Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie, čiže PZP, je zákonná poistka na auto, skúter, motocykel, traktor, prívesný vozík a iné vozidlá. Ide o povinné zákonné poistenie vozidla, takže vlastník alebo držiteľ vozidla pohybujúceho sa po cestných komunikáciách si musí svoje vozidlo poistiť. Našťastie, aj v roku 2021 PZP poistenie uzavriete pohodlne aj online cez internet.

Zmyslom poistenia je poistenie zodpovednosti za prevádzku poisteného vozidla. Ide o auto poistenie, ale aj poistenie motorky či iného vozidla, ktoré kryje škody spôsobené vašim vozidlom voči tretím osobám, najčastejšie voči iným účastníkom cestnej premávky.

Povinná zmluvná poistka auta chráni vás ako majiteľa, držiteľa alebo vodiča pred platením škôd pri škodovej udalosti či nehode. PZP u nás ponúka viac ako desiatka rôznych poisťovní a na prvý pohľad sa neodlišujú. Nie je to tak, zákonné poistky na auto sú čoraz viac individuálne. Dôležité je tak detailné porovnanie poistiek na auto, na čo slúži PZP kalkulačka.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je PZP, pre koho je určené, kde platí a aká je poistná doba

Povinné zmluvné poistenie môže vzniknúť len na základe zákonných podmienok súvisiacich s prevádzkou na ceste. Týka sa každého majiteľa alebo držiteľa vozidla prevádzkovaného na cestných komunikáciách, ktoré má evidenčné číslo, prípadne aj niektorých bez neho.

PZP je povinným poistením zo zákona, pričom jeho cieľom je úhrada škôd spôsobených vozidlom voči tretím osobám a nevzťahuje sa teda priamo na škody na vašom vozidlo.

Povinnosť uzavrieť PZP platí už pred tým, ako nastane prihlásenie auta či iného vozidla, pričom poistné sa nevypláca vám ako poistníkovi, ale poškodenej strane.

PZP uzatvára buď vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla.

Podobne ako ďalšie auto poistky, aj povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu jedného technického roka. Jeho platnosť je daná využitím konkrétneho programu poistenia, v zásade však platí na Slovensku a v partnerských krajinách. Potvrdením o uzavretí poistenia u nás je tzv. biela karta, v zahraničí v partnerských krajinách zas tzv. zelená karta.

Pokiaľ ide o to, na aké vozidlá sa vzťahuje poistenie, zákon o PZP hovorí jasne:

 • poistenie je v prvom rade určené na každé auto, motorku, iné vozidlo alebo prípojné vozidlo, ktoré má evidenčné číslo a pohybuje sa po cestných komunikáciách
 • zároveň musíte poistenie uzatvoriť aj na tie špeciálne vozidlá, ktoré nemajú evidenčné číslo, ale tiež sa pohybujú po komunikáciách, dokonca nemusia byť ani verejné
 • povinnosť uzavrieť PZP sa vzťahuje aj na poľnohospodárske stroje, napríklad traktor, kosačka, sejačka a iné vozidlá a stroje, pokiaľ sa pohybujú po práci aj po cestách
 • rovnako tak musíte uzavrieť povinné zmluvné poistenie pre stavebné stroje a stroje slúžiace na skladovanie, ak tieto stroje tiež využívajú cesty po alebo popri práci

POSTIH V PRÍPADE NEUZATVORENIA POISTENIA

Ak vaše vozidlo spadá do kategórie, že musí mať uzavreté PZP a vy ho napriek tomu ako osoba povinná ho uzavrieť neuzavriete najneskôr v deň prvého použitia, hrozí vám pokuta do výšky 3.319,39 €. Pri nehode budete tiež musieť zaplatiť všetky škody, ktoré spôsobíte.

 

Na čo slúži a čo kryje PZP

Povinné zmluvné poistenie slúži na poistenie prípadných škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla na cestných komunikáciách. Krytie je dané zo zákona a je jedno, či si zvolíte jednoduché lacné poistenie alebo poistenie v balíku s pripoisteniami.

