Povinné zmluvné poistenie Groupama

0
166

Povinné zmluvné poistenie Groupama patrí medzi najvýhodnejšie zákonné poistenia na trhu. Poisťovňa sa snaží osloviť vlastníkov a držiteľov osobných áut, motocyklov, skútrov či ľahkých úžitkových vozidiel najmä jednoduchým uzatvorením poistenia, širokou paletou možných zliav a úrazovým poistením vodiča v cene zákonného zmluvného poistenia.

Práve vďaka spomínanej ponuke zliav je PZP Groupama najlacnejšia poistka na auto aj ďalšie motorové vozidlá v rámci poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla. Veľkým plusom je tiež bezplatná konzultácia pre vodiča v prípadnom trestnom konaní.

Dojednanie zákonného poistenia je možné aj online cez internet. Pre porovnanie a výpočet poistky však nepoužívajte cenník, nakoľko ten nemôže zachytiť všetky individuálne poskytované zľavy. Podľa skúseností motoristov je efektívnejšou voľbou je Groupama PZP kalkulačka, ktorá zohľadní všetky možné bonusy, ale aj technické parametre vozidla.


PZP GROUPAMA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Groupama

Povinné zmluvné poistenie Groupama patrí medzi štandardné zákonné poistky. Jeho cieľom je krytie prípadných škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla. Poistenie je možné uzavrieť na všetky vozidlá, ktoré ho zo zákona musia mať pri používaní na cestách.

Zákonné PZP Groupama spadá medzi poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom a slúži na krytie nákladov a škôd, ktoré spôsobíte iným osobám.

Poistenie je určené na úhradu škôd a nákladov na živote, zdraví, majetku, ušlom zisku a oprávnených nákladoch na právne zastupovanie do výšky poistných limitov.

Poistenie sa nedojednáva v balíčkoch, všetci poistenci získavajú rovnaké podmienky.

Povinné zmluvné poistenie Groupama pokrýva všetky uvedené riziká v štandardnom limite a to maximálne do výšky 5 miliónov €. Poistenie je možné uzatvoriť na osobné autá aj motocykle, je bez nutnosti dojednania spoluúčasti a poisťovňa k nemu poskytuje pomerne široké asistenčné služby bez ďalších doplatkov navyše. Platí u nás, ale tiež aj v zahraničí.

Ak sa rozhodujete, či sa poistka od Groupama oplatí, tu sú najsilnejšie výhody:

 • jednoduché a rýchle uzatvorenie poistenia, poisťovňa navyše pozerá komplexne na poistníka aj vozidlo, takže výpočet poistného je individuálny a zároveň spravodlivý
 • úrazové pripoistenie máte k PZP priamo v cene a nemusíte zaň nič doplácať, takže okrem poistenia zodpovednosti je chránený aj poistník a to do výšky poistného limitu
 • veľkým plusom sú výhodnejšie ceny pre starších klientov z menších obcí a pre tých, čo majú rodinu, poisťovňa zohľadňuje tieto podmienky aj pri výpočte poistného
 • vďaka veľmi širokému systému zliav, ktoré sú ale dostatočne prehľadné, viete uzatvoriť nielen kvalitné, ale aj cenovo výhodné a naozaj lacné zákonné poistenie

AMORTIZÁCIE SA BÁŤ NEMUSÍTE

Poisťovňa Groupama neuplatňuje pri poistnom plnení amortizáciu, čo znamená, že hradí celú sumu prípadnej opravy poškodenému pri poistnej alebo škodovej udalosti, ktorú ste zapríčinili vy. Nevzniká teda rozdiel o prípadné krátenie vzhľadom na zhodnotenie novými dielmi.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Groupama

Zmluvné poistenie Groupama možno dojednať na osobné aj ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony, ale aj na motorky a ďalšie motorové vozidlá s riadnym evidenčným číslom. Rovnako tak viete uzatvoriť PZP aj pre niektoré špeciálne kategórie vozidiel bez evidenčného čísla.


