Poistenie stretu so zverou

0
236

Kým v minulosti bolo poistenie auta alebo iného vozidla proti stretu so zverou záležitosťou, ktorú výlučne pokrývalo iba havarijné poistenie, v poslednom období sa situácie zmenila a už takmer polovica poisťovní so zameraním na motorové vozidlá ponúka túto poistnú ochranu aj ako pripoistenie k PZP. Konkurencia sa tak rozšírila a to na prospech motoristov.

Niektoré poisťovne majú túto poistnú ochranu určenú len pri priamej zrážke vozidla so zvieraťom počas jeho prevádzky na ceste, iné kryjú aj škody, ktoré môže zver spôsobiť na zaparkovanom vozidle. Odlišné sú aj podmienky, pre ktorú zver poistenie platí.

Bez ohľadu na to, či si dojednáte poistenie stretu so zverou samostatne alebo v rámci nejakého komplexného poistenia, veľmi dôležité je porovnanie všetkých ponúk a výpočet poistenia na mieru. Vďaka tomu získate nielen najvýhodnejšie, ale aj najlepšie poistenie.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je poistenie stretu so zverou

Na cestách hrozí vznik škody na vozidle viacerými spôsobmi a popri najznámejších a najčastejších štandardných dopravných nehodách vozidiel treba rátať aj so škodami, ktoré môžu byť spôsobené neúmyselným a náhodným kontaktom so zvieraťom počas jazdy.

Poistenie stretu so zverou pokrýva náklady a škody, ktoré vzniknú na vozidle v dôsledku zrážky poisteného vozidla so zvieraťom, niekedy aj poškodením zaparkovaného vozidla.

Toto poistenie býva štandardne súčasťou havarijného poistenia, obvykle vo vyšších balíkoch, po čoraz viac poisťovní ho ponúka aj ako pripoistenie k zákonnej poistke.

Niektoré poisťovne kryjú škody len divými zvieratami, iné aj domácimi.

Poistenie by si mali uzavrieť predovšetkým tí motoristi, ktorí častejšie jazdia mimo diaľnicu a po cestách I. až III. triedy, prípadne bývajú v horských oblastiach a územiach, kde je veľa lesnej zveri. Vďaka poisteniu máte pokryté škody spôsobené stretom so zverou, ktoré vznikajú obvykle na prednej časti vozidla a ich finančná náročnosť je pomerne vysoká.

Tu sú všeobecné podmienky a parametre, za akých sa toto poistenie obvykle poskytuje:

 • väčšina poisťovní pokrýva stret s lesnou a poľovnou zverou v prípade idúceho vozidla, niektoré poisťovne aj škody na zaparkovanom vozidle alebo škody domácou zverou
 • či už si zvolíte toto poistenie v rámci PZP alebo v rámci havarijného poistenia, obvykle tu existuje poistný limit pre krytie škôd, najčastejšie do výšky 7.000 €
 • podieľať sa na škodách budete v prípade väčšiny poistení aj vy, poisťovne totiž uplatňujú spoluúčasť a to kombináciou percentuálneho vyjadrenia a minimálnej sumy
 • pozitívom je, že v prípade, ak bude poistenie dojednané formou pripoistenia k PZP, tak škody spôsobené zverou nebudú väčšinou súčasťou systému malusu

POISTENIE POŠKODENIA HLODAVCAMI

Vo väčšine prípadov platí, že poistenie stretu so zverou nekryje škody spôsobené hlodavcami v motorovej časti, napríklad na elektrickej kabeláži. Takéto poistenie si však viete dojednať v rámci poistenia živelných udalostí, no nie v každej poisťovni.

Ktoré poisťovne ponúkajú poistenie stretu so zverou

Prakticky všetky poisťovne, ktoré ponúkajú havarijné poistenie, v nejakej forme poskytujú poistnú ochranu pre škody zapríčinené stretom auta alebo iného vozidla so zverou. Postupne sa rozširuje aj ponuka povinného zmluvného poistenia, ktoré túto situáciu pokrýva tiež.

