Splnomocnenie pri prepise auta tlačivo a vzor

0
707

Čo je to splnomocnenie a kedy sa používa?

Splnomocnenie je písomné a úradne overené vyjadrenie súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec (človek, ktorý ho zastupuje) môže v uvedenej veci konať v jeho mene. Splnomocnenie obsahuje údaje o splnomocniteľovi, splnomocnencovi, o predmete splnomocnenia a jeho rozsahu. Jedná sa o jednorazovú záležitosť, ktorej sa splnomocniteľ nemôže zúčastniť. Splnomocnenie (podpis) musí byť úradne overené!

Splnomocnenie na odhlásenie auta

Po kúpe alebo predaji motorového vozidla nasleduje prepis vlastníctva vozidla na kupujúceho. Tento prepis sa uskutočňuje na dopravnom inšpektoráte a potrebujete k nemu zopár byrokratických úkonov. Presný postup pri prepise vozidla nájdete TU.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Prihlásenie auta sa skladá z dvoch dôležitých krokov:

 1. odhlásenie vozidla (uskutočňuje predávajúci)
 2. prihlásenie vozidla (uskutočňuje kupujúci – nový majiteľ)

Odhlásenie vozidla

Podáva sa žiadosť o prevod držby na inú osobu. Tú vypĺňa a podáva predávajúci. Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.  Je teda potrebné, aby pri tomto kroku boli prítomné obe strany – predávajúci i kupujúci. Mnohokrát sa však stane, že sa obe strany pri prepise auta nemôžu zúčastniť, a tak chýbajúca osoba vyplní úradne overené splnomocnenie na prepis vozidla, ktorým splnomocní pre tento úkon inú osobu.

Najčastejšie sa využíva splnomocnenie na odhlásenie vozidla. Predávajúci odhlasuje auto na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska a v žiadosti udáva meno nového majiteľa vozidla. To však nemôže urobiť bez jeho súhlasu, preto je ideálne, ak sú pri odhlasovaní prítomní obaja. Ak však kupujúci nemôže byť prítomný, musí doručiť predávajúcemu úradne overené splnomocnenie, až v takom prípade bude odhlásenie auta úspešné.

Odhlásenie vozidla je bezplatné, platí sa až pri opätovnom prihlásení na nového majiteľa.

 1. Prihlásenie vozidlapodáva sa žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu. Vypĺňa a podáva kupujúci na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska. Tento krok už bezplatný nie je, vypočítava sa správny poplatok.

Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.

Nezabudnite, že pre prihlásenie Vášho auta je nutné mať uzavretú PZP ešte predtým ako pôjdete prihlásiť vozidlo na políciu! Preto si ušetrite zbytočnú cestu a uzavrite si zákonnú poistku ešte pred samotným úkonom prihlásenia.

Tlačivo splnomocnenia nájdete TU

Detailnejšie informácie

Ak ste si práve kúpili auto, jedným z nevyhnutných krokov je prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel Slovenskej republiky. Samotný postup prepisu a poplatky za evidenciu vozidla upravuje § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie má nový vlastník, či držiteľ vozidla a to bezodkladne po jeho nadobudnutí. Týka sa to:

 • nového vozidla, ktoré ešte nie je na území Slovenska evidované,
 • kúpy auta z iného okresu,
 • kúpy auta v rámci okresu,
 • doma vyrobeného vozidla.

Prihlásenie nového vozidla

Nové auto má jeho vlastník povinnosť prihlásiť do evidencie vozidiel SR v lehote do 30 dní od jeho nadobudnutia. Úkonom prihlásenia vozidla sa prihlasovateľ stáva držiteľom vozidla, ako je uvedené vo všetkých potrebných dokladoch. Prihlásenie vozidla sa vykonáva na dopravnom inšpektoráte v závislosti od trvalého pobytu prihlasovateľa, či sídla právnickej osoby.

Pri prepise vozidla sú potrebné nasledovné doklady:

 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz,
 • osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz) – držiteľovi vozidla ho odovzdá predajca,
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP),
 • v prípade právnickej osoby sa predkladá výpis z Obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti (pri ukončení leasingu),
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Prihlásenie vozidla do evidencie nemusí vykonávať iba držiteľ vozidla, ale môže ísť aj o inú osobu, ktorá k úkonu prihlásenia predloží úradne overené splnomocnenie vlastníka vozidla. Okrem toho trh ponúka možnosť osloviť profesionálneho predajcu, ktorý má právomoc vykonať prihlásenie vozidla za vás.

