PZP pri prepise vozidla

0
450

Povinné zmluvné poistenie má, podľa zákonov platných na území Slovenskej republiky, mať uzatvorené také motorové vozidlo, ktoré je využívané na cestných komunikáciách. Dané poistenie má za úlohu pokryť náklady spojené so škodou vzniknutou práve prevádzkou vozidla. Cieľom je ochrániť vlastníka vozidla pred vynaložením vysokých nákladov v prípade vzniku škody na inom vozidle.

Poistenie vyplývajúce zo zákona sa týka osobných áut, motocyklov, prívesných vozíkov, prívesov, skútrov, trojkoliek, štvorkoliek, úžitkových áut, nákladných áut a áut s hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

Otázku poistenia vozidla riešia majitelia vozidla najčastejšie v prípade kúpy, či predaja vozidla. Vzhľadom na to, v akej situácií sa majiteľ vozidla nachádza vyplývajú mu odlišné povinnosti v súvislosti s povinným zmluvným poistením.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je PZP?

PZP predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom a to v čase jeho činnosti na pozemných komunikáciách. Označenie zákonné poistenie vyplýva z povinnosti jeho uzatvorenia, ktorú upravuje zákon. Je potrebné zdôrazniť, že povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému a to práve počas užívania svojho motorového vozidla. Vaše PZP tak neslúži na to, aby v prípade škody boli uhradené náklady spojené s vaším motorovým vozidlom.

Uzatvorenie poistky je súhlasným prejavom vôle oboch zúčastnených strán. Uzatvára sa na neurčito. Začína dňom úhrady prvej splátky. Jedno poistné obdobie trvá jeden technický rok. Po uplynutí 12 mesiacov má poistník možnosť ukončiť poistný vzťah a zvoliť si inú poisťovňu. V prípade, že nedôjde k ukončeniu poistnej zmluvy, či jej zmene počas hospodárskeho roka, po uplynutí lehoty sa zmluvy automaticky predlžujú na ďalší rok. Poistenie v sebe kryje škody a náklady súvisiace so zdravím, majetkom, ušlým ziskom, či životom.

Poistku je možné uzatvoriť v rôznych poisťovniach na trhu. Produkty jednotlivých poisťovní môže poistník využiť podľa svojho uváženia. Podstata poistenia spočíva tom, že k poistníkovi sa poistné plnenie nikdy nedostane, keďže je nasmerované k poškodenému. Vzhľadom na to, že PZP má rovnaký charakter bez ohľadu na poisťovňu, každá z poisťovní na trhu sa snaží zvýšiť atraktivitu ponúkaného PZP práve doplnkovými benefitmi.

Pre povinné zmluvné poistenie sú charakteristické tieto znaky:

 • povinné zmluvné poistenie je potrebné uzatvoriť najneskôr v prvý deň začatia využívania motorového vozidla, túto skutočnosť si musí zabezpečiť nový majiteľ, či držiteľ vozidla,
 • celková cena PZP je ovplyvnená nielen parametrami vozidla, ale aj profilom majiteľa vozidla, skúma sa jeho vek, bydlisko, či počet škodových udalostí v minulosti, okrem toho ovplyvňujú cenu poistky rôzne zľavy, či benefity, ktoré poisťovne ponúkajú,
 • povinné zmluvné poistenie v sebe nezahrňuje náhrady škody pri poškodení vozidla, či náklady spojené s úrazom posádky vozidla, ak si chce majiteľ vozidla poistiť aj takéto náklady musí si uzatvoriť havarijné poistenie,
 • pre získanie poistného plnenia je potrebné dodržiavať podmienky, ktoré dané poistenie určuje, a to hlavne zabezpečiť určitú úroveň technického stavu vozidla, či spôsobilosti vodiča, pri nesplnení týchto podmienok k poistnému plneniu nedochádza.

V prípade, že majiteľ vozidla v stanovenej lehote neuzatvorí žiadnu poistku a napriek tomu začne motorové vozidlo používať na cestnej komunikácii, hrozí mu pokutu. Podľa zákona, ak ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, ktoré musí byť podľa zákona poistené a vy poistenie neuzatvoríte hrozí vám pokuta vo výške až do 3 319,39 €. Zároveň v prípade vzniku škodovej udalosti všetky náklady spojené so škodou hradíte vy.

Pri prepise vozidla sa riešia v súvislosti s povinným zmluvným poistením iba dve situácie. Pozeráme sa na to z dvoch hľadísk podľa toho, či riešime kúpu vozidla, alebo predaj vozidla. Pri kúpe vozidla vzniká novému majiteľovi povinnosť uzatvoriť PZP, pri predaji vozidla naopak, bývalému majiteľovi vzniká povinnosť ukončiť poistenie.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


PZP pri kúpe motorového vozidla

Poistenie motorového vozidla je úzko späté s kúpou vozidla. Kupujúcemu vzniká povinnosť uzatvoriť PZP ešte pred samotnou registráciou auta na dopravnom inšpektoráte. Pri prepise vozidla na nového majiteľa musí nový majiteľ predložiť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. V prípade, že uzatvorenie PZP nedokáže zdokladovať k prepisu motorového vozidla nedochádza.

