Mini havarijné poistenie Genertel

0
107

Mini havarijné poistenie je názov produktu, ktorý ponúka poisťovňa Genertel. Technicky ide o pripoistenie k zákonnému povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré je určené pre pokrytie škôd na vašom vlastnom vozidle. Zákonnú poistku, ktorá kryje škody, ktoré svojim konaním spôsobíte vy inej osobe, tak takéto dopoistenie alebo pripoistenie vhodne dopĺňa.

Okrem tohto pripoistenia si viete napríklad k povinnému zmluvnému poisteniu v poisťovni Genertel dojednať aj poistenie krádeže vozidla s limitom poistného plnenia do 4.000 € alebo do 8.000 €, ktoré je ideálne hlavne v prípade starších a viac jazdených vozidiel.

Pokiaľ ide o mini havarijné poistenie od poisťovne Genertel, tu máte na výber dva varianty. Štandardný variant je svojim poistným plnením optimálny tiež hlavne pre staršie a viac jazdené vozidla, variant Extra sa už hodí aj pre autá vyššej hodnoty, kde by mohla byť spôsobená škoda rádovo aj niekoľko tisíc €. Oba sa dajú vybrať len ako pripoistenia k PZP.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody mini havarijného poistenia Genertel

Mini havarijné poistenie, ako už aj sám názov hovorí, je poistením pokrývajúcim oblasť havarijného poistenia, čiže krytia škôd spôsobených v dôsledku havárie. Na rozdiel od PZP, toto poistenie pokrýva škody a náklady súvisiace s vašim poisteným vozidlom.

Mini havarijné poistenie ponúka ako samostatný produkt poisťovňa Genertel a ide o voliteľné pripoistenie, ktoré je možné uzatvoriť k povinnému zmluvnému poisteniu.

Na výber máte dva varianty poistenia a to štandardné mini havarijné poistenie a mini havarijné poistenie extra, pričom odlišnosť medzi nimi je v spoluúčasti a krytí.

Nakoľko ide o pripoistenia, nie sú tu zahrnuté žiadne asistenčné služby.

Mini havarijné poistenie si viete dojednať so spoluúčasťou aj bez nej, záleží od toho, ktorý balík si vyberiete. V oboch prípadoch platí, že pripoistenie je určené na úhradu škôd a nákladov na vašom vozidle v prípade havárie, čiže v prípade vami zavineného stretu. Podmienkou je, že musí ísť o stret, čiže haváriu, s iným motorovým vozidlom.

Mini havarijné poistenie dopĺňa PZP od Genertelu a to nasledovným spôsobom:

 • v prípade, ak nechtiac spôsobíte škodovú alebo poistnú udalosť vo forme havárie, čiže stretu, s iným účastníkom cestnej premávky, nastupujú dve poistenia
 • povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré ste spôsobili takouto udalosťou, na vozidle druhého účastníka alebo ďalších účastníkov cestnej premávky
 • pokiaľ nemáte uzatvorené žiadne havarijné poistenie ani pripoistenie pre toto špecifické riziko, musíte škodu, ktorá vznikne na vašom vozidle, zaplatiť zo svojho
 • ak ale máte uzatvorené mini havarijné poistenie, práve toto poistenie až do výšky limitu poistného plnenia pokryje všetky materiálne škody na vašom poistenom vozidle

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


PRIPOISTENIE AJ SAMOSTANÉ POISTENIE

Ak by vám svojim pokrytím mini havarijné poistenie od poisťovne Genertel nevyhovovalo, môžete vyskúšať aj komplexné havarijné poistenie, ktoré poisťovňa ponúka. To už sa týka širšej palety rizík, nielen nehody, dokonca k nemu môžete získať aj asistenčné služby.

Balíky a moduly mini havarijného poistenia Genertel

Mini havarijné poistenie od poisťovne Genertel je dostupné v dvoch balíkoch. Prvý modul je určený skôr pre staršie vozidlá, nakoľko poskytuje nižšie plnenie. Druhý modul využijete aj pri novších a drahších vozidlách, avšak tu už treba rátať aj s nutnosťou spoluúčasti.

