PZP a stret so zverou

0
297

Škody spôsobené kontaktom so zverou môžu končiť neraz aj fatálne, najčastejšie si to však odnesie len vozidlo a jeho karoséria. Pre tieto prípady, ktorých je podľa štatistík stále čoraz viac, ponúka na našom trhu takmer polovica poisťovní aj špeciálne pripoistenie k PZP. Stret so zverou je totiž škodová udalosť na vašom vozidle, ktorú bežná zákonná poistka nekryje.

Ak chcete ochrániť svoju peňaženku pred nečakanými nákladmi na ceste spôsobenými stretom so zverou, máte na výber buď havarijnú poistku s komplexným krytím, alebo špeciálne pripoistenie len pre túto príležitosť, ktoré sa dojednáva k PZP.

Prvú možnosť si viacero motoristov nechce vybrať kvôli tomu, že by museli siahnuť po zbytočne predimenzovanom poistnom krytí aj na udalosti, ktoré im podľa ich uváženia nehrozia. Pre túto skupinu vodičov je práve preto najlepšou voľbou dojednanie PZP a k nemu aj dojednanie pripoistenia pre túto udalosť. Dôležité je však porovnanie jednotlivých ponúk.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je pripoistenie stretu so zverou k PZP

Poisťovne ponúkajú pre prípad krytia škôd so zverou v rámci povinného zmluvného poistenia len možnosť uzatvorenia dopoistenia, nazývaného tiež pripoistenia. Ide buď o samostatnú poistku, čo je vo väčšine prípadov, alebo o formu verejného prísľubu zo strany poisťovne.

Ako pripoistenie stretu a kontaktu so zverou sa myslí poistenie škôd súvisiacich s poškodením časti alebo celého poisteného vozidla následkom kontaktu so zvieratami.

Môže ísť o poškodenie vyplývajúce pri priamom strete s idúcim vozidlom, ale aj o poškodenia vzniknuté následkom pôsobenia zvierat na zaparkovanom vozidle.

Konkrétne poistné krytie pre jednotlivé udalosti sa môže líšiť u každej poisťovni.

Toto pripoistenie je vhodné pre tých vodičov, čo často jazdia po okresných cestách I., II. alebo III. triedy a to v oblastiach, kde je vyšší výskyt divej zveri. Ide teda o rizikové oblasti pre túto konkrétnu možnú škodovú udalosť a nie o všeobecné riziká väčšieho rozsahu a šírky, na ktoré sa naopak hodí skôr komplexné havarijné poistenievyšším ročným poistným.

Pokiaľ ide o pripoistenie k PZP pre stret so zverou, rátajte s týmito parametrami:

 • ročné poistné závisí od výšky poistného limitu a obvykle sa pohybuje v desiatkach €, niektoré poisťovne majú pevný limit poistného plnenia, v iných máte na výber
 • pokiaľ ide o poistné plnenie, to býva obvykle rádovo od 4.000 € až do 7.000 € a ide o sumu pre pokrytie škôd za celé obdobie poistného roku, čiže na všetky udalosti
 • k tomuto pripoisteniu uplatňujú poisťovne aj spoluúčasť, čiže je potrebné rátať s tým, že sa budete musieť podieľať na úhrade škôd aj vy, obvykle je to okolo 10 %
 • zároveň platí, že ak sa jedná o samostatné pripoistenie, tak vznik škodovej udalosti následkom stretu so zverou, nemá negatívny vplyv na tzv. bezškodový priebeh

KAŽDÁ POISŤOVŇA MÁ SVOJE PODMIENKY

Pokiaľ sa rozhodnete pripoistiť sa k zmluvnému poisteniu aj špeciálnou poistkou pre kontakt a stret so zverou, zvážte všetky poistné podmienky. Niektoré poisťovne nekryjú stret s domácou zverou, iné zas majú vlastné poistné limity. Toto všetko si dobre porovnajte.

