Povinné zmluvné poistenie Axa

0
152

Poistka na auto, motocykel aj iné vozidlá presne podľa vašej situácie, to je povinné zmluvné poistenie Axa. Ak hľadáte zákonné poistenie auta alebo iného vozidla, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uzavrieť PZP, poisťovňa Axa má pre vás pripravené viaceré balíky poistenia, ale aj možnosť nakonfigurovať si poistenie podľa poistných limitov a ďalších pripoistení na mieru.

Okrem základného poistenia totiž ponúka poisťovňa aj balíčky Plus a Premium, ktoré sú vhodné pre šoférov s vyšším nájazdom kilometrov a pre tých, čo očakávajú lepšie krytie aj vyšší štandard služieb. Samozrejmosťou sú asistenčné služby doma aj v zahraničí.

Ak by ste chceli uzavrieť PZP Axa, najlepšia cesta je online cez internet. Nakoľko ponuka poistenia je značne individuálna, najlepšie je použiť PZP kalkulačku a porovnanie všetkých možností. Skúsenosti ukazujú, že najlacnejšia zákonná poistka sa dá dosiahnuť práve týmto spôsobom, nakoľko len presný výpočet na mieru môže zahrnúť všetky bonusy a zľavy.


PZP AXA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Axa

Poisťovňa Axa ponúka povinné zmluvné poistenie pre osobné autá, motocykle, prívesy aj ľahké úžitkové vozidlá, ktorým vyplýva zo zákona uzavrieť poistenie zodpovednosti za prevádzku spôsobenú na cestnej komunikácii. Na svoje si prídu všetky skupiny motoristov.

PZP Axa si môžete vybrať so samostatnými variantmi limitov poistného plnenia, ale aj s balíkmi, ktoré obsahujú dodatočné pripoistenia pre ochranu vás a vášho vozidla.

Ku každému z variantov alebo balíčkov si viete tiež zvoliť dodatočné pripoistenia, čo znamená, že si viete vybrať poistenie presne na mieru vašej aktuálnej situácii.

Pri poistení zohľadňuje poisťovňa Axa výkon motora, ako aj parametre poistníka.

Pri povinnom zmluvnom poistení si môžete vybrať štandardné limity poistného plnenia pre škody na zdraví a živote do 5,24 milióna €, ale aj zvýšený limit až na 7 miliónov €. Zvýšenie limitov je možné aj v prípade poistného plnenia pre škody majetkového a vecného charakteru. Poistenie kryje aj účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie a tiež ušlý zisk.

Uzatvoriť zákonnú poistku v Axa sa oplatí najmä kvôli týmto výhodám:

 • povinné zmluvné poistenie v Axa je bez spoluúčasti a to bez ohľadu na balík, ktorý si zvolíte, celú škodu teda bude znášať poisťovňa, vy sa na nej nepodieľate
 • vďaka možnosti individuálneho nastavenia poistného krytia, pripoistení a limitov pre poistné plnenie si viete nakonfigurovať aj výhodné, ale aj komplexné PZP
 • ak mali v poisťovni poistené auto vaša manželka či váš manžel, môžete si preniesť bonusy z tejto poistky, nie však v rámci jedného roka, ale pri výročí zmluvy
 • ak budete chcieť uzatvoriť okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijnú poistku na svoje vozidlo, v poisťovni Axa môžete mať obe poistenia na jednej zmluve

POISTENIE PRE VŠETKY VOZIDLÁ

V poisťovni Axa je možné dojednať si povinné zmluvné poistenie pre každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s počtom sedadiel do 9 miest, ktoré má riadne evidenčné číslo. Poistku si viete uzatvoriť aj na prívesný vozík do 750 kg vrátane obytných vozíkov.

 

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Axa

Poisťovňa Axa má pre záujemcov o povinné zmluvné poistenie pripravených niekoľko možností uzatvorenia poistenia. Vybrať si môžete buď samostatné varianty limitov pre PZP, alebo komplexnejšie balíky aj s obsahom niektorých pripoistení.

