Povinné zmluvné poistenie Genertel

0
157

Poisťovňa Genertel ponúka povinné zmluvné poistenie auta, motocykla aj ďalších motorových vozidiel všetkým vodičom, ktorí hľadajú dobrú cenu a jednoduché dojednanie poistnej zmluvy. Okrem PZP si viete dojednať aj rôzne pripoistenia alebo samostatné poistenia, ktoré rozšíria ochranu nielen na tretie osoby, ale aj na vás a vaše vozidlo.

Genertel takýmto spôsobom umožňuje dojednať si napríklad osobitné pripoistenie pre prípad krádeže s rôznymi poistnými limitmi alebo samostatné mini poistenia, ktoré kryjú škody na vašom vozidle. Tieto poistenia môžete mať so spoluúčasťou, ale ak chcete, tak aj bez nej.

Poisťovňa zároveň ponúka výhodnú cenu poistky vďaka zohľadneniu viacerých okolností. Ak chcete vedieť presný výpočet, odporúčame použiť Genertel PZP kalkulačku. Poistenie je možné tiež uzatvoriť online a skúsenosti ukazujú, že práve tento spôsob preferuje čoraz viac poistníkov. Získavajú totiž komplexný prehľad o poistení, šetria čas a všetko vybavia z domu.


PZP GENERTEL ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Genertel

Poisťovňa Genertel umožňuje dojednať povinné zmluvné poistenie na všetky vozidlá, ktoré ho zo zákona musia mať. Na rozdiel od iných poisťovní neponúka viacero rôznych balíkov poistenia, ale všetkým klientom garantuje rovnaké krytie s možnosťou dopoistenia.

PZP Genertel je zákonným poistením, ktoré je možné uzavrieť na osobné auto, motocykel, trojkolku, štvorkolku, príves či aj na úžitkové motorové vozidlo do 3,5 tony

Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, ktoré je určené na krytie a náhradu škôd na živote, zdraví, majetku, právnych nákladov a pri ušlom zisku.

K poisteniu pribalí Genertel v rámci ceny nadštandardnú úroveň asistenčných služieb.

PZP od poisťovne Genertel spĺňa štandardné požiadavky ohľadom limitov na poistné krytie a rovnako tak je poistením platným nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v krajinách, ktoré sú členmi tzv. Kancelárie zelenej karty. Okrem poistenia zodpovednosti za prípadné škody, ktoré spôsobíte svojim vozidlom, si viete pripoisteniami ochrániť aj vaše vozidlo.

Z hľadiska spotrebiteľských výhod má PZP od Genertelu pre poistníka tieto benefity:

 • uzavrieť poistenie je jednoduché, nemusíte si vyberať medzi viacerými balíkmi poistného krytia či poistných limitov, všetci klienti PZP majú rovnaké podmienky
 • na základe individuálneho rozhodnutia si môžete ale aj nemusíte k zákonnej poistke dojednať pripoistenia a tak ešte viac zvýšiť poistnú ochranu seba a svojho vozidla
 • poisťovňa Genertel ponúka garanciu vyplatenia peňazí v prípade nehody do 7 dní od doručenia všetkých potrebných dokladov k vyplateniu poistného plnenia z poistky
 • pri systéme malusov a bonusov ponúka Genertel k PZP zaujímavé bonusy a zľavy, pre vybrané značky a modely áut ponúka poisťovňa ďalšie finančné zvýhodnenie

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE BEZ AMORTIZÁCIE

Podobne ako väčšina poisťovní na našom trhu, ani Genertel pri poistnom plnení z povinného zmluvného poistenia neuplatňuje amortizáciu, čiže neberie do úvahy znehodnotenie vekom a naopak zhodnotenie novými dielmi. Cenu opráv tak pri splnení podmienok hradí naplno.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Genertel

Ak máte záujem o uzatvorenie zákonnej poistky za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v poisťovni Genertel, nemusíte si vyberať z viacerých modulov. Základné poistenie je rovnaké, jediné, čo si môžete vybrať, sú možné dopoistenia k poisťovanému vozidlu.