Tu je prehľad poisťovní a možností, ktoré v rámci postenia ponúkajú motoristom:

Poistenie stretu so zverou Allianz

 • poisťovňa Allianz ponúka poistenie škôd spôsobených stretom so zverou v rámci svojho havarijného poistenia Moje auto, konkrétne vo vyššom balíku Plus
 • v tomto prípade kryje poistenia náklady spôsobené zrážkou so zvieraťom a to poškodenie aj zničenie vozidla v dôsledku kontaktu s domácim aj divým zvieraťom
 • poistenie naopak nekryje poškodenie v interiéri, batožinovej alebo motorovej časti vozidla, pokiaľ sú tieto poškodenia samostatné, čiže bez iných škôd
 • súčasťou poistenia je aj poskytnutie technickej asistencie v prípade vážneho poškodenia, napríklad ak je nutný odťah vozidla do servisu alebo niekam inam
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie stretu so zverou Axa

 • poisťovňa Axa ponúka poistenie kontaktu so zverou v rámci pripoistenia k PZP, ale aj v rámci štandardnej ponuky havarijného poistenia a to už v základnom balíku
 • ak sa rozhodnete pre pripoistenie k PZP, poistenie pokrýva škody tak pri idúcom ako aj pri zaparkovanom vozidle, pričom maximálny limit poistného plnenia je 5.000 €
 • v prípade poistenia je potrebné počítať aj so spoluúčasťou, ktorá je v prvom roku 20 % a v ďalších rokoch 80 € na jednu poistnú udalosť, no treba doložiť fotodokumentáciu
 • poisťovňa ponúka zvýhodnenie pri uplatnení spoluúčasti v prípade, ak si necháte poškodené vozidlo opraviť v zmluvnom servise, vtedy vám dá zľavu 40 €

Poistenie stretu so zverou ČSOB

 • ČSOB poisťovni je možné dojednať tiež poistenie nákladov škôd spôsobených zverou a to v rámci osobitného pripoistenia stretu so zverou k zákonnej poistke
 • v prípade Kasko poistenia je už v základe pokryté poškodenie spôsobené hlodavcami, čím sa myslí hlavne poškodenie kabeláže v motorovom priestore vozidla
 • ak si dojednáte PZP, viete si dojednať v pripoistení pokrytie škôd na vozidle spôsobených zverou a to tak pri idúcom vozidle ako aj pri zaparkovanom
 • limit pre poistné plnenie je v prípade tohto pripoistenia vo výške 000 € na jedno poistné obdobie, počítať treba aj so spoluúčasťou vo výške 100 €

Poistenie stretu so zverou Genertel

 • poisťovňa Genertel pokrýva škody spôsobené na vašom vozidle zvieraťom v rámci štandardného havarijného poistenia, ktoré slúži pre komplexnú ochranu
 • poistenie pokrýva haváriu spôsobenú zvieraťom a stretom s ním, pričom musí ísť o pohybujúce sa zviera a pod haváriou sa rozumie poškodenie aj zničenie
 • poistenie je dostupné už v základnom balíku, obsahuje aj nonstop asistenčné služby a pri vážnom poškodení vášho vozidla získate náhradné na 3 dni zdarma
 • k tomuto poisteniu si viete v rámci doplnkových pripoistení pre havarijné poistenie doplniť ochranu aj skiel, batožiny a poistiť si tiež úraz a krádež

Poistenie stretu so zverou Groupama

 • poisťovňa Groupama pokrýva škody spôsobené na motorovom vozidle v rámci havarijného poistenia, pri totálnej škode už v balíku Basic, inak vo vyšších balíkoch
 • poistné krytie je v rámci pokrytia totálnej škody alebo poškodenia vozidla a výbavy v dôsledku havárie, za ktorú považuje poisťovňa aj stret so zvieraťom
 • podmienkou však je, že musí ísť o pohyblivý objekt, to znamená, že poistenie nepokrýva preplatenie škôd, ktoré vzniknú na zaparkovanom a vozidle
 • poisťovňa poskytuje k svojmu poisteniu garanciu rýchlej likvidácie škodovej udalosti do 10 dní od jej zdokladovania v prípade, ak budú doložené všetky dokumenty

