Spoluúčasť pri havarijnom poistení

0
456

Havarijné poistenie patrí medzi poistenia, ktoré kryjú škody priamo spôsobené poistníkovi na jeho vlastnom poistenom vozidle. Je to teda rozdiel od povinného zmluvného poistenia, kde sú pokryté škody, ktoré poistník spôsobí tretím osobám. Kým pri zákonnom poistení sa však zaobídete bez spoluúčasti, Kasko havarijné poistenie je väčšinou so spoluúčasťou.

Tá sa týka väčšiny škôd, ktoré nastanú v súvislosti s poistením vozidlom. Ako škodová alebo poistná udalosť sa myslí pritom akákoľvek škoda, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie z havarijného poistenia, bez ohľadu na to, či išlo o haváriu alebo poškodenie hlodavcami.

Spoluúčasť na havarijnom poistení sa netýka pritom iba najdôležitejších poistných krytí typu havária či krádež vozidla, ale aj niektorých menších problémov. Pri niektorých dojednaných pripoisteniach k hlavnému Kasko poisteniu však môže byť spoluúčasť individuálna a líšiť sa od tej, ktorá je dojednaná v hlavnej zmluve. Všetko závisí od konkrétnej poisťovni.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je spoluúčasť pri havarijnom poistení a čo znamená v praxi

Spoluúčasť pri Kasko poistené znamená v praxi finančné spolupodieľanie sa poistníka na poistnom plnení. V minulosti sa takéto spolupodieľanie využívalo aj v prípade povinného zmluvného poistenia, pri autách do 3,5 tony sa od toho už ale upustilo.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení je bežnou súčasťou väčšiny Kasko poistení vo väčšine poisťovní, pričom býva dojednaná pre havarijné poistenie ako celok.

Niektoré pripoistenia môžu mať zvlášť dojednanú spoluúčasť, napríklad poistenie skla, iné zas môžu byť bez spoluúčasti, najčastejšie úrazové poistenie vodiča a posádky.

Zároveň platí, že čím vyššia je spoluúčasť, tým nižšia býva výška ročného poistenia.

Štandardná spoluúčasť vzťahujúca sa na havarijné poistenie ako celok býva v rozmedzí od 5 do 10 % z poistného plnenia za vyplatenú škodu alebo náklady. Okrem percentuálneho vyjadrenia môže byť spoluúčasť vyjadrená aj pevnou sumou, najčastejšie od 200 € až do 1.000 €. Najčastejšia je kombinácia percentuálnej spoluúčasti a minimálnej sumy.

V súvislosti so spoluúčasťou na havarijnom poistení treba vedieť aj to, že:

 • ak je spoluúčasť dojednaná len v pevnej sume a príde k škode, pri ktorej by bolo plnenie poisťovne pod túto sumu, nejedná sa o škodovú udalosť vyplácanú z poistenia
 • spoluúčasť dojednaná k zmluve o havarijnom poistení sa nemusí týkať niektorých individuálnych pripoistení, pokiaľ príde k poistnému plneniu len z týchto pripoistení
 • pri niektorých pripoisteniach, napríklad čelného skla, môžu poisťovne odpustiť platenie spoluúčasti v prípade, ak sa rieši poškodenie opravou a nie výmenou
 • ak príde k totálnej škode, kedy by opravy presiahli všeobecnú hodnotu vozidla, vypláca sa poistné plnenie znížené o maximálnu možnú dohodnutú spoluúčasť
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


KASKO POISTENIE BEZ SPOLUÚČASTI?

Na prvý pohľad je havarijné poistenie bez spoluúčasti veľmi lákavou témou. Má to ale aj odvrátenú stránku a síce obvykle pomerne vysoké ročné poistné. Dobre preto zvážte, čo sa vám vzhľadom na potenciálne riziko oplatí viac, či spoluúčasť alebo vyššia poistka.

Na ktoré pripoistenia v rámci havarijného poistenia sa spoluúčasť uplatňuje

V prípade, ak si vyberiete ponuku Kasko poistenia, ktoré zahŕňa len základný balík poistného krytia pre poškodenie alebo zničenie vozidla stretom s iným účastníkom cestnej premávky alebo zvieraťom, dojednávajú sa k hlavnej zmluve aj individuálne pripoistenia.

