Povinné zmluvné poistenie Union

0
150

Povinné zmluvné poistenie auta, motorky aj ďalších motorových vozidiel na mieru s možnosťou výberu 3 balíčkov a viacerých pripoistení ponúka poisťovňa Union. K poisteniu získate automaticky aj rozsiahle asistenčné služby, pričom celé zákonné poistenie si viete namodelovať presne podľa toho, či chcete komplexnú ochranu, alebo radšej výhodnú cenu.

Podľa toho, ako často jazdíte a aké riziká predpokladáte, si viete vybrať základné limity pre poistné plnenie, ale napríklad aj zvýšené krytie pre majetkové škody. Skúsenosti motoristov ukazujú, že práve takúto flexibilitu oceňujú najviac, spoločne s uzavretím cez internet.

Áno, podobne ako pri iných zákonných poistkách, aj v prípade poisťovne Union je možné uzatvoriť zákonnú poistku online. PZP Union poistná kalkulačka vám totiž pripraví najlepší a najpresnejší výpočet, kde bude cena zohľadňovať konkrétny balík, pripoistenia a aj všetky zľavy. Dôležité je však porovnanie nielen medzi balíkmi navzájom, ale aj s inými PZP.


PZP UNION ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Union

Dojednať si povinné zmluvné poistenie v poisťovni Union môžete pre všetky druhy motorových vozidiel, ktoré musia mať zákonnú poistku uzatvorenú. Môže ísť nielen o auto, ale aj motorku, skúter, prívesný vozík alebo o menšie úžitkové vozidlá do 3,5 tony.

PZP Union slúži na krytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla, najmä ide o škody na živote, škody na zdraví, náklady na právne zastúpenie a o ušlý zisk.

Poistenie je možné dojednať v troch rôznych poistných balíkoch podľa toho, aké vysoké majú byť poistné limity pre krytie škôd a podľa toho, aké služby k poistke chcete.

K povinnému zmluvnému poisteniu je možné tiež dojednať havarijné pripoistenia.

Kým v základom balíku poistenia ponúka poisťovňa Union PZP len so zákonom stanovenými limitmi na štandardnej úrovni, ďalšie dva balíky ponúkajú už vyšší stupeň ochrany. To isté platí aj o asistenčných službách, ktoré sú až v druhom a treťom balíku. Poistenie platí na Slovensku aj v zahraničí, pri niektorých pripoisteniach treba rátať so spoluúčasťou.

Pokiaľ ide o najdôležitejšie výhody PZP Union, tu sú:

 • výber z troch balíčkov a viacerých pripoistení, kto chce naozaj najlacnejšie možné povinné zmluvné poistenie, vie si vybrať aj balíček bez asistenčných služieb
 • možnosť poistenia online za pár minút a to len podľa ŠPZ, pričom takto si viete poistiť osobné auto, ľahšie úžitkové auto do 3,5 tony, prívesný vozík aj motocykel
 • extra zľavy pri poistení cez internet, ale aj pre klientov zdravotnej poisťovne Union, vďaka čomu si viete vybaviť poistenie za ešte výhodnejších finančných podmienok
 • ak ste vlastníkom vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom alebo niektorých špecifických kategórií vozidiel, po súhlase poisťovne poistíte aj tieto vozidlá

NAKOMBINOVANIE POISTENIA NA MIERU

Vďaka možnosti voľby konkrétneho balíka a dodatočných pripoistení si viete vybrať poistenie pre svoje vozidlo doslova na mieru. Ak nechcete asistenčné služby, viete si vybrať PZP aj bez nich a za mimoriadne nízku cenu. Dá sa ale zvoliť aj komplexná poistná ochrana.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Union

Pri povinnom zmluvnom poistení v poisťovni Union si viete vybrať tri rôzne balíky poistenia zodpovednosti za škodu. Kým prvý balík je určený pre tých, čo nenajazdia príliš veľa kilometrov a chcú ušetriť, najvyšší balík sa hodí aj do zahraničia.