Tu sú jednotlivé oblasti, ktoré kryje PZP vozidla:

Škody na zdraví a náklady pri usmrtení: Najčastejšie sa PZP využíva pri krytí škôd na zdraví alebo pri nákladoch na usmrtení spôsobených prevádzkou vozidla. Zo zákona je minimálny poistný limit na krytie tohto rizika 5.000.000 € pri jednej poistnej udalosti a to bez ohľadu na počet poškodených. Niektoré poisťovne ponúkajú aj balíky s vyšším krytím.

Škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate: Druhou oblasťou krytia PZP je krytie škôd a nákladov spôsobených motorovým vozidlom súvisiacich s poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou voči tretím osobám. Tu platí, že toto poistenie sa nevzťahuje priamo na vaše vozidlo, ale na uvedené riziká, ktoré vozidlom spôsobíte vy.

Ušlý zisk a náklady na právne zastupovanie: Povinné zmluvné poistenie kryje tiež náklady na právne zastupovanie pri uplatňovaní nárokov popísaných vyššie, pokiaľ boli vynaložené účelne. Poistenie za vás tiež uhradí prípadný ušlý zisk tretích osôb, ktorý by im vznikol pri dopravnej nehode, škodovej udalosti alebo prevádzkou vášho poisteného motorového vozidla.

Ďalšie súvisiace náklady: Okrem troch spomínaných kategórií máte ako poistený tiež právo na to, aby za vás poisťovňa uhradila vyplatené a preukázané náklady na zdravotnú starostlivosť, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky a dôchodky starobného sporenia.

Okrem týchto rizík je možné dojednať k PZP individuálne aj pripoistenia, najmä:

Čelné sklo: Najčastejším a aj najpopulárnejším pripoistením k PZP je pripoistenie čelného skla. To sa týka poškodenia či rozbitia čelného skla z akýchkoľvek príčin, najmä v dôsledku nárazu kameňa vymršteného spod kolesa iného vozidla. Niektoré poisťovne však môžu mať toto pripoistenie s oklieštenými podmienkami oproti havarijnému poisteniu na čelné sklo.

Stret so zverou: Ďalším pripoistením k hlavnej zmluve o povinnom zmluvnom poistení môže byť krytie škôd týkajúcich sa poškodenia vozidla následkom stretu so zverou pri prevádzke na cestnej komunikácii. Toto poistenie sa vzťahuje na stret s domácou aj divou zverou a po pripoistení čelného skla ide o druhé najčastejšie ponúkané pripoistenie k PZP.

Úraz posádky: Niekedy sa tomuto pripoisteniu hovorí aj poistenie sedadiel. Ide o úrazové poistenie prepravovaných osôb v poistenom motorovom vozidle, ktoré sa vzťahuje na vodiča aj na jeho spolucestujúcich. Najčastejšie kryje smrť, trvalé následky, zlomeniny a popáleniny v dôsledku úrazu, bolestné po úraze, denné odškodné po úraze a tiež hospitalizáciu.

Výtlky: Na našich cestách sa vám môže veľmi hodiť aj pripoistenie pre prípad výtlkov na ceste. Ide o pripoistenie týkajúce sa škôd na diskoch a pneumatikách z dôvodu zlého stavu vozovky, čiže v prípade výtlkov. Toto pripoistenie je veľkým plusom najmä z hľadiska rýchlosti riešenia poškodenia, pretože vymáhanie škody od správcu cesty je zdĺhavé.

Krádež: To, čo bolo vždy doménou havarijného poistenia, čiže odcudzenie vozidla alebo jeho častí, je vďaka možnosti získať pripoistenie pre krádež dostupné už aj k povinnému zmluvnému poisteniu. Pripoistenie sa vzťahuje na motorového vozidlo a jeho súčasti, avšak podobne ako pri čelnom skle, aj tu môžu mať poisťovne mierne oklieštené podmienky.

Živelné udalosti: K PZP si viete pripoistiť aj krytie škôd spôsobených živlami. Ide o poškodenia spôsobené požiarom, krupobitím, povodňami, záplavami, víchricou, pádom stromu či stožiaru, zosuvom pôdy alebo pádom lavíny. Informujte sa, aké jednotlivé riziká zahŕňa toto pripoistenie a tiež či sú tu nejaké obmedzenia alebo limity pre poistné plnenie.

