Spoluúčasť pri PZP

0
264

Pri škodovej udalosti, kedy prichádza na rad poistné plnenie a úhrada škôd či nákladov uplatňujú poisťovne v niektorých prípadoch spoluúčasť. Ide o finančné spolupodieľanie sa na nákladoch pri úhrade škôd a nákladov zo strany poistníka a to do vopred dohodnutej miery. Pre poisťovňu spoluúčasť znamená výhodu nielen finančnú, ale tiež aj administratívnu.

Dojednaná spoluúčasť totiž znamená aj to, že škody v rozsahu pod jej limitom si hradí poistník celé z vlastného vrecka. V takomto prípade potom ani nepríde k ich hláseniu a nie je potrebné ich likvidovať zo strany poisťovne, ktorá rieši len škody vyššej hodnoty.

Pri povinnom zmluvnom poistení sa v minulosti spoluúčasť vyskytovala často, dnes už našťastie nie. Ak hľadáte odpovede na to, čo vlastne znamená spoluúčasť, ako sa prejaví pri nehode, škode alebo pri poistnej udalosti a kde všade sa spoluúčasť pri PZP vyskytuje, prinášame vám všetky aktuálne informácie o nej vrátane jej uplatňovania pri poistení.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je spoluúčasť pri PZP a čo znamená v praxi

Ako sme povedali už na úvod, pod spoluúčasťou sa rozumie spolupodieľanie sa poistníka na úhrade nákladov pri vzniku škody. Ide o nástroj, ktoré poisťovne využívajú vo viacerých druhoch poistenia zodpovednosti za škodu na majetku, ale aj pri iných typoch škôd.

Spoluúčasť pri PZP znamená z pohľadu poistníka náklady z vlastného vrecka pri úhrade škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla voči iným osobám.

Dnes sa už pri povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel do 3,5 tony spoluúčasť neuplatňuje, no zvykne sa používať pri pripoisteniach havarijného typu k PZP.

Môže byť vyjadrená percentuálne, pevnou sumou v € alebo kombináciou oboch typov.

Ak je spoluúčasť vo forme percent, najčastejšie ide o nízky limit len niekoľkých percent. V prípade spoluúčasti vyjadrenej v absolútnej peňažnej hodnote sa jedná rádovo o niekoľko desiatok až stoviek €. V prípade kombinácie oboch spôsobov býva spoluúčasť vo forme minimálnej pevnej sumy, ktorá ak sa prekročí, tak platí spoluúčasť v percentuálnej hodnote.

Ak ide o spoluúčasť pri PZP v dnešnej dobe, situácia je pre poistníkov priaznivá:

 • na rozdiel od minulosti, poisťovne už upustili pri zákonnom povinnom zmluvnom poistení od uplatňovania spoluúčasti pri motorových vozidlách do 3,5 tony
 • aktuálne uplatňujú poisťovne spoluúčasť už len pri niektorých pripoisteniach k hlavnej poistnej zmluve o PZP, ktoré sa týkajú poistných udalostí na poistenom vozidle
 • spoluúčasť umožňuje pri týchto pripoisteniach nielen preniesť časť poistného plnenia na majiteľov a držiteľov vozidiel, ale aj znížiť sumu ročného poistného k poisteniu
 • najčastejšie sa uplatňuje kombinácia percentuálnej formy spoluúčasti a minimálnej definovanej sumy spoluúčasti, čiže ak je spoluúčasť nižšia, platíte pevnú sumu

SPOLUÚČASŤ JE V KAŽDEJ POISŤOVNI INÁ

Každá poisťovňa uplatňuje v prípade spoluúčasti vlastné podmienky a parametre, napríklad formu spoluúčasti, výšku spoluúčasti v percentách, minimálnu výšku spoluúčasti vyjadrenú v € a jej uplatnenie či možnosť zníženia spoluúčasti alebo zvýšenia v istých prípadoch.

Na ktoré pripoistenia k PZP sa spoluúčasť obvykle uplatňuje

Hoci v povinnom zmluvnom poistení už poisťovne od uplatňovania spoluúčasti ustúpili, ešte stále ju využívajú pri niektorých pripoisteniach. Tie ponúkajú k PZP ako voliteľné a dobrovoľné dopoistenia, ktorých cieľom je krytie škôd na poistenom vozidle či posádke.