Poistenie stretu so zverou Generali

 • v rámci povinného zmluvného poistenia aj v rámci havarijného poistenia môžete získať v poisťovni Generali poistné pokrytie a ochranu pri strete to zverou
 • v rámci havarijného poistenia je takáto udalosť krytá pod tzv. nezavinenými škodami, avšak poistná ochrana pri strete so zverou je platná len pre územie Slovenska
 • ak sa rozhodnete dojednať si pokrytie škôd pri strete so zverou v rámci PZP, nájdete ho v najvyššom balíku a pokrýva škody spôsobené aj stretom s domácou zverou
 • maximálna výška poistného limitu je 000 €, poistenie nemôžete uzatvoriť pre prípojné vozidlá a počítať treba so spoluúčasťou 5 %, respektíve 100 €

Poistenie stretu so zverou Kooperativa

 • krytie škôd spôsobených zverou ponúka aj poisťovňa Kooperativa a aj v tomto prípade je to v rámci povinného zmluvného poistenia alebo aj v rámci Kasko poistenia
 • v prípade havarijného poistenia sú náklady na preplatenie škôd kryté v rámci poistenia poškodenia vozidla a sem patrí poškodenie aj hlodavcom a aj hospodárskou zverou
 • pokiaľ si dojednáte poistenie k PZP, ide o pripoistenie vo forme verejného prísľubu, ktorý pokrýva škody pri priamej zrážke na komunikácii na území Slovenska
 • maximálna výška poistného plnenia je až do 5.000 € pre jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období, spoluúčasť je 10 %, minimálne však 200 €

Poistenie stretu so zverou Komunálna poisťovňa

 • veľmi zaujímavú šírku poistného krytia v prípade škôd spôsobených stretom so zverou ponúka pre motoristov Komunálna poisťovňa v rámci svojho Kasko poistenia
 • poškodenie alebo zničenie vozidla zvieraťom a tiež stret so zvieraťom sú pokryté už v štandardnom module havarijného poistenia označeného ako typ A, ale aj vo vyšších
 • toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené hlodavcami a hmyzom, čím Komunálna poisťovňa šírkou krytia významne predbieha konkurenčné poisťovne
 • v rámci havarijného poistenia si môžete dojednať viacero možností spoluúčasti do 5 % a až do 330 €, súčasťou poistenia sú aj široké asistenčné služby v cene poistného

Poistenie stretu so zverou Union

 • vo forme samostatného a dobrovoľne voliteľného pripoistenia ponúka poistnú ochranu pre stret so zverou aj poisťovňa Union a to tak k PZP, ako aj ku Kasko poisteniu
 • poistenie je platné na území Slovenska a chráni vozidla pri strete so zverou, avšak len pri strete motorového vozidla s divou zverou, napríklad ako sú srnka, diviak a líška
 • plusom je, že poistná udalosť tohto typu nemá vplyv na bezškodový priebeh a systém bonusu či malusu, pokiaľ si pripoistenie dojednáte k povinnému zmluvnému poisteniu
 • výška poistného plnenia je ohraničená na maximálne 2.500 €, klient sa podieľa na plnení poistnej udalosti spoluúčasťou 100 €, 200 € alebo 300 €

Poistenie stretu so zverou Uniqa

 • poistenie stretu alebo zrážky so zverou pokrýva poistnou ochranou aj poisťovňa Uniqa a to v rámci svojho štandardného havarijného poistenia motorových vozidiel
 • v rámci poistných podmienok sa zrážkou alebo stretom so zverou rozumie akákoľvek zrážka poisteného vozidla alebo akýkoľvek typ stretu poisteného vozidla so zverou
 • pozitívom je, že zrážka alebo stret so zverou nemá žiaden vplyv na ukončenie bezškodovej doby alebo zmenu zaradenia do triedy poistného v systéme bonusu
 • k havarijnému poisteniu vám Uniqa ponúka nonstop asistenčné služby zdarma a dojednať si môžete aj neobmedzenú výšku limitu prípadných opráv

