenia, ale aj s jeho platbou. V tomto prípade si však všímajte ešte jednu vec a síce to, či platobné údaje zodpovedajú poisťovni, kde uzatvárate poistenie.

Serióznu a overenú online havarijnú kalkulačku nájdete aj u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (53 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here