Prihlásenie auta z iného okresu

Ak nadobudnete vozidlo z iného okresu, taktiež sa na vás vzťahuje povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a to v mieste trvalého pobytu. Pri takomto prepise nastáva zmena v poznávacích značkách. Postup je taký, že dané vozidlo najprv odhlási bývalý majiteľ vozidla v okrese svojho bydliska, následne dochádza k prepisu vozidla na nového majiteľa, opäť v okrese jeho bydliska.

Prepis vozidla závisí od niekoľkých krokov a to od toho:

 • či sa jedná o zmenu držiteľa a vlastníka vozidla v rámci rovnakého okresu, alebo v rámci rôznych okresov,
 • či sú pi odhlásení vozidla na dopravnom inšpektoráte osobne prítomne obe straty, ktorých sa prepis vozidla týka, čiže pôvodný držiteľ vozidla a budúci držiteľ a vlastník vozidla,
 • či sa odhlásenie a prihlásenie vozidla vykonáva na základe dvoch žiadostí (žiadosť o odhlásenie vozidla a žiadosť o prihlásenie vozidla), alebo na základe spojenej žiadosti o priamy prevod držby vozidla a žiadosti o zaevidovanie vozidla na nového majiteľa.

Samotný prepis pozostáva z dvoch krokov, a to:

 • odhlásenie motorového vozidla,
 • prihlásenie motorového vozidla.

Odhlásenie motorového vozidla, inak označované ako oznámenie zmeny držiteľa/vlastníka motorového vozidla orgánu Policajného zboru. Pri odhlasovaní vozidla je potrebné doložiť platný doklad totožnosti, osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz), osvedčenie o evidencii časť I., potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, výpis z Obchodného registra, doklad o úhrade správneho poplatku.

Po odhlásení vozidla nie je nutné pristaviť vozidlo na vizuálnu kontrolu. Tabuľky s evidenčnými číslami ostávajú na vozidle a to až do okamihu jeho prihlásenia novým majiteľov. Ak je nový majiteľ z rovnakého okresu, poznávacie značky na aute ostanú, zmení sa iba vlastník v technickom preukaze. Avšak ak je nový vlastník z iného okresu ako predávajúci, novému vlastníkovi auta budú pridelené nové poznávacie značky s novým evidenčným číslom.

Druhú časť tvorí prihlásenie vozidla, čiže zápis nového držiteľa/vlastníka motorového vozidla do dokladov vozidla. Opäť je potrebné doložiť rovnaké doklady ako v procese odhlásenia vozidla. Výnimku tvorí potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Kým pri odhlásení vozidla sa predkladá žiadosť o ukončenie poistnej zmluvy, pri nadobudnutí vozidla je nutné vybrať si vhodnú poisťovňu a uzatvoriť novú poistnú zmluvu.

Prihlásenie a odhlásenie vozidla nie je nutné vykonávať osobne na dopravnom inšpektoráte. Ponúka sa tu možnosť zrealizovať to online. Online prihlásenie vozidla prebieha cez webovú stránku Národnej evidencie vozidiel. Avšak podmienkou vykonávania takýchto úkonov je vlastníctvo elektronického občianskeho preukazu, ktorý je aktívny na prácu s čipom a to cez zadanie BOK kódu. Ak vlastníka vozidla niekto zastupuje, pre využívanie elektronických služieb musí disponovať aj elektronickým splnomocnením na vykonávanie takýchto úkonov. Pre úspešne odoslanie žiadosti na príslušný dopravný inšpektorát je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis, označovaný skratkou KEP PIN.

Pre správne fungovanie elektronického občianskeho preukazu je ešte potrebná elektronická čítačka čipových kariet, inštalácia aplikácie eID a aplikácie pre vytváranie elektronického podpisu (D.Suite/Eidas).