Tu sú jednotlivé moduly PZP:

Balík Basic

 • v základnom balíku poistenia sa nájdu tí vodiči, ktorých možno považovať skôr za sviatočných a ktorí nepredpokladajú vznik vážnejších škodových udalostí
 • ak ide o poistené plnenie, tak limit na vyplatenie poistného pri škodách na živote a zdraví je 5,24 milióna €, pri vecných škodách je limit 1,05 milióna €
 • v tomto balíku nenájdete žiadne asistenčné služby, čo je síce trocha neštandardné, ale ten, kto ich nepotrebuje, si takýmto spôsobom zníži poistné na minimum

Balík Optimum

 • štandardným balíkom pre väčšinu bežných vodičov s klasickým využitím motorového vozidla, či už auta, motorky alebo iného vozidla, je balík zvaný Optimum
 • v tomto balíku je limit pre škody spôsobené na živote alebo zdraví obdobný, čiže 5,24 milióna, navýšený je ale limit poistného plnenia vecných škôd a to 3 milióny €
 • súčasťou balíka Optimum už sú aj asistenčné služby využiteľné doma aj v krajinách zelenej karty, toto poistenie je teda vhodné aj pri cestách do zahraničia

Balík Excellent Plus

 • najvyšším balíkom povinného zmluvného poistenia, ktoré môžete uzatvoriť v poisťovni Union, je balík Excellent Plus s najlepšou ochranou
 • tento modul poistenia poskytuje aj najvyššie limity poistného plnenia, v prípade zdravia a života je to znova 5,24 milióna €, pri vecných škodách až do 5 miliónov €
 • k povinnému zmluvnému poisteniu v tomto prípade rovnako tak dostávate možnosť využiť asistenčné služby, ale aj pripoistenie proti živlom do výšky 2.500 €

Okrem poistenia zodpovednosti vám Union ponúka aj tieto pripoistenia pre vás:

Výhľadové sklá: Jedným z najtypickejších pripoistení nielen v poisťovni Union, ale aj v iných poisťovniach, je pripoistenie škôd spôsobených na sklách vozidla. Pripoistenie kryje náklady na škody spôsobené pri poškodení alebo zničení čelného, zadného aj bočných skiel. Pri oprave do 30 € sa spoluúčasť neplatí, inak áno.

Stret so zverou: V prípade, ak sa obávate počas jazdy stretu so zverou, môžete si k PZP v Unione dojednať aj pripoistenie vzťahujúce sa na tieto prípady. Ide o pripoistenie, ktoré kryje na vašom poistenom vozidle škody spôsobené stretom alebo kontaktom s divou zverou a to podľa výšky poistného limitu až do 7.500 €.

Úraz: V rámci poistenia osôb ponúka poisťovňa Union k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu možnosť dojednať pripoistenie úrazu vodiča. Toto pripoistenie slúži na vyplatenie odškodnenia pri hospitalizácii, trvalých následkoch alebo smrti v dôsledku úrazu. Poistná suma závisí od toho, aký balík poistenia si zvolíte.

Výtlky: Ak často chodíte po menej kvalitných cestách, môžete si k PZP doobjednať aj pripoistenie pre škody spôsobené výtlkmi. Toto pripoistenie hradí náklady na škody spôsobené výtlkom na cestách voči pneumatike, disku a náklady na geometriu. Poistná suma pripoistenia sa dá v tomto prípade dojednať až do výšky 300 €.

Živly: Posledným pripoistením je pripoistenie proti škodám spôsobeným prírodnými živlami na vašom poistnom vozidle. Toto pripoistenie však má maximálne poistné plnenie obmedzený do výšky 2.500 €. Pripoistenie je poskytované len k najvyššiemu balíku a to bezplatne, k iným balíkom zákonného poistenia sa nedá dojednať.


PZP UNION ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť PZP Union a obmedzenia predmetu poistenia

Zákonná poistka Union na auto aj iné motorové vozidlá poistené v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú ich prevádzkou platí na území Slovenskej republiky, ale tiež aj v ostatných krajinách a štátoch v zahraničí.

Jedinou podmienkou však je, že musí ísť o krajiny, kde platí zelená karta:

 • ak budete cestovať do členských štátov Európskej únie, tu môžete byť bez obáv, v týchto krajinách platí poistenie zodpovednosti za škodu uzavreté na Slovensku
 • v prípade, že cestujete mimo štáty Európskej únie, musia byť tieto štáty členom Kancelárie zelenej karty, ide napríklad o Švajčiarsko či niektoré severské krajiny
 • zelená karta platí aj v niektorých krajinách, ktoré sa nenachádzajú celým svojim územím na Európskom kontinente, ide napríklad o Turecko alebo Ruskú federáciu

Na Slovensku ale aj v partnerských zahraničných krajinách však existujú výluky, obmedzenia alebo situácie, kedy povinné zmluvné poistenie nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Týka sa to aj doplnkových pripoistení zameraných na vozidlo.

