Povinné zmluvné poistenie Komunálna poisťovňa

0
164

Zákonné poistenie auta, motorky alebo aj historického motorového vozidla ponúka cez svoje povinné zmluvné poistenie Komunálna poisťovňa. Ak hľadáte poisťovňu, ktorá má skúsenosti doma aj v zahraničí, ponúka výhodné PZP a zároveň aj široké asistenčné služby, potom je práve toto poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom pre vás.

Komunálna poisťovňa dáva motoristom na výber z dvoch limitov poistného krytia, takže kto jazdí menej, môže si dojednať lacnejšie PZP so štandardným krytím a kto naopak viac, môže si vybrať vyššie limity. Priplatiť si viete taktiež aj za širšie a lepšie asistenčné služby.

Ak by ste chceli uzavrieť najlacnejšie poistenie v Komunálnej poisťovni, nespoliehajte sa na cenník. Poisťovňa má totiž pre klientov pripravené viaceré zľavy, stačí len využiť online PZP porovnanie a výpočet poistného. Na to slúži PZP kalkulačka, ktorá vám vypočíta na mieru pre vás a vaše vozidlo poistenie podľa toho, aké balíčky si vyberiete a na aké zľavy máte nárok.


PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Komunálna poisťovňa

PZP od Komunálnej poisťovne je zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom. Toto poistenie kryje teda všetky prípadné škody a ich úhradu, ktoré môžete spôsobiť svojim autom, motorkou, prívesným vozíkom či inými vozidlami.

PZP Komunálna poisťovňa je poistením určeným pre všetky typy motorových vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Na výber máte dva balíky povinného zmluvného poistenia v závislosti od toho, aký má byť poistný limit pre prípadné krytie škôd na zdraví, majetku alebo ušlom zisku.

K základnému zákonnému poisteniu dostáva poistník aj dve dodatočné pripoistenia.

Poistná zmluva pre PZP sa uzatvára na dobu neurčitú a poistným obdobím je poistný rok, čiže 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od uzatvorenia poistky. K povinnému zmluvnému poisteniu Komunálna poisťovňa ponúka na výber aj viacero úrovní asistenčných služieb, štandardný a základný rozsah asistencie získavate k zákonnej poistke bez ďalšieho príplatku.

Medzi najväčšie výhody a benefity pre motoristov v prípade tohto poistenia patria:

 • možnosť výberu poistného limitu pre krytie škôd na zdraví či vecných škôd vo forme balíčkov, zároveň sa tieto balíčky mierne odlišujú šírkou asistenčných služieb
 • základnú úroveň asistenčných služieb máte priamo k PZP, ku každému balíčku si potom viete za menší príplatok doplatiť širšiu asistenciu s vyššími poistnými limitmi
 • k povinnému zmluvnému poisteniu získavate automaticky a bez dodatočných príplatkov aj dve pripoistenia pre ochranu vás, vašej posádky a vašej batožiny
 • poisťovňa umožňuje započítať veľmi široké spektrum zliav pre konečnú cenu PZP, takže napríklad PZP pre historické vozidlá môžu získať veľmi lacné zákonné poistenie

ZÁKONNÉ POISTENIE BEZ AMORTIZÁCIE

Podobne ako väčšina poisťovní, ani Komunálna poisťovňa neuplatňuje pri svojom poistnom plnení za škody spôsobené vaším vozidlom amortizáciu. Nepozerá teda na znehodnotenie vozidla vekom a v prípade splnenia zákonných podmienok prepláca škodu v plnej výške.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa pokrýva svojim povinným zmluvným poistením všetky škody, ktoré spadajú do zákonného poistenia a spĺňajú podmienky pre poistné plnenie. Poistiť si viete tak osobné auto, ako aj motorku, prívesný vozík či dokonca auto z kategórie veteránov.

