Životné poistenie

Čo je životné poistenie

Je to zmluvný vzťah medzi poisťovňou a poistníkom. Jedná sa o finančné zabezpečenie človeka, ktorý pracuje a zároveň má ďalšie finančné záväzky vo forme pôžičiek, hypotéky, atď. Životným poistením je možné aj šporiť peniaze, ktoré Vám poisťovňa vyplatí pri dožití dohodnutého roku života. Životné poistenie je dobrovoľné (nepovinné), kryje hlavne smrť poistenej osoby alebo vážnejšie choroby. V prípade sporenia patrí do 3. piliera dôchodkového zabezpečenia. Poistné sa platí v splátkach, ktoré sú vopred dohodnuté s poisťovňou (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).

Prečo uzavrieť životné poistenie

Životné poistenie by mal uzavrieť hlavne živiteľ rodiny, resp. člen rodiny s najväčším príjmom, ktorého práceneschopnosť by vážne ohrozila fungovanie rodiny z finančného hľadiska. Poistné plnenie nahrádza blízkym poistenej osoby okamžitú kompenzáciu. Poistenie kryje hypotéku, stavebný úver, spotrebný úver, leasing a iné pôžičky.

Životným poistením môžete pokryť aj nadštandardnú lekársku starostlivosť alebo aj krytie výpadku príjmu z dôvodu ochorení ako napr. rakovina, srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek atď.

Ako uzavrieť životné poistenie

Ako prvý krok odporúčame analýzu Vašich potrieb, skúste si zhrnúť čo vlastne potrebujete poistiť a aké máte od poistenia očakávania. S touto analýzou by Vám mal pomôcť kvalitný poisťovací agent, ktorý sa v tejto problematike dobre orientuje. V súčasnej dobe stačí na to aby ste mohli byť „poisťovákom“ licencia od NBS, ktorá nemá nijako zvlášť náročné požiadavky. Teda Váš poisťovací agent by mal byť človek, ktorý sa venuje poistkám na plný pracovný úväzok. Určite by ste nechceli, aby o Vašej poistke rozhodoval vysokoškolák, pre ktorého je uzatváranie poistiek iba brigáda. Takisto by ste neboli nadšený ak by bol Váš poisťovací agent človek, ktorý si cez deň odrobí zmenu v inom odbore (napr. murár v stavebníctve) a večer sa pustí do vypĺňania papierov. Takýto ľudia majú za sebou poväčšine iba dve-tri rýchlokurzy bez ďalšieho vzdelávania. Výber kvalitného agenta, ktorý sa venuje tejto problematike dlhodobo na plný pracovný čas a vie „čo kde a ako chodí“ je pre Vás podstatným krokom. Koniec koncov výhody/nevýhody poistky ovplyvnia najmä Vás tak prečo riskovať rokmi ťažko usporené peniaze.

Poistná zmluva

Zmluva sa uzatvára medzi poistníkom a poisťovňou. Uzatvára sa väčšinou na dlhšiu dobu 5 rokov a viac. Účastníkmi životného poistenia sú:

 • Poisťovňa – poisťovňa, ktorá poskytuje poistku
 • Poistník – osoba s vekom minimálne 18 rokov, ktorá uzatvára zmluvu s poisťovňou a platí poistné
 • Poistený – osoba s vekom minimálne 18 rokov, na ktorú sa poistenie vzťahuje
 • Oprávnená osoba – môže to byť jedna ale aj viac osôb, ktoré majú právo na finančnú kompenzáciu v prípade smrti poisteného

Poistná zmluva sa skladá z týchto neoddeliteľných súčastí:

 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy podáva poistník poisťovni, poisťovňa návrh preskúma a prijme alebo zamietne alebo predloží protinávrh
 • Všeobecné poistné podmienky vymedzujú všetky základné pojmy, práva a povinnosti, spôsoby plnenia, výluky, atď.
 • Zmluvné dojednania konkretizujú a ďalej dopĺňajú poistné podmienky dojednávaného produktu
 • Osobitné dojednania, prílohy, dodatky – používajú sa vtedy, keď je potrebné sa odchýliť od štandardných poistných podmienok
 • Poistka je potvrdenie o riadnom uzavretí poistnej zmluvy a vzniká vtedy, keď poisťovňa ukončí proces skúmania návrhu poistnej zmluvy. Dochádza k prijatiu (akceptovaniu) návrhu poistenia.

Druhy životného poistenia

 • Poistenie pre prípad smrti (Term) – celé šetrenie sa spotrebováva na poistné riziko, peniaze sa nešporia
 • Poistenie pre prípad dožitia (Pure Endowment) – kapitálové poistenie, kde poistenie nekryje riziko smrti, ak poistená osoba zomrie, poisťovňa vyplatí len peniaze našetrené za obdobie do smrti
 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (Endowment) – zmiešané poistenie teda dlhodobé sporenie s krytím pre prípad smrti
 • Investičné životné poistenie (Unit Linked) – kombinácia rizikového životného poistenia a investície do podielových fondov – nie je zaručený výnos ani hodnota investičného účtu

Hodnotenie:

Životné poistenie
Počet hlasov: 56 Priemer:4.9 (97.86%)