Tu sú tie, pri ktorých sa zvykne najčastejšie uplatňovať spoluúčasť:

Poistenie čelného skla alebo všetkých skiel

 • ak nie je poistenie čelného skla alebo všetkých skiel súčasťou hlavného balíka havarijného poistenia, môžete si ho dojednať vo forme samostatného pripoistenia
 • v tomto prípade si viete podľa ponuky konkrétnej poisťovne pripoistiť buď len čelné sklo, alebo všetky sklá s výnimkou strešného skla a väčšinou aj zrkadiel
 • najčastejšie býva pri poistení skla alebo všetky skiel dojednaná spoluúčasť od 5 do 10 % v kombinácii s minimálnou výškou v absolútnej hodnote, bežne do 100 €
 • poisťovňa Wüstenrot ponúka napríklad možnosť vyhnúť sa v prípade poškodenia skla spoluúčasti v prípade, ak si necháte sklo opraviť v zmluvných servisoch

Poistenie nadštandardnej, doplňujúcej a zvláštnej výbavy

 • pokiaľ je vaše auto vybavené doplnkovou, nadštandardnou alebo zvláštnou výbavou, viete si ako samostatné pripoistenie dojednať aj poistenie tejto výbavy
 • môže sa jednať o výbavu, ktorá nebola dodaná sériovo od výrobcu alebo o výbavu, ktorá bola do vozidla nainštalovaná neskôr, napríklad navigácia a autorádio
 • v prípade tejto výbavy sa určuje poistná hodnota samostatne a spoluúčasť býva buď na úrovni spoluúčasti k havarijnému poisteniu, alebo je v individuálnej výške
 • napríklad Poisťovňa Generali uplatňuje v prípade samostatného pripoistenia nadštandardnej výbavy spoluúčasť 1 % z poistného plnenia, minimálne 33 €

Poistenie vozidla ako pracovného stroja

 • pokiaľ ide o činnosť vozidla ako pracovného stroja, čiže pracovnú činnosť, škody spôsobené takouto udalosťou spadajú pri bežnom Kasku poistení medzi výluky
 • niektoré poisťovne ale môžu ponúknuť aj pre túto udalosť poistné krytie a to vo forme pripoistenia, takto pristupujú k situácii napríklad poisťovne Uniqa a Generali
 • pripoistenie sa vzťahuje, na rozdiel od iných poistných krytí, obvykle len na škodové a poistné udalosti na Slovensku, čo sa oplatí hlavne pre domácich podnikateľov
 • štandardne býva toto pripoistenie s vlastnou spoluúčasťou, napríklad v poisťovni Generali je spoluúčasť stanovená na 10 %, minimálne však 330 €

Poistenie batožiny a špeciálnej batožiny

 • medzi typy škôd, ktoré nie sú pri havarijnom poistení súčasťou bežnej zmluvy, patria aj škody pri zničení, strate alebo odcudzení batožiny a špeciálnej batožiny
 • najčastejšie sa jedná o bežné veci osobnej spotreby, oblečenie alebo štandardnú športovú výbavu, z poistenia sú naopak vylúčené napríklad šperky a mobilné telefóny
 • niektoré poisťovne zahŕňajú do batožiny aj zvieratá a preplácajú náklady na ich veterinárnu liečbu, napríklad v ČSOB poisťovni až do výšky 250 €
 • ak je predmetom poistenia aj batožina uložená v strešnom nosiči, uplatňuje sa spoluúčasť, napríklad v poisťovni Axa je to fixná spoluúčasť vo výške 166 €

