Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot

0
167

V prípade, že uprednostňujete jednoduchý a prehľadný výber povinného zmluvného poistenia, ale zároveň chcete získať k PZP aj niektoré pripoistenia kryjúce riziká typické pre havarijné poistenie, poisťovňa Wüstenrot má pre vás veľmi zaujímavú ponuku. K tomu treba tiež pripočítať široké asistenčné služby a pozitívne klientske skúsenosti s poistením.

Či už ide o zákonné poistenie auta, motorky, skútra, prívesného vozíka, štvorkoliek alebo iných motorových vozidiel do 3,5 tony, PZP Wüstenrot je zaujímavou alternatívou pre každého vodiča. To platí dokonca aj pre pripoistenia, vrátane pripoistenia skla.

Nakoľko poisťovňa pri svojom povinnom zmluvnom poistení uplatňuje široký systém zliav a bonusov, presný výpočet a cenu poistenia získate až so zahrnutím všetkých týchto faktorov. Na to slúžia PZP kalkulačka či online porovnanie poistenia. Najviac sa samozrejme oplatí dojednať si zákonnú poistku cez internet, kde môžete naplno využiť všetky bonusy.


PZP WÜSTENROT ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Wüstenrot

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom od poisťovne Wüstenrot si viete dojednať pre osobný automobil, ľahký úžitkový automobil do 3,5 tony, motocykel a za zvýhodnených podmienok aj pre prívesný vozík k osobnému motorovému vozidlu.

Ak ide o PZP Wüstenrot, to sa vzťahuje na všetky zákonom dané škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla a to na zdraví, živote, majetku, veciach aj ušlom zisku.

Poistenie má štandardné poistné limity a poisťovňa má pre vodičov len jedno univerzálne zákonné poistenie bez rozdelenia na balíčky, čo je maximálne prehľadné.

Individuálne je možné si k zákonnej poistke dojednať dodatočne jednotlivé pripoistenia.

Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot je určené pre fyzické aj právnické osoby a poisťovňa pri každom poistníkovi a vozidle zohľadňuje viacero parametrov a podmienok. K PZP získavate aj asistenčné služby platné doma a v zahraničí, ktoré poskytujú poistníkovi nadštandardnú pomoc pri poruchách, problémoch, dopravných nehodách a podobne.

Ak sa rozhodnete pre PZP poisťovne Wüstenrot, môžete ťažiť z týchto benefitov:

 • rozhodujúcim faktorom pre výpočet povinného zmluvného poistenia nie je objem motora, ale jeho výkon v kW a to platí tak pre osobné autá, ako aj pre motorky
 • k poisteniu, ktoré vás ochráni pred úhradou škôd voči iným osobám, si viete dojednať aj pripoistenia, ktoré naopak sú určené pre ochranu a krytie škôd voči vám
 • ak si dojednáte povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo, viete si za zvýhodnených podmienok poistiť aj príves do hmotnosti 3,5 tony
 • poisťovňa ponúka výhodnejšie ročné poistné pre klientov s ďalšími uzatvorenými poistnými zmluvami a možnosť získať aj ďalšie zaujímavé zľavy, bonusy a akcie

ZÁKONNÁ POISTKA JE BEZ SPOLUÚČASTI

Poisťovňa Wüstenrot neuplatňuje pri povinnom zmluvnom poistení nutnosť spoluúčasti pri škodovej udalosti. PZP si preto viete dojednať aj bez toho, aby ste museli čiastočne z vašej strany znášať finančné škody spôsobené prevádzkou poisteného motorového vozidla.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Wüstenrot

Zákonné poistenie pre motorové vozidlá od poisťovne Wüstenrot je dostupné bez rozdelenia na rôzne balíčky alebo moduly. Každý poistník tak získava rovnakú šírku krytia škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla a tiež zhodné limity pre poistné plnenie.

