Povinné zmluvné poistenie Uniqa

0
158

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čiže povinné zmluvné poistenie, ponúka pre motoristov a vodičov aj poisťovňa Uniqa. Tá pri poistení stavila najmä na jednoduchosť a kvalitné asistenčné služby k PZP zvané Uniqa Assistance. Tie získavate k poisteniu vozidla automaticky, ale môžete si priplatiť aj ich rozšírenie.

V poisťovni Uniqa sa dá poistiť osobný automobil do 3,5 tony, ľahké úžitkové auto, motocykel, skúter alebo aj prívesný vozík. K povinnému zmluvnému poisteniu si viete dojednať aj niektoré pripoistenia na rozšírenie ochrany vás alebo vášho vlastného vozidla.

Okrem PZP sa dá v poisťovni Uniqa dojednať pre komplexnú ochranu havarijné poistenie, no skúsenosti ukazujú, že zákonná poistka väčšine bežných motoristov svojim pokrytím plne vyhovuje. Dojednať si poistenie viete aj online, na presný výpočet slúži online PZP kalkulačka. V nej si viete porovnať všetky výhody a zľavy poskytované k zákonnej poistke.


PZP UNIQA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Uniqa

Povinné zmluvné poistenie od poisťovni Uniqa je štandardným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pri jeho používaní na cestnej komunikácii. Oficiálne sa tento produkt nazýva Auto & Voľnosť PZP a to aj vystihuje jeho parametre.

PZP Uniqa je zákonným poistením, ktoré poisťovňa ponúka bez zložitého delenia na rôzne balíčky, ale naopak si k nemu viete individuálne dojednať jednotlivé pripoistenia.

Ide o poistenie, ktorého úlohou je krytie škôd spôsobených prevádzkou vozidla na zdraví, živote a majetku, zároveň kryje aj ušlý zisk a náklady na právne zastúpenie.

Vďaka možnosti dopoistiť si niektoré rizika samostatne si viete PZP navoliť na mieru.

Cieľom povinného zmluvného poistenia od poisťovne Uniqa je priniesť vodičovi čo najlepší pomer ceny a hodnoty. Limity poistného plnenia sú dostatočné pre každého bežného vodiča, to isté platí aj v prípade šírky poistného krytia. V prípade, že sa obávate niektorých konkrétnych rizík viac, máte možnosť si v poisťovni dojednať osobitné pripoistenia.

Rozhodnúť sa pre povinné zmluvné poistenie Uniqa môžete aj z týchto dôvodov:

 • jednoduché uzavretie povinného zmluvného poistenia, nakoľko si nemusíte vyberať medzi žiadnymi balíčkami, všetci poistenci majú k dispozícii rovnaký servis
 • ak chcete, môžete si dojednať pripoistenia pre ochranu vás a vášho vozidla, rovnako tak si viete dojednať širšie asistenčné služby s vyššou ochranou a lepším krytím
 • možnosť využiť službu Právnik do auta, vďaka čomu získavate lepšiu právnu ochranu, ale aj okamžitú pomoc vo forme kvalifikovaných operátorov na telefóne
 • v prípade poruchy alebo nutnosti opravy z iných dôvodov môžete využiť partnerské autoservisy a v rámci asistenčných služieb aj zvýhodnený odťah do týchto servisov

POISŤOVŇA NEUPLATŇUJE AMORTIZÁCIU

Poisťovňa Uniqa pri úhrade škôd neuplatňuje amortizáciu, čiže neprihliada na znehodnotenie ceny vozidla časom a pri montáži nových dielov vyplatí plnú sumu servisného úkonu. To je výhodné pre vás, ale aj pre poškodeného, nakoľko nehrozí, že bude treba doplatiť rozdiel.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Uniqa

Povinné zmluvné poistenie od Uniqa sa dá uzatvoriť na všetky motorové vozidlá podliehajúce povinnosť dojednať si zákonnú poistku. Môže ísť o osobné automobily, ľahšie úžitkové vozidlá do 3,5 tony, ale napríklad aj o motorky, skútre, prívesné vozíky či obytné prívesy.