Ktoré poisťovne ponúkajú pripoistenie stretu so zverou k PZP

Nie všetky poisťovne ponúkajú k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu možnosť získať pripoistenie pre kontakt so zverou a pokrytie prípadných škôd. Aktuálne má túto možnosť 5 poisťovní, z toho 1 ponúka takéto pripoistenie ako súčasť najvyššieho poistného balíka.

Tu sú jednotlivé poisťovne a podmienky dojednania pripoistenia stretu so zverou:

Pripoistenie stretu so zverou k PZP Axa

 • ako samostatné pripoistenie ponúka poisťovňa Axa k svojej zákonnej poistke možnosť poistiť si náklady vzniknuté poškodením vlastného vozidla pri kontakte so zverou
 • toto pripoistenie sa týka tak idúceho ako aj zaparkovaného vozidla a kryje vecné a majetkové škody spôsobené na poistnom vozidle následkom kontaktu
 • pri poistnom plnení musíte rátať so spoluúčasťou vo výške 20 % v prvom roku poistenia, v ďalších rokoch 80 €, ak nedoručíte fotodokumentáciu, je spoluúčasť 30 %
 • maximálny limit poistného plnenia je až 5.000 € a vzťahuje sa na jednu poistnú udalosť, ak si necháte vozidlo opraviť v zmluvnom servise, spoluúčasť je nižšia o 40 €

Pripoistenie stretu so zverou k PZP ČSOB

 • druhou poisťovňou, ktorá pokrýva svojim pripoistením stretu so zverou prípadné škody a náklady na vašom vozidle, je ČSOB so svojim zákonným poistením
 • k PZP si viete vo forme samostatné pripoistenia dojednať pokrytie škôd následkom priameho stretu a kontaktu a to tak pri zaparkovanom vozidle, ako aj pri jazde
 • pripoistenie sa vzťahuje len na škodové udalosti, ktoré sa stanú na území Slovenskej republiky a v jednom poistnom období je maximálne poistné plnenie do 4.000 €
 • pripoistenie je možné uzatvoriť jedine so spoluúčasťou, tá nie je daná percentuálne, ale pevnou sumou a to 100 € na každej poistnej udalosti

Pripoistenie stretu so zverou k PZP Generali

 • škody spôsobené na vašom poistenom motorovom vozidle uhradí pri strete so zverou aj poisťovňa Generali a to v rámci najvyššieho balíka zákonnej poistky
 • poistenie kryje poškodenie alebo zničenie vozidla pri kontaktu so zverou na pozemnej komunikácii pri idúcom aute, poistenie pokrýva stret aj s domácou zverou
 • limit poistného plnenia pri tomto pripoistení je vo výške 4.000 €, poistenie nie je možné uzavrieť pre prípojné vozidlá a pokrýva len udalosti na území Slovenska
 • aj pri tomto poistení treba rátať s nutnosťou spoluúčasti pri znášaní nákladov a to vo výške 5 % z poistného plnenia, minimálne však 100 €

Pripoistenie stretu so zverou k PZP Union

 • pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu pre prípad kontaktu so zverou si viete dohodnúť aj v poisťovni Union a to vo forme samostatného poistného balíčka
 • poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia vozidla alebo jeho zničenia následkom kontaktu s voľne žijúcou poľovnou zverou a to počas prevádzky vozidla
 • poistenie platí len na území Slovenskej republiky a je potrebné počítať v jeho prípade s 10 % spoluúčasťou, avšak poistná udalosť nemá vplyv na bezškodový priebeh
 • pripoistenie je možné dojednať v troch úrovniach poistného limitu a to s poistným krytím do 2.500 €, 5.000 € alebo až do 7.500 €, od čoho závisí aj výška poistného