Tu sú informácie k zákonnej poistke ohľadom krytia a limitov od poisťovne Genertel:

Krytie druhov škôd z povinného zmluvného poistenia

 • PZP od Genertelu ako poistenie zodpovednosti kryje v prvom rade škody na zdraví a náklady na usmrtení, ktoré vznikli v priamom dôsledku škodovej a poistnej udalosti
 • okrem toho je povinné zmluvné poistenie určené aj na pokrytie majetkových a vecných škôd, ktoré vznikli poškodením, stratou, zničením alebo odcudzením
 • zákonné poistenie od Genertelu sa vzťahuje aj na preukázateľný ušlý zisk, ktorý vznikol tretím osobám v dôsledku poistnej udalosti alebo škodovej udalosti
 • rovnako tak PZP pokrýva účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie súvisiace s uplatňovaním nárokov na predošlé škody v prípade, ak to bolo potrebné

Limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia

 • všetci klienti, ktorí uzatvoria zmluvu o povinnom zmluvnom poistení v poisťovni Genertel majú k dispozícii zhodné poistné limity pre poistné plnenie
 • ak ide o škody na zdraví a živote a o náklady pri usmrtení, maximálny poistný limit pre PZP v poisťovni Genertel pre tento druh škôd je vo výške 5 miliónov €
 • v prípade vecných a majetkových škôd, kam spadá aj ušlý zisk a účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie, je limit pre poistné plnenie vo výške 1 milióna €
 • vyššie uvedené limity sa týkajú jednej poistnej udalosti a sú platné bez ohľadu na to, koľko osôb má na ne nárok, ide totiž o limity pre všetky postihnuté osoby

Povinné zmluvné poistenie od Genertelu je štandardným zákonným poistením, ktoré obsahuje aj asistenčné služby. Slúži však na pokrytie škôd, ktoré vzniknú ako následok prevádzky motorového vozidla voči tretím osobám. PZP nekryje priamo škody na vašom vozidle, ktoré môžu vzniknúť vašim vlastným zavinením.

Ak ide o ochranu vás a vášho vozidla, viete si dojednať tieto pripoistenia:

Poistenie krádeže vozidla I: V prípade, ak sa obávate o odcudzenie poisteného motorového vozidla, viete si dojednať samostatne aj vo forme pripoistenia k PZP špeciálne poistenie pre krádež vozidla. Poistiť môžete vozidlá od 3. roku veku s hmotnosťou do 3,5 tony a v prvom variante získavate limit poistného plnenia 4.000 €.

Postenie krádeže vozidla II: Pokiaľ by vám prvý variant s daným poistným limitom nestačil, viete si dojednať vyššiu úroveň poistenia krádeže vozidla, kde môže byť limit poistného plnenia dvojnásobný, čiže až 8.000 €. Aj toto poistenie kryje krádež celého vozidla, nemôže sa však jednať o vozidlá luxusných značiek, napríklad Audi a podobne.

miniHavarijné poistenie: Ako samostatné poistenie, ktoré si ale viete uzatvoriť aj k povinnému zmluvnému poisteniu od Genertelu, je k dispozícii miniHavarijné poistenie. to je určené pre krytie škôd na vašom vozidle, je bez spoluúčasti, je určené pre vozidlá staršie ako 5 rokov a garantované krytie je až do sumy 1.000 €.

miniHavarijné poistenie Extra: V prípade, že vám spomínané poistné krytie nestačí, môžete siahnuť po produkte miniHavarijné poistenie Extra. To už ponúka garantované krytie až do výšky 20.000 €, na druhú stranu, je potrebné rátať so spoluúčasťou 5 %, minimálne 100 €. Obidve poistenia pokrývajú škody na vašom vozidle v prípade vami zavinenej zrážky.

Územná platnosť PZP Genertel a obmedzenia predmetu poistenia

Zákonné poistenie Genertel sa vzťahuje na poistné udalosti a krytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí. V zahraničí ale musí ísť o štáty, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty.

Ide o tri typy krajín, ktoré túto podmienku spĺňajú:

 • prvou kategóriou sú členské štáty Európskej únie, kde nebudete mať problém ani s platnosťou povinného zmluvného poistenia a ani s asistenčnými službami
 • druhým typom štátov sú tie, ktoré síce nie sú členmi v Európskej únie, ale sú v Európe a uznávajú zelenú kartu, ide napríklad o Švajčiarsko či niektoré balkánske krajiny
 • posledným typom štátov sú mimoeurópske krajiny zapojené do Kancelárie zelenej karty, napríklad Turecko, Tunisko, Malta, Izrael alebo Ruská federácia

Ak pôjdete s vozidlom do krajiny, kde zelená karta neplatí, musíte si dojednať hraničné poistenie v danej krajine, nezabúdajte ani na asistenčné služby. Zároveň platí, že nie na všetky udalosti, kedy spôsobíte škodu, je možné uplatniť krytie zo strany PZP.