Tu sú situácie, na ktoré sa PZP ani pripoistenia k nemu dojednané nevzťahujú:

 • škody, ktoré vznikli síce prevádzkou motorového vozidla, ale poistník je za ne zodpovedný manželovi, manželke alebo osobe blízkej žijúcej s ním v domácnosti
 • škody vzniknuté funkčným namáhaním, trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo skratom na súčastiach vozidla, ak toto viedlo k škodovej udalosti
 • škody v rámci zodpovednosti za prevádzku vozidla, ktoré ale nevznikli prevádzkou, ale pri využití tohto vozidla na pracovnú činnosť či nakladanie a vykladanie tovaru

PRIPOISTENIA LEN DO VÝŠKY LIMITU

Ak uzatvoríte k povinnému zmluvnému poisteniu osobitné pripoistenia z vyššie spomínanej ponuky pripoistení, musíte počítať s tým, že poisťovňa kryje škody, na ktoré sa poistenia vzťahujú, len do výšky poistného limitu. Nezabúdajte ani na spoluúčasť.

Asistenčné služby k PZP Union

Pokiaľ nepatríte medzi vodičov, ktorí používajú vozidlo naozaj len veľmi výnimočne, odporúčame si vybrať taký balík povinného zmluvného poistenia, ktorý obsahuje aj asistenčné služby. Poisťovňa Union ich poskytuje v dostatočnej kvalite aj šírke.

Ide o služby, ktoré viete veľmi dobre využiť na cestách pri rôznych problémoch:

 • poradenstvo a zorganizovanie pomoci pri menších poruchách súvisiacich s prevádzkou na ceste, napríklad oprava defektu priamo na mieste či asistencia pri vybití batérie
 • zorganizovanie pomoci pri zámene paliva v nádrži po nesprávnom natankovaní, v prípade potreby oprava na mieste, ak nie je oprava možná, odťah vozidla
 • oprava iného problému a poruchy na mieste, prípadne odťah vozidla po poruche alebo po havárii a poskytnutie náhradného vozidla v prípade nehody alebo krádeže
 • asistenčné služby pri vážnejších problémoch, napríklad úschova vozidla, náhradné ubytovanie, návrat alebo pokračovanie v ceste alebo zošrotovanie po totálnej škode

Cena, zľavy a bonusy PZP Union

Ceny povinného zmluvného poistenia poisťovne Union sú závislé nielen od posudzovaných parametrov pri uzatváraní poistky, ale aj od viacerých finančných zvýhodnení. Tie poskytuje poisťovňa buď v súvislosti s vozidlom alebo v súvislosti s poistníkom.

Cenu zákonnej poistky na auto, motocykel aj iné vozidlá môžu znížiť:

Bonus za bezškodový priebeh: Poisťovňa Union pri svojom PZP uplatňuje podobne ako iné poisťovne bonus za bezškodový priebeh poistníka z minulosti. Ak poistník za obdobie 60 a viac mesiacov nemal žiadnu škodovú udalosť hradenú z povinného zmluvného poistenia, výška bonusu je až 50 %. Poistné za zákonnú poistku tak môže byť znížené až o polovicu.

Zvýhodnenie pre niektoré vozidlá a niektorých poistníkov: Povinné zmluvné poistenie od Unionu sa najviac oplatí tým poistníkom, ktorí pochádzajú z menších regiónov, najmä menších obcí a miest. Okrem toho sú ceny poistného zákonnej poistky v Unione nižšie aj pre vozidlá s nižšou hmotnosťou a nižším výkonom motora, bez ohľadu na jeho objem.

Ostatné zľavy a cenové akcie: Ak už ste klientom zdravotnej poisťovne Union, alebo máte uzatvorené iné poistné zmluvy, môžete získať dodatočnú zľavu pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia to vo výške až 5 %. Poisťovňa Union zvýhodňuje tiež uzatvorenie poistenia aj pre tých, čo si dojednajú PZP online a to až do maximálnej výšky 15 %.

