Malus pri povinnom zmluvnom poistení

0
282

Malus, čiže prirážka, je súčasťou systému bonusu a malusu, ktorý bežne poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie u nás využívajú. Ide o systém, ktorý zohľadňuje históriu vodiča z hľadiska jeho rizikovosti pre spôsobenie poistných a škodových udalosti, pričom tento systém má veľmi veľký vplyv na výslednú cenu ročného poistného k PZP.

Pokiaľ ide o systém bonusov a malusov, každá poisťovňa ho využíva v inej miere. Niektoré dokonca vôbec nenavyšujú základnú výšku poistného pre zákonnú poistku a maximálne sa tak môže stať len to, že nezískate takú zľavu, ako poistník s dlhodobým bezškodovým priebehom.

Oveľa častejším spôsobom je ale uplatňovanie malusu na základe počtu mesiacov bez škody. Zároveň platí, že celý systém bonusov a malusov je z pohľadu poistníka a tiež poisťovní dôležitým prostriedkom pre konkurenčný boj. Podobne ako v prípade všetkých ostatných služieb aj produktov, aj tu je výška zľavy psychologickým faktorom.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je malus pri PZP

Malus pri PZP sa dá jednoducho opísať ako zvýšenie či navýšenie pôvodnej ceny poistného k povinnému zmluvnému poisteniu. Malus sa môže využívať aj v iných druhoch poistenia zodpovednosti, pri zákonnej poistke je ale dôležitý z hľadiska vplyvu na cenu.

Malus pri PZP je prirážkou k základnej cene poistenia následkom škodových udalostí, čo sú udalosti, ktoré znamená nutnosť poistného plnenia na základe zákonnej poistky.

Na výšku malusu vplýva počet poistných udalostí za sledované obdobie, pričom malus môže byť vyjadrený buď koeficientom pôvodnej ceny, alebo ako percentuálna prirážka.

Do škodových udalostí sa nepočítajú tie udalosti, ktoré neboli hradené z PZP.

Cieľom systému malusu a bonusu je motivovať vodičov k zodpovednému správaniu sa pri vedení motorového vozidla. Podobne ako bonus, aj malus sa uplatňuje bez ohľadu na to, v ktorej poisťovni ste boli v minulosti poistený. Sleduje sa len počet škodových udalostí v rozhodnom období, pričom poisťovne môžu uplatňovať viacero výpočtov pre malus.

Všetko závisí od toho, ako má daná poisťovňa nastavený celý systém bonusu a malusu:

 • prvým rozdielom je, či poisťovňa využíva systém tried odstupňovaný presnými mesiacmi, alebo či sa využíva systém tried s posúvaním o určitý počet mesiacov
 • druhým faktorom je, že poisťovne môžu v prípade druhého typu systému rozdielne využívať posúvanie po triedach a to v závislosti od nastavenia škodovej udalosti
 • tretím faktorom je využívanie posúvania v prvom systéme, kde poisťovne môžu za škodovú udalosť znížiť bezškodové obdobie o 12 až 36 mesiacov, každá inak
 • štvrtým faktorom je, či vôbec poisťovňa pristúpi aj k systému malusu, alebo uplatňuje iba systém, že poistník buď má nárok na bonus, alebo získa len základnú cenu

NECHAJTE SI VYPOČÍTAŤ POISTNÉ

Na prvý pohľad sú výška malusu alebo aj bonusu dôležité z psychologického efektu, napríklad zľava 60 % alebo navýšenie 50 % môžu poistníka zaujať okamžite. Vždy si ale nechajte vypočítať poistné na mieru, napríklad cez online kalkulačku, to bude presnejšie.

Ktoré poisťovne uplatňujú malus pri PZP a v akej výške

Hoci pojem malus znamená v zásade v každej poisťovni prirážku k základnej cene poistky povinného zmluvného poistenia, každá poisťovňa má svoj vlastný systém na počítanie bonusu a tiež malusu. Tento systém potom rozhoduje aj o tom, aká vysoká bude prirážka k poistke.

Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, ako jednotlivé poisťovne k malusu pristupujú:

Malus pri PZP Allianz

 • poisťovňa Allianz, ktorá ponúka motoristom tiež zákonné povinné zmluvné poistenie, uplatňuje v prípade škodových udalostí počas rozhodného obdobia tiež malus
 • za každú poistnú udalosť, ktorá má súvis so zmluvným poistením, sa doba škodového priebehu znižuje o 36 mesiacov, záporná doba môže byť najviac až do 60 mesiacov
 • prirážku k pôvodnej cene poistenia uplatňuje už v prípade zápornej doby 1 až 12 mesiacov, kedy je malus 10 %, najvyšší je pri dobe -49 až -60 mesiacov a to 60 %

Malus pri PZP Axa

 • malus v rámci systému bonusov, zliav a navýšenia ceny poistného pri zákonnej poistke v rámci zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla uplatňuje aj Axa
 • za každú poistnú udalosť v období posledných 3 rokov pred uzatvorením zmluvy sa poistné zvýši o 50 % zo stanoveného poistného, pri období 4 až 8 rokov o 20 %
 • malus vo výške 50 % k pôvodnej cene PZP uplatní poisťovňa pri zápornej dobe 1 až 24 mesiacov, 200 % prirážku pri dobe -48 až -25 mesiacov a 800 % pri -49 mesiacoch

Malus pri PZP ČSOB

 • malus uplatňuje pri výpočte ceny poistného k zákonnej poistke aj poisťovňa ČSOB, pre prvé poistné obdobie sa sleduje počet zavinených škodových udalostí za 3 roky
 • v druhom a nasledovnom období sa výška malusu sleduje už v závislosti od doby škodového priebehu v danom období a za každú škodu sa posúvate o triedu nižšie
 • najnižší malus v prípade PZP od ČSOB je 25 % v triede číslo 5, postupne sa zvyšuje na 50 %, 75 %, 100 % a najvyšší možný malus k poisteniu je v triede 1 a to 150 %

Malus pri PZP Generali

 • prirážku k poistnému za škodový priebeh poistenia zodpovednosti motorových vozidiel pozná aj poisťovňa Generali, ktorá uplatňuje systém tried podľa mesiacov
 • stupeň malusu sa uplatňuje v závislosti od dĺžky trvania rozhodného obdobia bez škodovej udalosti, záporná dĺžka rozhodnej doby poistenia je maximálne 60 mesiacov
 • za každú škodovú udalosť sa doba znižuje o 24 mesiacov, pričom malus 5 % je už pri dobe -1 až -12 mesiacov, najvyššia prirážka je 60 % pri -49 až -60 mesiacov

Malus pri PZP Genertel

 • poisťovňa Genertel patrí tiež medzi poisťovne, ktoré uplatňujú systém bonusu a malusu v rámci bezškodového priebehu počas zákonného povinného poistenia
 • poisťovňa používa na výpočet presného poistného tabuľku s viacerými stupňami bonusu a malusu, za každú poistnú udalosť sa stupeň v tabuľke znižuje o 3 úrovne
 • pri najnižšom stupni je prirážka k základnej cene poistného vo výške 30 %, o triedu nižšie je už malus vo výške 60 % a v najnižšej triede je malus poistného až 200 %

Malus pri PZP Groupama

 • poisťovňa Groupama uplatňuje pri výpočte ceny poistného systém bonusu vo forme tried odstupňovaných v závislosti do dĺžky doby bezškodového priebehu poistenia
 • samostatne malus, čiže prirážku k základnej cene za poistenie, poisťovňa nerieši, motoristom dáva možnosť získať len bonus pri dobe 72 mesiacov a viac bez škody
 • za každú škodovú udalosť sa dĺžka rozhodnej doby pre uplatnenie nároku na zľavu z ceny znižuje o 12 mesiacov, takže prirážka vám nehrozí, jedine tak plná cena

Malus pri PZP Komunálna poisťovňa

 • pri svojom povinnom zmluvnom poistení Komunálna poisťovňa nemá špeciálnu tabuľku pre prirážku, čiže malus, k cene poistného, ale uplatňuje iný typ systému
 • poisťovňa pri výpočte ceny poistného sleduje počet rozhodných udalostí za posledných 12 mesiacov a od toho uplatní buď základnú cenu poistného, alebo bonus
 • 0 % zľavu z ročnej poistky, čiže plnú cenu za zákonné poistenie, uplatňuje poisťovňa až pri 6 a viacerých poistných udalostiach, čo je veľmi benevolentné pre poistníka

Malus pri PZP Kooperativa

 • pre svoje povinné zmluvné poistenie uplatňuje malus a tiež aj bonus poisťovňa Kooperativa podľa stavu rozhodnej doby poistenia bez vzniku škodovej udalosti
 • za každú rozhodnú udalosť, ktorá v súvislosti s PZP u poistníka nastane, sa znižuje dĺžka bezškodového priebehu o 36 mesiacov a podľa toho sa uplatní stupeň malusu
 • pri zápornej rozhodnej dobe 1 až 12 mesiacov je malus 10 % a postupne sa každých záporných 12 mesiacov zvyšuje po stupňoch o 10 % až na maximum a to 60 %