PZP GROUPAMA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Tu sú informácie pre konkrétne škody a ich krytie z pohľadu poistných limitov:

Krytie druhov škôd z povinného zmluvného poistenia

 • povinné zmluvné poistenie poisťovne Groupama kryje v prvom rade škody na živote a zdraví a náklady pri usmrtení, ktoré priamo súvisia so škodovou udalosťou
 • zároveň je poistenie určené na pokrytie vecných a materiálnych škôd, čiže škôd na majetku či veciach v dôsledku poškodenia, straty, zničenia a odcudzenia, čiže krádeže
 • zákonná poistka kryje tiež oprávnené náklady na právne zastúpenie súvisiace s uplatňovaním nárokov a vymáhaním škôd v prípade, ak by to bolo potrebné
 • poslednou oblasťou, ktorú povinné zmluvné poistenie pokrýva, je náhrada ušlého zisk, pričom táto oblasť má spoločný limit poistného krytia s predošlými dvoma oblasťami

Limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia

 • ak ide o poistné limity, tak zákonné poistenie od Groupamy patrí k bežným PZP, ktorých limitu na poistné plnenie sú na zákonom požadovanej štandardnej úrovni
 • prvým limitom je limit 000.000 €, do ktorého spadajú škody na zdraví a náklady pri usmrtení, tento limit má poisťovňa bez ohľadu na počet zranených či usmrtených
 • druhým limitom je limit 000.000 € vzťahujúci sa na vecné a materiálne škody, čiže škody, ktoré vznikli ako dôsledok straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia
 • do druhého limitu patria aj oprávnené náklady na právne zastúpenie súvisiace s domáhaním sa nárokov na uvedené škody a tiež preukázateľný ušlý zisk

Každý poistenec, ktorý si dojedná poistenie zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom, čiže PZP, od poisťovni Groupama, bude mať toto poistenie za rovnakých podmienok. To platí tak pre šírku krytia, ako aj pre poistné limity. K zákonnej poistke získate tiež asistenčné služby, ktoré sú už v cene a nie je potrebné za ne priplácať.

K povinnému zmluvnému poisteniu Groupama v cene ponúka aj dve služby navyše:

Úrazové poistenie vodiča: Prvou službou, ktorú získavate spoločne s PZP Groupama, je úrazové poistenie vodiča. Táto služba má formu verejného prísľubu a kryje následky a škody na zdraví vodiča v prípade úrazu s trvalými následkami minimálne 76 % alebo v prípade smrti vodiča. Oboje musí byť v dôsledku prevádzky poisteného motorového vozidla.

Uplatnenie poistného plnenia môže byť len raz za poistné obdobie a poistenie sa vzťahuje na všetky bežné úrazy, nie však na vznik chorôb a to vrátane infekčných. Poistenie sa však nevzťahuje na úmyselné konanie vodiča alebo vtedy, ak úraz nastal v dôsledku alkoholu, drog či omamných látok. Maximálne poistné plnenie je 2.000 €.

Konzultácia v trestnom konaní: Druhou službou, ktorú vám poisťovňa Groupama v rámci PZP ponúka, je možnosť konzultácie v trestnom konaní v prípade súvislosti so škodovou udalosťou. Ide o bezplatnú právnu pomoc v trvaní 3 hodín, ktorú poisťovňa zabezpečuje pri nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami pre poistenca.

Služba sa poskytuje na žiadosť klienta a zahŕňa konzultáciu po dopravnej nehode, počas ktorej došlo k ublíženiu na zdraví, spôsobení ťažkej ujmy na zdraví alebo usmrtení, prípadne je podozrenie, že by mohlo prísť k trestnému stíhaniu za tieto činy. Službu zabezpečuje špecializovaná partnerská advokátska kancelária, ktorá poskytne analýzu nehody.

Územná platnosť PZP Groupama a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie auta, motorky aj iného vozidla dojednané v poisťovni Groupama je zákonným poistením zodpovednosti platným nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, konkrétne v krajinách, kde platí zelená karta.

Ide o viaceré druhy štátov, ktoré sú súčasťou Kancelárie zelenej karty:

 • v prvom rade sem patria členské krajiny Európskej únie, kde má motorista možnosť využiť aj všetky asistenčné služby a tiež iné výhody vyplývajúce z členstva v EÚ
 • v druhom rade ide o zahraničné štáty v Európe, ktoré síce nie sú členskými krajinami Európskej únie, ale sú členmi Kancelárie zelenej karty, napríklad Švajčiarsko
 • tretím typom krajín, kde povinné zmluvné poistenie dojednané u nás platí, sú krajiny mimo Európy, napríklad Tunis, Malta a Turecko, kde môžu byť špecifické podmienky

Ak budete so svojim vozidlom cestovať do zahraničného štátu, v ktorom neplatí zelená karta, musíte si dojednať tzv. hraničné poistenie pri vstupe do štátu. To sa vzťahuje na poistné udalosti len v danej krajine. Rátať treba aj s výlukami a obmedzeniami poistenia.

