Havarijné poistenie Kooperativa

0
138

Ak hľadáte kompletné Kasko poistenie, ktoré pokryje nielen škody a náklady následkom havárie či krádeže, ale aj oveľa širšie riziká a pridá k tomu výborné finančné podmienky, poisťovňa Kooperativa má pre vás zaujímavé havarijné poistenie pod názvom Auto Komplet. Ide o poistenie určené pre tých, čo hľadajú široké krytie, ale aj kvalitné služby.

Kooperativa ponúka toto poistenie vo viacerých balíčkoch s možnosťou dodatočne si pripoistiť napríklad finančnú stratu GAP, čo sa hodí pre nové vozidlá. Pri opravách vozidla s čiastočnou škodou poisťovňa hradí opravu v plnej výške, nemusíte sa preto báť krátenia.

Zaujímavé je, že oproti konkurencii ponúka poisťovňa poistenia niektorých výluk, čo môže byť plusom pre vodičov s rizikovejším cestovaním. Ak vás zaujíma cena poistenia, najlepšou odpoveďou je online kalkulačka. Tá totiž ako jediná ponúka presný výpočet aj so zarátaním všetkých zliav a bonusov a tiež so zohľadnením všetkých parametrov vozidla a poistníka.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Kooperativa

Havarijné poistenie Kooperativa je určené pre vozidlá do hmotnosti 3,5 tony s riadnym evidenčným číslom, čiže nielen pre osobné automobily, ale napríklad aj ľahké úžitkové autá. Poistenie sa týka škôd spôsobených na vašom vozidle, batožine alebo úrazov.

Kasko poistenie Kooperativa už v základe kryje škody a náklady spôsobené živlami, lúpežou, krádežou, vandalizmom a havárie a to na Slovensku aj v zahraničí.

Okrem toho si viete dojednať aj balíčky pripoistení pre škody a náklady ďalších udalostí, ktoré by mohli spôsobiť majiteľovi vozidla vysoké finančné náklady.

Súčasťou poistenia sú aj služby technickej, lekárskej a právnej asistencie.

Havarijné poistenie od poisťovne Kooperativa je možné dojednať s rôznou výškou a typom spoluúčasti. Na výber je buď fixná výška spoluúčasti na poistnom plnení, konkrétne 150 €, alebo 5 % výška spoluúčasti, kedy sa podieľate na poistnom plnení určitým percentom zo sumy. Tá môže mať tri typy minimálnej hranice a to 70 €, 150 € a 300 €.

Ak sa rozhodnete pre havarijné poistenie Kooperativa, získate tieto dôležité výhody:

 • široké poistné krytie v základe s možnosťou výberu balíkov pripoistenia a tiež s možnosťou osobitného dojednania pripoistenia finančnej straty, tzv. GAP poistenia
 • možnosť získať viacero zaujímavých zliav, ale predovšetkým nefinančných výhod, najmä ak ide o spôsob platenia, nahlásenia poistnej udalosti či obhliadky
 • bohaté asistenčné služby pre prípad poruchy aj nehody, ktoré môžete využiť doma aj v zahraničí, pričom tieto asistenčné služby sú už v cene poistenia a bez príplatku
 • v prípade dojednania spomínaného GAP poistenia sa nemusíte báť ani totálnej škody a poklesu hodnoty vozidla, rovnako tak za vás poistenie uhradí aj spoluúčasť

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA PRE VÁS

To, že Kooperativa sa snaží ísť naplno s modernými trendmi, dokazuje aj jej aplikácia Kooperativa Help. Vďaka nej získate všetky potrebné informácie ohľadom postupu pri rôznych zložitých situáciách a budete presne vedieť, ako postupovať pri poruche či nehode.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Kooperativa

Ponuka Kasko poistenia Kooperativa sa v mnohých parametroch odlišuje od toho, čo ponúka väčšina poisťovní. Nenájdete tu len balíky poistných krytí, ale naopak, základné krytie škôd na vozidle v širokom rozsahu. K tomuto základu si viete doobjednať balíčky pripoistení

Tu je kompletná ponuka pokrytia a pripoistení, ktoré si viete dojednať:

Základné pokrytie škôd a poškodení

Ak si nezvolíte žiaden z balíkov pripoistenia, základné pokrytie škôd a poškodení na vozidle kryje finančnú náhradu a škody na poistenom vozidle, ktoré vzniknú ako následok havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu a pôsobením živlov. Ide o škody, ktoré sú z hľadiska rizika a pravdepodobnosti najvýznamnejšie a zároveň najviac nákladné.