Tu sú obe možnosti predstavené detailnejšie:

Samostatné varianty

 • prvý variant spĺňa základné nároky a je určený pre šoférov, ktorí nepredpokladajú vyššie škody, škody na zdraví kryje do 5,24 milióna €, na majetku do 2,5 milióna €
 • ak sa obávate rizika, že by ste mohli spôsobiť vyššiu škodu, môžete si zvoliť druhý variant limitov, kde sú sumy 7 miliónov € na zdraví a 5 miliónov € na majetku

Balík Plus alebo balík Prémium

 • v prípade balíku Plus získavate krytie škôd z prvého samostatného variantu a k tomu pripoistenie úrazu vodiča s limitom poistného plnenia 5 / 10 tisíc €
 • ak zvolíte balík Prémium, máte vyššie poistné limity na PZP aj na pripoistenie úrazu vodiča a k tomu pripoistenie batožiny, náhradného vozidla a vlastnej totálnej škody

Pokiaľ ide o pripoistenia k PZP AXA, viete si dojednať nasledovné:

Úrazové pripoistenie: Pokiaľ chcete mať poistený úraz a jeho trvalé následky či smrť jeho následkom, zvoľte si úrazové pripoistenie. Vybrať si môžete pripoistenie len vodiča, alebo aj všetkých prepravovaných osôb v poistenom motorovom vozidle. Pripoistenie môže mať vlastný limit plnenia pre trvalé následky aj smrť a to od 4.000 € až do 200.000 €.

Pripoistenie batožiny: Pre prípad poškodenia či zničenia batožiny v poistenom motorovom vozidle je určené pripoistenie batožiny. To sa vzťahuje na nehodu, živelnú udalosť, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Za batožinu sa považuje aj detská sedačka či veci osobnej spotreby. Tie nemusia byť len vo vozidle, ale aj v strešnom boxe.

Pripoistenie skiel: Toto pripoistenie slúži na krytie škôd pre prípad poškodenia, zničenia alebo aj krádeže skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou a platí pre všetky sklá na aute. Pre toto pripoistenie je ale potrebné rátať so spoluúčasťou a to podľa možnosti dodania fotodokumentácie či opravy autoskla. Taktiež sú tu tri varianty limitov.

Pripoistenie stretu so zverou: V prípade tohto pripoistenia ide o krytie škôd idúceho alebo zaparkovaného vozidla alebo jeho časti v dôsledku stretu so zverou alebo pri priamom kontakte so zverou. Maximálny limit plnenia poistenia je 5.000 €, ale treba počítať so spoluúčasťou 20 % v prvom roku pripoistenia a 80 € v ďalšom období.

Živelné pripoistenie: Pokiaľ sa obávate poškodenia v dôsledku živelných udalostí spôsobených nepredvídateľnými prírodnými úkazmi či nehodami, môžete si dojednať pripoistenie pre krytie škôd spôsobených živlami. Musíte však rátať s maximálnym poistným plnením do 5.000 € a nutnosťou spoluúčasti pri poistnom plnení na krytí škôd.

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu: Toto pripoistenie sa vzťahu na škody spôsobené vandalizmom alebo odcudzením na poistenom vozidle a jeho maximálna výška plnenia je 5.000 €. Aj tu treba rátať so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a 80 € v ďalšom období a to na každú poistnú udalosť a to pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla.

Pripoistenie náhradného vozidla a lepšej asistencie Max: Ide o dve samostatné pripoistenia, ktorých cieľom je zvýšenie komfortu pri problémoch s poisteným vozidlom. Pripoistenie náhradného vozidla má limit 400 € a slúži po dobu najviac 10 dní. Pripoistenie asistencie Max zlepšuje limity a šírku asistenčných služieb poskytovaných k PZP.


PZP AXA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť PZP Axa a obmedzenia predmetu poistenia

Zákonná poistka od poisťovne Axa pre vozidlá poistené v rámci PZP platí na Slovensku, ale aj v zahraničí. V zahraničí ide o krajiny, ktoré sú zapojené do Kancelárie zelenej karty. V prípade, ak budete cestovať do iného štátu, musíte si tam dohodnúť hraničné poistenie.