Tu sú najdôležitejšie informácie a podmienky povinného zmluvného poistenia:

Limity poistného plnenia pri povinnom zmluvnom poistení

 • na rozdiel od ponuky iných poisťovní, Uniqa pri svojej zákonnej poistke neponúka viacero balíčkov s rôznym limitom plnenia, ale všetci majú rovnaké podmienky
 • v prípade škody spôsobenej na živote alebo zdraví je stanovený jednotný strop 240.000 € bez ohľadu na počet zranených osôb alebo počet usmrtených osôb
 • poistný limit 500.000 € je zas stanovený pre vecné a materiálne škody, kam patria aj náhrada právneho zastúpenia a ušlý zisk

Krytie škôd z povinného zmluvného poistenia

 • PZP Uniqa je štandardným zákonným poistením zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla, ktoré kryje škody na zdraví a rovnako tak náklady pri usmrtení
 • poistenie tiež kryje škody vzniknuté na majetku a to poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, rovnako tak aj prípadne preukázaný ušlý zisk
 • poistenie je určené aj na krytie účelne vynaložených nákladov na právne zastúpenie pri uplatňovaní nárokov na poistné plnenie vyplývajúcich poškodenému zo zákona

K poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom vám pribalí poisťovňa Uniqa aj asistenčné služby. Tie môžete využiť v prípade problémov, poruchy, škodovej udalosti alebo autonehody a sú vám dostupné 24 hodín denne. Doobjednať si viete aj ich rozšírenie, hlavne ak ide o limity a šírku udalostí.


PZP UNIQA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ak chcete chrániť aj seba alebo svoje poisteného vozidlo, viete si vybrať tieto pripoistenia:

Úrazové pripoistenie: Toto pripoistenie je určené pre vodiča motorového vozidla a jeho cieľom je poistenie nákladov pri smrti vodiča následkom úrazu, ktorý vznikol pri havárii. Pripoistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých a v prípade smrti vyplatí pozostalým náklady až do výšky ročného limitu pripoistenia.

Pripoistenie Euroochrana: Toto pripoistenie je pripoistením pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie. Poistné sa vypláca po ustálení trvalých následkov určených zmluvným lekárom v súlade s oceňovacími tabuľkami a v rozsahu aspoň 50 %. Toto pripoistenie je možné dojednať len pre vozidlá do 3,5 tony.

Pripoistenie čelného skla: Ide o doplnkové pripoistenie pokrývajúce poškodenie alebo úplné rozbitie čelného skla v dôsledku poistnej či škodovej udalosti. Týka sa len čelného skla a kryje tak mechanické poškodenie skla, ako napríklad aj jeho odcudzenie. Ročné poistné pripoistenia závisí od zvolenia maximálneho poistného limitu, ktorý môže byť do 1.000 €.

Pripoistenie právnej ochrany: Poisťovňa Uniqa ako jedna z mála poisťovní ponúka k svojmu PZP aj špeciálne pripoistenie právnej ochrany. Vďaka tomuto pripoisteniu získava motorista právnu ochranu 24 hodín denne pre konkrétne vozidlo a to bez ohľadu na striedanie vodičov. Služba zahŕňa aj preklady a tlmočenie právnych záležitostí.

Pripoistenie rozšírenej asistencie: Okrem už spomínaných štandardných služieb asistencie pri problémoch Uniqa Assistance môžete získať aj rozšírenú asistenciu k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu. Ide napríklad o nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní alebo zorganizovanie pôžičky na zálohu na opravu do výšky 1.500 €.

Územná platnosť PZP Uniqa a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné poistenie Uniqa je riadnym zákonným poistením, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla voči tretím osobám na území Slovenskej republiky, ako aj na území zahraničných krajín, kde platí zelená karta.

Pokiaľ ide o zahraničie, PZP platí v nasledovných štátoch:

 • prvou skupinou sú členské krajiny Európskej únie, kde platí zelená karta, zároveň v týchto krajinách môžete využiť aj iné benefity vrátane zdravotného poistenia
 • v druhej skupine sú nečlenské krajiny Európskej únie, ktoré sú ale v Európe, napríklad Švajčiarsko, Ukrajina či Bielorusko, ktoré sú tiež členom Kancelárie zelenej karty
 • v tretej skupine sú mimoeurópske krajiny typu Tunis, Turecko, Malta alebo Rusko, kde zelená karta platí, môžu tu však byť špecifické podmienky pri poistnom plnení

Okrem udalostí, ktoré sú predmetom poistenia, sa však môžu stať aj také škodové či poistné udalosti, kde budete mať problém s uplatnením škody a poistného plnenia. Môže ísť o úplné výluky z poistenia alebo o situácie, kedy bude poistné plnenie krátené.