Platobný príkaz na úhradu správneho poplatku, ako aj ďalšie pokyny a informácie ohľadne prihlásenia vozidla vám budú doručené elektronicky do elektronickej schránky a to hneď po odoslaní žiadosti. Potrebné doklady, ako sú nové poznávacie značky, malý a veľký technický preukaz sú zasielané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a to vždy doporučene a do vlastných rúk.

Ak sa na dopravný inšpektorát vyberiete osobne môže využiť aspoň službu elektronickej rezervácie na presný dátum a čas, či sa informovať, aké sú čakacie lehoty na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Správne poplatky za prihlásenie vozidla do evidencie

Náklady spojené s poplatkami pri prepise vozidla znáša jeho nový majiteľ, či držiteľ. Z toho vyplýva, že odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel nie je spoplatnené, čiže je zadarmo.

Pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel sa stretávame s týmito poplatkami:

 • poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel – výška je ovplyvnená viacerými faktormi, ako sú výkon motora, vek vozidla, vo väčšine prípadov môže ísť iba o niekoľko desiatok eur, kým pri výkonnejších a novších autách hovoríme o sumách v tisíckach eur,
 • poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom.

Ak si zvolíte elektronický spôsob prihlásenia vozidla do evidencie, všetky vyrubené poplatky sa znižujú o polovicu, nie však viac ako o 70 eur na jeden poplatok.

Presnú výšku daných poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov a ich konkrétna výška je uvedená v časti VI. Doprava (ide o položky 65 a 76).

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa odvíja, ako sme už uviedli, od výkonu motora a od veku vozidla. Suma poplatku začína na hranici 33 eur. Vzorec pre jeho výpočet je nasledovný:

sadzba poplatku v Eur podľa výkonu motora   x   koeficient zostatkovej ceny vozidla

Splnomocnenie na prepis auta

Splnomocnenie predstavuje vyjadrenie súhlasu splnomocniteľa, že ním poverený splnomocnenec má právo vykonávať činnosti uvedené v splnomocnení v jeho mene. Súčasťou splnomocnenia sú údaje o oboch stranách, predmet splnomocnenia, či rozsah. Najčastejšie sa využíva v prípade zastupovania a to na úradoch, či pri preberaní doporučenej zásielky. Často sa stretávame s tým, že ide o jednorazovú záležitosť.

Na území Slovenska je nevyhnutné, aby podpis na splnomocnení bol úradne overený a osvedčený. Splnomocnenie podpisuje a podpis dáva overiť iba osoba, ktorá splnomocňuje, čiže splnomocniteľ.

Splnomocniteľ je, podľa zákona, osoba, ktorá splnomocňuje. Dáva inej osobe oprávnenie na zastupovanie pri vykonávaní konkrétnych právnych úkonov uvedených v splnomocnení.

Splnomocnený je osoba, ktorá na seba preberá práva splnomocniteľa. Je oprávnená za splnomocniteľa konkrétny právny úkon vykonať. Overenie podpisu splnomocniteľa je spoplatnené. Overenie je možné vykonať na obecných, mestských, okresných úradoch, či na matrikách a notárskych úradoch. Ak chcete podpis overiť, splnomocniteľ musí byť fyzický prítomný a musí predložiť platný občiansky preukaz.

V splnomocnení musí byť jasne a zreteľne uvedené, kto koho splnomocňuje, a aký je predmet splnomocnenia.

Pri kúpe a predaji auta a jeho následnej evidencii je možnosť využiť splnomocnenie a splnomocniť tak druhú osobu na vykonávanie právnych úkonov v súvislosti s touto činnosťou.

Predmetom splnomocnenia môže byť prihlásenie nového vozidla, prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia, zmena držiteľa (prepis) v okrese, odhlásenie vozidla do iného okresu, prihlásenie vozidla z iného okresu, zmena držby vozidla nadobudnutého dedením, prisťahovanie z iného okresu, zmena vlastníctva vozidla, výmena tabuliek s evidenčným číslom, elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy, zmena farby vozidla, zápis spájacieho zariadenia vozidla, zápis pneumatík a ráfikov, vyradenie vozidla z evidencie, odhlásenie vozidla zo zahraničia, dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Iba jeden jediný právny úkon nie je možné splnomocniť a to výmenu neplatného osvedčenia o evidencii.

4.9/5 - (68 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here