Poistenie stretu so zverou Wüstenrot

 • komplexnú poistnú ochranu v prípade poškodenia vozidla po strete so zverou ponúka aj poisťovňa Wüstenrot a to tak v rámci PZP, ako aj v rámci havarijného poistenia
 • v prípade, ak si zvolíte pripoistenie stretu so zverou k zákonnej poistke, získate poistnú ochranu a preplatenie škôd pre udalosti na území Slovenskej republiky
 • v rámci havarijného Kasko poistenia je poistenie dostupné v komplexnom balíku a kryje stret so zverou počas prevádzky vozidla aj poškodenie hlodavcom
 • v prípade pripoistenia k PZP uplatňuje poisťovňa Wüstenrot limit na úhradu škody do 4.000 € pri poškodení karosérie, počítať treba aj so spoluúčasťou 5 %

Najčastejšie otázky o poistení stretu so zverou

Poistenie stretu so zverou nie je len o technických parametroch a číslach, ale predovšetkým o praktickej poistnej ochrane. Aby vás nezaskočili niektoré situácie a prípady, je dôležité a dobré poznať toto poistenie aj do hĺbky a to hlavne ohľadom poistného plnenia.

Tu sú najdôležitejšie otázky, na ktoré by ste mali poznať odpovede:

Kde z geografického hľadiska platí poistenie stretu so zverou?

Vo väčšine prípadov sa toto poistenie vzťahuje len na územie Slovenskej republiky a to predovšetkým v prípadoch, ak ide o poistenie v podobe pripoistenia k PZP. Niektoré poisťovne však môžu pokrývať škody a náklady na ich preplatenia v rámci havarijného poistenia aj v zahraničí, hlavne ak máte vyšší balík poistnej ochrany

Preplatí mi poisťovňa škodu aj bez zaevidovania udalosti políciou?

To závisí od konkrétnych podmienok, niektoré poisťovne nepreplatia škodu vôbec, iné uplatnia krátenie poistného plnenia. Rovnako tak je dôležité aj to, či prišlo k takej škode, kde by musela byť polícia privolaná, napríklad na ceste alebo zvodidlách. Dôležité je však okrem policajnej zápisnice doložiť poisťovni aj fotodokumentáciu z miesta stretu.

Sú k tomu poisteniu k dispozícii aj asistenčné služby?

Áno, z pohľadu poisťovne ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahujú asistenčné služby, pokiaľ tie sú k poisteniu v zmluve dojednané. Súčasťou týchto služieb je príchod vozidla na miesto, technická asistencia s vyprostením vozidla a tiež odtiahnutie poškodeného vozidla, či už do miesta bydliska alebo do servisu, v závislosti od úrovne asistencie.

Je vhodnejšie využiť pre toto poistenie PZP alebo havarijné poistenie?

To závisí od toho, či si budete chcieť dojednať komplexné havarijné poistenie. Pokiaľ áno, tak z hľadiska vyššieho poistného limitu alebo nižšej či dokonca nulovej spoluúčasti je lepšie pokryť toto poistné riziko z Kasko poistenia. V opačnom prípade vám na základnú poistnú ochranu postačuje aj PZP s príslušným pripoistením stretu so zvieraťom.

Uzatvorenie poistenia stretu so zverou online a prečo využiť porovnanie poistenia

Či už si zvolíte ochranu pred škodami spôsobenými stretom so zverom v podobe pripoistenia k PZP alebo v rámci komplexného havarijného poistenia, v oboch prípadoch si viete vybaviť poistenie aj online cez internet. Pochopiteľne, aj s komplexným porovnaním.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najväčšími výhodami sú rýchlosť a maximálne pohodlie:

Do online poistnej kalkulačky vložíte údaje o sebe a údaje o poisťovanom vozidle.