V balíku nájdete taktiež aj pripoistenie pre krytie nasledovných škôd:

 • škody spôsobené haváriou, čiže stretom s iným účastníkom cestnej premávky, pričom ide o škody tak zavinené poistencom, ako aj nezavinené poistencom
 • škody vzniknuté následkom pôsobenia živlov, napríklad v dôsledku požiaru, zásahu bleskom, krupobitia, padajúcou lavínou, záplavami či zemetrasením
 • škody spôsobené treťou osobou na vozidle formou vandalizmu, môže ísť napríklad o mechanické poškodenie laku, antény alebo svetiel
 • škody zapríčinené lúpežou a krádežou, pričom v tomto prípade sa jedná o krádež aj z garáže, ale rovnako tak aj krádež formou lúpežného prepadnutia

Balík pripoistenia Basic

Prvý balík pripoistení je balík Basic. Tento balík zahŕňa napríklad úrazové pripoistenie prepravovaných osôb, ktoré pokrýva trvalé následky spôsobené úrazom alebo smrť následkom úrazu. Rovnako tak balík obsahuje aj pripoistenie zničenia a straty batožiny a vecí osobnej spotreby, ktoré sa nachádza v poistenom vozidle.

Okrem toho balík obsahuje aj dve ďalšie pripoistenia:

 • prvým pripoistením je pripoistenie pneumatík, ktoré sa týka poškodenia pneumatík napríklad zlým stavom vozovky, ale tiež aj prerazením klincom a podobne
 • druhým pripoistením je pripoistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní, kedy poistenie pokryje náklady na palivo, avšak už nie na výmenu technických častí

Balík pripoistenia Optimum

Vyšším balíkom pripoistení s omnoho širším pokrytím je balík Optimum. Tento balík obsahuje pripoistenia z balíka Basic a pokrýva napríklad aj dodatočné náklady pri zapožičaní náhradného vozidla a to podobu 2 alebo 3 dní. Rovnako tak je v balíku aj pripoistenie škôd spôsobených nasatím vody do motora, čo je obvykle výluka.

V balíku nájdete pripoistenia aj pre ďalšie výluky a tiež čelné sklo:

 • pokiaľ ide o pripoistenie čelného skla, pokiaľ bude udalosť riešená opravou do 50 €, nebude sa uplatňovať spoluúčasť, inak je spoluúčasť 5 %, respektíve 17 €
 • v balíku je obsiahnuté pripoistenie výluky pre škody spôsobené následkom teroristických akcií, pri vyplatení poistného plnenia ale treba rátať so spoluúčasťou
 • v prípade pripoistenia výluky škôd polepov na vozidle je hornou hranicou poistného plnenia suma 500 € a poistné krytie sa vzťahuje len na poškodené polepy

Pripoistenie finančnej straty GAP

Ako samostatné pripoistenie k havarijnému poisteniu Kooperativa si viete dojednať pripoistenie finančnej straty, zvané aj GAP poistenie. Toto pripoistenie pokrýva rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a poistným plnením vyplateným v momente poistnej udalosti, pričom najviac sa toto poistenie hodí pre úplne nové vozidlá.

GAP pripoistenie viete využiť najviac predovšetkým v týchto dvoch situáciách:

 • prvou situáciou je odcudzenie vozidla krádežou alebo lúpežou, kedy GAP poistenie uhradí rozdiel medzi cenou vozidla pred krádežou a poistným plnením
 • druhou situáciou je totálne zničenie vozidla pri havárii alebo v dôsledku totálneho zničenia následkom živlov, kedy pripoistenie tiež dorovná vzniknutý rozdiel

Územná platnosť havarijného poistenia Kooperativa a obmedzenia predmetu poistenia

Havarijné Kasko poistenie Kooperativa je platné tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území Českej republiky a tiež vo všetkých ostatných krajinách a štátoch, ktoré sa nachádzajú geograficky v Európe. To platí napríklad aj pre pripoistenie GAP a udalosti, na ktoré sa vzťahuje. V podobnom rozsahu sú poskytované aj asistenčné služby k poisteniu

Nie každá škoda, ktorá vznikne na vašom vozidle, zároveň je aj predmetom poistenia alebo predmetom vyplatenia poistného plnenia. Niektoré udalosti môžu spadať pod výluky, teda sa na nich nevzťahuje žiadne poistné plnenie, pri iných môže prísť ku kráteniu plnenia.