Tu sú najviac problematické momenty súvisiace s obmedzením PZP:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle alebo posádke poisteného vozidla, pokiaľ nie sú kryté pripoistením, rovnako tak škody spôsobené blízkej osobe či manželovi
 • škody spôsobené používaním vozidla v rozpore s poistnými podmienkami, napríklad pod vplyvom omamných látok, na športovú súťaž alebo s technickou nespôsobilosťou
 • škody vzniknuté následkom pracovného použitia vozidla, čiže nie následkom jeho používania na cestnej komunikácii, ale použitia vozidla ako pracovného stroja

PRI CESTE DO ZAHRANIČIA

V prípade, že cestujete do krajiny, ktorá je členom Kancelárie zelenej karty, musíte so sebou mať doklad preukazujúci potvrdenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, čiže už spomínanú zelenú kartu. V iných krajinách zas dokument o hraničnom poistení.

Asistenčné služby k PZP Uniqa

Uniqa Assistance je názov pre komplex asistenčných služieb v štandardnej šírke, ktoré k svojmu zákonnému poisteniu pribalí poisťovňa každému poistníkovi. Ak hľadáte vyššie poistné limity a širší okruh udalostí, kedy môžete asistenciu využiť, priplaťte si ich rozšírenie.

Aj štandardné asistenčné služby poskytujú ale servis na úrovni:

 • pomoc pri oprave defektu, výmene pneumatiky, zabuchnutí kľúčov vo vozidle alebo pri natankovaní nesprávneho paliva, úhrada dielov či paliva je ale na vodičovi
 • oprava na mieste alebo odťah a úschova vozidla v prípade nehody či poruchy, pri dlhšej oprave aj uhradenie náhradnej dopravy alebo náhradného ubytovania
 • pri krádeži vozidla náhradné vozidlo alebo ubytovanie v rámci limitov, pri oprave vozidla v zahraničí s lehotou nad 7 dní organizácia odťahu na územie Slovenska
 • v prípade hospitalizácie následkom nehody, ktorá je v zahraničí a trvá viac ako 7 dní, zorganizovanie dopravy a ubytovania pre návštevu rodinného príslušníka

PZP UNIQA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena, zľavy a bonusy PZP Uniqa

Povinné zmluvné poistenie Uniqa patrí medzi najvýhodnejšie poistenia na trhu v prípade, ak naplno využijete všetky dostupné bonusy a zľavy. Tie sa odvíjajú jednak od bezškodového priebehu poistenia z minulosti, ako aj od typu klienta či poisteného vozidla.

Ceny PZP Uniqa sa môžu znížiť o nasledovné finančné zvýhodnenia:

Bonus za bezškodový priebeh: Štandardným nástrojom na zníženie plnej ceny poistného za zákonnú poistku motorového vozidla je zohľadnenie doby bezškodového priebehu poistníka. Touto formou si môžete znížiť poistné aj v prípade PZP od Uniqy, kde je možné získať maximálnu zľavu až 50 % pri bezškodovom priebehu minimálne 108 mesiacov.

Zníženie poistného pre vybrané kategórie poistníkov: Ak patríte medzi poistníkov vo veku nad 29 rokov, nemali ste žiadnu škodovú udalosť v rozhodujúcom období a máte bydlisko v menšom meste či obci, máte šancu získať PZP Uniqa za výhodnejších podmienok. Konečnú cenu poistného a zľavy stanoví poisťovňa po individuálnom posúdení.

Zvýhodnenie pre niektoré kategórie vozidiel: Poisťovňa Uniqa ponúka zvýhodnenie ceny poistného nielen na základe parametrov ohľadom poistníka, ale aj pre niektoré konkrétne kategórie vozidiel. Najvýhodnejšie poistenie môžete získať v prípade vozidiel s benzínovým motorom, ktoré majú menší objem motora alebo nižší výkon udávaný v kW.