Zelená karta platí v týchto typoch krajín:

 • prvým typom sú krajiny Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, v prípade Českej republiky získavate aj asistenčné služby na úrovni Slovenska
 • druhým typom sú krajiny, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale ide o krajiny v Európe, napríklad Švajčiarsko alebo niektoré severské štáty
 • tretím typom sú tie krajiny, ktoré sú síce členmi Kancelárie zelenej karty, ale nenachádzajú sa na Európskom kontinente, napríklad Izrael, Turecko a Rusko

Povinné zmluvné poistenie slúži primárne na pokrytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla na cestných komunikáciách voči tretej strane. Sú však situácie, kedy ide o výluky poistenia, prípadne o obmedzenia vzhľadom na výšku poistného plnenia.

Problematické sú z tohto pohľadu nasledovné udalosti a situácie:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle alebo posádke vlastného vozidla, pokiaľ nie sú dojednané individuálne pripoistenia, ktoré predmetné udalosti kryjú
 • škody spôsobené manželovi, manželke alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, na toto sa povinné zmluvné poistenie nevzťahuje a ide o výluku poistenia
 • škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov či omamných látok, kedy má poisťovňa nárok na preplatenie časti alebo celého poistného plnenia

BIELA A ZELENÁ KARTA

Medzi základné povinnosti vodiča na cestách patrí povinnosť mať pri sebe všetky doklady preukazujúce uzatvorenie a platnosť poistnej zmluvy pre prípad škôd spôsobených motorovým vozidlom. Na Slovensku je to biela karta, v zahraničí zas zelená karta.

Asistenčné služby k PZP Axa

Poisťovňa Axa poskytuje všetkým poistníkom k svojmu zákonnému poisteniu rovnakú úroveň asistenčných služieb. Získavate ich automaticky a tiež bezplatne. Zaplatiť si však viete aj tzv. asistenčné služby Max, ktoré majú vyššie limity a sú tiež o niečo komplexnejšie.

Štandardné asistenčné služby k PZP Axa zahŕňajú najmä:

 • pomoc pri menších problémoch ako sú napríklad zabuchnuté kľúče či prepichnutie pneumatiky, ale aj opravu väčších problémov na mieste, prípadne odtiahnutie vozidla
 • pri nehode alebo poruche náhradné ubytovanie, taxi, repatriáciu vozidla do vlasti v prípade zahraničia či cestu na vyzdvihnutie opraveného vozidla v zahraničí
 • právnu asistenciu či komplikované jednania s dopravnými policajtmi, kde je možné si zvýšiť pri asistenčných službách Max poistný limit a zabezpečiť tak lepšiu ochranu
 • opravu či výmenu pneumatiky za rezervu, vyčerpanie a zámenu paliva pri natankovaní nesprávneho paliva a zorganizovanie náhradného vozidla pri nehode a poruche

Cena, zľavy a bonusy PZP Axa

Cena povinného zmluvného poistenia v poisťovni Axa je ovplyvnená viacerými podmienkami a parametrami. Ide predovšetkým o dobu poistenia bez poistnej udalosti, ale aj o spôsob uzatvorenia poistenia, spôsob platby za poistné či o počet iných poistných zmlúv.

Ak ide o ceny PZP  v poisťovni Axa, môžete si ich znížiť cez nasledovné zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh: Prvou kategóriou cenového zvýhodnenia je bonus za bezškodový priebeh. Tu sleduje poisťovňa počet mesiac, počas ktorých vodič nemal škodovú udalosť z pohľadu povinného zmluvného poistenia. Maximálna výška zľavy pri bezškodovom priebehu je až 60 % z pôvodnej ceny poistenia a získate ju za 120 a viac mesiacov.

Zľava za uzatvorenie online: To, že uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je najpohodlnejšie z domu cez internet, je zrejme jasné každému. Axa však takýchto spôsob online uzatvorenia poistky dokonca odmeňuje dodatočnou zľavou a to vo výške 10 % zľavy z ceny zákonnej poistky. V prípade PZP od tejto poisťovne je to teda nielen pohodlné, ale aj výhodné.

Ďalšie špecifické zľavy: Treťou skupinou zliav, ktoré poisťovňa Axa ponúka, sú zľavy vyplývajúce z individuálnej situácie a sú tie, ktoré sú ušité na mieru. Ak máte v poisťovni uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu, môžete získať zľavu do výšky 5 %. Zľavu až do 15 % môžete získať aj za váš vek a tí, čo majú ZŤP. Taktiež môžete získať zľavu pri platbe na rok.

