PZP a čelné sklo

0
457

Rozbité, prasknuté či inak poškodené predné čelné sklo na aute nie je určite vôbec príjemná záležitosť. Platí to nielen vtedy, ak ste vlastníkom drahšieho auta, kde stoja čelné sklá aj viac ako 500 €, ale aj v prípade áut staršieho dáta. Viacero motoristov si preto kladie otázku, ako to je s úhradou škody a či sa oplatí pripoistiť čelné sklo k PZP alebo treba havarijnú poistku.

Odpoveď záleží od toho, akú poistnú ochranu očakávate a koľko ste ochotný investovať do poistenia. Vo všeobecnosti platí, že kompletné havarijné poistenie poskytuje pre vozidlo komplexnú ochranu a je výhodné aj v pomere poistného ku krytiu škôd na vozidle.

Na druhú stranu, ak kvôli menšiemu nájazdu kilometrov alebo z iných príčin považujete celé havarijné poistenie za predimenzované a vysoké poistenie za príliš zbytočné, práve pripoistenie čelného skla k povinnému zmluvnému poisteniu je asi najlepším možným riešením. Neponúkajú ho síce všetky poisťovne, ale výber je napriek tomu dosť široký.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je pripoistenie čelného skla k PZP

Ochrana čelného skla, v mnohých prípadoch aj ďalších skiel na aute, môže byť vo forme pripoistenia dojednaná k zákonnej poistke, čiže k povinnému zákonnému poisteniu vozidiel. Ide o dopoistenie, nakoľko samotná PZP poistenie skla na vašom vozidle nepokrýva.

Pod pripoistením čelného skla sa myslí krytie škôd súvisiacich s poškodením čelného skla v dôsledku škodovej udalosti, pričom najčastejšie ide o mechanické poškodenia.

Niektoré pripoistenia môžu pokrývať aj krádež čelného skla alebo jeho iné poškodenia, zároveň platí, že krytie škôd je v každom prípade závislé od poistného limitu.

Niektoré poisťovne môžu ponúkať aj pripoistenie bočných skiel a tiež zadného skla.

Pripoistenie čelného skla je určené pre vodičov, ktorí nechcú hľadať v prípade poškodenia skla napríklad od kamienka na ceste vinníka, prípadne považujú za veľmi ťažké dokazovanie tohto stavu. Zároveň nechcú pokrývať ďalšie riziká voči ich autu cez havarijné poistenie, napríklad z dôvodu, že ich vzhľadom na svoje jazdenie nepovažujú za  pravdepodobné.

Pre pripoistenie k PZP pre čelné sklo alebo aj ďalšie sklá platia zvyčajne tieto parametre:

 • poisťovňa poisťuje čelné sklo a prípadne aj ďalšie sklá v aute individuálne, na výber máte obvykle viacero rôznych poistných súm, ktoré sú maximálnym poistným limitom
 • od poistnej sumy a teda aj maximálneho poistného limitu závisí to, aká bude výška ročného poistného, zvyčajne to býva okolo 1/10 z dohodnutého poistného limitu
 • pri tomto poistení treba rátať s tým, že poisťovňa vyžaduje aj spoluúčasť, čiže ak na stane škoda, budete sa na jej úhrade podieľať, zvyčajne je to od 10 do 20 %
 • niektoré poisťovne môžu túto spoluúčasť podmieniť aj minimálnou sumou, napríklad 100 €, iné ju však môžu napríklad aj odpustiť, ak pôjde o nenáročnú opravu skla

VENUJTE POZORNOSŤ PODMIENKAM

Nakoľko pripoistenie skla je dobrovoľnou ponukou každej jednej poisťovne ponúkajúcej povinné zmluvné poistenie, odporúčame dôsledne a do detailov preštudovať všetky podmienky poistenia. Pripoistenie má obvykle viac limitov a obmedzení, ako celé poistenie.