Okrem úmyselne spôsobených škôd sú problémové aj tieto prípady:

 • škody spôsobené blízkej osobe, manželovi alebo manželke, rovnako tak škody spôsobené pod vplyvom alkoholu alebo v situácii nesprávneho vedenia vozidla
 • škody zapríčinené prirodzeným opotrebením materiálu a jeho funkčným namáhaním, škody spôsobené nedostatočnou údržbou, nesprávnou opravou alebo skratom
 • škody, ktoré vznikli používaním vozidla v rozpore s poistnými podmienkami, napríklad pri motoristickej súťaži alebo následkom použitia ako pracovného stroja

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


PRIPOISTENIA PRE NIEKTORÉ VÝLUKY

Viaceré výluky z poistenia, napríklad škody spôsobené následkom teroristického činu, je možné z poistného plnenia pokryť v prípade, ak si doobjednáte pripoistenia. Až 3 pripoistenia pre 3 rôzne výluky ponúka poisťovňa Kooperativa vo svojom najvyššom balíčku Optimum.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa v rámci komplexnej starostlivosti o poistníka a tiež o poistené vozidlo ku každému havarijnému poisteniu bez ohľadu na ďalšie dojednané pripoistenia poskytuje aj asistenčné služby. Ide o technickú, lekársku a tiež administratívno-právnu asistenciu.

V štandardnom rozsahu tieto služby pokrývajú nasledovné úkony:

 • oprava poruchy a poškodenia na mieste, napríklad pri strate kľúčov otvorenie automobilu, oprava defektu na mieste alebo vyprázdnenie nádrže pri zlom palive
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla s vážnejšou poruchou alebo po nehode do najbližšieho servisu a úschova po dobu 10 dní, alebo odťah až do miesta bydliska
 • zabezpečenie pokračovania v ceste automobilom, vlakom alebo lietadlom, prípadne zabezpečenie dočasného ubytovania na 1 noc doma alebo na 2 noci v zahraničí
 • ostatné pomocné úkony, napríklad vyslanie rodinného príslušníka do nemocnice, poskytnutie pôžičky na opravu, repatriácia vozidla do vlasti a právna asistencia

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Kooperativa

Komplexné a zároveň cenovo výhodné, také môže byť havarijné poistenie Kooperativa vďaka rôznym finančným aj nefinančným zvýhodneniam. Na cenu poistenia vplývajú samozrejme aj rôzne faktory typu šírka poistenia alebo rizikové faktory poistníka.

Najväčší vplyv majú ale bonusy a zľavy, konkrétne tieto:

Bonus za bezškodový priebeh: Najbežnejším typom zľavy pri havarijnom poistení je bonus za bezškodový priebeh. Táto zľava sa poskytuje v závislosti od dĺžky obdobia pred aktuálnym poistným obdobím, ktoré bolo bez výskytu rozhodnej škodovej udalosti. Poisťovňa Kooperativa má maximálnu zľavu 50 % pri bezškodovom priebehu nad 5 rokov.

Obchodná zľava: Okrem zníženia ročného poistného za bezškodový priebeh ponúkajú poisťovne pri havarijnom Kasko poistení aj obchodné zľavy, väčšinou napríklad pri uzatvorení viacerých poisťovní. V tomto prípade viete získať obchodnú zľavu pri uzavretí poistenia online a to vo výške 5 % z plnej a základnej ceny poistenia.

Ďalšie zvýhodnenia a zľavy: Okrem obchodnej zľavy môžete získať ešte dve ďalšie zľavy z plnej ceny poisteného za havarijné poistenie. Prvou je zľava pre držiteľov preukazu ZŤP, ktorá je až 15 %, takže pre túto skupinu sa Kasko poistenie Kooperativa naozaj vyplatí. Druhou je zľava za ročnú platbu poistného vo výške 5 %.