Tu sú najdôležitejšie informácie o jednotlivých balíčkoch a moduloch:

Mini havarijné poistenie

 • prvým variantom je štandardné Mini havarijné poistenie, ktorý je určený pre jazdené vozidlá s vekom nad 5 rokov, pre ktoré sa bežné Kasko poistenie už neoplatí
 • toto poistenie pokrýva škody na vašom poistenom vozidle v prípade vami zavineného stretu a zrážky s iným vozidlom, takže je doplnkom povinného zmluvného poistenia
 • poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti, čiže v prípade, ak nastane poistná udalosť, z ktorej bude vyplácané poistné plnenie, vy ako poistník neplatíte nič
 • maximálny limit vyplateného poistenia je pri tomto základom variante 1.000 €, pričom ide o garantované krytie na jednu poistnú udalosť a na jedno poistné obdobie

Mini havarijné poistenie Extra

 • druhým balíčkom je modul Mini havarijné poistenie Extra, ktorý sa tiež dá dojednať len ako pripoistenie k existujúcemu povinnému zmluvnému poisteniu Genertel
 • poistenie sa oplatí už aj pre novšie motorové vozidlá a to kvôli vyššiemu poistnému plneniu, rovnako tak sa vzťahuje na haváriu a zrážku s iným vozidlom
 • toto pripoistenie si už bude vyžadovať spoluúčasť z vašej strany, konkrétne je spoluúčasť vo výške 5 %, okrem toho je stanovené aj minimum a to 100 €
 • výška poistného plnenia na jednu poistnú udalosť a na jedno poistné obdobie je oproti štandardnému variantu oveľa vyššia, poisťovňa má stanovený limit až do 20.000 €

Územná platnosť mini havarijného poistenia Genertel a obmedzenia predmetu poistenia

Mini havarijné poistenie od poisťovne Genertel sa vzťahuje na udalosti a škody, ku ktorým došlo na území Európy v geografickom zmysle. Poistenie teda platí nielen na území Slovenska, ale aj v tých krajinách, ktoré sa nachádzajú v Európe. Neplatí však v ázijskej časti Turecka a ani na ázijskom území bývalých štátov Sovietskeho zväzu.

Pokiaľ ide o obmedzenie predmetu poistenia, mini havarijné poistenie sa nevzťahuje na krádež, lúpež a odcudzenie vozidla, rovnako ani na vandalizmus, živelné pohromy alebo stret so zverou. Oproti bežnému Kasko poisteniu má tak oveľa užší rozsah poistného krytia.

Okrem toho môžu nastať výluky alebo krátenie poistného napríklad aj pre:

 • škody zapríčinené prirodzeným opotrebením, funkčným namáhaním, pohybom nesprávne uloženej alebo zaistenej batožiny alebo nesprávne uloženého nákladu
 • škody spôsobené úmyselne, nesprávnou obsluhou, následkami uskutočňovaných opráv, pri pretekoch a súťažiach alebo pod vplyvom alkoholu a návykových látok
 • škody z dôvodu pádu telies a stretu s inými telesami, pádu alebo prepadnutia vozidla a škody z dôvodu poškodenia alebo zničenia elektrického zariadenia skratom

DODRŽIAVAJTE POVINNOSTI POISTNÍKA

Okrem výluk či zníženia poistného plnenia si treba dať pozor aj na povinnosti vás ako poistníka. Ide napríklad o riadne platenie poistného, súčinnosť pri riešení poistnej udalosti, umožnenie obhliadky vozidla po škode či doloženie potrebných dokladov od vozidla.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o mini havarijnom poistení Genertel

V súvislosti s mini havarijným poistením Genertel, ale aj v súvislosti celkovo s povinným zmluvným a havarijným poistením tejto poisťovni, sa veľa vodičov a motoristov zaujíma predovšetkým o niektoré praktické náležitosti ohľadom poistenia aj krytia.

Toto sú najviac a najčastejšie kladené otázky:

Aká je cena za mini havarijné poistenie dojednávané k PZP Genertel?

Cena za mini havarijné poistenie závisí od troch faktorov a je počítaná vždy individuálne a na mieru. Prvým faktorom je história poistníka z hľadiska bezškodovosti, škodových udalostí a poistných udalostí. Druhým faktorom sú parametre vozidla, napríklad aj jeho ohodnotenie. Tretím faktorom s vplyvom na poistné sú parametre poistníka, napríklad vek či bydlisko.

Majú škody pokryté z tohto poistenia vplyv na bezškodový priebeh PZP?

Nie, škody pokryté v rámci poistného krytia z mini havarijného poistenia nemajú vplyv na bezškodový priebeh a bonusy v rámci povinného zmluvného poistenia. Na druhú stranu, obvykle platí, že mini havarijné poistenie sa uplatňuje na škody spôsobené práve s nehodou, ktorá je už hradená z PZP, takže táto udalosť už má na bezškodový priebeh vplyv.

Dokedy vypláca poisťovňa poistné plnenie na pokrytie škodovej udalosti?

V prípade, že vám na základe poistnej udalosti a jej zhodnotenia vznikol nárok na poistné plnenie, poisťovňa Genertel ho poskytne najneskôr do 15 dní po skončení šetrenia poistnej udalosti. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku nezávisí len od posúdenia poisťovne, ale aj od výsledku šetrenia polície, poisťovňa počká na závery takéhoto policajného šetrenia.

Oplatí sa viac mini havarijné poistenie alebo štandardné havarijné poistenie?