Ktoré poisťovne ponúkajú pripoistenie čelného skla k PZP

Ak si chcete dohodnúť k povinnému zmluvnému poisteniu aj ochranu vášho čelného skla pred poškodením, môžete si dojednať pripoistenie celkovo v 6 poisťovniach poskytujúcich PZP. Každá z nich môže mať mierne odlišný rozsah poistného krytia a poistných limitov.

Dôležité  je preto porovnať všetky podmienky súvisiace s pripoistením:

Pripoistenie skla k PZP Axa

 • pripoistenie všetkých skiel na aute, nielen čelného skla, ponúka poisťovňa Axa ako voliteľné pripoistenie k zákonnej poistke pre všetky motorové vozidlá
 • poistenie sa týka nielen mechanického poškodenia skiel, ale aj ich krádeže a to akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá sa dá klasifikovať ako škodová udalosť
 • v prípade dodania fotodokumentácie skiel bude dohodnutá spoluúčasť v prvom roku 20 % a v ďalších rokoch 80 €, v opačnom prípade je spoluúčasť vo výške 30 %
 • ak si necháte poškodené sklo opraviť alebo vymeniť v zmluvnom servise, spoluúčasť bude nižšia o 40 € a na výber sú tri poistné limity 400, 800 a 1.600 €

Pripoistenie skla k PZP ČSOB

 • pripoistenie čelného skla, bočných skiel a zadných skiel ponúka v povinnému zmluvnému poisteniu aj ČSOB poisťovňa, netýka sa to ale spätných zrkadiel
 • toto pripoistenie sa vzťahuje na poškodenie skiel vplyvom škodovej udalosti, nevzťahuje sa na úmyselné poškodenie skiel a to, ktoré vznikne v rámci výluk
 • pre toto pripoistenie je dohodnutá spoluúčasť vo výške 10 % a pripoistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré sa stanú na území Slovenska aj v zahraničí
 • k dispozícii podľa predpokladanej hodnoty nového čelného skla alebo všetkých skiel sú 4 poistné limity a to vo výške 150 €, 300 €, 500 € alebo až vo výške 1.000 €

Pripoistenie skla k PZP Generali

 • pokiaľ uzatvoríte povinné zmluvné poistenie v Generali, môžete si k nemu vo forme dodatočného pripoistenia dojednať aj samostatné pripoistenie pre čelné sklo
 • pripoistenie pokrýva škody len na čelnom skle a týka sa krytia škôd spôsobených následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo aj odleteného kamienka
 • spoluúčasť je pri tomto pripoistení stanovená na 10 % poistného plnenia, pokiaľ je ale možné vykonať opravu a nie výmenu čelného skla, nebude sa spoluúčasť vyžadovať
 • poistné je závislé od limitu poistenia, k dispozícii máte až 5 rôznych limitov a to vo výške do 120 €, do 300 €, do 500 €, do 750 € alebo najviac až do 1.000 €

Pripoistenie skla k PZP Union

 • poisťovňa Union ponúka tiež k svojmu zákonnému poisteniu poistenie výhľadových skiel vo vozidle, ktoré sa týka škôd v dôsledku poškodenia a zničenia autoskiel
 • ide o pripoistenie k PZP, ktoré kryje ale nielen čelné sklo, ale rovnako tak aj bočné sklá a zadné sklo, nie však panoramatické strešné okno a spätné zrkadlá
 • poistná suma pre všetky poistené sklá môže mať tri úrovne a to buď 200 Eur, 300 Eur alebo 550 Eur, v závislosti od toho, akú hodnotu poškodenia skiel predpokladáte
 • spoluúčasť je pri tomto pripoistení stanovená na 10 % z hodnoty poistného plnenia, pokiaľ však bude oprava skla do sumy 30 €, spoluúčasť nemusíte platiť

Pripoistenie skla k PZP Uniqa

 • ak uzavriete povinné zmluvné poistenie v poisťovni Uniqa, môžete si ako samostatné pripoistenie dojednať pripoistenie čelného skla v rôznych úrovniach krytia
 • pripoistenie sa týka tak mechanického poškodenia skla, napríklad v dôsledku prasknutia po odraze kamienka, ako aj odcudzenia, čiže krádeže, skla
 • podľa maximálnej sumy plnenia, čiže limitu poistného plnenia, je aj ročné poistné, poisťovňa ponúka 4 limity a to 250 €, 350 €, 500 € a najviac až do 1.000 €
 • veľkou výhodou tohto poistenia je, že na rozdiel od ostatných poisťovní sa pripoistenie čelného skla k PZP v Uniqe dojednáva bez nutnosti spoluúčasti

