Povinné zmluvné poistenie Kooperativa

0
169

Ak hľadáte výhodné povinné zmluvné poistenie s možnosťou získať zľavu napríklad pri ročnej platbe alebo pre niektoré kategórie vodičov, je tu pre vás zákonná poistka na auto od poisťovne Kooperativa. Tá ponúka nielen poistenie auta, ale aj PZP pre motocykel, dodávky, príves, ostatné vozidlá do 3,5 tony a tiež aj pre vozidlá nad túto hmotnosť.

Podľa toho, aké podmienky a ceny PZP uprednostňujete, môžete si v poisťovni vybrať dva balíčky s rôznym krytím a poistným limitom. Súčasťou poistenia môžu byť aj rôzne pripoistenia, napríklad pre čelné sklo, stret so zverou alebo úrazové pripoistenie posádky.

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Ak hľadáte najlepší pomer medzi cenou poistenia a hodnotou, odporúčame určite uzavrieť PZP online. Kooperativa má totiž individuálne zľavy na základe parametrov vozidla aj vodiča a skúsenosti ukazujú, že bežný cenník nevie všetky bonusy zachytiť. Ideálna je teda kalkulačka, ktorá za vás porovná všetky poistenia a vy si tak vyberiete to, ktoré je najlepšie.

Parametre, podmienky a výhody PZP Kooperativa

Povinné zmluvné poistenie auta a ďalších vozidiel od poisťovne Kooperativa splní nielen všetky základné nároky, ale vďaka rozšíreniu pripoistení poskytuje aj nadpriemernú ochranu priamo pre vaše vozidlo. Platí to aj pre možnosť poistných limitov nad rámec zákona.

PZP Kooperativa je dostupné v dvoch balíkoch s rozdielnym poistným krytím, pričom poistenie kryje bežné škody na zdraví, majetku, ušlom zisku a právnych nákladoch.

Poisťovňa okrem tohto štandardného krytia zodpovednosti za škodu pribalí k PZP aj pripoistenia, ktoré sú inak len súčasťou havarijného poistenia.

Bez ohľadu na balík poistenia poskytuje poisťovňa všetkým rovnaké asistenčné služby.

PZP Partner, čo je základný balík, má štandardné poistné plnenie, balík Europartner poskytuje aj úhradu nákladov nad zákonom vyžadovaný limit. Poistenie je bez uplatňovania amortizácie a tak uhradí plnú cenu náhradných dielov na jeho vozidle za vás. V rámci poistenia si viete poistiť aj vlastné motorové vozidlo, prípadne posádku a predmety v ňom.

Povinné zmluvné poistenie Kooperativa prináša pre vodičov nasledovné výhody:

 • vyplatenie škôd bez uplatnenia amortizácie, čiže bez krátenia poistného na základe zníženia hodnoty vozidla, čo je dôležité tak pre vás, ako aj pre druhú stranu
 • veľmi široká ponuka poistného krytia a to hlavne v prípade pripoistení týkajúcich sa nielen poistenia zodpovednosti za škodu, ale aj poistenia vášho vozidla
 • poisťovňa disponuje nielen asistenčnými službami či telefonickou infolinkou, ale tiež špeciálnou aplikáciou Help, ktorá vám pomôže napríklad aj pri nehode
 • široké asistenčné služby pri problémoch s vozidlom alebo škodovej udalosti, vrátane technickej, lekárskej a administratívno-právnej asistencie pre poistníka a vozidlo

ZĽAVY PRE ZŤP A SENIOROV

Povinné zmluvné poistenie od Kooperativy je ideálne aj pre dve špecifické skupiny motoristov. Prvou skupinou sú dôchodcovia a seniori, druhou držitelia preukazu ZŤP. Ak spadáte do jednej z týchto skupín, určite si nechajte PZP vypočítať online na mieru.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Kooperativa

Ak vás povinné zmluvné poistenie od Kooperativa zaujalo, na výber máte dva balíky PZP. Tie sa líšia v zásade len poistným limitom na plnenie pri škodách, k obom balíkom vám Kooperativa ale pribalí aj niektoré poistné krytia, ktoré sa týkajú priamo vášho vozidla.