PZP GENERTEL ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pri poistení totiž treba počítať s výlukami a obmedzením poistenia napríklad na:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle alebo jeho posádke, pokiaľ nemáte dojednané pripoistenie, rovnako tak škody voči manželke, manželovi a blízkej osobe
 • škody spojené s použitím vozidla mimo poistných podmienok, napríklad pod vplyvom alkoholu, na pretekanie a motoristickú súťaž alebo v nespôsobilom technickom stave
 • škody, ktoré nevznikli priami v súvislosti s poistnou udalosťou, škody, ktoré vznikli pri manipulácii s nákladom alebo škody spôsobené činnosťou vozidla na prácu

NOSTE SO SEBOU DOKLADY OD POISTENIA

Jednou z dôležitých povinností každého motoristu je mať pri sebe doklad preukazujúci uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. V tomto prípade ide o bielu kartu, ktorou sa preukazujete na území Slovenskej republiky a o zelenú kartu, ktorá platí v zahraničí.

Asistenčné služby k PZP Genertel

Poisťovňa Genertel poskytuje k zákonnej poistke pre poistené motorové vozidlá aj komplexné asistenčné služby. Tie sú už v cene povinného zmluvného poistenia a oproti viacerým konkurenčným poisteniam je ich rozsah naozaj nadštandardný a nadpriemerný.

Tu sú najčastejšie služby zahrnuté v asistencii:

 • príchod špecialistov do 60 minút a oprava vášho vozidla na mieste, pokiaľ to nie je možné, tak odtiahnutie vozidla do najbližšej opravovne alebo miesta bydliska
 • 3 dňová úschova nepojazdného vozidla a náhradné ubytovanie prípadne náhradná doprava autom, vlakom alebo lietadlom v závislosti od typu udalosti a situácie
 • jednoduchá pomoc aj pri menej závažných problémoch a prípadoch, napríklad ak ide o opravu defektu, dočerpanie paliva, dobitie vybitej batérie či tzv. alko taxi služba
 • zorganizovanie právneho zastúpenia, informácie, analýza, mediácia a poradenstvo, zorganizovanie právnej asistencie v prípade správneho, civilného a trestného sporu

Cena, zľavy a bonusy PZP Genertel

Ceny  povinného poistenie Genertel patria medzi najnižšie na trhu a práve na tom si poisťovňa aj zakladá. Namiesto zložitého a neprehľadného systému rôznych bonusov sa snaží už od začiatku veľmi jasne ponúknuť finančné ale aj nefinančné zvýhodnenia.

Na cenu za zákonnú poistku v Generteli majú vplyv najmä:

Bonus za bezškodový priebeh: Štandardným spôsobom zvýhodnenia povinného zmluvného poistenia je bonus uplatňovaný za bezškodový priebeh. Ide o priebeh, kedy z PZP neboli hradené škody spôsobené motorovým vozidlom. Maximálny bonus, ktorý predstavuje koeficient 0,77 z plnej ceny poistenia, možno dosiahnuť pri 84 mesiacoch.

Zľavy súvisiace s poistníkom a vozidlom: Druhou kategóriou cenových zvýhodnení sú zľavy súvisiace s osobou poistníka alebo s poisťovaným motorovým vozidlom. Výhodnejšie povinné zmluvné poistenie od Genertelu získate v prípade, ak vlastníte jedno vozidlo dlhšie obdobie a pokiaľ značka a model vozidla patria do skupiny s nižším rizikom.

Nefinančné zvýhodnenia: Pokiaľ ide o nefinančné zvýhodnenia, tu treba upozorniť na to, že Genertel ponúka v rámci asistenčných služieb naozaj nadštandardný servis a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Viaceré krytia v rámci asistencie majú iné poisťovne až v príplatkových službách, kým v Generteli ich získate v cene PZP.