Pripoistenie stretu so zverou k PZP Wüstenrot

 • v rámci povinného zmluvného poistenia si môžete pripoistiť škody spôsobené na vašom vozidle aj v poisťovni Wüstenrot a to samostatným pripoistením
 • v rámci neho vám poisťovňa pokryje náklady na škody zapríčinené kontaktom so zverou a to s územnou platnosťou na území celej Slovenskej republiky
 • pokiaľ ide o poistný limit, tu poisťovňa uplatňuje limit na úhradu škody do výšky 4.000 € pri poškodení karosérie spôsobenom práve stretom so zverou
 • tak, ako aj v iných poisťovniach, aj tu musíte počítať s tým, že na krytí sa budete podieľať spoluúčasťou a to vo výške 5 % s minimálnou hranicou 150 €

Pripoistenie stretu so zverou k PZP Kooperativa

 • poslednou poisťovňou, ktorá poskytuje možnosť uzavretia pripoistenia pre stret a kontakt so zverou k zmluvnej zákonnej poistke, je poisťovňa Kooperativa
 • toto pripoistenie sa dáva vo forme verejného prísľubu a kryje škody pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou na území Slovenskej republiky
 • poistenie kryje poškodenie pri priamej zrážke so zverou na pozemnej komunikácii a to maximálne do výšky 5.000 € pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom období
 • zároveň platí, že musíte počítať pri krytí škôd a následkov stretu so zverou aj so spoluúčasťou, ktorá je vo výške 10 %, minimálne stanovená na 200 €
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o pripoistení stretu so zverou k PZP

Následky stretu so zverou môžu byť z finančného pohľadu oveľa vyššie, ako si väčšina motoristov vie predstaviť. Horšie však je, ak vás zaskočia aj iné podmienky či vlastnosti tohto poistenia, napríklad rôzne výluky alebo problémy s poistným plnením.

Do pozornosti preto dávame nasledovné otázky a odpovede na ne:

Platí pripoistenie k PZP pre kontakt so zverou aj v zahraničí?

V prípade väčšiny pripoistení pre stret so zverou, ktoré ponúkajú poisťovne k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu, je geografické ohraničenie na krytie škôd tohto typu len na územie Slovenskej republiky. Informujte sa teda preto ešte pred uzatvorení poistenia na túto poistnú podmienku v danej poisťovni, napríklad na infolinke, ktorú má každá poisťovňa.

Sú situácie, že poisťovňa odmietne preplatiť škodu na vozidle?

Áno, nie všetky škodové udalosti spôsobené kontaktom alebo stretom so zverou pokrýva pripoistenie tohto typu. Niektoré poisťovne napríklad nekryjú poškodenia spôsobené domácou alebo poľnohospodárskou zverou, iné zas nekryjú poškodenia na zaparkovaných vozidlách. Výlukou z poistenia môže byť aj absencia nahlásenia udalosti ihneď po strete.

Je potrebné stret so zverou a následné poškodenie vozidla hlásiť aj polícii?

Áno, v prípade vzniku škodovej udalosti spôsobenej stretom so zverou, má poistník povinnosť hlásiť zrážku príslušnému oddeleniu policajného zboru. Cieľom je zaevidovanie tejto udalosti a jej zdokumentovanie, čo môže mať súvis aj s poistným plnením. Zároveň je to nutné napríklad v prípade poľovnej zveri, polícia tiež kontaktuje správcu poľovného revíru.

Pomôžu mi pri takýchto škodách so zverou asistenčné služby?

Áno, pokiaľ poistné podmienky alebo podmienky asistenčnej služby nemajú výluku pre túto udalosť. Pokiaľ príde k poškodeniu na vozidle v dôsledku stretu alebo kontaktu so zverou a auto sa stane nepojazdné, môžete kontaktovať asistenčné služby kvôli odťahu alebo oprave na mieste. To platí napríklad v prípade defektu alebo poškodenia pneumatiky.

Uzatvorenie PZP aj s pripoistením stretu so zverou online a prečo využiť porovnanie PZP

Poistenie krytia škôd pre stret so zverou sa dojednáva štandardne ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu. To si viete uzatvoriť nielen osobne na pobočke danej poisťovni, ale aj online cez internet, čo je oveľa efektívnejšie.