VÝHODNEJŠIA ROČNÁ PLATBA

Spomínaná zľava pri platbe poistného na celý rok vopred činí 10 % z pôvodnej ceny poistného za PZP. Samozrejme, ak vám to situácia aktuálne z nejakého dôvodu nedovoľuje, môžete platiť poistku aj vo forme polročných alebo štvrťročných splátok.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Axa

Či už potrebujete nejaké informácie, hľadáte cenník, potrebujete konkrétne tlačivo alebo chcete podať výpoveď, môžete poisťovňu Axa kontaktovať viacerými spôsobmi. Na výber máte písomný kontakt alebo telefonický kontakt a to zo Slovenska aj zahraničia.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje na poisťovňu podľa situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Infolinka : Ak hľadáte viac informácií ohľadom poistenia auta či konkrétnych poistných podmienok, môžete kontaktovať infolinku na telefónnom čísle +421 2 2929 2929 a to zo Slovenska aj zo zahraničia. Informácie získate v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00. Na tejto telefonickej linke môžete nahlásiť aj poistnú alebo škodovú udalosť.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade poruchy na vozidle, v prípade poistnej alebo škodovej udalosti či v prípade nehody môžete kontaktovať asistenčné služby poisťovne Axa 24 hodín denne a 365 dní v roku. Asistenčná linka +421 2 2929 2929 je k dispozícii nonstop bez ohľadu na to, či voláte z domu alebo zo zahraničia.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete doručiť poisťovni výpoveď poistnej zmluvy alebo nahlásiť jej zrušenie z dôvodu predaja vozidla či kvôli inej situácii, môžete na to využiť poštovú adresu pre písomnú korešpondenciu. Tlačivo pre výpoveď nájdete aj na webových stránkach poisťovne alebo všeobecne na internete.


PZP AXA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o PZP Axa

V súvislosti s povinným zmluvným poistením v poisťovni Axa, ale aj všeobecne, sa mnoho vodičov pýta niektoré praktické otázky. Tie sa dotýkajú jednak šírky služieb súvisiacich s poistením, ale tiež aj prípadných finančných otázok týkajúcich sa platby poistného.

Tu sú dotazy, ktoré sa najviac opakujú, spolu s odpoveďami na ne:

Ktoré kritéria poisťovňa Axa uplatňuje pri výpočte poistného najviac?

Kým väčšina poisťovní vypočítava cenu poistného hlavne podľa objemu motora, poisťovňa Axa pri svojom povinnom zmluvnom poistení počíta hlavne s výkonom motora v kW. Okrem toho prihliada aj na značku a model vozidla, no dôležitú úlohu zohráva vek a trvalé bydlisko poistníka. Samozrejme, na cenu majú vplyv aj vyššie spomínané bonusy a zľavy.

Aké sú možnosti ohľadom platenia poistného za PZP?

Axa ponúka platbu poistného ročne, štvrťročne aj polročne, pri celoročnej platbe vopred ponúka zľavu a finančné zvýhodnenie. Ak si zvolíte splácanie na viac splátok počas roka, platí, že výška jednej splátky musí byť minimálne 20 €. Pokiaľ ide o spôsob platenia, tak poistné môžete zaplatiť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Ako dlho platí povinné zmluvné poistenie a kedy začína jeho platnosť?

Povinné zmluvné poistenie od poisťovne Axa sa dojednáva na dobu neurčitú, ide o dlhodobé poistenie. Poistné obdobie je 1 rok, pričom automaticky dochádza k obnoveniu zmluvy na ďalší rok. Ak nie je dohodnuté inak, poistná zmluva platí od nasledujúceho dňa, odkedy bola uzatvorená. Je ale možné odložiť začiatok platnosti, pričom maximálna doba sú 3 mesiace.

Je možné si pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu nakombinovať?

Áno, z celej ponuky pripoistení, ktoré poisťovňa Axa k povinnému zmluvnému poisteniu ponúka, si môžete vybrať presne tie, ktoré vám najviac vyhovujú. To je výhodné pre tých vodičov, ktorí pre charakter svojej prepravy považujú niektoré riziká za viac pravdepodobné, iné zas za menej pravdepodobné. Poistenie si tak viete dojednať presne na mieru.