VIAC MOŽNOSTÍ PLATBY POISTENIA

Pri povinnom zmluvnom poistení je možné dojednať platbu na celý poistný rok, ale aj platbu v splátkach, napríklad v polročných alebo štvrťročných splátkach. Na výber máte tiež možnosť výberu formy, najčastejšie sú to bezhotovostná platba a platba šekom.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Genertel

Potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa povinného zmluvného poistenia? Chcete vedieť, čo presne kryjú pripoistenia k zákonnej poistke? Alebo potrebujete nahlásiť poistnú udalosť či využiť asistenčné služby? Poisťovňu Genertel môžete kontaktovať viacerými spôsobmi.

Tu sú najdôležitejšie kontakty:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Infolinka: Klientska infolinka pre získanie všeobecných informácií je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 08:00 do 18:00 na telefónnom čísle 0850 555 555. Ak budete volať na infolinku zo zahraničia, použite telefónne číslo špeciálne na tieto účely a to +421 2 32 784 201. Môžete sa tu informovať aj na nedávne  poistné udalosti a ich likvidáciu.

Telefón pre asistenčné služby: Pokiaľ budete chcieť nahlásiť vznik poistnej udalosti a zároveň potrebujete aj využiť asistenčné služby, ktoré Genertel ponúka k povinnému zmluvnému poisteniu, môžete využiť nonstop linky. Pre volanie zo Slovenska je to číslo 02 32 784 284. Ak budete volať zo zahraničného štátu, volajte na linku +421 232 784 284.

Výpoveď a zrušenie: PZP od poisťovne Genertel je možné síce uzatvoriť online, ale v prípade ukončenia, zrušenia alebo výpovede poistenia musíte zaslať žiadosť o ukončenie zmluvy písomnou formou. Tlačivo si viete nájsť aj na internete, stačí ho len vytlačiť, vyplniť a zaslať poštou na vyššie spomínanú adresu poisťovne s potrebnými prílohami.


PZP GENERTEL ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o PZP Genertel

Povinné zmluvné poistenie v poisťovni Genertel patrí medzi štandardné zákonné poistky. Mnoho motoristov už PZP vníma ako samozrejmosť a to bez toho, aby vedeli o niektorých praktických faktoroch spojených s poistením či poistnými podmienkami.

Tu sú najdôležitejšie otázky o zákonnej poistke a odpovede na ne:

Existujú nejaké výluky pripoistenia krádeže vozidla k PZP Genertel?

Áno a to viaceré. Toto pripoistenie sa nevzťahuje na krádež len častí vozidla, výbavy, príslušenstva, zariadenia vozidla a vecí, ktoré sa nachádzajú vo vozidle. Rovnako tak je výlukou krádež vozidla v prípade, ak nebolo v čase krádeže vybavené predpísaným bezpečnostným systémom. Poistiť nemožno niektoré luxusné značky áut.

Sú pripoistenia, napríklad havarijné pripoistenie, platné aj mimo územia Európy?

Pokiaľ je krajina členom Kancelárie zelenej karty, tak áno. Existujú však aj niektoré výnimky na mimoeurópske územie, napríklad ak ide o Turecko. Tento štát je síce členom Kancelárie zelenej karty, avšak na jeho ázijskej časti už poistná ochrana štandardne neplatí. V poistnej zmluve ale je možné individuálne dojednať aj rozšírenie platnosti poistenia.

Akým spôsobom sa dá uzatvoriť PZP a ako treba nahlásiť škodovú udalosť?

Uzatvorenie zákonnej poistky v poisťovni Genertel je možné viacerými spôsobmi, najvýhodnejšie z pohľadu efektivity je dojednanie poistenia cez internet. Pokiaľ ide o hlásenie poistnej alebo škodovej udalosti, ktorá bude predmetom krytia nákladov zo strany PZP, tu je možné postupovať online vyplnením formuláru alebo kontaktovaním infolinky.

Kedy je potrebné najneskôr uzavrieť zákonnú poistku?

Zákon hovorí jasne, že povinné zmluvné poistenie kryjúce škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla na cestných komunikáciách je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň použitia prvého auta. Ak tak nespravíte, hrozí vám pokuta do výšky 3.300 € a zároveň v prípade zapríčinenia dopravnej nehody musíte škody hradiť zo svojho vrecka.