Či už ide o PZP alebo o Kasko kalkulačku, porovnanie ponúk je záležitosťou pár minút.

Vyberiete si to poistenie, ktoré vám vyhovuje najviac a požiadate o jeho uzatvorenie.

Potom vám príde poistná zmluva, ktorú podpíšete a podľa nej zaplatíte poistné.

V prípade, ak sa rozhodnete pre poistenie kontaktu so zverou v rámci pripoistenia v PZP, príde vám zmluva, ale aj biela a zelená karta v elektronickej podobe priamo na mail. Nemusíte tak čakať na doručenie poštou a všetko vybavíte rýchlejšie. V prípade havarijného poistenia vám ale príde zmluva v papierovej podobe a treba ju podpísať.

Využitie porovnania a uzatvorenie poistenia online má tieto benefity:

 • úspora času a financií, pretože nemusíte nikam chodiť a priamo z pohodlia domu získate prehľad a porovnanie všetkých možností, ktoré sa vyplatia najviac
 • poistenie si cez internet nielen porovnávate a dojednáte, ale aj zaplatíte, najčastejšie cez internet banking, takže už žiadna strata energie so šekom v ruke na pošte
 • o poistení sa môžete dozvedieť oveľa viac a to hlavne vtedy, ak využijete porovnávače alebo poistné kalkulačky, ktoré sú súčasťou väčších poistných portálov

Online kalkulačky a porovnávače vám celý postup uzatvorenia poistenia značne zjednodušia. V prípade povinného zmluvného poistenia napríklad stačí zadať len ŠPZ a ostatné údaje sa obvykle načítajú automaticky. Pri havarijnom poistení vám zas tieto online nástroje pomôžu s výpočtom ceny poisteného vozidla a s dojednaním všetkých ďalších pripoistení.

ONLINE AJ PLATBA A MOŽNOSŤ OBHLIADKY

Nielen uzatvorenie, ale aj zaplatenie poistenia je možné vybaviť cez internet. V prípade povinného zmluvného poistenia aj s využitím CardPay, čiže platby kartou online. Niektoré poisťovne zas umožňujú tzv. samoobliadku pri havarijnom poistení cez smartfón.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie stretu so zverou

Aby bola poistná ochrana vášho vozidla naozaj účinná, dôležité je mať nielen cenovo výhodné poistenie, ale hlavne poistenie na mieru vašej situácii. S tým vám môžu pomôcť poistné kalkulačky, ktoré sú na internet čoraz viac populárnejšie.

Obozretnosť pri ich výbere je pri takejto veľkej ponuke na mieste:

 • kalkulačka musí byť nezávislá a nestranná, nesmie preferovať žiadne poistenie a výpočet poistného musí byť úplný, čiže vrátane všetkých zliav a akcií
 • pokiaľ ide o porovnanie, to by malo byť komplexné a malo by zahŕňať nielen ceny poistenia, ale predovšetkým nefinančné podmienky, napríklad spoluúčasť
 • ak si zvolíte kalkulačku alebo porovnávač, ktorý je súčasťou známeho poistného portálu, je to určite lepšie, môžete sa dokonca dostať k odbornému poradenstvu
 • pokiaľ bude súčasťou online nástroja aj pomoc pri platení, sledujte, aby ste platili priamo na účet poisťovne a aby cena poistného nebola navýšená o províziu

Práve čo najpohodlnejšie a najserióznejšie dojednanie poistenia je cieľom, ktorý vám vedia ponúknuť len overené a kvalitné poistné kalkulačky a porovnávacie aplikácie. Vtedy viete najlepšie oceniť kvalitu poistenia a poistnej ochrany, či už sa rozhodnete pre poistenie stretu so zverou samostatne alebo v rámci PZP či havarijného poistenia.

Ak hľadáte spoľahlivú a rýchlu online poistnú kalkulačku, jednu nájdete aj u nás:

4.9/5 - (47 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here