Pokiaľ ide o parametre poistenia a jednotlivé balíky, tu sú najdôležitejšie informácie o PZP:

Krytie škôd z povinného zmluvného poistenia

 • PZP Komunálnej poisťovne kryje v prvom rade škody na zdraví a následky pri smrti v dôsledku prevádzky motorového vozidla a to tie, ktoré sú spôsobené tretím osobám
 • okrem toho kryje zákonná poistka samozrejme aj škody spôsobené na majetku a vecné škody, ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • poistenie pokrýva aj ušlý zisk a tiež účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie a úkony súvisiace s oprávneným vymáhaním škôd spomínaných v predošlých bodoch

Balík Garant Plus

 • prvým balíkom, ktorý Komunálna poisťovňa ponúka, je balík Garant Plus, ktorý slúži pre štandardnú poistnú ochranu a je určený bežným šoférom
 • v tomto balíku je limit poistného plnenia pre krytie škôd na zdraví alebo nákladov pri usmrtení vo výške 5,024 milióna € bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
 • v prípade škôd spôsobených na majetku poškodením, zničením, odcudzením a stratou a tiež pre krytie ušlého zisku je v tomto balíku poistný limit 1,05 milióna €

Balík Eurogarant Plus

 • vyšším balíkom povinného zmluvného poistenia pre autá aj iné motorové vozidlá je balík Eurogarant plus, ktorý sa hodí pre šoférov jazdiacich častejšie
 • v tomto balíku je limit pre škody spôsobení na živote alebo zdraví totožný ako v prípade prvého balíku, čiže 5,024 milióna € bez ohľadu na počet osôb
 • zvýšené krytie je ale v prípade vecných a majetkových škôd či v prípade ušlého zisku, kde je limit na poistné plnenie až do výšky 2,1 milióna € bez ohľadu na počet osôb

Zdarma ku každému balíku získavate aj základný rozsah asistenčných služieb v prípade problémov na cestách, pri vyššom balíku je tento rozsah o niečo širší. Asistenčné služby viete využiť pri poruchách, krádeži, škodovej udalosti alebo iných problémoch a to 24 hodín denne. Asistenčný servis máte tak u nás, ako aj v zahraničí.


PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


PZP Komunálnej poisťovni získavate pripoistenia a môžete si dojednať lepšiu asistenciu:

Úrazové pripoistenie: Pokiaľ sa obávate následkov na zdraví v prípade nehody alebo inej škodovej udalosti, Komunálna poisťovňa má pre vás dobrú správu, nakoľko k PZP vám pribalí aj úrazové pripoistenie. To sa týka tak vodiča, ako aj ostatných členov posádky poisteného vozidla a kryje následky úrazov pri nehode.

Pripoistenie batožiny: Druhým pripoistením k zákonnej poistke, ktoré Komunálna poisťovňa ponúka, je pripoistenie batožiny v motorovom vozidle s hmotnosťou do 3,5 tony. Toto pripoistenie sa týka batožiny vodiča aj posádky vozidla a zahŕňa stratu, poškodenie alebo zničenie batožiny pri havárii alebo následkom živelnej udalosti.

Rozšírenie asistenčných služieb: Za príplatok si viete okrem základnej asistencie doobjednať k obom balíkom PZP aj rozšírenie asistenčných služieb. Jednak si viete dojednať nadštandardné asistenčné služby pre každý poistný balík, ale aj rozšírené asistenčné služby pod názvom Optimum Plus alebo Špeciál Plus.

Územná platnosť PZP Komunálna poisťovňa a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie Komunálnej poisťovne platí na území Slovenskej republiky a aj na území zahraničných krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. To v praxi znamená, že ide o krajiny, kde sa uzavretie poistného preukazuje zelenou kartou.

Medzi tieto krajiny patria nasledovné štáty:

 • členské krajiny Európskej únie, kde sa môžete spoľahnúť na plnú ochranu z poistenia a rovnako tak na bezproblémové poskytovanie asistenčných služieb
 • nečlenské krajiny Európskej únie, ktoré ale sú členmi Kancelárie zelenej karty a nachádzajú sa v Európe, napríklad niektoré severské alebo balkánske štáty
 • krajiny mimo európsky kontinent, napríklad Malta, Tunis, Izrael či Rusko, kde platí zelená karta, avšak tu už môžu byť individuálne podmienky pre asistenčné služby

Okrem poistných udalostí, ktoré sú predmetom plnenia pri povinnom zmluvnom poistení alebo pri jednotlivých pripoisteniach, však treba rátať aj so situáciami, kedy poisťovňa nemusí kryť škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

Môže ísť o výluky, obmedzenia predmetu poistenia alebo iné problémové situácie:

 • škody spôsobené na vlastnom motorovom vozidle alebo škody spôsobené manželovi, manželke či inej blízkej osobe, ktorá býva s poistníkom v spoločnej domácnosti
 • škody spôsobené pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo v rozpore s riadnym používaním vozidla, napríklad tie, ktoré vzniknú následkom zlého technického stavu
 • škody spôsobené v rozpore s poistnými podmienkami, napríklad vplyvom alkoholu a omamných látok, prípadne tie, ktoré sú spôsobené použitím vozidla na prácu

NEZABUDNITE NA DOKLADY OD POISTKY

Pri cestovaní nezabudnite mať so sebou doklady preukazujúce zaplatenie zákonného zmluvného poistenia. Na území Slovenskej republiky je to biela karta, v krajinách Kancelárie zelenej karty zas zelená karta. V ostatných štátoch si už musíte dojednať hraničné poistenie.

Asistenčné služby k PZP Komunálna poisťovňa

K povinnému zmluvnému poisteniu ponúka Komunálna poisťovňa základný balík asistenčných služieb, ktoré vám pomôžu pri všetkých bežných problémoch a situáciách. Priplatiť si lepší balík asistenčných služieb odporúčame tým, čo jazdia častejšie a do cudziny.

Štandardné asistenčné služby od Komunálnej poisťovni zahŕňajú hlavne:

 • opravu na mieste alebo odťah do najbližšej opravovne v prípade havárie, v prípade nepojazdného motorového vozidla odťah do úschovne alebo do miesta bydliska
 • pokračovanie v ceste alebo návrat domov v prípade havárie a to vtedy, ak oprava trvá nad 8 hodín, pričom k dispozícii pri doprave máte taxi, auto, vlak alebo autobus
 • ubytovanie v prípade krádeže motorového vozidla a zabezpečenie automobilu alebo vlaku pre pokračovanie v ceste, tiež poskytnutie pôžičky v prípade finančnej tiesni
 • pomoc aj pri menších problémoch a poruchách, napríklad v prípade straty kľúčov a ich zabuchnutia, defektu či zámene paliva, kde poisťovňa hradí náklady na služby

ONLINE PZP KOMUNÁLNA

Cena, zľavy a bonusy PZP Komunálna poisťovňa

Pokiaľ ide o ceny za povinné zmluvné poistenie, Komunálna poisťovňa uplatňuje pre výpočet PZP viaceré bonusy, zľavy, akcie a cenové zvýhodnenia. To je aj dôvod, prečo vám obyčajný cenník nemôže dať presnú sumu poistného, ale je treba osobitná kalkulačka PZP.

Zákonné poistenie auta aj iných vozidiel od Komunálnej poisťovne môže byť znížené o:

Bonus za bezškodový priebeh: Štandardným spôsobom finančného zvýhodnenia je započítanie bonusu za bezškodový priebeh, ktorý môže byť až do výšky 60 %. Poisťovňa vám zároveň prvú zavinenú škodovú udalosť odpustí a nezapočíta ju. Ak pred uzavretím poistenia spôsobíte 2 a viac poistných udalostí, zľava za bezškodový priebeh bude pochopiteľne nižšia.

Zľavy týkajúce sa poistníka a niektorých podmienok: Druhým okruhom poskytovaných zliav sú tie, ktoré sa týkajú poistníka. Komunálna poisťovňa odmeňuje takýmto spôsobom napríklad celoročné platenie poistného vo forme 3 % zľavy, zľava za viac poistení je od 5 do 20 % podľa počtu poistných zmlúv a zľava pre klientov ZŤP môže byť tiež až do 20 %.

Zvýhodnenia pre niektoré kategórie vozidiel: Okrem zľavy pre dôchodcov a ľudí s preukazom ZŤP berie Komunálna poisťovňa do úvahy aj vek vozidla, obzvlášť, ak ide o vozidlá z kategórie veteránov alebo historických vozidiel. Ak budete v poisťovni dojednávať povinné zmluvné poistenie pre takýto typ vozidla, zľava môže byť až 20 %.