Ide o viaceré typy problémových situácií, napríklad:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle a posádke vozidla, rovnako škody spôsobené blízkym osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, napríklad manželovi či manželke
 • škody spôsobené v súvislosti s nesprávnym alebo neoprávneným použitím vozidla, pri motoristickej súťaži, počas technickej nespôsobilosti alebo ako pracovného stroja
 • škody vzniknuté úmyselným zavinením vodiča alebo následkom požitia omamných a psychotropných látok znižujúcich spôsobilosť vodiča na vedenie poisteného vozidla

NEZABUDNITE NA SVOJE POVINNOSTI

Ak chcete využiť poistné krytie, nesmiete zabudnúť na niektoré základné povinnosti. Sem patria okamžité kontaktovanie poisťovne po vzniku poistnej udalosti, dodanie všetkých dokumentov, presný opis situácie, ďalšia súčinnosť a iné podmienky.

Asistenčné služby k PZP Groupama

Podobne ako aj v iných prípadoch povinného zmluvného poistenia, aj poisťovna Groupama má pre svojich poistníkov k zákonnej poistke tiež pripravené asistenčné služby. Tie slúžia na pomoc v prípade poruchy, nehody, problému s pojazdnosťou či inej poistnej udalosti.

Asistencia je už v cene poistenia a zahŕňa napríklad:

 • pri menších problémoch a poruchách oprava na mieste, napríklad ak ide o defekt alebo problém s pneumatikou, vrátane vyslobodenia motorového vozidla späť na cestu
 • ak porucha či problém nie sú opraviteľné do 60 minút, zaistenie odťahu vozidla a prepravy cestujúcich do najbližšieho autorizovaného servisu a úschovu v ňom
 • v prípade krádeže, alebo ak oprava vozidla potrvá viac ako 8 hodín, tak aj zaistenie ubytovania v dĺžke 2 dní na území Slovenskej republiky a 3 dní v zahraničí
 • možné je tiež zaistenie pokračovania v ceste prostredníctvom taxíka alebo vlaku do cieľa alebo domov, prípadne zaistenie náhradného vozidla kategórie B

PZP GROUPAMA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena, zľavy a bonusy PZP Groupama

Práve zaujímavé ceny PZP Groupamamnožstvo zliav, ktoré ich ovplyvňujú, sú dôvodom, pre ktorý si veľa motoristov zvolí zákonnú poistku pre svoje auto, motocykel alebo prívesný vozík práve od tejto poisťovne. Je to veľký bonus k už spomínaným nefinančným výhodám.

Cena PZP Groupama je ovplyvnená týmito zľavami:

Bonus za bezškodový priebeh: Prvým spôsobom, ako si môžete znížiť cenu za povinné zmluvné poistenie v Groupame, je využiť bonus za bezškodový priebeh. Ide o dobu, kedy ste nespôsobili žiadnu poistnú udalosť a nemuseli tak čerpať plnenie zo zákonnej poistky. V Groupame môžete pri bezškodovom priebehu nad 72 mesiacov získať bonus 60 %.

Zľavy súvisiace s poistníkom: Druhou kategóriou zliav sú tie, ktoré súvisia s poistníkom. Poisťovňa Groupama umožňuje získať k zákonnému poisteniu zľavu napríklad vo výške 10 % v prípade, ak ste rodičom dieťaťa vo veku do 15 rokov. Rovnako tak získate nižšiu poistku v prípade, ak bývate v menšom meste alebo na vidieku, tu je zľava až do 25 %.

Ostatné finančné zvýhodnenia: Znížiť si cenu za PZP v Groupame môžete aj vtedy, ak si nastavíte ročné platenie poistného, za to je zľava vo výške ďalších 5 %. V prípade, ak máte účet v OTP Banke Slovensko, získať môžete ďalšiu zľavu vo výške 5 %. Pokiaľ budete mať v Groupame uzatvorené aj iné poistné zmluvy, získate ešte zľavu 10 %.