PLATBA POISTENIA AJ OKAMŽITE PO UZAVRETÍ

Pokiaľ ide o zaplatenie poistného, v prípade poisťovne Union ak viete spraviť nielen štandardnou cestou cez poštovú poukážku alebo prevodný príkaz, ale aj platobnou kartou online. Z pohodlia domova tak vybavíte uzatvorenie, ako aj platbu PZP.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Union

Ak potrebujete kontaktovať poisťovňu Union, môžete na to využiť viacero kanálov. Dá sa tak spraviť emailom, cez telefonické linky alebo písomnou formou, čo sa využíva najčastejšie pre ukončenie poistenia alebo doručenie doklad a dokumentov k škodovej udalosti.

Tu je adresa, zákaznícka linka a ďalšie možnosti kontaktu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava.

Infolinka : Pokiaľ potrebujete získať informácie ohľadom poistenia, poistných podmienok alebo chcete nahlásiť poistnú udalosť či zistiť stav jej likvidácie, môžete zavolať na zákaznícku infolinku 0850 111 211. Pre volania zo zahraničia použite číslo +421 2 2081 1811. Linka je dostupná v pracovných dňoch od 07:30 do 18:00.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete v prípade poruchy, škodovej udalosti alebo nejakej inej poistnej udalosti spadajúcej do asistenčných služieb pomoc, môžete sa obrátiť na nonstop linku +420 296 339 644. Táto je k dispozícii zo Slovenska aj zo zahraničia, funguje 24 hodín denne každý deň a pomôže vám s menšími aj väčšími problémami.

Výpoveď a zrušenie: PZP poisťovni Union viete v prípade potreby nielen rýchlo a jednoducho uzavrieť, ale aj zrušiť, napríklad v prípade zmeny vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla. Na webstránke nájdete všetky potrebné tlačivá a žiadosti, tie stačí potom už len vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na spomínanú adresu.

Najčastejšie otázky o PZP Union

Chcete vedieť, pre koho sa najviac povinné zmluvné poistenie Union oplatí? Alebo to, či je možné platiť poistné aj na viac splátok bez navýšenia? Prípadne, ktoré PZP sa oplatí najviac? Nielen tieto otázky sa pýta čoraz viac motoristov, vodičov a vlastníkov vozidiel.

Teraz na tie najviac kladené odpovieme:

Vyžaduje poistenie vozidla v poisťovni Union aj spoluúčasť?

Ak ide o samotné poistenie zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla, čiže povinné zmluvné poistenie, tak tu sa spoluúčasť v poisťovni Union nevyžaduje. Pokiaľ budete ale chcieť uzatvoriť pripoistenie proti živlom, výtlkom, stretu so zverou alebo proti poškodeniu skla, musíte zaplatiť spoluúčasť vo výške 10 % zo sumy spôsobenej škody.

Kde všade môžem využiť asistenčné služby k PZP?

Asistenčné služby poskytované k povinnému zmluvnému poisteniu je možné využiť na Slovensku, ale aj v zahraničí, musí však ísť o štáty, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. V prípade, ak budete cestovať do krajiny, ktorá nie je členom a povinné zmluvné poistenie tam neplatí, musíte si dojednať hraničné poistenie sami a k nemu aj asistenčné služby.

Platia všetky pripoistenia k PZP od Unionu aj v zahraničí?

Samotné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom platí vo všetkých krajinách zelenej karty, rovnako tak aj úrazové poistenie vodiča motorového vozidla a pripoistenie skiel na motorovom vozidle. Ostatné pripoistenia, čiže škôd spôsobených živlami, stretom so zverou alebo výtlkmi na ceste, platia len na území Slovenska.

Je lepšie zvoliť pripoistenia k PZP Union alebo rovno havarijné poistenie?

Odpoveď na otázku závisí od toho, ako často jazdíte, kde jazdíte a aká je aktuálna hodnota poisťovaného vozidla. V prípade samostatných pripoistení si viete vybrať síce len niektoré riziká, čiže na mieru, ale zároveň sú tu v niektorých prípadoch nižšie poistné limity. Pripoistenie by tak nemuselo pokryť škody v takej výške, ako havarijné poistenie.