Celý postup uzatvorenia PZP je rýchly a jednoduchý:

Najskôr do PZP kalkulačky zadajte svoje údaje a údaje o vozidle pre výpočet poistenia.

Výsledkom bude porovnanie jednotlivých poistení a to z hľadiska cien aj parametrov.

Vyberte si poistku, ktorá vám najviac vyhovuje a počkajte na doručenie zmluvy mailom.

Tú podpíšte, vypovedzte starú PZP, zaplaťte poistné a užívajte si nové poistenie.

Okrem výpovede starej poistnej zmluvy viete vybaviť všetko ostatné za pár minút z pohodlia domova a cez internet. Výpoveď je nutné poslať v písomnej forme na adresu predošlej poisťovne, nezabudnite k nej doložiť tiež potrebné prílohy. Pri dojednávaní nového poistenia nezabudnite využiť overený porovnávač alebo online PZP kalkulačku.

Takýto spôsob porovnania a uzatvorenia zákonnej poistky má viacero výhod:

 • viete si porovnať všetky poistenia komplexne a to nielen v rámci jednej poisťovne, ale na celom poistnom trhu a to tak z hľadiska cien, ako aj parametrov
 • získate možnosť z pohodlia domova si poistenia nielen porovnať, ale aj PZP uzavrieť, dôležité je pozerať na to, aby cena bola aktuálna a bez provízií
 • na rozdiel od bežných cenníkov alebo reklamných ponúk typu „cena od“ vám kalkulačka alebo porovnávač presne vypočítajú cenu na mieru pre vás a vaše vozidlo

Cez internet si viete dojednať povinné zmluvné poistenie pre všetky motorové vozidlá, ktoré PZP potrebujú, či už pôjde o osobné auto alebo o úžitkové vozidlo do 3,5 tony. Nezabudnite pri porovnaní najmä na porovnanie podmienok pre pripoistenie stretu so zverou z pohľadu poistného limitu a krytia. Každá poisťovňa ich má totiž mierne odlišné.

POISTENIE ZAPLATÍTE AJ MOBILOM

Niektoré lepšie a známejšie kalkulačky či porovnávače umožňujú nielen dojednanie poistnej zmluvy k PZP a pripoistenia pre stret so zverou, ale aj platbu poistného ihneď po uzavretí poistky. Najviac populárna v poslednej dobe je platba mobilom cez tzv. QR kód.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Internetové kalkulačky a porovnávače pre povinné zmluvné poistenie sú čoraz viac populárnejšie aj u nás. Vďaka nim si viete dojednať nielen PZP, ale aj pripoistenie stretu so zverou. Odporúčame si ale vybrať len tie známejšie a hlavne overené.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ako ich rozoznať? Najlepšie je, ak budú spĺňať tieto kritéria:

 • porovnanie je kompletné a zahŕňa nielen cenu poistného, ale aj nefinančné kritéria a parametre, predovšetkým šírku poistného krytia a možné pripoistenia
 • kalkulačka alebo porovnávacia služba sú súčasťou širšieho portálu so špecializáciou práve na poistenie, ideálne je, ak portál ponúka aj nezávislé poradenstvo
 • samotné porovnanie či výpočet musia vychádzať z aktuálnych údajov a nesmú preferovať žiadnu poisťovňu, konkrétny poistný balíček alebo poistenie
 • nástroj na porovnanie alebo výpočet by mal mať možnosť dojednať aj priamo PZP spoločne s pripoistením a veľkým plusom je aj možnosť platby za poistku online

Ak stavíte na overenú kalkulačku alebo porovnávač známejšej značky, viete naplno využiť všetky výhody online porovnania aj dojednania výhodnej zákonnej poistky. Nezabudnite, že práve komplexné služby a bezproblémové uzavretie PZP či dokonca možnosť platby poistného online je to, čo vám vie najviac ušetriť čas.

Pre rýchle a spoľahlivé porovnanie môžete použiť túto online PZP kalkulačku:

4.9/5 - (44 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here