PLATENIE NA ROK AJ VIAC SPLÁTOK

Povinné zmluvné poistenie v Komunálnej poisťovni môžete zaplatiť nielen v celoročnej jednorazovej splátke, ale taktiež aj v polročných splátkach alebo v štvrťročných splátkach. Pre tých, ktorí sú na takéto platenie zvyknutí, je výhodou, že to poisťovňa nijako nepenalizuje.

ONLINE PZP KOMUNÁLNA

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Komunálna poisťovňa

Komunálnu poisťovňu môžete kontaktovať elektronickou, telefonickou alebo písomnou formou. Chcete viac informácií o podmienkach poistenia? Alebo zistiť, ako môžete zrušiť poistnú zmluvu? Všetky otázky vám poisťovňa zodpovie napríklad na infolinke.

Tu sú jednotlivé možnosti kontaktovania poisťovne v rôznych situáciách:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.

Infolinka : Každý pracovný deň od 08:00 do 17:00 je vám k dispozícii bezplatná infolinka Komunálnej poisťovne a to na čísle 0800 112 222. Na tejto linke získate odpovede na základné otázky týkajúce sa poistenia, poistnej zmluvy či poistného plnenia. Viete tu tiež získať dodatočné informácie o riešení poistnej udalosti napríklad z minulosti.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete okamžite nahlásiť škodovú alebo poistnú udalosť, Komunálna poisťovňa má pripravený aj nonstop dispečing škôd a to na telefónnom čísle 0850 111 566. Asistenčné služby pri poruche, problémoch alebo nehode zas môžete kontaktovať 24 hodín denne a každý deň v roku na čísle 18118.

Výpoveď a zrušenie: Ukončenie alebo odhlásenie povinnej zmluvnej poistky v Komunálnej poisťovni musíte nahlásiť písomnou formou. Žiadosť o zrušenie PZP nájdete aj v online podobe, stačí si ju vytlačiť, vyplniť a odoslať na adresu pre písomnú korešpondenciu. Nezabudnite uviesť dôvod výpovede PZP a priložiť potrebné prílohy.

Najčastejšie otázky o PZP Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa poskytuje pre vlastníkov a držiteľov motorových vozidiel do 3,5 tony štandardné zákonné poistenie. S tým však súvisí aj viacero praktických otázok týkajúcich sa poistenia, poistného plnenia, krytia rizík či niektorých poistných podmienok.

Tu sú tie najdôležitejšie spoločne s odpoveďami na ne:

Aké sú limity poistného plnenia v prípade pripoistení k PZP?

Komunálna poisťovňa poskytuje k svojmu zákonnému poisteniu pre vodičov aj ďalšie dve pripoistenia a to pre prípad úrazu vodiča alebo posádky motorového vozidla a pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia batožiny. V prvom prípade je limit poistného plnenia obmedzený na 3.320 €, v druhom prípade je poistný limit 500 €.

Aké obdobie berie Komunálna poisťovňa do úvahy pri bezškodovom priebehu?

Podľa aktuálnych podmienok za rozhodné obdobie považuje Komunálna poisťovňa pri stanovení bonusu za bezškodový priebeh posledných 12 mesiacov. Plnú výšku bonus 60 % získate pri 0 alebo 1 udalosti, pri 6 a viacerých rozhodných udalostiach je bonus nulový. Ak vznikne poistná udalosti po uzavretí zmluvy, započíta sa v ďalšom období.


PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Oplatí sa dojednať k PZP vyššia úroveň asistenčných služieb?

To záleží od toho, kde a ako často jazdíte. V prípade, že jazdíte každý deň, máte staršie auto s vyšším rizikom porúch alebo ak cestujete do zahraničia, určite zvážte zvýšenie úrovne asistenčných služieb, najmä kvôli širšiemu krytiu rôznych udalostí a vyšším poistným limitom. Zvýšenie na Špeciál Plus stojí 4,98 € a na Optimum Plus +-9,97 % z poistky.

Akým spôsobom je možné nahlásiť škodovú udalosť?

Ak sa vám stane škodová udalosť alebo udalosť, ktorá si vyžaduje poistné plnenie alebo asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu, môžete využiť viacero foriem. Najpohodlnejšie je oznámenie cez centrálny dispečing škôd na čísle 0850 111 566, ktorý funguje nonstop. Po škode môžete poistnú udalosť hlásiť aj elektronicky.