Tu sú všetky dôležité informácie o krytí škôd a poistení Wüstenrot:


PZP WÜSTENROT ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Krytie druhov škôd z PZP

 • prvým typom škôd, ktoré povinné zmluvné poistenie kryje, sú škody na zdraví a náklady na usmrtení spolu s ďalšími nákladmi, napríklad na zdravotnú starostlivosť
 • druhým typom škôd sú náklady vzniknuté pri prevádzke motorového vozidla v dôsledku poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia veci alebo majetku
 • tretím typom nákladov, ktoré kryje zákonná poistka, sú účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie súvisiace s uplatňovaním nárokov na náhradu škody
 • posledným typom škôd pokrytým z PZP sú škody v podobe ušlého zisku, ktoré sa rátajú spolu s predošlými dvoma typmi náhrad a plnení do jedného limitu

Limity poistného plnenia PZP

 • poisťovňa Wüstenrot kryje škody pri prevádzke motorového vozidla voči iným osobám len do výšky poistných limitov, kde rozlišuje vecné škody a škody na zdraví
 • pri škodách na zdrav a nákladoch na usmrtení je stanovený poistný limit vo výške 000.000 € pre poistné plnenie a to bez ohľadu na počet postihnutých osôb
 • ak ide o poistný limit pre vecné a materiálne škody vrátane nákladov na právne zastúpenie alebo vrátane ušlého zisku, tu je maximálny poistný limit 1.000.000 €
 • uvedené poistné limity sa vzťahujú na poistnú udalosť, nezáleží preto na počte zranených alebo usmrtených osôb, prípadne na počte osôb s nárokom na krytie

Faktory s najväčším vplyvom na cenu PZP

 • v prvom rade závisí od toho, aký výkon má motor poisťovaného motorového vozidla, poisťovňa Wüstenrot neberie do úvahy objem, ale výkon v kW a to aj pri motorkách
 • druhým faktorom je to, či je poistníkom právnická alebo fyzická osoba, v prípade právnických osôb je poistné o niečo málo vyššie, ako pri fyzických osobách
 • tretím dôležitým faktorom je vek poistníka, ak ide o fyzickú osobu, kde poisťovňa Wüstenrot ponúka nižšiu sadzbu poistného pre poistníkov s vekom do 26 rokov
 • posledným faktorom s vplyvom na cenu PZP je spôsob využitia vozidla, napríklad či ide o bežné použitie alebo o autoškolu či vozidlo taxislužby

PZP poisťovne Wüstenrot si môžete dojednať aj pripoistenia:

Úrazové pripoistenie Auto I: V tomto pripoistení si viete dojednať úrazové pripoistenie pre vodiča aj ostatné osoby prepravované v poistenom vozidle. Poistné krytie sa týka vozidla bez ohľadu na to, kto ho viedol v čase poistnej udalosti. Pripoistenie sa dojednáva s poistným limit pre všetky prepravované osoby je 35.000 €.

Úrazové pripoistenie Auto II: Alternatívou alebo doplnkom prvého typu úrazového pripoistenia je druhý typ Auto II. V tomto prípade ide o úrazové pripoistenie tiež s poistným limitom 35.000 €, pričom poistenie kryje prepravovanie akýmkoľvek vozidlom, ktorého vodičom je v čase poistnej udalosti poistník.

Pripoistenie skiel: Tretím možným pripoistením k zákonnej poistke od poisťovni Wüstenrot je pripoistenie skiel. To sa týka predného čelného skla, bočných skiel aj zadného skla vozidla, netýka sa strešného okna a skiel v spätných zrkadlách. Maximálny poistný limit môže byť až do 800 € a poistenie platí pre celú Európu.

Pripoistenie právnej ochrany Auto a Vodič: Posledným pripoistením s možnosťou dojednania k zákonnej poistke je pripoistenie právnej ochrany. Toto pripoistenie kryje náklady na presadzovanie oprávnených nárokov poistenej osoby v súvislosti s prevádzkou a vedením motorového vozidla a je bez spoluúčasti.

Územná platnosť PZP Wüstenrot a obmedzenia predmetu poistenia

Ak si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie od poisťovne Wüstenrot, získavate riadne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území zahraničných krajín.

Poistenie platí v zahraničných štátoch tohto typu:

 • krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie a platí v nich zelená karta, v týchto krajinách sa môžete spoľahnúť aj na plnú pomoc asistenčných služieb pri problémoch
 • krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale sú v Európe a sú členom Kancelárie poisťovateľov s platnosťou zelenej karty, napríklad Švajčiarsko alebo Bielorusku
 • mimoeurópske krajiny, kde platí zelená karta vzhľadom na členstvo v Kancelárii zelenej karty, napríklad Turecko, Rusko, Izrael, Tunis alebo Malta

Pokiaľ budete cestovať do zahraničnej krajiny, ktorá nie je členom Kancelárie zelenej karty, musíte si pre poistné krytie uzavrieť samostatné poistenie. PZP vám navyše nemusí pomôcť ani v prípade niektorých výluk alebo obmedzení predmetu poistenia.