POISTENIE AJ INKASOM Z ÚČTU

Platiť poistné za havarijné poistenie môžete v prípade havarijného poistenia Kooperativa nielen na pobočke, poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu, ale už aj inkasom. To platí za predpokladu, že máte účet, z ktorého chcete poistné platiť, vedený v Slovenskej sporiteľni.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Kooperativa

V prípade, že potrebujete získať viac informácií napríklad o poistnom krytí alebo limitoch pre jednotlivé riziká, alebo potrebujete nahlásiť škodovú udalosť či kontaktovať asistenciu, môžete využiť viacero foriem a možností kontaktovania Kooperativy.

Tu sú adresa ako aj telefonické kontakty pre rôzne situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Infolinka : Kontaktovanie poisťovne Kooperativa za účelom získania podrobnejších informácií ohľadom poistenia alebo niektorých jeho podmienok môže byť cez zákaznícku infolinku. Tá je bezplatná a dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 do 18:00. Infolinka je dostupná zo Slovenska má telefónne číslo 0800 120 000.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade, že chcete nahlásiť škodu, môžete využiť nonstop infolinku na čísle 0850 111 577, pri volaní zo zahraničia +421 2 5729 9983. Ak potrebujete asistenčné služby pre prípad nehody alebo poruchy s vozidlom, volajte 18 118. Uvedené číslo platí na Slovensku, zo zahraničia použite +421 2 6353 2236.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete zrušiť poistnú zmluvu havarijného poistenia, ktorú už máte uzatvorenú v Kooperative, musíte tak spraviť písomnou formou a spoločne so všetkými potrebnými prílohami výpoveď odoslať na poštovú adresu poisťovne. Na tú istú adresu môžete poslať aj dokumenty v prípade, že chcete spraviť iba zmenu.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Kooperativa

O havarijné Kasko poistenie sa mnoho vodičov zaujíma príliš povrchne a pozerajú primárne na čo najnižšiu cenu tejto poistky. To je ale chyba, nakoľko toto poistenie má primárne za cieľ ochrániť vás pred nečakanými finančnými výdajmi pri škodách.

Dôležité je preto poznať odpovede aspoň na základné otázky:

Na čo slúži GAP pripoistenie ku Kasku Kooperativa a aké výhody má?

Okrem vyrovnania rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a vyplatením poistného plnenia po totálnej nehode alebo krádeži vám pomôže toto pripoistenie aj v iných situáciách. Slúži totiž aj na vyrovnanie straty pri totálnej škode následkom živlov a na úhradu spoluúčasti. dojednať sa môže pre vozidlá až do veku 5 rokov a má limit až 100.000 €.

Aké zabezpečenie musí poisťované vozidlo spĺňať pre havarijné poistenie?

Okrem riadneho uzamknutia vozidla musí byť vozidlo vybavené funkčným zabezpečovacím zariadením. Ak je jeho hodnota do 100.000 €, tak jedným, ak je hodnota vyššia, tak dvoma. Môže ísť napríklad o imobilizér od výrobcu, doplnkový imobilizér, mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou alebo podvozkom, autolarm alebo vyhľadávací systém.

Znižuje poisťovňa vyplatenie poistného plnenia vodičovi pod vplyvom alkoholu?

V prípade, že vozidlo v momente dopravnej nehody, ktorá by mala byť krytá z havarijného poistenia, viedol vodič pod vplyvom alkoholu, môže prísť k zníženiu poistného plnenia. Pri promile alkoholu v krvi do 0,49 o 30 %, pri promile od 0,5 do 0,99 až o 50 %. Ak bola vodičovi stanovená hladina alkoholu krvi nad 1 promile, poisťovňa poistné nevyplatí.

Platia aj pripoistenia k hlavnému poisteniu na území celej Európy?

To závisí od každého pripoistenia individuálne. Pripoistenie batožiny, GAP pripoistenie, pripoistenie náhradného vozidla, čelného skla a úrazové pripoistenie platia tak, ako aj základné havarijné pripoistenie, čiže v štátoch na území Európy. Pripoistenie pneumatík a ich poškodenia sa vzťahuje naopak už len na škody na území Slovenskej republiky.

Uzatvorenie havarijného poistenia Kooperativa online a prečo využiť porovnanie

Či už poisťujete úplne nové vozidlo alebo chcete prejsť z inej poisťovne k havarijnému poisteniu Kooperativa, môžete na to využiť internet. Ak sa rozhodnete uzatvoriť a dojednať poistenie online, máte možnosť porovnať si všetky alternatívy a balíčky.