Uzatvorenie PZP Komunálna poisťovňa online a prečo využiť porovnanie PZP

Ak vás podmienky a ponuka povinného zmluvného poistenia od Komunálnej poisťovne oslovili, viete si zákonnú poistku dojednať aj online. To platí tak pre nové vozidlo bez predošlého poistenia, ako aj pre zmenu pôvodnej poisťovne.

Uzatvorenie PZP cez internet prebieha veľmi jednoducho, rýchlo a hlavne pohodlne:

Najskôr do PZP kalkulačky zadajte svoje údaje a technické parametre vozidla.

Výsledkom bude výpočet a porovnanie poistenia s výberom viacerých alternatív.

Zvoľte si poistenie, ktoré je podľa vás najlepšie, vyplňte zvyšok údajov a odošlite ho.

Na email vám príde zmluva, tú len podpíšte, zaplatíte poistku a máte nové PZP.

Takýmto spôsobom si viete poistiť prakticky všetky motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť dojednania poistenia zodpovednosti za škodu. Viete si tak poistiť osobné auto, ľahké úžitkové auto do 3,5 tony, motocykel, skúter, prívesný vozík či obytný vozík. Pochopiteľne, nezabudnite na výpoveď starej predošlej sumy.

Uzatvorenie PZP cez online kalkulačku alebo porovnávač má aj tieto tri výhody:

 • jednoduché a rýchle porovnanie všetkých možností, ktoré máte v prípade poistenia a to vrátane nefinančných podmienok, napríklad šírky poistného krytia
 • úsporu času, nakoľko nemusíte v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy navštevovať žiadne pobočky a poistenie viete dojednať priamo z pohodlia domu
 • jednoduchú a pohodlnú platbu, nakoľko viaceré lepšie kalkulačky a porovnávacie služby umožňujú platbu poistky aj kartou online alebo cez mobilný telefón

Ak využijete internet, nemusíte nikam chodiť a nemusíte doma študovať ani cenníky jednotlivých poistení. Na základe zadania ŠPZ alebo technických parametrov vozidla získate porovnanie ako na tanieri a to bez ohľadu na to, či poisťujete veterán alebo nové auto. Poistná zmluva vám príde mailom, čo ešte viac urýchli uzatvorenie PZP.

VŠETKY DOKLADY MÁTE HNEĎ PO RUKE

Výhodou uzatvorenia povinného zmluvného poistenia cez internet je, že máte ihneď všetky doklady potrebné k preukázaniu sa uzatvorením poistky po ruke. Na mail vám totiž príde nielen poistná zmluva, ale aj biela a zelená karta, ktoré potom stačí doma už len vytlačiť.

Online Komunálna poisťovňa PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Využitie internetových porovnávačov a kalkulačiek je rozšírené hlavne v prípade poistenia pre autá a motocykle. Vďaka týmto nástrojom si viete na jednom mieste porovnať všetky dôležité aspekty poistenia, avšak musíte použiť seriózne kalkulačky a služby.

Ako ich rozoznať? Najlepšie je, ak splnia nasledovné podmienky:

 • ide o kalkulačku alebo porovnávač, ktoré čerpajú z aktuálnych údajov a to tak ohľadom cien, zliav a bonusov, ako aj ohľadom poistného krytia a iných parametrov
 • jedná sa o porovnávaciu službu na portály s komplexným pokrytím témou poistenia, ideálne je, ak má portál napríklad aj „živú“ telefonickú linku pre poradenstvo
 • v cene za PZP sú kalkulované všetky premenné a parametre, cena je konečná a neobsahuje už žiadne ďalšie skryté poplatky či sprostredkovateľské provízie
 • sa jedná o kalkulačku alebo porovnávač s dlhodobejšou históriou alebo známejšej značky a viete si takto dojednať PZP na kľúč a bez ďalšieho vybavovania osobne

Vďaka využitiu serióznych a profesionálnych porovnávačov a online kalkulačiek viete presne zistiť, ktoré povinné zmluvné poistenie je najlepšie, najlacnejšie a najvýhodnejšie. Okrem toho si viete takéto poistenie dojednať za pár minút a naplno tak využiť všetky možnosti, ktoré internet pri zákonnej poistke ponúka.

Ak chcete zistiť cenu za PZP Komunálnej poisťovni, tu je online kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here