PLATENIE POISTNÉHO PODĽA VAŠICH MOŽNOSTÍ

Zaplatiť poistné za PZP môžete v Uniqe jednorazovo v celoročnej splátke, ale aj v polročných a štvrťročných splátkach. Pokiaľ ide o formu platenia, na výber máte platenie poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo inkasom. Pri uzavretí online sa dá platiť aj mobilom.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Uniqa

Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť, získať informácie ohľadom podmienok poistenia alebo ukončiť poistnú zmluvu z dôvodu zmeny poistníka, môžete poisťovňu Uniqa kontaktovať viacerými spôsobmi. K dispozícii sú email, poštová adresa a aj zákaznícka infolinka.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje a informácie pre kontaktovanie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Krasovského 15, 851 01 Bratislava.

Infolinka : Poisťovňu Uniqa môžete kontaktovať so všeobecnými dotazmi a otázkami na jej infolinke +421 2 32 600 100 a to zo Slovenska aj zo zahraničia. Infolinka pre všeobecné otázky a dotazy je dostupná od pondelka do piatka od 08:00 do 18:00.  Na tomto istom čísle môžete tiež telefonicky nahlásiť škodovú a poistnú udalosť spojenú s PZP.

Telefón pre asistenčné služby: Ocitli ste sa v problémoch? Zabuchli ste si kľúče, dostali defekt alebo ste sa stali účastníkom autonehody? 24 hodín denne a 7 dní v týždni viete kontaktovať asistenčný servis Uniqa Assistance a to zo Slovenska aj zo zahraničia. K dispozícii je nonstop linka na telefónnom čísle +421 2 58 252 188.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete z nejakého dôvodu zrušiť povinné zmluvné poistenie uzatvorené v Uniqe, môžete tak spraviť jedine písomnou formou. Tlačivo so žiadosťou o zrušenie a ukončenie poistnej zmluvy nájdete online, vytlačte ho, vypíšte, podpíšte a pošlite spoločne s potrebnými prílohami na adresu pre písomnú korešpondenciu.

Najčastejšie otázky o PZP Uniqa

Viacero motoristov a majiteľov vozidiel považuje povinné zmluvné poistenie za samozrejmosť a tak ho častokrát uzatvoria aj bez podrobnejších znalostí o podmienkach poistenia. Pritom je veľmi dôležité poznať odpovede na niekoľko praktických otázok.

Tu sú tie najčastejšie a zároveň najdôležitejšie:

Uplatňuje sa pri povinnom zmluvnom poistení Uniqa spoluúčasť?

Nie, pri povinnom zmluvnom poistení Uniqa nevyžaduje spoluúčasť poistníka pri poistnom plnení za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla voči tretím osobám. Nakoľko poisťovňa neuplatňuje ani amortizáciu pri servise starších vozidiel, nemusíte sa obávať žiadnych nečakaných výdajov v prípade poistnej alebo škodovej udalosti.

Sú nejaké špecifické podmienky pre dodatočné pripoistenia?

Áno, na rozdiel od všeobecného a komplexného havarijného poistenia sú v prípade dodatočných pripoistení obvykle nižšie poistné limity. Napríklad v prípade pripoistenia čelného skla je limit do 1.000 €, pripoistenie smrti vodiča má maximálnu poistnú sumu 10.000 € a pripoistenie trvalých následkov úrazu zas maximálnu sumu 30.000 €.

Akú výhodu prinášajú partnerské autoservisy Uniqa pre poistníka?

V rámci rozšírených asistenčných služieb môžete získať zvýhodnený alebo bezplatný odťah do partnerského preferovaného autoservisu. To však platí len v prípade istých podmienok, napríklad bezplatný odťah je možné zrealizovať len v prípade nehody a len pri splnení iných podmienok. Najväčšou výhodou je ale každopádne finančná výhodnosť odtiahnutia vozidla.

Aký servis je zahrnutý v prípade pripoistenia právnej ochrany?

Ak si priplatíte k PZP aj špeciálne pripoistenie zvané Právnik do auta, získavate právnu ochranu 24 hodín denne pre súkromné aj služobné vozidlá bez ohľadu na to, kto je vodičom. Pomoc získate v štátoch EÚ aj niektorých nečlenských krajinách a zahŕňa právnu pomoc pri nehode a priestupku, vymáhanie náhrady škody a aj riešenie sporu v prípade opravy.