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Pokiaľ ide o balíky PZP, ktoré poisťovňa poskytuje, tu sú:

Balík Partner

 • tento balík je určený pre bežných vodičov a motoristov, ktorý nepatria do rizikovejšej skupiny a sami nepredpokladajú, že by mohli spôsobiť škody väčšieho rozsahu
 • v balíku Partner je limit poistného plnenia pre náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení vo výške 5,24 milióna € bez ohľadu na počet zranených či usmrtených
 • ak ide o limit poistného plnenia pre náhradu vecných škôd a pre náhradu ušlého zisku, tu je limit 1,05 milióna €, rovnako bez ohľadu na počet poškodených
 • k balíku poskytuje poisťovňa štandardný rozsah asistenčných služieb a tiež pripoistenia úrazového a majetkového charakteru týkajúce sa posádky a vozidla

Balík Europartner

 • druhým balíkom povinného zmluvného poistenia je balík Europartner, ktorý je využiteľný najmä pre vodičov, ktorí majú vyššiu pravdepodobnosť spôsobiť škodu
 • v tomto prípade je limit poistného plnenia pre náhradu škody spôsobenej na živote či na zdraví vo výške 5,24 milióna €, čiže zhodný, ako pri prvom balíku PZP Partner
 • vyšší je však limit v prípade poistného plnenia na majetku, pri vecných škodách a pri náhrade ušlého zisku, ten je až 2,05 milióna € bez ohľadu na počet poškodených
 • k tomuto modulu poistenia poskytuje Kooperativa tiež štandardné asistenčné služby a rovnako tak pripoistenia zamerané na vodiča, posádku, vozidlo a majetok vo vozidle

Bez ohľadu na výber balíčka neuplatňuje Kooperativa amortizáciu. Pokiaľ ide o asistenčné služby, pre všetkých poistníkov má poisťovňa rovnaké podmienky. Rozdiely nie sú ani z pohľadu pripoistení ďalších rizík, tie poisťovňa pridáva k obom balíkom. Poistenie je možné dojednať pre všetky druhy vozidiel vrátane tých so zvláštnym evidenčným číslom.

Vo forme verejného prísľubu Kooperativa zároveň k poisteniu pridáva aj pripoistenia:

Úrazové poistenie: Prvým pripoistením je poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného motorového vozidla. Pokiaľ nastanú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vybrané riziká vo forme trvalých následkov úrazu alebo nastane smrť následkom úrazu, poisťovňa vyplatí poškodeným poistné plnenie. Tu je strop 3.320 € za celé obdobie poistenia.

Živelné udalosti: Druhým pripoistením je krytie škôd na majetku v prípade živelnej udalosti. K pripoisteniu sa dojednáva spoluúčasť a maximálne poistné plnenie je 5.000 € pre všetky udalosti za celé poistné obdobie. Poistenie sa týka poškodenia alebo zničenia motorového vozidla prírodnými živlami, požiarom alebo zrútením lietadla.

Stret so zverou: Ak sa obávate škôd na vašom vozidle následkom stretu so zverou, Kooperativa ponúka k PZP aj pripoistenie tohto typu. Podmienkou je, že musí prísť k poškodeniu alebo zničeniu motorového vozidla pri strete so zverou na pozemnej komunikácii na území Slovenskej republiky. Maximálne plnenie je 2.000 €.

Batožina: Posledným pripoistením je poistenie batožiny vodiča a členov posádky. Toto poistenie sa týka poškodenia, zničenia alebo straty batožiny pri dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti. Celková výška všetkých poistných plnení za celé obdobie poistenia a pre všetky osoby je stanovená na 500 €, nad túto sumu už poistné krytie neplatí.

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Územná platnosť PZP Kooperativa a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie poisťovne Kooperativa je poistením zodpovednosti platným na území Slovenskej republiky ako aj na území partnerských štátov v zahraničí, ktoré sú zapojené do systému zelenej karty. PZP tak ponúka komplexné krytie škôd.

Medzi zahraničné krajiny, kde poistenie platí, patria:

 • krajiny Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, ktorá je vydávaná na preukázanie sa poistením v zahraničí a ktorú treba mať pri ceste pri sebe
 • krajiny Európy, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale aj u nich platí zelená krajina, ide napríklad o Švajčiarsko alebo niektoré severské a balkánske štáty
 • krajiny mimo Európu, ktoré s ňou tesne susedia a sú členmi Kancelárie zelenej karty, sem patrí napríklad Rusko, Izrael alebo Turecko

Povinné zmluvné poistenie slúži na krytie škôd spôsobených motorovým vozidlom, ale nie všetkých typov a kategórií škôd. Existujú výnimky a výluky z poistenia, napríklad škody na vlastnom vozidle, prípadne škody spôsobené manželovi alebo blízkej osobe v domácnosti.