Malus pri PZP Union

 • pri svojom povinnom zmluvnom poistení uplatňuje systém malusu a bonusu aj poisťovňa Union, kde je rozmedzie tried od 50 % bonusu až po 40 % malus
 • všetko závisí od obdobia bezškodového priebehu, ktoré sa znižuje za každých 18 mesiacov za jednu škodovú udalosť, takže pri maluse môže ísť aj o záporné mesiace
 • od počtu záporných mesiacov závisí miera malusu, najnižšia je v období od -1 po -12 mesiacov, kedy je malus 10 %, najvyšší malus je pri -37 mesiacov a viac a to 40 %

Malus pri PZP Uniqa

 • obdobný systém tried pre bonus a malus využíva pri výpočte konečnej ceny poistného pri svojom zákonnom poistení pre motorové vozidlá aj poisťovňa Uniqa
 • zaradenie vozidla do nižšej alebo vyššej triedy závisí od počtu poistných udalostí v sledovanom období a od doby bezškodového priebehu bez udalosti z PZP
 • celkovo má poisťovňa systém 15 tried, každá škodová udalosť znamená pokles o 3 triedy, pričom od 11. do 15. triedy sa uplatňuje malus od 10 % až po najviac 50 %

Malus pri PZP Wustenrot

 • poisťovňa Wüstenrot na rozdiel od predošlých poisťovní neprikladá systému bonusu a malusu až takú vysokú váhu z pohľadu zliav, hoci bezškodové obdobie neignoruje
 • ak ste nespôsobili za posledných 36 mesiacov poistnú udalosť hradenú zo zákonnej poistky, získate zľavu 5 %, ak ste ju spôsobili, nemáte žiadnu zľavu k poistke
 • zároveň však platí, že ak ste spôsobili tri a viac poistných udalostí za rozhodujúce obdobie, v poisťovni Wüstenrot zákonné povinné zmluvné poistenie neuzavriete

Najčastejšie otázky o maluse pri PZP

Hoci sa o malus väčšina poistníkov a motoristov nezaujíma až v takej miere, ako o bonusy, aj táto problematika je dosť dôležitá. Ak už pre nič iné, tak minimálne z hľadiska jej vplyvu na výslednú cenu. Poznanie detailov ale môže pomôcť k výberu výhodnejšej PZP.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Prinášame preto odpovede na najdôležitejšie otázke k tejto téme:

Čo sa považuje za škodovú alebo rozhodnú udalosť z hľadiska malusu?

Vo všeobecnosti platí, že každá poistná udalosť, pri ktorej prišlo k plneniu poistného zo strany poisťovne za účelom pokrytia škôd dojednaných v poistnej zmluve, je považovaná za škodovú a rozhodnú udalosť. Takáto udalosť potom vstupuje do systému bonusu a malusu a ovplyvňuje výšku bonusu alebo malusu v závislosti od uplatňovaného systému.

Znamená teda jedna škodová a poistná udalosť automaticky horšiu cenu?

Nie automaticky a nie vždy, závisí to od toho, aké podmienky má tá-ktorá poisťovňa pri systéme bonusu a malusu nastavené. Niektoré poisťovne môžu prvú poistnú udalosť odpustiť a nezapočítať, iné majú systém nastavený tak, že berú do úvahy len poistné a škodové udalosti za obdobie posledných 12 mesiacov. Aj preto je dôležité sledovať aktuálne podmienky.

Na ktoré typy motorových vozidiel za malus za škodu vzťahuje a uplatňuje?

V zásade platí, že systém malusu sa využíva na tie isté typy, ako aj systém bonusu, nakoľko ide o súvisiacu tému. Väčšina poisťovní uplatňuje bonus a malus pri všetkých typoch motorových vozidiel, ktoré poisťuje z pohľadu PZP, čiže osobné autá, úžitkové autá aj motocykle. Niektoré môžu mať výnimku na menšie skútre alebo prípojné vozidlá.

Prenáša sa malus na základe poistnej a škodovej udalosti aj do inej poisťovne?

Áno, prenáša, nezáleží totiž na poisťovni ale na poistníkov a jeho priebehu z hľadiska škodových udalostí. Dôležité tiež je, že ak ste nemali škodovú udalosť, poisťovňa vám vydá potvrdenie o bezškodovom priebehu povinného zmluvného poistenia. Toto potvrdenie môže vyžadovať nová poisťovňa pri uzatváraní poistnej zmluvy, inak nezískate bonus k poisteniu.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Na porovnanie jednotlivých poisťovní aj z pohľadu uplatňovania malusu je ideálne využiť online porovnanie zmluvného poistenia a tiež dojednanie poistnej zmluvy cez internet. To sa dá spraviť tak pri osobnom aute, ako aj pri motorke či úžitkovom vozidle.