Ide najčastejšie o nasledovné problémové situácie a prípady:

 • škody, ktoré utrpel vodič motorového vozidla a jeho vozidla, pokiaľ tieto škody nie sú pripoistené vo forme špeciálneho pripoistenia dojednaného k zákonnej poistke
 • škody voči osobám blízkym k poistníkovi, ide o manžela či manželku a osoby žijúce v jednej domácnosti, ale aj škody, ktoré nevznikli v súvislosti s poistnou udalosťou
 • škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, škody spôsobené činnosťou vozidla ako pracovného stroja alebo škody vzniknuté pri manipulácii s nákladom

NEZABUDNITE NA POVINNOSTI

Ak chcete využiť poistné plnenie pri krytí škôd, nezabudnite na dodržanie niektorých základných povinnosti. Medzi ne patria podanie úplných informácií, doloženie potrebných dokladov alebo kontaktovanie poisťovne ihneď po nastaní poistnej udalosti.

Asistenčné služby k PZP Wüstenrot

Pokiaľ sa rozhodnete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v poisťovni Wüstenrot, získavate k zákonnej poistke aj asistenčné služby. Tie môžete využiť na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí a pre všetkých poistníkov sú na nadštandardnej úrovni.

Zahŕňajú pomoc pri menších aj väčších problémoch, napríklad:

 • pomoc pri zabuchnutí alebo strate kľúčov a nemožnosti otvorenia dverí, pomoc pri zámene paliva a jeho vyčerpaní alebo pomoc pri defekte na pneumatike vozidla
 • oprava vozidla na mieste, odtiahnutie alebo úschova v prípade dopravnej nehody alebo v prípade poruchy, pomoc a poradenstvo pri zadokumentovaní nehody
 • pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy na vozidle alebo v prípade dopravnej nehody vrátane zorganizovania ubytovania poisteného
 • v prípade krádeže vozidla zorganizovanie a úhrada ubytovania v rámci poistných limitov, prípadne zorganizovanie a úhrada pokračovania v ceste či zapožičanie vozidla

Cena, zľavy a bonusy PZP Wüstenrot

Jedným z dôvodov, prečo si veľa klientov uzatvorí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom v poisťovni Wüstenrot je možnosť získať zaujímavé zľavy, finančné bonusy a iné zvýhodnenia a to pri zachovaní štandardnej poistnej ochrany.

Pokiaľ ide o cenu za PZP Wüstenrot, tak na ňu majú vplyv:

Bonus za bezškodový priebeh: Pri výpočte ceny za povinné zmluvné poistenie v poisťovni Wüstenrot sa zohľadňuje aj bezškodový priebeh, čiže priebeh poistenia bez zavinenia škodovej alebo poistnej udalosti. Sledovaným obdobím sú posledné tri roky, pričom ak poistník zavinil 3 a viac škodových udalostí, nepoistí sa v poisťovni vôbec.

Zľavy súvisiace s poistníkom: Nižšiu cenu poistného za PZP vo Wüstenrote získajú fyzické osoby s vekom nad 26 rokov. Zároveň platí, že ak ste ako poistník nespôsobili poistnú udalosť, máte nárok na dodatočnú zľavu 5 % z ceny poistenia. V prípade právnických osôb alebo fyzických osôb do 26 rokov počítajte s vyšším poistným.

Ďalšie zľavy a zvýhodnenia: Medzi ďalšie zľavy patrí zľava za počet uzavretých zmlúv v poisťovni Wüstenrot a to aj vrátane zmlúv v stavebnej sporiteľni. Podľa počtu zmlúv viete získať k PZP dodatočnú zľavu od 5 do 10 % z pôvodnej ceny poistenia. Zvýhodnenie získate aj pre povinné zmluvné poistenie prívesu, kde PZP stojí len 9 €.