Okrem toho nasledovné škodové udalosti môžu byť výluky či obmedzenia poistenia:

 • škody spôsobené pri motoristických pretekoch a súťažiach, rovnako tak ani škody spôsobené pri prevádzke vozidla pri teroristickom čine a vojnovej udalosti
 • škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, prípadne škody spôsobené úmyselne
 • škody spôsobené vozidlom, o ktorom vodič vedel, že je technicky nespôsobilé na používanie v premávke na pozemných komunikáciách a tento stav bol príčinou škody

HRANIČNÉ POISTENIE

V prípade, že pôjdete do krajiny, ktorá nie je členom Kancelárie zelenej karty, je potrebné si dojednať zvlášť poistenie, nazývané aj hraničné poistenie. Pamätajte aj na to, že v takomto štáte sa musíte spoliehať na vlastné sily, tu vám asistenčné služby nepomôžu.

Asistenčné služby k PZP Kooperativa

Na rozdiel od iných poisťovní, Kooperativa k svojmu poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom priznáva všetkým poistníkom rovnakú úroveň asistenčných služieb. Tie poskytuje na Slovensku a v zahraničí, kde platí zelená karta.

Tieto služby zahŕňajú komplexný a praktický servis tohto rozsahu:

 • predcestovnú asistenciu doma aj v zahraničí a to najmä ohľadom informácií týkajúcich sa aktuálnych menových kurzov, zjazdnosti, ceny paliva a poplatkov za cesty
 • technickú asistenciu pri havárii a poruche, najmä opravu, odťah a úschovu auta, asistenciu pre pokračovanie v ceste, asistenciu pri krádeži a tiež pri zabuchnutí kľúčov
 • lekársku asistenciu, najmä pri nehode a ošetrení, hospitalizácii, repatriácií či pri vyslaní rodinného príslušníka, avšak tu väčšinu akcií poisťovňa len organizuje
 • administratívno-právnu asistenciu, najmä ak ide o právne rady, vyhľadávanie dodávateľov služieb, tlmočenie, preklady, stratu dokladov či pri regresnom konaní

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Cena, zľavy a bonusy PZP Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa podobne, ako aj ostatné poisťovne pôsobiace v segmente povinného zmluvného poistenia, ponúka k cenám z cenníka poistenia rôzne individuálne zľavy, bonusy a zvýhodnenia. Tie môžu znížiť pôvodnú výšku poistného aj o viac ako polovicu.

Na ceny PZP majú zásadný vplyv najmä tieto kategórie zliav a bonusov:

Bonus za bezškodový priebeh: Štandardne poskytovaným bonusom pri povinnom zmluvnom poistení je bonus za bezškodový priebeh. Tu platí jednoduché pravidlo, že čím dlhšiu dobu nemal vodič škodovú udalosť hradenú z PZP, tým vyšší je bonus a tým nižšia je cena poistenia. Za 5 rokov bezškodového priebehu získate zľavu až 60 % z ceny poistného.

Zľava pre špecifickú kategóriu vodičov: Kooperativa ponúka PZP s možnosťou získania zľavy až do 50 % pre dve špecifické kategórie vodičov. Prvou kategóriou sú dôchodcovia, čiže seniori poberajúci dôchodok, druhou držitelia preukazu ZŤP. Ak patríte do jednej z týchto skupín, môžete získať poistenie za ešte výhodnejších cenových podmienok.

Ďalšie zľavy: Poisťovňa tiež zvýhodňuje platbu ročne zľavou vo výške 3 %. Pri poistení viacerých áut získavate aj množstevnú zľavu. Pri poistení starších áut s rokom výroby po roku 1945 získate tiež výhodnejšiu cenu povinného zmluvného poistenia. Všetky zľavy sú kalkulované individuálne, preto je najlepšie porovnanie poistenia na mieru.