Pripoistenie skla k PZP Wüstenrot

 • kompletné pripoistenie všetkých skiel na poistenom motorovom vozidle ako samostatné pripoistenie k PZP ponúka pre motoristov aj poisťovňa Wüstenrot
 • pripoistenie sa netýka len čelného skla, ale aj toho zadného a bočných skiel, nezahŕňa však strešné okno a spätné zrkadlá, pričom kryje poškodenie alebo zničenie skiel
 • pred uzavretím poistenia je potrebné absolvovať fyzickú obhliadku všetkých skiel a pri poistnom plnení sa treba na úhrade škôd podieľať spoluúčasťou až 10 %
 • poisťovňa ponúka tri úrovne limitov poistného krytia a to buď do 250 €, do 500 € alebo do 800 €, pričom poistné limity sa týkajú celej poistnej udalosti

Najčastejšie otázky o pripoistení čelného skla k PZP

V súvislosti s poistením rizika vzniku škôd alebo odcudzenia sa motoristi rozhodujú medzi formami poistenia aj na základe niektorých praktických otázok a situácií, ktoré s nimi súvisia. Tie sa môžu týkať tak výšky poistného, ako aj rôznych výluk z poistenia.

Tu sú najčastejšie dotazy ohľadom tohto pripoistenia:

Aké sú najčastejšie výluky z pripoistenia čelného a iných skiel pri PZP?

Nie všetky udalosti, ktorých výsledkom je poškodenie alebo zničenie čelného skla, poisťovňa aj z poistného krytia uhradí. Ide napríklad o škody spôsobené v dôsledku prirodzeného opotrebovania a trvalého vplyvu prevádzky, v dôsledku činnosti vozidla ako pracovného stroja, v dôsledku úmyselného konania či v dôsledku technickej nespôsobilosti vozidla.

Kde všade z geografického hľadiska platí pripoistenie čelného skla?

V zásade platí, že pripoistenie čelného skla kryje vo väčšine prípadov škody spôsobené na území Slovenska a na území členských krajín Kancelárie zelenej karty, čiže všade tam, kde platí zelená karta. Niektoré poisťovne môžu ale obmedziť platnosť pripoistenia len na územie Slovenska alebo len na územie Európy, čiže napríklad mimo ňu už poistenie neplatí.

Ako fungujú spoluúčasť a poistné plnenie pri tomto type poistenia?

Je to veľmi podobné, ako aj pri iných poistných udalostiach príbuzného typu. Ak je v pripoistení dojednaná spoluúčasť 10 % a škoda na čelnom skle je 1.000 €, poisťovňa škodu preplatí len do výšky 900 € a zvyšných 100 € zaplatíte vy. Ak je spoluúčasť dojednaná pevne, napríklad 100 €, všetky škody ohodnotené do tejto sumy platíte vy ako poistník.

Od čoho závisí cena za pripoistenie čelného skla alebo ostatných skiel?

V zásade platí, že ročné poistné za pripoistenie čelného skla alebo aj ostatných skiel je priamo úmerné od toho, aká je poistná hodnota alebo maximálny dojednaný limit poistného plnenia. Čím je poistný limit vyšší, tým je vyššie aj ročné poistné. Ak je poistených viacero skiel, obvykle sa poistný limit týka škodovej udalosti bez ohľadu na počet poškodených skiel.

Uzatvorenie PZP aj s pripoistením čelného skla online a prečo využiť porovnanie PZP

Nakoľko sa pripoistenie pre čelné sklo alebo aj ostatné sklá dojednáva k PZP, je možné uzavrieť toto pripoistenie priamo pri dojednávaní zákonnej poistky. Najpohodlnejšou a zároveň najefektívnejšou cestou je uzavrieť takéto poistenie online.