Uzatvorenie PZP Uniqa online a prečo využiť porovnanie PZP

Či už budete poisťovať nové vozidlo bez predošlej poistnej histórie alebo pôjde o zmenu pôvodného povinného zmluvného poistenia, najlepšou voľbou pri dojednaní novej zákonnej poistky je internet. PZP Uniqa si môžete uzavrieť online za pár minút.

Ako na to? Celý proces by sa dal zhrnúť do postupnosti týchto 4 krokov:

Cez PZP kalkulačku si na základe údajov o vás a vozidle zistite možnosti poistenia.

Porovnajte si všetky poistné balíčky od viacerých poisťovní a vyberte si ten najlepší.

Doplňte zvyšné osobné údaje a technické parametre a uzavrite novú poistnú zmluvu.

Na mail vám prídu potrebné dokumenty, tie podpíšte a môžete si užívať nové PZP.

Pochopiteľne, ak ste už mali predtým uzatvorenú zákonnú poistku za zodpovednosť za škody spôsobené motorovým vozidlom, nezabudnite starú zmluvu zrušiť formou písomnej výpovede. Nová zmluva vám príde mailom spoločne s bielou a zelenou kartou, čiže dokladmi o poistení. Tie potom stačí doma už len vytlačiť.


PZP UNIQA ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ak využijete na porovnanie online kalkulačku alebo porovnávač, získate:

 • úsporu času a energie, nakoľko celý proces dojednania nového povinného zmluvného poistenia vybavíte cez internet a bez nutnosti osobnej návštevy pobočky
 • prehľad o všetkých možnostiach zákonného poistenia a to na jednom mieste, podmienkou samozrejme je použitie serióznych porovnávacích služieb
 • možnosť uzatvoriť poistenie, ale aj ho zaplatiť, tu je však podmienkou, aby bola platba priamo na účet poisťovne a nie sprostredkovateľovi poistenia

Cez internet si viete porovnať povinné zmluvné poistenie pre všetky vozidlá podliehajúce zákonnej povinnosti dojednania poistenia zodpovednosti. Takto si viete teda vypočítať, ale aj uzavrieť, PZP nielen pre osobné auto, ale aj pre motocykel, skúter, prívesný vozík či obytný príves. Určite však využite služby len serióznych online kalkulačiek.

PLATIŤ VIETE Z POHODLIA DOMOVA

Ak sa rozhodnete uzatvoriť poistenie cez overenú a serióznu porovnávaciu službu, môžete zaplatiť za poistenie dokonca aj hneď o jeho uzatvorení cez internet. Ako? Napríklad online platobnou kartou alebo mobilom cez QR kód. Bude to rýchle, výhodné a pohodlné.

Online Uniqa PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Chceli by ste si dojednať najlacnejšie a zároveň najlepšie povinné zmluvné poistenie cez internet? V takom prípade sú na to ideálnou cestou porovnávače a online kalkulačky, ktoré vám umožnia zistiť, ktoré poistenie je najvýhodnejšie a čo za danú cenu získate.

Pri výbere konkrétnej porovnávacej služby však zohľadnite:

 • či sa jedná o známu značku, ak ide o porovnávač alebo kalkulačku, ideálne je, ak je súčasťou portálu s dlhodobejšou históriou, ktorý komplexne rieši poistenie
 • či okrem porovnania a výpočtu ponúka služba aj možnosť priameho uzatvorenia PZP a to bez nejakých sprostredkovateľských poplatkov navyše k cene poistného
 • či vychádzajú kalkulačka aj porovnávač z aktuálnych údajov a či ponúkajú dostatok informácií nielen o cenách za zákonnú poistku, ale aj o nefinančných údajoch
 • či sú ceny konečne a či výpočet zahŕňa všetky zľavy, pre pohodlie je tiež dôležité, aby ste si vystačili so zadaním ŠPZ a potvrdením údajov o vozidle a vašich údajov

V prípade, ak budete porovnávať a aj uzatvárať povinné zmluvné poistenie cez overenú online kalkulačku alebo porovnávaciu službu, môžete naplno využiť všetky výhody. To platí tak pre poistenie v poisťovni Uniqa, ako aj pre iné poisťovne. Práve na základe porovnania podmienok na celom trhu viete nájsť najvýhodnejšiu poistku.

Do pozornosti vám dávame tiež túto overenú PZP Uniqa kalkulačku:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here