FREKVENCIA AJ FORMA PLATBY NA MIERU

Pokiaľ ide o platby poistného, tu vám poisťovňa Groupama vychádza maximálne v ústrety. Môžete si zvoliť periodicitu platieb nielen na celý rok vopred, ale aj na s polročnými alebo štvrťročnými splátkami. Platiť viete inkasom, bankovým prevodom aj poštovým šekom.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Groupama

Potrebujete zistiť nejaké informácie týkajúce sa poistnej zmluvy alebo poistných podmienok? Máte ďalšie otázky k zákonnej poistke? Alebo potrebujete kontaktovať asistenčné služby? Poisťovňa Groupama ponúka viacero možností kontaktu.

Tu sú možnosti, ako poisťovňu Groupama kontaktovať:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Miletičova 21, 820 05 Bratislava.

Infolinka: Call centrum a zákaznícka infolinka pre všeobecné informácie je vám k dispozícii počas pracovných dní od pondelka do piatka na telefónnom čísle 02 208 54 208. Infolinka funguje v čase od 08:00 do 17:00 a získate tu aj informácie ohľadom aktuálnej poistnej udalosti. Ak budete volať zo zahraničia, použite číslo +421 2 208 54 208.

Telefón pre asistenčné služby: Dostali ste sa do problémov? Máte defekt, zabuchli ste si kľúče alebo ste spôsobili škodovú udalosť? Okrem hlásenia týchto skutočností kvôli poistnému plneniu treba kontaktovať aj asistenčné služby. Telefonická linka je vám k dispozícii 24 hodín denne a to na čísle +421 2 208 54 504 zo Slovenska aj zo zahraničia.

Výpoveď a zrušenie: PZP si viete v poisťovni Groupama nielen rýchlo dojednať, ale aj bez problémov ukončiť, napríklad v prípade predaja vozidla. Za týmto účelom je potrebné zaslať žiadosť o ukončenie alebo výpoveď poistnej zmluvy a to písomnou formou na vyššie spomínanú poštovú adresu. Nezabudnite dodržať formu aj obsah výpovede.

Najčastejšie otázky o PZP Groupama

Povinné zmluvné poistenie je na prvý pohľad jednoduchým poistením zodpovednosti za škody spôsobené voči iným osobám. Veľa vodičov však nepozná všetky dôležité detaily zákonnej poistky, čo môže potom vyústiť do nedorozumenia pri poistnom plnení.

Prinášame preto odpovede na najdôležitejšie otázky súvisiace s PZP:

Do akej doby od kontaktovania asistenčnej služby príde pomoc?

Poisťovňa Groupama verejne deklaruje, že v prípade, ak sa jedná o udalosť, na ktorú sa vzťahuje servis asistenčnej služby, tak pomoc príde na miesto udalosti najneskôr do 90 minút. Ak tento časový limit asistenčná služba nedodrží, poskytne sa ako kompenzácia za meškanie poukážka na nákup pohonných hmôt vo výške 20 € pre vodiča poisteného vozidla.

Existujú nejaké výluky poistenia pomoci asistenčnými službami?

Áno, podobne ako pri poistnom plnení, aj pri využití servisu asistenčných služieb sú faktory, ktoré znamenajú zamietnutie možnosti využiť asistenčné služby pri škodových udalostiach. Ide napríklad o úmyselné konanie s cieľom spôsobiť škodu, konanie pod vplyvom alkoholu a omamných látok či škodové udalosti spojené so spáchaním úmyselného trestného činu.

Pre ktoré kategórie vozidiel je potrebné dojednať povinné zmluvné poistenie?

Ide o motorové vozidlá s riadnym evidenčným číslom, teda osobné vozidlá do 3,5 tony, ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony, motocykle, trojkolky, štvorkolky, prívesy alebo prívesné vozíky. Poistiť musíte aj niektoré špeciálne typy motorových vozidiel bez evidenčného čísla, napríklad pojazdné pracovné stroje, vysokozdvižné vozíky a podobne.

Ktoré parametre berie poisťovňa Groupama do úvahy pri cene PZP?

Groupama berie do úvahy pri výpočte ceny dva typy faktorov. Prvý sa týka vozidla, kde sa zohľadňuje objem motora, výkon motora v kW, použitie vozidla alebo druh pohonných hmôt. Druhým typom faktorov sú tie, ktoré sa týkajú poistníka, kde sa berie do úvahy vek, bydlisko, počet detí do 15 rokov a história škodových udalostí.