PLATENIE NA SPLÁTKY, ALE S PRIRÁŽKOU

Ak by ste chceli zaplatiť poistné za povinné zmluvné poistenie v Kooperative nie na celý rok vopred, ale napríklad na viacero splátok, musíte počítať s prirážkou k poisteniu. Pri polročnej platbe je táto prirážka vo výške 3 €, pri štvrťročnej 5 €.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Kooperativa

Chcete získať ďalšie informácie, napríklad ohľadom ukončenia PZP? Hľadáte tlačivo či vzor pre žiadosť o zrušenie PZP? Alebo chcete vedieť, či nezaplatenie poistky môže znamenať problém pri poistnom plnení? Viac informácií získate po kontaktovaní poisťovne.

Môžete na to využiť poštovú adresu aj iné druhy kontaktu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Infolinka : Pokiaľ potrebujete viac informácií ohľadom poistenia auta či poistných podmienok, môžete v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 kontaktovať call centrum na čísle 0800 120 000. Pre nahlásenie škody môžete využiť nonstop infolinku 850 111 577, alternatívne pri volaní zo zahraničia číslo +421 2 5729 9983.

Telefón pre asistenčné služby: Ak ste poistencom Kooperativy a potrebujete využiť asistenčné služby v prípade problémov s vozidlom, je tu pre vás nonstop linka. Poisťovňa má zriadené dve telefonické linky a to pre volanie z územia Slovenska na čísle 18 118 a pre volanie zo zahraničia na čísle + 421 2 6353 2236.

Výpoveď a zrušenie: Pokiaľ máte uzatvorené poistenie a chceli by ste ho ukončiť, môžete sa písomnou formou obrátiť na poisťovňu Kooperativa na jej adrese pre poštovú korešpondenciu. Nezabudnite uviesť dôvod výpovede, priložiť potrebné dokumenty ako prílohy, ak to je potrebné a overiť si, či výpoveď poisťovňa dostala.

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Najčastejšie otázky o PZP Kooperativa

Povinné zmluvné poistenie berie väčšina vodičov ako nutnosť, bez toho, aby sa zaujímalo detailnejšie o podmienky alebo niektoré praktické situácie. Pokiaľ potom príde k nehode, poruche na vozidle či škodovej udalosti, nemajú vedomosť, čo poistenie kryje.

Prinášame preto najdôležitejšie otázky a odpovede na ne:

Uplatňuje Kooperativa nejakú spoluúčasť pri PZP?

V rámci poistnej zmluvy je možné dojednať spoluúčasť, avšak poisťovňa Kooperativa ju vyžaduje len v prípade dodatočných pripoistení, ktoré sú určené na poistnú ochranu priamo vášho vozidla. Ide tak typicky o pripoistenie napríklad stretu so zverou či pre krytie škôd spôsobených živlami. Štandardná spoluúčasť pri týchto udalostiach je 10 %.

Existujú nejaké výluky aj v rámci využitia asistenčných služieb?

Áno, štandardne ide o výluky, ktoré sa vzťahujú aj na krytie poistných udalostí a poistné plnenie. Výlukou sú napríklad požitie omamných a psychotropných látok, neplatné vodičské oprávnenie, preťažovanie vozidla, preteky a športové súťaže s vozidlom, výbuch výbušnín prepravovaných v aute alebo poruchy vzniknuté v dôsledku materiálových vád.

Ako je to s limitmi pri poistnom plnení v rámci PZP v Kooperative?

Okrem limitov pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom voči tretím osobám uplatňuje poisťovňa limity aj pri pripoisteniach, ktoré sa vzťahujú na samotné poistené vozidlo. Pri úrazovom pripoistení je to 3.320 €, pri krytí batožiny 500 €, pri krytí škôd v dôsledku živelnej udalosti 5.000 € a pri strete so zverou 2.000 € za poistné obdobie.

Vzťahujú sa pripoistenia na škody na vlastnom vozidle na všetky vozidlá?

Nie, existujú dve výnimky a to sú vozidlá so zvláštnymi evidenčnými číslami typu C a M. Najčastejšie ide o prenosné značky, pričom vozidlá s evidenčnými číslami typu M sú novovyrobené vozidlá, pri vozidlách s evidenčnými číslami typu C ide o vozidlá určené na poľnohospodárske a lesné práce. Na ostatné vozidlá sa pripoistenia vzťahujú.