Samotné dojednanie poistenia je pritom veľmi rýchle a jednoduché:

Do havarijnej online kalkulačky zadajte údaje o sebe a vozidle pre presný výpočet.

Cez porovnávač si porovnajte všetky balíčky a pripoistenia, ale aj alternatívy.

Zvoľte si poistenie, ktoré sa vám najviac hodí, vyplňte žiadosť a odošlite ju online.

Poštou vám príde zmluva, tú podpíšete, odošlete naspäť a potom zaplatíte poistné.

Ak budete poisťovať nové vozidlo, musíte k zmluve ako prílohu pripojiť doklad o cene vozidla, najlepšie faktúru, ale aj protokol o prebratí vozidla. Pri poistení jazdeného vozidla je nevyhnutné absolvovať obhliadku s dokumentáciou stavu vozidla. Ak prechádzate z inej poisťovne do Kooperativy, doložte aj doklad o priebehu poistenia z minulého obdobia.

Vybavovanie nového havarijného poistenia online má tiež viacero plusov:

 • prvým je pohodlnosť a rýchlosť, keďže nemusíte nikam osobne ísť, nemusíte navštíviť pobočku a všetko zariadite priamo z domu, teda okrem obhliadky vozidla
 • druhým je jednoduchosť, nakoľko vďaka online kalkulačke a porovnávaču získate presný výpočet poistného a za pár minút si viete porovnať všetky poistné ponuky
 • tretím je možnosť získať nestranný pohľad a poradenstvo pri výbere konkrétnych poistných krytí, nakoľko niektoré kalkulačky majú aj telefonickú infolinku

Nevyhnutným predpokladom úspešného uzatvorenia poistenia so 100 % pokrytím je výber správnej poisťovne a poistného balíčka. Práve s týmto vám vedia najlepšie pomôcť kvalitné a overené kalkulačky či porovnávače. Tie najlepšie vám dokonca pomôžu aj s ohodnotením jazdeného vozidla, nakoľko práve od jeho hodnoty sa odvíja aj poistné krytie a plnenie.

OBHLIADKA KDEKOĽVEK NA SLOVENSKU

Jednou z výhod uzatvorenia havarijného poistenia Kooperativa cez internet je veľká flexibilita ohľadom obhliadky vozidla za účelom dokumentácie jeho stavu. Poisťovňa totiž vykonáva obhliadky na celom území Slovenska a vie sa teda s vami dohodnúť na mieste aj termíne.

Online Kooperativa Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlacnejšie havarijné poistenie

Havarijné poistenie si viete najlepšie porovnať práve cez internet. Rôzne havarijné online kalkulačky a porovnávacie služby dokážu na mieru vypočítať poistné a rovnako tak ho porovnať aj z pohľadu viacerých parametrov. Nepodceňujte ale ich výber.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Na trhu je totiž veľa kalkulačiek a porovnávačov, no nie všetky sú kvalitné:

 • porovnanie musí byť kompletné a nestranné, porovnávač nesmie uprednostniť žiadnu poisťovňu a zároveň musí porovnať nielen ceny, ale aj poistné podmienky
 • výpočet ceny musí byť konečný, kalkulačka musí vychádzať z aktuálnych cien, ale zarátať aj všetky zľavy a parametre na mieru, cena musí byť bez provízií
 • ideálne je, ak sú kalkulačka aj porovnávač známej značky s dlhším pôsobením na trhu, majú dostatok referencií a zároveň aj poskytujú nezávislé poradenstvo pri výbere
 • dôležité je nielen porovnanie a výpočet havarijného poistenia, ale aj možnosť presne na mieru dojednať poistenie z pohodlia domova a to rýchlo a s minimom dokladov

Práve možnosť uzatvorenia poistenia na mieru a online, bez toho aby ste museli študovať cenníky, porovnávať veľké množstvo ponúk a navštevovať osobne pobočku poisťovne, je najväčší benefit využitia internetu. Aby bol celý proces čo najviac pohodlný a efektívny, je potrebné využiť overené, kvalitné a seriózne kalkulačky a porovnávače.

Pre porovnanie ponúkame túto online kalkulačku havarijného poistenia Kooperativa:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here