Právna ochrana: Niektoré poisťovne začali pamätať na šoférov nielen z pohľadu materiálnej škody, ale tiež aj z pohľadu právnej ochrany. Služby tohto typu sú vo forme samostatného pripoistenia a zabezpečia vám, že pri akejkoľvek problémovej udalosti na ceste, vrátane cestnej kontroly, nezostanete bez odborného právneho poradenstva 24 hodín denne.

Amortizáciu: Posledným pripoistením, ktoré poisťovne ponúkajú k PZP, je možnosť pripoistenia pre prípad amortizácie. V takomto prípade vám poisťovňa pri nezavinenej nehode preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vášho vozidla a tými, ktoré v prípade uplatňovania amortizácie vyplatí poisťovňa, kde bolo poistené vozidlo vinníka nehody.

Asistenčné služby k PZP

Súčasťou povinného zmluvného poistenia poskytované pre motorové vozidlá sú aj asistenčné služby. Niektoré poisťovne ponúkajú k všetkým svojim poistkám rovnakú úroveň asistencie, iné majú viacero odstupňovaných balíkov podľa šírky a finančných limitov služieb.

Štandardne slúžia asistenčné služby k PZP pre tieto situácie:

 • oprava a riešenie menších problémov a porúch na mieste cestnou službou, napríklad oprava defektu, pomoc pri vybitej autobatérii, strate kľúčov alebo zámene paliva
 • v prípade nemožnosti opravy na mieste alebo v prípade vážnejšej havárie vyprostenie, odťah a úschovu vozidla, odťah do servisu, odťah domov alebo zošrotovanie
 • pre poistníka zabezpečenie v prípade vážnejšej opravy, krádeže alebo havárie buď ubytovanie, alebo cesta do cieľa, alebo cesta domov, alebo aj hospitalizácia pri zranení
 • základná úroveň právnej asistencie, niektoré poisťovne vám pomôžu aj s prekladmi a tlmočením, prípadne s finančnou pôžičkou na opravu alebo vymáhaním škôd

V prípade, že cestujete do zahraničia alebo všeobecne používate vozidlo častejšie, zvážte výber lepšieho balíka alebo rozsahu asistenčných služieb. Získate vyššie limity na jednotlivé úkony asistencie a aj širšie pokrytie udalostí, najmä pokiaľ ide o vážnejšie poruchy vozidla, odcudzenie vozidla a podobne, čiže najviac problémové situácie.

Spoluúčasť k PZP

V minulosti bola neoddeliteľnou súčasťou povinného zmluvného poistenia aj spoluúčasť. V praxi to znamenalo nutnosť podieľať sa pri úhrade škody z poistného plnenia nejakou pomernou finančnou čiastkou aj zo strany poistníka. Dnes je to už našťastie minulosťou.

Spoluúčasť však môže byť súčasťou niektorých pripoistení:

 • najčastejšie sa spoluúčasť uplatňuje v prípade pripoistení majetkového typu, napríklad pri sklách, poškodení stretom so zverou, živelných udalostiach či pri krádeži
 • niektoré poisťovne môžu uplatniť spoluúčasť aj v prípade pripoistenia straty alebo krádeže batožiny, avšak nie pre batožinu v aute, ale v strešnom externom boxe
 • ak je spoluúčasť uplatnená, najčastejšie je vyjadrená percentuálne, obvykle od 10 do 30 % z poistného plnenia, niekedy môže byť stanovená aj minimálna spoluúčasť
 • pri stanovení minimálnej spoluúčasti v absolútnej hodnote platí, že všetky škody, ktorých plnenie by bolo pod hranicou spoluúčasti, musíte zaplatiť zo svojho

Na čo si dať pozor a výluky z PZP

Podobne ako aj ďalšie poistenia auta, aj povinné zmluvné poistenie má svoje výluky, čiže udalosti, na ktoré sa poistné krytie nevzťahuje. Ide o riziká, ktoré nie sú obsiahnuté priamo v PZP, prípadne o udalosti, ktoré nastávajú v rozpore s bežným užívaním vozidla.