Dojednanie poistky je zložené z týchto 4 krokov:

Na úvod si cez PZP kalkulačku na základe ŠPZ či údajov o vozidle vypočítajte PZP.

Následne si spravte porovnanie všetkých poisťovní, ktoré ponúkajú pripoistenie skla.

Vyberte si najvhodnejšie poistenie, vyplňte údaje a odošlite žiadosť o poistku.

Na mail vám príde poistná zmluva, podpíšte ju, zaplaťte poistné a máte novú poistku.

Celý proces viete vybaviť priamo z pohodlia domova bez nutnosti absolvovať nejaké osobné návštevy, všetko je otázkou len zopár minút. Nezabudnite samozrejme ale ani na výpoveď starej zmluvy povinného zmluvného poistenia. Tú už online nevybavíte, treba ju totiž poslať písomnou formou na poštovú adresu starej poisťovne.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Využitie porovnávača alebo online kalkulačky pre PZP má však niekoľko výhod:

 • na jedno mieste si viete porovnať všetky možnosti poistenia od všetkých poisťovní a to nielen z pohľadu ceny poistného, ale aj šírky poistenia a pripoistení
 • ak použijete kvalitnú kalkulačku, získate nielen presný výpočet so všetkými zľavami, ale aj možnosť uzavrieť okamžite najvýhodnejšie či najlepšie zákonné poistenie
 • niektoré porovnávacie služby a kalkulačky idú ďalej a ponúkajú aj možnosť platby za poistné okamžite po uzavretí PZP a to online alebo cez QR kód

Pokiaľ budete poisťovať vozidlo s poistnou históriou, stačí vám do kalkulačky alebo porovnávača zadať len ŠPZ a doplniť chýbajúce údaje. Pri výbere konkrétnej poistky si dobre zvážte ale nielen to, či poisťovňa ponúka pripoistenie skla k PZP, ale aj to, aké má poistné limity a či vyžaduje spoluúčasť. Všímajte si tiež výšku ročného poistného.

BIELA AJ ZELENÁ KARTA NA MAIL

Okrem poistnej zmluvy, ktorá vám príde elektronickou formou emailom, poisťovne posielajú takýmto spôsobom aj doklady potrebné k preukázaniu sa, že máte uzavreté PZP. Ide o bielu a zelenú kartu, ktorú si stačí len vytlačiť a máte plnohodnotné dokumenty.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Využitím porovnávača alebo online kalkulačky si viete dojednať výhodné a zaujímavé podmienky pre zákonnú poistku aj pripoistenie čelného skla k PZP. Túto možnosť využíva čoraz viac vodičov, no zároveň platí, že dôležitý je výber overenej kalkulačky.

Tá by spolu s porovnávačom mala spĺňať tieto kritéria:

 • ide o kalkulačku alebo PZP porovnávač známejšej značky s dlhodobejšou históriou a dostatkom referencií, ideálne je, ak sú súčasťou poistného portálu
 • porovnanie musí byť nestranné a bez preferovania konkrétnej poisťovne alebo poistenia, výpočet musí byť založený na aktuálnych cenách a zľavách
 • pri porovnaní máte možnosť zistiť si všetko o pripoistení čelného skla a to nielen z hľadiska financií, ale aj z hľadiska nefinančných poistných podmienok
 • ak ponúkajú webové nástroje možnosť platby poistného, cena by mala byť konečná, bez sprostredkovateľskej provízie a poistné by sa malo platiť priamo poisťovni

Odporúčame pozerať na všetky porovnávané poistky a ich parametre, v prípade pripoistenia čelného skla sa zamerať aj na nutnosť spoluúčasti a výšku poistného krytia. Pamätajte, že kvalita a serióznosť využitej kalkulačky či porovnávača ovplyvnia nielen cenu, ale aj jednoduchosť a pohodlnosť dojednania poistky.

Ak si chcete vypočítať poistenie ihneď, tu je rýchla online PZP kalkulačka:

4.9/5 - (38 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here