PZP UNION ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie PZP Union online a prečo využiť porovnanie PZP

Dojednanie povinného zmluvného poistenia od poisťovne Union je možné osobne na pobočke, ale ešte pohodlnejšou cestou je to cez internet. Poisťovňa navyše uzatvorenie poistnej zmluvy online formou oceňuje aj dodatočnou zľavou.

Dojednanie poistenia v tomto prípade prebieha v tejto postupnosti:

Najskôr zadajte do PZP kalkulačky údaje o vás a technické parametre vozidla.

Kalkulačka pre vás pripraví porovnanie poistenia a všetkých možností pripoistenia.

Vyberte si poistné krytie a limity, ktoré vám vyhovujú a požiadajte o uzavretie zmluvy.

Vypovedzte pôvodnú poistnú zmluvu, podpíšte novú a zaplaťte poistné.

Dojednať si zákonnú poistku môžete týmto spôsobom pre všetky druhy motorových vozidiel, ktoré je potrebné poistiť. Platí to teda tak pre autá, ako aj skútre, motorky či ľahké úžitkové vozidla s hmotnosťou do 3,5 tony. Na uzatvorenie poistenia môžete využiť aj rôzne internetové kalkulačky a online porovnávacie služby.

Pri takomto spôsobe a pri využití serióznych nástrojov získate viacero výhod:

 • v prvom rade je to rýchlosť a jednoduchosť pri získaní prehľadu o všetkých podmienkach, cenách, poistnom krytí, limitoch a možných pripoisteniach
 • zároveň získavate možnosť dojednať si poistenie na mieru so započítaním všetkých zliav, nakoľko kalkulačka vám vypočíta poistenie presnejšie, ako bežný cenník
 • niektoré porovnávacie nástroje a kalkulačky disponujú nielen porovnaním a výpočtom, ale aj možnosťou uzatvorenia PZP a platby priamo cez mobil

Poistenie online je výhodné hlavne preto, že nemusíte nikam ísť osobne. Zmluva vám príde mailom, všetky poistné podmienky si viete nájsť online. Ak použijete overenú a serióznu online kalkulačku, získate najlepšiu možnú cenu a zároveň aj prehľad o všetkých možných alternatívach a balíčkoch poistenia spoločne s pripoistením pre vaše vozidlo.

VŠETKY DOKUMENTY EMAILOM

Pri dojednaní a uzatvorení povinného zmluvného poistenia online cez overené porovnávacie služby a kalkulačky vám príde na mail nielen nová poistná zmluva, ale aj biela a zelená karta. Tie si stačí len vytlačiť a máte tak okamžite všetky potrebné dokumenty k dispozícii.

Online Union PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Či už z dôvodu finančnej výhodnosti alebo pohodlnosti, čoraz viac vodičov sa rozhodne dojednať si svoje poistenie cez internet. Všetko to začína ale porovnaním poistiek a na to slúžia porovnávacie nástroje a online kalkulačky. Niektoré sú lepšie, iné horšie.

Ako ich rozoznať? Najmä podľa týchto podmienok:

 • porovnanie a výpočet musia byť nezávislé, porovnávač alebo kalkulačka nesmú uprednostniť žiadnu poisťovňu a musia kalkulovať všetky zľavy a konečnú cenu
 • ceny musia byť aktuálne, rovnako tak aj nefinančné podmienky, napríklad šírka poistného krytia, poistné limity alebo rozsah asistenčných služieb k poisteniu
 • dôležité je, aby bolo porovnanie komplexné a prinášalo nielen porovnanie balíčkov a možností poistenia od jednej poisťovne, ale z celej ponuky poistného trhu
 • ideálne je, ak sa nejedná len o anonymné porovnanie a výpočet PZP, ale ak sú tieto služby súčasťou väčšieho portálu a ten poskytuje aj odborné nestranné poradenstvo

Ak chcete získať najlepšie možné zákonné poistenie svojho vozidla, pozerajte nielen na cenu, ale aj na to, čo za to dostanete. Práve tu sa môžu uplatniť seriózne a kvalitné porovnávače alebo online kalkulačky, ktoré vám takéto porovnanie pripravia. Na základe neho si potom viete vybrať najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie.

Ak si chcete vypočítať poistné na mieru, využite túto online kalkulačku PZP Union:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here