Ak chceme prepísať auto na nového majiteľa, musíme sa držať určitých krokov:

 • poistenie sa vytvára na základe VIN číslo vozidla a na meno nového majiteľa, pri uzatváraní novej poistnej zmluvy sa do zmluvy uvádza aktuálne platná poznávacia značka vozidla, pričom po získaní novej evidenčnej značky sa táto skutočnosť oznamuje príslušnej poisťovni, v ktorej má majiteľ vozidla uzatvorenú poistnú zmluvu,
 • ak nový majiteľ vozidla chce auto prepísať na svoje meno na dopravnom inšpektoráte musí sa preukázať platnou poistnou zmluvou, ktorú musí mať uzatvorenú ešte pred prepisom vozidla, ak danú zmluvu nedokáže predložiť k prepisu vozidla nedôjde,
 • na preukázanie uzatvorenia poistnej zmluvy je potrebné predložiť poistnú zmluvu, alebo návrh poistnej zmluvy, alebo bielu kartu, ktorá preukazuje existenciu poistného vzťahu s danou poisťovňou,
 • po uskutočnení prepisu vozidla je povinnosťou nového majiteľa zaslať pôvodný technický preukaz s vyznačením úkonu prepisu pôvodnému majiteľovi, aby ten mohol ukončiť svoju poistnú zmluvu ku dňu prepisu vozidla na nového majiteľa.

PZP pri predaji motorového vozidla

Opačná situácia nastáva pri predaji motorového vozidla. Ak nastane situácia, kedy sa mení majiteľ vozidla, je povinnosťou nového majiteľa uzatvoriť novú poistnú zmluvu na motorové vozidlo. Táto povinnosť vyplýva pre nového majiteľa. Predávajúci má však inú povinnosť, a to ukončiť pôvodnú poistnú zmluvu na dané vozidlo.

Postup pri predaji auta:

 • predaj vozidla je možné realizovať prostredníctvom kúpnopredajnej zmluvy, na základe nej môžete ísť na dopravný inšpektorát a tam motorové vozidlo odhlásiť, pri odhlasovaní vozidla zároveň poskytujete na dopravnom inšpektoráte údaje o novom majiteľovi vozidla,
 • nový majiteľ vozidla má povinnosť prihlásiť vozidlo na dopravnom inšpektoráte v okrese svojho bydliska, pričom prihláseniu vozidla má predchádzať uzatvorenie novej poistnej zmluvy na dané vozidlo,
 • po prepise vozidla obdrží predávajúci od kupujúceho kópiu technického preukazu v ktorom bude uvedené, že pôvodný majiteľ je zrušený a vozidlo nadobudol nový majiteľ, túto kópiu technického preukazu zasielate svojej poisťovni, v ktorej ste mali uzatvorenú poistnú zmluvu a tá následne na základe tohto dokladu ukončí ku konkrétnemu dátumu poistnú zmluvu, v prípade, že ste mali zaplatené poistné na dlhšie časové obdobie poisťovňa vám alikvotne k dátumu prepisu vozidla vyčísli výšku poistného a zvyšok vám vráti,
 • oznámenie o výške vráteného poistného a ukončenie poistnej zmluvy vám bude doručené.
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie PZP online s pomocou PZP kalkulačky

Pre rýchle a efektívne uzatvorenie poistky je najlepšie využiť internet a online priestor. Vytvorenie poistnej zmluvy online je možné za pár minút, rovnako rýchlo je možné získať porovnanie služieb jednotlivých poisťovní. Práve na to slúži PZP kalkulačka.

Tá funguje na úplne jednoduchom a rýchlom princípe. Všetko, čo k tomu potrebujete je ŠPZ auta. Na základe tohto údaju vám kalkulačka poskytne prehľad o tom, aká je výška PZP v jednotlivých poisťovniach. Vy tak získate dokonalý prehľad o cenách a ďalších benefitoch, ktoré poisťovne ponúkajú. Následne si môžete zvoliť, kde uzatvoríte poistku. Vyplníte svoje osobne údaje a cez pár klikov sa dostanete na odoslanie žiadosti. Ak bude táto žiadosť zo strany poisťovne schválená, príde vám na vašu emailovú adresu notifikácie o uzatvorení poistnej zmluvy spolu so zmluvou, bielou kartou a ďalšími dokladmi preukazujúci účinnosť zmluvy. Takýmto jednoduchým spôsobom si dokážete uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie a to bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku poisťovne.

Zrušenie poistenia už bez návštevy pobočky neuskutočníte. Dôvodom je podmienka predloženia nového technického preukazu od nového majiteľa vozidla.

Využívanie online kalkulačky je spojené s viacerými výhodami:

 • rýchle a prehľadné porovnanie všetkých dostupných poistení v rôznych poisťovniach, vrátane nefinančných aspektov ako sú výška poistného krytia, či zľavy v prípade kombinácie poistení,
 • šetrenie času, umožňuje klientovi vyhnúť sa návšteve rôznych pobočiek poisťovní, urýchľuje proces uzatvorenia poistnej zmluvy,
 • vylepšené online kalkulačky poskytujú klientovi priestor nielen získať porovnanie poistenia a možnosť uzatvoriť novú poistnú zmluvu, ale taktiež poistné zaplatiť, či už bankovým prevodom, kartou online, mobilom, alebo prostredníctvom QR kódu.

Najrýchlejšie uzatvorenie PZP poskytuje práve online kalkulačka. Okrem výberu poistenie na základe ceny je dôležité zamerať sa aj na ďalšie faktory. Výber vhodného poistenia by mala ovplyvňovať aj história a referencie danej poisťovne. Kalkulačka musí poskytovať informácie o presnej cene poistného, ktorá by mala zahŕňať aktuálne parametre vrátane zliav, bonusov, či ďalších pripoistení. Veľkým plusom online kalkulačiek je možnosť získať prehľad aj o nefinančných parametroch. Samozrejmosťou každej takejto kalkulačky je možnosť automatického uzatvorenie poistnej zmluvy v prípade výberu vhodnej poisťovne.

4.9/5 - (42 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here