Spoluúčasť sa uplatňuje pri nasledovných pripoisteniach:

Pripoistenie skiel a spoluúčasť

 • prvým typom pripoistenia, kde sa dojednáva spoluúčasť, je pripoistenie skiel a to buď len čelného skla, prípadne niektoré poisťovne zahŕňajú aj bočné a zadné sklá
 • vo väčšine prípadov sa pripoistenie dojednáva so spoluúčasťou v kombinácii percent a minimálnej spoluúčasti, najčastejšie je to 10 až 20 %, minimálne však 100 €
 • niektoré poisťovne umožňujú v prípade drobnej škody na skle a využitia opravy skla namiesto jeho výmeny úhradu poistného plnenia aj bez vymáhania spoluúčasti
 • dobrým príkladom flexibilnej spoluúčasti pri tomto pripoistení je poisťovňa Union, kde pri oprave skla v sume do 30 € nemusíte platiť žiadnu spoluúčasť

Pripoistenie stretu so zverou a spoluúčasť

 • ďalším typom pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré má štandardne dojednávanú spoluúčasť, je pripoistenie škôd následkom stretu a kontaktu so zverou
 • v tomto prípade býva obvykle spoluúčasť tiež kombinovaná vo forme percentuálneho vyjadrenia, zvyčajne 10 %, s minimálnou spoluúčasťou v €, obvykle 100 €
 • pri tomto pripoistení si treba dobre prečítať podmienky, niektoré poisťovne nekryjú škody na zaparkovanom aute, iné zas napríklad pri kontakte s domácou zverou
 • nezabudnite si splniť povinnosti vzťahujúce sa na poistné plnenie, napríklad poisťovňa Axa zvyšuje spoluúčasť na 30 % v prípade nedodania fotodokumentácie

Pripoistenie živlov a spoluúčasť

 • na krytie škôd na motorovom vozidle následkom napríklad požiaru, úderu blesku či pádu stromu pamätá pripoistenie živlov, ktoré býva tiež so spoluúčasťou
 • tá je zvyčajne v rozmedzí od 5 do 10 % zo sumy poistného plnenia, zároveň platí, že väčšina poisťovní uplatňuje aj minimálnu sumu spoluúčasti, zväčša je to 100 €
 • každá poisťovňa môže mať inú šírku krytia škôd proti jednotlivým udalostiam, niektoré nezahŕňajú napríklad zemetrasenie, iné majú rozsah škôd na všetky živly
 • pripoistenie býva niekedy skombinované aj s krytím škôd následkom pôsobenia hlodavcov, Generali v tomto pripoistení kryje aj škody na kábloch

Pripoistenie výtlkov a spoluúčasť

 • zlý stav vozovky môže spôsobiť vážne poškodenie pneumatík, na čo pamätá pripoistenie pre prípad výtlkov, ktoré u nás tiež ponúkajú niektoré poisťovne
 • v prípade tohto pripoistenia sa uplatňuje spravidla len percentuálna spoluúčasť bez stanovenia minimálnej sumy spoluúčasti, väčšina poisťovní má 10 % hranicu
 • poistné podmienky môžu byť v tomto prípade značne individuálne, niektoré poisťovne kryjú len škody spôsobené zlým stavom vozovky, iné napríklad aj vandalizmus
 • v prípade poisťovne Union zahŕňa toto pripoistenie poškodenia na disku, pneumatike a dokonca aj náklady na geometriu, treba ale rátať s poistným limitom

Pripoistenie batožiny a spoluúčasť

 • pripoistenie batožiny uloženej vo vozidle, prípadne v niektorých prípadoch aj v strešnom nosiči vozidla, býva tiež pripoistením, kde sa občas uplatňuje spoluúčasť
 • vo väčšine prípadov je toto poistenie ale bez akejkoľvek spoluúčasti, niektoré poisťovne uplatňujú spoluúčasť pre batožinu v strešnom nosiči na vozidle
 • na vyššie spomínanú situáciu pamätá napríklad poisťovňa Axa, ktorá uplatňuje spoluúčasť 166 € v prípade batožiny, ktorá je uložená v strešnom nosiči
 • neuplatňovanie spoluúčasti pri pripoistení batožiny býva vo väčšine poisťovní z dôvodu nižšieho limitu poistného plnenia, ten je obvykle stanovený na 500 €
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pripoistenie odcudzenia a krádeže