Odpoveď závisí od toho, aké poistné riziká chcete pokrývať a aká vysoká pravdepodobnosť je, že u vás vzhľadom k vášmu používaniu motorového vozidla nastanú. Ak vám ide len o poistenie nákladov na vašom aute v dôsledku bežnej škody spôsobenej pri havárii, je mini havarijné poistenie dobrá voľba. Ak hľadáte širšie krytie, siahnite po Kasko poistení.

Uzatvorenie PZP Genertel s mini havarijným poistením online a prečo využiť porovnanie PZP

Nakoľko mini havarijné poistenie je možné dojednať jedine k povinnému zmluvnému poisteniu, jeho uzatvorenie súvisí s uzatvorením poistnej zmluvy k PZP. Tú si viete dojednať nielen pre osobné auto, ale aj pre iné vozidlá do 3,5 tony.

Najefektívnejšou cestou je uzatvorenie poistenia online:

Do PZP kalkulačky zadáte ŠPZ alebo parametre vozidla pre výpočet poistenia.

Porovnávate si ponuky PZP spolu s pripoisteniami vrátane mini havarijného poistenia.

Vyberiete si ten balíček poistenia, ktorý sa vám najviac hodí a odošlete žiadosť.

Zmluva vám príde mailom, podpíšete ju, zaplatíte poistné a máte novú zákonnú poistku.

Okrem podpisu novej zmluvy nezabudnite ani na výpoveď tej starej. Na rozdiel od všetkých ostatných krokov, v tomto prípade je už potrebné podať žiadosť o zrušenie poistenia písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré zašlete poštou. Všetko ostatné vybavíte cez internet a z pohodlia domova, ideálne cez online kalkulačku alebo internetový porovnávač.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


To so sebou prináša aj viacero zaujímavých plusov, výhod a benefitov:

 • v prvom ráde máte možnosť získať presný výpočet poistenia a poistného presne podľa svojej situácie aj so zarátaním parametrov vozidla a všetkých zliav a bonusov
 • zároveň si viete v priebehu pár minút porovnať všetky dostupné ponuky poistenia a to nielen od jednej poisťovne, ale aj porovnať PZP od všetkých ostatných poisťovní
 • treťou a najväčšou výhodou je úspora, nielen financií vďaka porovnaniu produktov, ale tiež aj času a energie, keďže všetko viete vybaviť bez osobných návštev

Mailovou poštou vám príde nielen poistná zmluva, ale aj ostatné dokumenty, napríklad biela a zelená karta k poisteniu. V prípade tých lepších a kvalitnejších kalkulačiek máte možnosť výpočtu poistného len na základe zadania ŠPZ, nemusíte teda vypĺňať siahodlhé online formuláre. Poistné viete cez internet nielen uzavrieť, ale aj zaplatiť.

POHODLNÁ PLATBA Z DOMU

Ak ide o možnosť platenia cez internet, kvalitné a overené online kalkulačky a internetové porovnávače ponúkajú možnosť platby najčastejšie platobnou kartou online alebo pomocou mobilného telefónu. V druhom prípade sa využíva platba cez tzv. QR kód.

Online Genertel PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť PZP s najlepšími pripoisteniami

Či už poisťujete nové vozidlo alebo ide o staršie a jazdené vozidlo, porovnať si poistenie a spraviť jeho presný výpočet cez online kalkulačku alebo internetový porovnávač sa vždy vyplatí. Čoraz viac vodičov ich využíva v snahe ušetriť čas aj peniaze.

Pozerajte ale aj na to, či ide o seriózne a overené nástroje:

 • optimálne je, ak sa jedná o nástroje s dlhodobejším pôsobením na trhu, ktoré majú dostatok referencií a recenzií, ešte lepšie, ak sú súčasťou väčších poistných portálov
 • výpočet ceny musí byť presne na mieru so zohľadnením všetkých parametrov, zliav a bonusov, cena musí byť konečná a bez skrytých provízií a alebo ďalších poplatkov
 • porovnanie by malo byť nezávislé, nestranné a predovšetkým komplexné, čiže nielen z pohľadu ceny poistenia, ale aj poistných podmienok alebo možných pripoistení
 • okrem porovnania a výpočtu by mala vedieť online kalkulačka alebo internetový porovnávač aj poistenie uzavrieť, ideálne aj s možnosťou platby poistného online

Menej kvalitné porovnávače a kalkulačky nemusia splniť všetky uvedené podmienky, prípadne výpočet či porovnanie nemusia byť presné alebo uzatvorenie poistenia je menej pohodlné. To platí nielen v prípade PZP od Genertelu, ale aj od iných poisťovní. Staviť na seriózne a overené kalkulačky sa určite oplatí práve pre maximálne využitie internetu.

Tu je online kalkulačka pre PZP Genertel, ktorú odporúčame práve pre jej kvalitu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here