Postup uzatvorenia zákonnej poistky cez internet je takýto:

Cez PZP kalkulačku so svojimi údajmi o vozidle viete vypočítať presné poistenie.

Vďaka porovnaniu všetkých poisťovní zistíte, ktoré je pre vás najvýhodnejšie.

Odošlete žiadosť o uzatvorenie poistenia so svojimi údajmi a počkáte na doručenie.

Zmluva vám príde mailom, podpíšete ju, zaplatíte poistné a užívate si nové PZP.

Okrem uzatvorenia novej poistnej zmluvy nezabudnite ani na výpoveď tej starej. Toto je asi jediná činnosť, ktorú neviete spraviť online, nakoľko výpoveď musí mať písomný charakter a musí byť odoslaná poštou na adresu poisťovne. Všetko ostatné ale viete vyriešiť online a to bez nutnosti osobných návštev na pobočke. Platí to hlavne pri využití porovnávačov.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


S nimi získate aj tri ďalšie a nemenej dôležité benefity:

 • v prvom rade je to úspora času, nakoľko nemusíte nikam chodiť a všetko si viete zabezpečiť z pohodlia domova, navyše, proces poistenia trvá len pár minút
 • získate komplexný prehľad o aktuálnych ponukách poisťovní a to nielen z hľadiska cien vrátane uplatňovania malusu, ale aj z pohľadu nefinančných kritérií
 • pokiaľ ide o cenu, tá je vďaka online kalkulačke už konečná a celková, obsahuje totiž všetky možné zľavy, bonusy a tiež aj započítanie prípadného malusu k poistnému

Na mail vám príde nielen poistná zmluva, ktorú si stačí vytlačiť a podpísať, ale tiež aj biela a zelená karta. Ak teda zaplatíte za poistenie okamžite, napríklad platobnou kartou a online, budete poistený doslova za pár minút. zelenú a bielu kartu si potom už len vytlačíte, uschováte v poistenom vozidle a môžete ich používať ako oficiálne doklady.

POISTKU ZAPLATÍTE IHNEĎ AJ CEZ MOBIL

Niektoré kvalitnejšie a serióznejšie porovnávače alebo online kalkulačky umožňujú nielen výpočet a porovnanie poistenia, prípadne uzatvorenie zmluvy o PZP, ale už aj platbu za poistku hneď po uzatvorení zmluvy. Platiť viete dokonca už aj cez mobil a to cez QR kód.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najvýhodnejšie PZP

Využitie online kalkulačky a porovnávacej služby pre zákonnú poistku môže znamenať veľký rozdiel vo výslednej cene. Vďaka týmto nástrojom si totiž viete najlepšie porovnať všetky poistné podmienky a to aj vrátane možných bonusov alebo malusov k poistke.

Aby ste mohli využiť výhody online porovnania čo najviac, sledujte tieto podmienky:

 • porovnávač musí prinášať kompletné porovnanie a to nielen z pohľadu cien, ale tiež aj z pohľadu nefinančných parametrov poistenia, napríklad o šírke a limitoch
 • ak ide o online kalkulačku pre PZP, tá by mala pracovať s aktuálnymi cenami a všetkými údajmi, samozrejme, mala by zhodnotiť aj malus alebo možnosť malusu
 • dôležité je, aby šlo o známejšie značky porovnávacích nástrojov či kalkulačiek, ktoré majú históriu a dostatok referencií, ideálne je, ak sa jedná o súčasť väčších portálov
 • podstatné je aj to, aby ste si mohli poistenie nielen vypočítať a porovnať, ale aj dojednať a ideálne aj zaplatiť, samozrejme, platba musí byť bez provízie

Online kalkulačky a porovnávače môžu v prípade, ak ide o seriózne, overené a kvalitné nástroje, významne pomôcť s výberom najlepšieho a najvýhodnejšieho poistenia. To platí aj s ohľadom na malus či bonus, nakoľko práve s týmto vedia pracovať pri vypracovaní porovnania poistenia na mieru. Veľkým plusom je aj možnosť dojednania PZP online.

Ak nechcete strácať čas, odporúčame využiť rovno túto online PZP kalkulačku:

4.9/5 - (48 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here