Poistenie krádeže a lúpeže

 • ak ste si dojednali len základný balík alebo modul havarijného poistenia, nemusí byť vždy poistenie vozidla proti krádeži či lúpeži súčasťou hlavného krytia
 • v takomto prípade nastupuje osobitné pripoistenie, ktoré sa môže v závislosti od poisťovne vzťahov na krádež odcudzením alebo aj krádež vo forme lúpeže
 • v prípade tohto pripoistenia, čo je napríklad ako osobitné pripoistenie v poisťovni Union, býva spoluúčasť zhodná s tou, ktorá je platná pre celé Kasko poistenie
 • krádež vozidla sa zároveň berie ako totálna škoda, čiže spoluúčasť priamo neplatíte, ale pri výplate poistného plnenia je toto plnenie znížené o jej výšku

Poistenie živelných škôd

 • škody spôsobené živlami bývajú štandardne súčasťou havarijného poistenia, ale niektoré poisťovne, napríklad Wüstenrot, môžu ponúkať základný balík bez nich
 • v prípade, že chcete byť chránený pred škodami spôsobenými úderom blesku, lavínou, pádom stromu, záplavami, požiarom a podobne, viete si dojednať pripoistenie
 • toto pripoistenie sa vzťahuje tak na poškodenie časti vozidla, napríklad v dôsledku pádu stromu, ako aj na celé vozidlo a pokrýva napríklad aj totálnu škodu
 • spoluúčasť býva zhodná s tou, ktorá je dojednaná v hlavnej zmluve o havarijnom poistení, takže od 5 do 15 % a vzťahuje sa na ňu aj minimálna hranica

Najčastejšie otázky o spoluúčasti pri havarijnom poistení

Ohľadom spoluúčasti, ale aj niektorých iných praktických otázok týkajúcich sa havarijného poistenia, jeho platenia a aj platenia poistného plnenia, sa zaujíma pomerne dosť motoristov. Väčšina z nich však len povrchne, čo je potom problém v praxi.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Prinášame preto odpovede aspoň na tie najčastejšie dotazy:

Platí sa pri každej poistnej udalosti hradenej z Kasko poistenia spoluúčasť?

Nie, vždy záleží od toho, o aký typ a rozsah škody ide. Ak nastane na vozidle len menšia škoda na niektorej jeho časti poistenej v rámci pripoistenia, typicky napríklad na čelnom skle, môže byť riešenie tejto poistnej udalosti aj bez spoluúčasti. Viacero poisťovní ju totiž poistníkovi odpustí vtedy, ak sa sklo nevymieňa celé, ale sa len opraví.

Ako funguje spoluúčasť v prípade krádeži alebo totálnej škody?

Na odcudzenie a krádež vozidla sa hľadí ako na totálnu škodu, rovnako tak v prípade nutnosti takej opravy, ktorá by presiahla všeobecnú cenu vozidla, sa pozerá ako na totálnu škodu. V niektorej poisťovni to môže byť 100 % všeobecnej ceny, inde menej. V prípade totálnej škody poisťovňa vyplatí poistné plnenie znížené o spoluúčasť a v aktuálnej cene vozidla.

Rieši problém so spoluúčasťou a znížením poistného plnenia GAP poistenie?

Áno, ak si dojednáte k havarijnému poisteniu aj poistenie finančnej straty, toto poistenie vás uchráni od platenia spoluúčasti, keďže ju uhradí za vás. To isté platí aj v prípade nižšieho poistného plnenia, kedy poisťovňa prihliada na aktuálnu cenu vozidla, nie na kúpnu. Rozdiel medzi nimi pri totálnej škode a krádeži dorovná GAP poistenie.

Je pre poistníka výhodnejšia nižšia spoluúčasť alebo nižšie poistné?

To záleží primárne od toho, ako často cestujete, koľko máte skúseností a kde najčastejšie jazdíte. Ak cestujete veľmi často a aj do zahraničia alebo naopak bývate v horských oblastiach, je pre vás výhodnejšia nižšia spoluúčasť, nakoľko riziko poistnej udalosti je vyššie. Pozerajte nielen na spoluúčasť, ale aj na šírku a výšku poistného krytia.

Uzatvorenie havarijného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Ak si chcete dojednať najvýhodnejšie havarijné s čo najnižšou výškou spoluúčasti, ideálnym spôsobom, ako to spraviť, je využiť internet. Funkciu porovnania výšky spoluúčasti a výpočet poistenia podľa nej majú tak rôzne kalkulačky, ako aj porovnávače.