Uzatvorenie PZP Genertel online a prečo využiť porovnanie PZP

Poisťovňa Genertel patrí medzi poisťovne poskytujúce možnosť uzavrieť cenovo výhodné povinné zmluvné poistenie pre auto, motorku, trojkolku, štvorkolku, prívesný vozík aj ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony. Ideálne je uzavrieť poistenie online.

Tento spôsob spočíva v 4 nasledujúcich krokoch:

Na úvod do PZP kalkulačky zadáte údaje potrebné pre presný výpočet poistenia.

Potom si vyberiete z dostupných možností balíkov a poisťovní ponúkajúcich PZP.

Vyplníte celú žiadosť, odošlete ju a počkáte na doručenie poistnej zmluvy.

Poistnú zmluvu podpíšete, starú poistku vypoviete a môžete si užívať lepšie PZP.

Takýmto spôsobom šetríte svoj čas a zároveň získavate všetko potrebné z pohodlia domova bez nutnosti osobného kontaktu. Poistná zmluva, ale aj biela či zelená karta vám prídu na mail a stačí si ich len vytlačiť. Pokiaľ uzatvoríte poistenie cez overenú a kvalitnú kalkulačku či porovnávač, získate tiež prehľad o aktuálnych podmienkach.

Pri využití online PZP kalkulačky získate aj tieto výhody:

 • získate nestranný pohľad na poistné podmienky vo všetkých poisťovniach a to nielen z pohľadu ceny poistného, ale aj nefinančných parametrov a výhod poistenia
 • ušetríte čas, nakoľko celý proces vybavíte online a z pohodlia domova, v prípade známych kalkulačiek to trvá doslova len zopár minút a to aj s uzavretím zmluvy
 • v neposlednom rade takýmto spôsobom zjednodušíte celý proces, nemusíte napríklad čakať na poslanie bielej alebo zelenej karty poštou, prídu vám online a okamžite

Celý proces je pri overených a serióznych kalkulačkách a porovnávacích službách zjednodušený do takej miery, že vám stačí zadať len ŠPZ a ostatné údaje si systém stiahne za vás. Po potvrdení vám príde zmluva na mail priamo domov. Jediné, čo musíte vyriešiť klasickou poštou, je výpoveď predošlej zmluvy zo starej zákonnej poistky.

PLATBA MODERNÝMI FORMAMI

V prípade využitia niektorých známych a kvalitných porovnávacích služieb alebo online kalkulačiek môžete poistné cez internet nielen dojednať, ale aj zaplatiť. Najčastejšie sa využíva platba kartou online, moderná je aj platba mobilom cez QR kód.

Online Genertel PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Bez ohľadu na to, či uzatvárate poistenie na úplne nové vozidlo alebo chcete prejsť do Genertelu z inej poisťovne, online kalkulačka alebo porovnávacia služba sú najlepšie a najefektívnejšie cesty. Musíte si vybrať ale také, ktoré sú kvalitné.

Ako to rozoznať? Sledujte tieto dôležité poznávacie znamenia:

 • kalkulačka alebo porovnávač pracujú s aktuálnymi údajmi a to nielen pri cenách, ale aj pri poistnom krytí, poistných limitoch alebo pripoisteniach
 • ide o nezávislé a nestranné nástroje, ktoré nepreferujú žiadnu poisťovňu, ideálne je, ak sa jedná o kalkulačku a porovnávač s dlhodobejšou históriou a referenciami
 • nástroje na porovnanie a výpočet PZP sú súčasťou špecializovaného portálu so zameraním na poistenie komplexne a je tu aj možnosť poradenstva
 • je možné nielen porovnať či vypočítať poistku, ale ju aj uzavrieť, avšak bez navýšenia ceny o sprostredkovanie, pri platbe sa poistné platí priamo poisťovni

Pokiaľ sa vyhnete nekvalitným porovnávačom a online kalkulačkám, môžete využiť všetky výhody uzatvorenia zákonnej poistky naplno a to nielen v prípade zmluvného poistenia od Genertelu. Rýchle porovnanie a uzatvorenie poistenia musí ísť ruka v ruke s výhodnosťou a presne to ponúkajú seriózne kalkulačky.

Ak hľadáte rýchlu online kalkulačku PZP Genertel, odporúčame túto:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here