Uzatvorenie PZP Axa online a prečo využiť porovnanie PZP

Dojednať a uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v Axa je možné viacerými spôsobmi, ale najlepšou cestou je internet. Získate totiž nielen úsporu času a možnosť porovnania všetkých variant poistenia, ale aj dodatočnú 10 % zľavu za dojednanie poistky online.

Uzatvorenie novej poistnej zmluvy online prebieha v týchto štyroch krokoch:

Cez PZP kalkulačku si na základe ŠPZ či technických parametrov porovnajte poistky.

Vzápätí si z celého porovnania vyberte také poistenie, ktoré vám vyhovuje najviac.

Vyplňte všetky potrebné údaje, žiadosť odošlite a počkajte na novú poistnú zmluvu.

Nezabudnite zrušiť starú poistku, podpíšte novú, zaplaťte poistné a to je celé.

Pri riešení uzatvorenia poistenia online vám prídu všetky potrebné dokumenty emailom a to vrátane bielej či zelenej karty. Tie si potom vytlačte a nezabudnite ich nosiť so sebou vo vozidle. Takýmto spôsobom si viete v poisťovni Axa dojednať PZP nielen na auto, ale aj na motorku, prívesný vozík, skúter, obytný príves a ďalšie vozidlá.

Navyše, s využitím online kalkulačky pre PZP Axa získavate aj tieto benefity:

 • úspora času a zvýšenie pohodlia, nakoľko vďaka porovnávačom si viete pozrieť všetky dostupné povinné zmluvné poistky a rozsah ich služieb
 • jednoduchosť a rýchlosť, nakoľko všetko vybavíte online a to vrátane uzatvorenia zmluvy, vytlačenia bielej či zelenej karty alebo tiež vrátane platby poistného
 • zlepšenie informovanosti, nakoľko online kalkulačky počítajú už so všetkými dostupnými bonusmi, stačí len zadať svoju ŠPZ, údaje o aute a osobné údaje

Ak využijete seriózne porovnávacie služby a kalkulačky, viete si porovnať všetky atribúty povinného zmluvného poistenia na jednom mieste a to nielen tie finančné. Navyše, nemusíte sa obávať, že by ste zabudli na nejakú zľavu či výhodnú ponuku, vo výpočte je všetko zahrnuté. Podmienkou samozrejme je, aby bola kalkulačka aktuálna.

PLATIŤ SA DÁ AJ ONLINE ALEBO CEZ MOBIL

Niektoré porovnávacie služby a kalkulačky umožňujú nielen dojednať poistenie, ale ho aj zaplatiť a to modernými spôsobmi. V kurze sú najmä platba kartou online a tiež aj možnosť platby cez mobilný telefón a to prostredníctvom špeciálneho QR kódu.

Online Axa PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Čoraz viac vodičov využíva pri uzatváraní novej poistnej zmluvy pre zákonnú poistku auta a ďalších vozidiel online kalkulačky a porovnávače. Aktuálne je ich však tak veľké množstvo, že laik sa môže pomýliť a natrafí na neserióznu službu.

Ak sa tomu chcete vyhnúť, dávajte si pozor najmä na tieto faktory:

 • internetová kalkulačka alebo porovnávač by mali mať čo najdlhšiu históriu, dostatok referencií a ideálne je, ak sa jedná o službu známej značky na trhu
 • rovnako tak si dávajte pozor, aby všetky údaje o poistkách boli aktuálne a to vrátane tých nefinančných, cena musí byť konečná a nesmie obsahovať skryté poplatky
 • okrem anonymného porovnania poistiek by mala porovnávacia služba alebo online kalkulačka disponovať aj možnosťou uzavretia poistky a to vrátane jej platby
 • ideálne je, ak sú kalkulačka či porovnávač súčasťou komplexného portálu, ktorý sa venuje poistkám a poistným témam a ponúka napríklad aj telefonickú infolinku

Ak využijete služby serióznych porovnávačov a kalkulačiek, môžete ťažiť zo všetkých výhod porovnania a uzatvorenia povinného zmluvného poistenia cez internet. Viete tak získať PZP nielen pohodlne, ale aj výhodne a k tomu istotu, že ste si vybrali naozaj najvýhodnejšie poistenie a za serióznych podmienok.

Ak hľadáte online PZP Axa kalkulačku pre okamžitý výpočet, nech sa páči, tu je:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here