Samotné uzatvorenie poistenia je veľmi jednoduché:

Do online kalkulačky zadajte údaje o vozidle a bezškodovom priebehu pre výpočet.

Porovnajte si výsledky poistného a poistné podmienky vrátane spoluúčasti.

Vyberte si poisťovňu s najlepšou ponukou, vyplňte zvyšok údajov a odošlite žiadosť.

Domov vám príde poistná zmluva, podpíšte ju, pošlite naspäť a zaplaťte poistné.

Áno, takto jednoduché a pohodlné to je. Zmluva vám príde poštou, poštou ju aj podpísanú v stanovenom počte exemplárov odošlete. Ako prílohy k nej budete musieť priložiť ešte fotokópiu veľkého technického preukazu, v prípade nového auta faktúru a preberací protokol a v prípade už skôr poisteného auta aj doklady o priebehu poistenia.

Porovnanie a dojednanie Kaska online má aj niekoľko výhod:

 • v prvom rade šetríte čas, nakoľko nemusíte nikam chodiť, porovnanie a tiež výpočet sú vecou zopár kliknutí a všetko viete na úvod vybaviť priamo z domu
 • druhou výhodou je získanie výpočtu poistného presne na mieru, nemusíte už teda študovať žiadne cenníky, kalkulačka vám do ceny zaráta všetky zľavy
 • treťou výhodou je možnosť získať najlepší pomer ceny a hodnoty, keďže si viete všetky ponuky poisťovní priamo pre vaše vozidlo porovnať na jednom mieste

Pri výpočte poistenia nezabudnite na správne určenie hodnoty vozidla, je to dôležité nielen pre výšku ročného poistného, ale hlavne pre ohodnotenie auta kvôli poistnému plneniu. V prípade nových áut to býva cena bez obchodných zliav, ak ide o jazdené vozidlá, treba použiť špeciálny prepočet, lepšie kalkulačky vám s nim pomôžu.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


NEZABUDNITE NA OBHLIADKU VOZIDLA

Súčasťou uzavretia a platnosti havarijného poistenia je aj fyzická obhliadka vozidla spolu s fotodokumentáciou jeho stavu na úvod poistenia. Za týmto účelom vás bude kontaktovať pracovník poisťovne, ktorý si s vami dohodne miesto aj čas obhliadky.

Online Kasko kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie havarijné poistenie

Ak sa rozhodnete využiť online porovnávačehavarijné kalkulačky, nebudete jediní, čoraz viac vodičov a motoristov si dojednáva a uzatvára Kasko poistenie práve týmto spôsobom. Šetrí to čas a je to aj pohodlné. Pozor ale pri výbere konkrétnych nástrojov.

Nie všetky kalkulačky a porovnávače sú totiž rovnako kvalitné:

 • čím je značka kalkulačky alebo porovnávača známejšia, tým lepšie, dôležité sú aj referencie od motoristov a vodičov, ideálne je, ak je súčasťou väčšieho portálu
 • pri výpočte by mala kalkulačka vychádzať z aktuálnych cien a zarátať k poistnému všetky zľavy, cena musí byť konečná a bez rizika skrytých poplatkov
 • pokiaľ pôjde o porovnanie, tak kvalitný porovnávač porovnáva nielen ceny, ale aj poistné podmienky, napríklad aj výšku spoluúčasti alebo rozsah asistenčných služieb
 • najdôležitejšou funkciou kalkulačky alebo porovnávača by mal byť nielen výpočet alebo porovnanie Kasko poistenia, ale hlavne možnosť jeho uzatvorenia cez internet

Práve možnosť dojednania havarijného poistenia online je najväčším benefitom využitia internetu pri Kasko poistení. Pri tých najlepších porovnávačoch a kalkulačkách získate aj najlepšie služby v tejto súvislosti, či už ide o najkomplexnejšie porovnanie všetkých parametrov alebo aj o poradenstvo pri výbere pripoistení.

Jednu takúto kvalitnú online havarijnú kalkulačku môžete využiť aj u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (38 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here