 • posledným pripoistením, pri ktorom sa zvykne uplatňovať spoluúčasť, je pripoistenie vozidla pre prípad odcudzenie alebo krádeže, obvykle sa to týka celého vozidla
 • pri tomto pripoistení býva spoluúčasť obvykle v rozsahu 10 až 30 % a to v závislosti od toho, kde pripoistenie dohodnete a od toho, aký balík pripoistenia zvolíte
 • na rozdiel od havarijného poistenia však treba rátať pri pripoistení vozidla pre prípad odcudzenia s nižším poistným limitom, čo sa oplatí hlavne pre staršie vozidlá
 • niektoré poisťovne, napríklad poisťovňa Axa, majú toto pripoistenie spojené aj s prípadom vandalizmu na vozidle, vtedy poistenie pokrýva aj tieto škody

Najčastejšie otázky o spoluúčasti pri PZP

V súvislosti so spoluúčasťou, či už s jej výpočtom, uplatňovaním alebo inými praktickými náležitosťami, je viacero dôležitých otázok. Väčšina poistníkov sa o ne ale bohužiaľ nezaujíma, prípadne sa o ne zaujíma až v momente, kedy je treba spoluúčasť uhradiť.

Dobré je to poznať odpovede aspoň na tie najdôležitejšie:

Čo robiť v prípade, ak škoda nepresahuje dohodnutú spoluúčasť v €?

V prípade, ak škoda nepresahuje dohodnutú sumu spoluúčasti zadanej pevnou formou v €, najlepšie je udalosť riešiť vo vlastnej réžii a to bez akejkoľvek administratívnej záťaži. Poisťovňa by totiž tak či tak odkázala poistenca na dojednanie o spoluúčasti, nakoľko v prípadoch, ak úhrada škody nepresiahne spoluúčasť, poisťovňa neposkytne žiadne plnenie.

Dá sa spoluúčasť nejakým spôsobom znížiť alebo úplne odpustiť?

Niektoré poisťovne uplatňujú spoluúčasť napríklad pri poistení skiel alebo čelného skla flexibilne, napríklad v závislosti od spôsobu opravy skla. Ak je aj dojednaná spoluúčasť a sklo nie je treba vymeniť, ale sa len opraví a za menšiu sumu, môže poisťovňa poistníkovi spoluúčasť úplne odpustiť. Je to ale individuálne a záleží to od aktuálnych podmienok.

Je lepšie, ak je spoluúčasť dohodnutá v pevnej sume alebo vo forme percent?

To závisí od výšky spoluúčasti a od toho, na akú poistnú či škodovú udalosť sa viaže. Najčastejšou formou je ale kombinácia oboch spôsobov, kde je suma spoluúčasti v € myslená ako minimálna výška spoluúčasti, takže v prípade vyšších škôd treba počítať aj tak so spoluúčasťou vo forme percent. Pre poistníka je samozrejme ideálna nulová spoluúčasť.

Môže poisťovňa aj úplne odmietnuť úhradu poistného plnenia?

Áno a to v prípade, ak ide o poistnú výluku alebo o obmedzenie predmetu poistenia. Do tejto kategórie patria najčastejšie škody spôsobené blízkym osobám, škody spôsobené úmyselne, škody spôsobené pod vplyvom omamných látok alebo škody spôsobené počas používania auta mimo poistných podmienok. Vtedy vás „nezachráni“ ani spoluúčasť k poisteniam.

Uzatvorenie PZP bez spoluúčasti online a prečo využiť porovnanie PZP

Dojednať si výhodné povinné zmluvné poistenie bez spoluúčasti, prípadne aj s pripoisteniami s miernou spoluúčasťou, môžete aj cez internet. Využiť na to môžete aj rôzne online kalkulačky alebo porovnávacie služby pre PZP.