Uzatvorenie PZP Groupama online a prečo využiť porovnanie PZP

Ak chcete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie bez stresu a čo najviac pohodlne, využite možnosť spraviť tak online. Existujú viaceré PZP kalkulačky a porovnávacie služby, ktoré vám všetky alternatívy navzájom porovnajú a vypočítajú.

Dojednať si zákonnú poistku cez internet je navyše jednoduché:

Cez PZP kalkulačku so zadaním údajov o sebe a vozidle zistíte výpočet poistenia.

Porovnáte si všetky možnosti, balíky a poisťovne a vyberiete si najvýhodnejšiu ponuku.

Vyplníte žiadosť o uzavretie poistenia, odošlete ju a počkáte na mail so zmluvou.

Starú zmluvu vypoviete, novú podpíšete, zaplatíte poistné a máte uzavreté PZP.

Kvalitné a seriózne online kalkulačky alebo porovnávacie služby umožňujú komplexné porovnanie všetkých poistiek pre autá, motocykle aj iné motorové vozidlá a to za pár minút. Viaceré takéto nástroje vám dokonca aj pomôžu s platbou, napríklad pri platbe kartou cez internet alebo platbe mobilom cez QR kód.

S využitím online PZP kalkulačky získajte aj:

 • kompletné porovnanie všetkých možností a výpočet poistného nielen v jednej poisťovni, ale na celom poistnom trhu, vďaka čomu nájdete najlepšiu cenu PZP
 • za pár minút získate informácie nielen už o spomínanej cene poistenia, ale aj informácie o poistnom krytí, šírke asistenčných služieb či poistných limitoch
 • ušetríte čas aj energiu, nakoľko v prípade serióznych porovnávacích služieb a kalkulačiek vybavíte uzatvorenie aj platbu z pohodlia domova, nemusíte nikam ísť

Viaceré seriózne online PZP kalkulačky umožňujú získať rýchly a presný výpočet aj zadaním ŠPZ, čo znamená ešte viac pohodlia. Poistenie si viete v tomto prípade dojednať ešte presnejšie a nemusíte žiadne technické údaje hľadať v technikom preukaze od vozidla. Poistiť si takto viete nielen osobné auto, ale aj motocykel či skúter.

VŠETKO VÁM PRÍDE NA MAIL

Podstatou uzatvorenia povinného zmluvného poistenia cez internet je minimálna nutnosť osobných návštev a stretnutí. Pri takomto dojednaní zákonnej poistky vám príde na mail nielen poistná zmluva, ale tiež aj biela karta a zelená karta k poistke.


PZP GROUPAMA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online Groupama PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Čoraz viac motoristov využíva online kalkulačku a porovnanie na získanie prehľadu o tom, ktoré povinné zmluvné poistenie sa oplatí najviac. Na internete možno nájsť viacero takýchto nástrojov a porovnávacích služieb, ale sú v rôznej kvalite.

Seriózne a overené kalkulačky či porovnávače rozoznáte nasledovne:

 • jedná sa o dlhodobo známe značky kalkulačiek či porovnávacích služieb, ktoré majú svoju históriu a ide napríklad aj o komplexné portály špecializované na poistenie
 • porovnanie je nezávislé a nestranné bez uprednostňovania nejakej poisťovne, pri výpočte sú aktuálne tak ceny, ako aj informácie o poistnom krytí
 • porovnanie PZP je komplexné a zahŕňa nielen ceny, ale aj poistné limity a informácie o pripoisteniach, šírke poistného krytia a asistenčných službách
 • porovnávacia služba a kalkulačka nie sú len „anonymné“ nástroje na internete, ale napríklad ponúkajú aj telefonickú linku pre nezávislé poradenstvo pri uzavretí PZP

Dôležité je si vybrať najmä také online kalkulačky či porovnávače, ktoré umožňujú priamo uzavrieť poistnú zmluvu a sprostredkujú aj možnosť zaplatiť za ňu priamo poisťovni. Jedine v prípade využitia takýchto kvalitných a serióznych nástrojov viete všetky výhody z dojednania PZP online zužitkovať naplno.

Rýchlu online kalkulačku PZP pre Groupama, ale aj iné poisťovne nájdete aj tu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here