DVE MOŽNOSTI PLATENIA

V prípade uzatvorenie poistnej zmluvy pre PZP v poisťovni Wüstenrot máte na výber dve možnosti pri platbe poistného. Prvou možnosťou je platenie poistného jednorazovou splátkou na celý rok, druhou možnosťou je platenie vo forme štyroch štvrťročných splátok.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Wüstenrot

Potrebujete získať ďalšie informácie? Chcete vedieť, ako ukončiť aktuálnu poistnú zmluvu? Alebo potrebujete nahlásiť škodovú udalosť? Pre všetky tieto prípady, ale aj mnohé ďalšie, môžete využiť telefonické či písomné kontaktovanie poisťovne.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje a informácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava.

Infolinka: V prípade, ak potrebujete získať viac informácií, je vám k dispozícii Call Centrum na linke 0850 60 60 60, zo zahraničia na čísle +421 2 33 06 88 00. Túto zákaznícku infolinku viete využiť každý pracovný deň v čase od 08:00 do 17:00. V tej istej dobe viete na čísle 02 33 06 88 09 získať aj informácie o stave riešenia poistnej udalosti.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť z povinného zmluvného poistenia uzavretého v poisťovni Wüstenrot, môžete počas pracovných dní využiť telefonickú linku 02 33 06 88 05. V prípade, že potrebujete využiť aj servis Asistenčných služieb, môžete tak spraviť na nonstop linke 02 57 88 93 33.

Výpoveď a zrušenie: Ak ide o ukončenie a výpoveď PZP v poisťovni Wüstenrot, môžete sa obrátiť na poisťovňu písomnou formou. Žiadosť o zrušenie poistenia aj so špecifikáciou dôvodu ukončenia poistnej zmluvy môžete odoslať na korešpondenčnú adresu vyššie, nezabudnite dodržať všetky formálne aj vecné náležitosti.


PZP WÜSTENROT ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o PZP Wüstenrot

Ak máte záujem uzatvoriť povinnú poistku na svoje auto, motocykel, štvorkolku alebo ľahšie úžitkové vozidlo do 3,5 tony, mali by ste poznať aj odpovede na niekoľko praktických otázok súvisiacich s poistením, poistným krytím alebo poistnými podmienkami.

Tu sú tie najdôležitejšie z pohľadu vlastníka či držiteľa vozidla:

Je povinné zmluvné poistenie od poisťovne Wüstenrot so spoluúčasťou?

Nie, samotné zákonné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa dojednáva bez nutnosti mať zmluvnú spoluúčasť. To však neplatí pre všetky pripoistenia, ktoré si viete k hlavnej poistnej zmluve dojednať, konkrétne pripoistenie čelného skla, bočných skiel a zadného skla už je so spoluúčasťou a to vo výške 10 %.

Dajú sa pripoistenia dojednávané k PZP aj skombinovať?

Áno, pripoistenia k zákonnému poisteniu poisťovne Wüstenrot si viete dojednať presne podľa toho, ako potrebujete. Môžete si dokonca skombinovať aj úrazové pripoistenia Auto I a Auto II, kedy budete mať úrazové pripoistenie pre osoby prepravované poisteným vozidlom aj vo vozidle, ktoré riadi poistená osoba. Celková poistná suma bude až do 70.000 €.

Zohráva pri výpočte ceny poistenia nejakú úlohu aj objem motora?

Nie, poisťovňa Wüstenrot na rozdiel od mnohých iných poisťovní nepozerá na objem motora, ktorý sa udáva v centimetroch kubických, ale len na jeho výkon. Ten sa udáva v kilowattoch a to je aj rozhodujúci parameter pri stanovení poistného pre zákonné poistenie. Tento parameter platí tak pre uzatvorenie PZP pre auto, ako aj pre motorku či štvorkolku.

Čo všetko zahŕňa pripoistenie právnej ochrany?

V prípade, ak si dojednáte k zmluve o PZP aj pripoistenie právnej ochrany, získavate 24 hodín denne k dispozícii kvalifikovanú linku právneho poradenstva. Okrem toho získate aj právne poradenstvo a ochranu v rámci priestupkového, trestného a správneho práva a tiež pri prípadnej náhrade škody. Poistnú ochranu máte ako vodič a aj za poistené vozidlo.