Proces uzatvorenia poistenia je v tomto prípade nasledovný:

Do PZP kalkulačky zadajte ŠPZ alebo technické údaje vozidla a počkajte na výpočet.

Porovnajte si všetky ponuky PZP vrátane pripoistení a to aj z pohľadu spoluúčasti.

Vyberte si najvhodnejšie poistenie, doplňte svoje údaje a odošlite žiadosť online.

Počkajte na poistnú zmluvu, podpíšte ju, podajte výpoveď starej a máte nové PZP.

Takýmto spôsobom si viete dojednať poistenie nielen pre osobné auto, ale aj pre ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony, motorku, skúter alebo prívesný vozík. Všetko, okrem nutnosti písomného podania výpovede starej zmluvy, vybavíte z pohodlia domova a cez internet. Aby ste ale získali naozaj najlepšiu poistku, nezabudnite použiť porovnávač.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Vďaka využitiu porovnávacej služby totiž získate:

 • kompletný a nezaujatý prehľad o všetkých poisteniach, ich podmienkach, poistnom krytí a tiež pripoisteniach, samozrejme aj s cenovým porovnaním
 • porovnanie pripoistení z hľadiska spoluúčasti, či už ide o výšku spoluúčasti, formu spoluúčasti, podmienky dojednania spoluúčasti podľa poistenia a podobne
 • presný prehľad o tom, koľko vás bude poistenie v danej poisťovni stáť, nakoľko kalkulačka či porovnávač pracujú aj so všetkými možnými bonusmi a zľavami

Uvedené výhody viete ale naplno využiť len cez overené a kvalitné porovnávače alebo kalkulačky. Tie najlepšie vám dokonca umožnia poistenie aj uzavrieť a po uzavretí okamžite zaplatiť, napríklad kartou cez internet alebo aj s využitím mobilu a QR kódu. Ak už máte vozidlo poistené z minulosti, vystačíte si pri porovnaní len s jeho ŠPZ.

NEZABUDNITE NA DOKUMENTY

Okrem poistnej zmluvy vám na email prídu aj dokumenty a doklady k poisteniu, napríklad poistné podmienky, ale tiež aj biela karta a zelená karta. Môžete si ich vytlačiť a uschovať do auta, nakoľko ide o platné dokumenty preukazujúce uzatvorenie PZP.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najvýhodnejšie PZP

Pokiaľ použijete internetové kalkulačky a porovnávacie služby, získate výhodu možnosti porovnania všetkých podmienok pri povinnom zmluvnom poistení a to vrátane pripoistení so spoluúčasťou. Nezabudnite ale na to, že musí ísť o kvalitné porovnávače.

Keď si budete vyberať, akú kalkulačku použiť, zamerajte sa na:

 • známejšie značky porovnávacích nástrojov a kalkulačiek, ktoré už majú nejakú históriu, ideálne je, ak patria pod portály zamerané komplexne na poistenie
 • kalkulačky a porovnávače, ktoré prinášajú komplexný prehľad pri porovnaní PZP, čiže nejde len o porovnanie cien, ale tiež nefinančných podmienok či pripoistení
 • dôležité je, aby porovnávač pracoval s aktuálnymi údajmi a to tak z pohľadu cien poistenia, ako aj z pohľadu napríklad výšky poistného krytia či spomínanej spoluúčasti
 • veľkým plusom je, ak si viete zákonné poistenia nielen porovnať, ale tiež aj dohodnúť poistenie a ak je to možné, dokonca poistku aj ihneď po uzavretí cez internet zaplatiť

V prípade, že sa rozhodnete pre porovnanie a výpočet cez overené a kvalitné online kalkulačky či porovnávače, môžete si za pár minút nájsť to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie bez spoluúčasti a ešte ho aj uzavrieť cez internet. V prípade niektorých webových služieb si dokonca viete vybaviť online aj platbu poistného.

Ak chcete ušetriť čas, tu je rýchla a kvalitná online PZP kalkulačka:

4.9/5 - (32 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here