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Uzatvorenie PZP Kooperativa online a prečo využiť porovnanie PZP

Povinné zmluvné poistenie v Kooperative možno uzatvoriť nielen osobne pri návšteve pobočky, ale aj oveľa pohodlnejšou cestou a to cez internet. Online poistenie si viete dojednať aj prostredníctvom špecializovaných porovnávacích služieb a online kalkulačiek.

Pri uzatváraní PZP cez internet vybavíte všetko rýchlo a hlavne pohodlne:

Na úvod si porovnajte všetky poistenia cez overenú online PZP kalkulačku.

Na základe ŠPZ alebo technických informácií si vyberte najvýhodnejšiu poistku.

Vytlačte si pripravenú poistnú zmluvu, nezabudnite ani na zrušenie starej PZP.

Podpíšte novú zmluvu, zaplaťte poistné a užívajte si lepšiu poistku na svoje vozidlo.

Takýmto spôsobom viete uzatvoriť zákonnú poistku na auto, motocykel, skúter, prívesný vozík aj na iné vozidlá, ktoré musia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke na cestnej komunikácii. Dôležité je najmä detailné porovnanie podmienok a to nielen tých finančných, aby ste si vybrali naozaj najlepšie poistenie.

Ak pre porovnanie PZP Kooperativa využijete online kalkulačku, získate tieto výhody:

 • nemusíte nikam chodiť, priamo z domova si viete porovnať všetky parametre poistenia a to nielen v rámci balíčkov, ale aj medzi poisťovňami navzájom
 • za pár minút získate komplexný prehľad o finančných aj nefinančných podmienkach, navyše môžete absolvovať po výbere najlepšej poistky jej uzavretie z domu
 • niektoré porovnávacie služby a online kalkulačky umožňujú nielen uzavretie poistky online, ale dokonca už aj platbu poistného pohodlne cez mobilný telefón

Celý proces uzatvorenia poistenia, ale aj výpovede starej poistky, viete vybaviť priamo z domu bez nutnosti osobnej návštevy. Po výbere novej PZP vám prídu na mail všetky potrebné dokumenty vrátane bielej a zelenej karty. Stačí si ich vytlačiť a nosiť so sebou. Nezabudnite samozrejme na včasné zaplatenie splátky poistného.

NEZABUDNITE NA VÝPOVEĎ STAREJ POISTKY

Nezabudnite pri uzatváraní novej poistnej zmluvy vypovedať vaše staré povinné zmluvné poistenie. Ak ide o výpoveď z dôvodu uplynutia ročnej doby poistenia, musíte žiadosť o výpoveď podať najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia zmluvy.

ONLINE PZP KOOPERATIVA

Online Kooperativa PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Nechcete sa pri uzatváraní novej poistnej zmluvy pomýliť? Hľadáte najlepšie možné podmienky za najvýhodnejšiu cenu? Práve porovnávacie služby a online kalkulačky PZP sú najlepšou odpoveďou na túto situáciu. Musí však ísť o seriózne nástroje.

Porovnávacia služba či kalkulačka by mali preto určite splniť tieto podmienky:

 • malo by ísť o známejšiu značku s dlhšou tradíciou, ktorá ponúka svoje služby porovnania či kalkulácie poistenia auta na trhu už dlhšiu dobu
 • nielen výpočet PZP na mieru, ale aj možnosť požiadať o uzatvorenie zmluvy, či rovno možnosť zmluvu uzatvoriť online, to je to, čo môže byť pridanou hodnotou
 • dôležité je tiež, aby kalkulačka a porovnanie poskytli prehľad o všetkých možnostiach poistenia a to nielen o cenách, ale aj detailnejšie informácie o podmienkach
 • ideálne je, ak sa jedná o komplexný portál, ktorý sa venuje téme poistenia a má zriadenú aj telefonickú infolinku s nestranným poradenstvom ohľadom poistenia

Dojednať si PZP online, či už z poisťovne Kooperativa alebo z inej, so sebou prináša výhodu rýchleho a výhodného poistenia. Aby ste však túto výhodu mohli využiť naplno, nevyhnutnosťou je práve objektívne, nestranné a kompletné porovnanie všetkých možností poistenia. Práve to môžu zabezpečiť len overené kalkulačky.

Pre ušetrenie času vám jednu online PZP Kooperativa kalkulačku prinášame:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here