Uzatvorenie PZP Wüstenrot online a prečo využiť porovnanie PZP

Ak chcete mať istotu, že zmluvné poistenie auta či motorky od poisťovne Wüstenrot uzatvoríte za najlepších podmienok, využite na to online kalkulačky a porovnávače. Šetrí to čas a zároveň získate komplexný prehľad o ponukách PZP.

Dojednanie poistenia je pritom veľmi jednoduché, pohodlné a rýchle:

Prvým krokom je zadanie údajov o vozidle a poistníkovi do PZP kalkulačky.

Na základe porovnania poistenia si vyberte to, ktoré vám najviac vyhovuje.

Vyplňte zvyšné údaje, odošlite žiadosť a počkajte na preposlanie poistnej zmluvy.

Tá vám príde emailom, stačí ju vytlačiť a podpísať a môžete si užívať nové PZP.

Aby nadobudla nová poistná zmluva právoplatnosť, nezabudnite zaplatiť poistné a zároveň vypovedať starú poistnú zmluvu k povinnému zmluvnému poisteniu. Vďaka využitiu online kalkulačky a porovnávacej služby viete ihneď, či sa vám nová poistka oplatí, alebo či máte zvoliť radšej alternatívu v podobe poistenia od inej poisťovne.

Výpočet a porovnanie cez PZP kalkulačku a porovnávač znamenajú tiež:

 • úsporu času, nakoľko celé porovnanie a aj možnosť uzatvorenia poistnej zmluvy vybavíte bez toho, aby ste museli niekam ísť osobne na pobočku
 • oveľa rýchlejšie a komplexnejšie porovnanie, kvalitné a seriózne poistné kalkulačky totiž porovnávajú nielen poistné, ale aj šírku krytia či asistenčné služby
 • zjednodušenie celého procesu, nakoľko spoločne s poistnou zmluvou vám prídu aj biela a poistná karta, ktoré stačí vytlačiť a môžete ich používať doma aj v zahraničí

Dojednať si povinné zmluvné poistenie môžete cez internet najlepšie a najvýhodnejšie práve s použitím online kalkulačiek. Stačí len zadať ŠPZ pre už poistené vozidlo alebo zadať všetky parametre a za pár minút môžete uzavrieť poistku priamo z domu. To platí tak pre osobné autá, ako aj pre motocykle, skútre, prívesy alebo štvorkolky.

ZAPLAŤTE KARTOU AJ CEZ MOBIL

Ak si zvolíte pre uzatvorenie povinného zmluvného poistenia overenú a serióznu online kalkulačku a porovnávaciu službu, viete cez internet nielen uzatvoriť poistku a získať bielu či zelenú kartu, ale aj zaplatiť poistné. Dá sa to dokonca aj cez QR kód cez mobil!

Online Wüstenrot PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najvýhodnejšie PZP

Chcete uzavrieť najvýhodnejšie možné povinné poistenie Wüstenrot alebo v inej poisťovni? V tom prípade by ste mali použiť porovnanie a PZP kalkulačku online. Na internete je ich pomerne veľké množstvo, ale len niekoľko je skutočne kvalitných.

Ak chcete vedieť, ako ich rozoznať, zamerajte sa na tieto podmienky:

 • ideálne je, ak sa jedná o porovnávací nástroj alebo kalkulačku v rámci známejšieho portálu s dlhšou tradíciou, ktorý sa venuje primárne komplexnému poisteniu
 • porovnanie aj výpočet musia vychádzať z aktuálnych údajov a musia zahŕňať nielen ceny poistenia, ale aj jednotlivé pripoistenia a šírku poistného krytia
 • dôležité je, aby boli kalkulované ceny konečné a bez sprostredkovateľských provízií, ak umožňuje porovnávač uzatvorenie zmluvy, aby sa platilo priamo poisťovni
 • zabúdať netreba na odbornosť, najlepšie je, ak ide o kalkulačku alebo porovnávač portálu poskytujúceho tiež nestranné poradenstvo

Jedine v prípade využitia overených nástrojov pre porovnanie či kalkuláciu poistenia viete využiť všetky výhody dojednania a uzatvorenia PZP Wüstenrot online. Dôležité je totiž pozerať nielen na finančné zvýhodnenia, ale aj na nefinančné benefity poistky a vedieť ich kvalifikovane porovnať s inými poisteniami.

Jednu serióznu, kvalitnú a overenú online kalkulačku PZP prinášame aj tu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here