Tu sú najčastejšie výluky z povinného zmluvného poistenia:

 • škody vzniknuté vodičovi alebo jeho vozidlu, ktoré spôsobilo škodu, prípadne škody, za ktoré zodpovedá poistený manželovi či osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • škody vzniknuté používaním vozidla mimo stanovených poistných podmienok, napríklad pri motoristických pretekoch či v priamom súvise s teroristickým útokom
 • škody vzniknuté na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom navzájom, na prípojné vozidlo je potrebné osobitné poistenie
 • škody spôsobené pracovnou činnosťou poisteného motorového vozidla alebo pracovného stroja, rovnako tak na škody vzniknuté manipuláciou s nákladom

HAVARIJNÉ POISTENIE AKO DOPLNOK PZP

Ak chcete získať plnohodnotné krytie svojho auta a posádky v ňom pre prípad škôd či následkov dopravnej nehody, za týmto účelom odporúčame uzavrieť havarijné poistenie. To platí aj na niektoré udalosti kryté z PZP, ale získanie plnenia pri nich by bolo náročnejšie.

 

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ktoré poisťovne ponúkajú PZP

Na Slovensku ponúka povinné zmluvné poistenie celkovo 11 poisťovní. Tieto poistenie majú zodpovedajúce oprávnenie na výkon neživotného poistenia vzťahujúceho sa na motorové vozidlá, pričom väčšina ponúka nielen PZP, ale aj havarijné poistenie.

Toto sú poisťovne poskytujúce PZP v abecednom poradí:

Allianz PZP

Allianz – Slovenská poisťovňa: Allianz ponúka motoristom veľký výber PZP z pohľadu rôznej výšky limitu na poistné krytie, čím je možné v prípade menej rizikových skupín vodičov značne ušetriť. Pri likvidácii poistnej udalosti poisťovňa nepracuje s amortizáciou. Pre vybrané kategórie vozidiel má poisťovňa zaujímavé zľavy a bonusový systém.

 

 

axa pzp

 

 

 

Axa: Výber bonusov a zliav pre motoristov ponúka Axa a to za bezškodový priebeh a tiež pri platbe na rok či pri elektronickej komunikácii s poisťovňou. V PZP nájdete aj pomerne rozsiahle asistenčné služby, napríklad odtiahnutie zadarmo či úhrada poškodenej pneumatiky. Vďaka veľkej miere individuálnych parametrov je cena za PZP tiež spravodlivejšia.

 

 

csob pzp

 

 

 

ČSOB: ČSOB poisťovňa má v rámci PZP okrem výberu dvoch limitov pre poistné krytie aj veľký výber pripoistenia k PZP. Môžete si tak pripoistiť čelné sklo, krádež, vandalizmus, stret so zverou alebo pôsobenie živlov. Ak máte vozidlo zo zvýhodnených kategórií a ste z niektorých špecifických menej rizikových regiónov, získate poistenie za zaujímavú cenu.

 

 

PZP Generali

Generali: Rovnako tak poisťovňa Generali je známa tým, že k povinnému zmluvnému poisteniu ponúka viacero možných pripoistení. K dispozícii sú až 3 poistné balíky so širokým rozsahom krytia a výhodné ceny pre vybrané značky. Plnenie poistenia je bez odpočítania amortizácie. Pre vodičov z menších obcí a s nižším výkonom motora má lepšie ceny PZP.

 

 

PZP Genertel

Genertel: Genertel je známa ako poisťovňa so zastúpením na internete, zakladá si aj na bezproblémovej komunikácii so zákazníkom cez online priestor. Okrem toho má výhodné ceny pre dlhodobých vlastníkov vozidiel s bezškodovým priebehom. Pre pohodlie na cestách ponúka aj širšie asistenčné služby a to aj pri situáciách ako strata kľúčov a nedostatok

paliva.

 

groupama pzp

 

 

Groupama: Zaujímavý systém bonusov a zliav na mieru ponúka aj poisťovňa Groupama. Získať môžete zvýhodnenie až o 60 %, veľké zľavy čakajú na starších klientov z menších miest a s menším výkonom motora. K PZP získate od poisťovne bezplatné úrazové poistenie pre vodiča. Začiatok poistenia sa dá posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia zmluvy.

 

 

Komunálna poisťovňa PZP

Komunálna poisťovňa: Bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 % a tiež zľava pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP, to sú hlavné finančné lákadlá Komunálnej poisťovni. Tá má pre PZP dva produkty poistného krytia a to Garant Plus alebo Eurogarant Plus. V rámci poistenia je aj krytie úrazu vodiča a členov posádky či krytie škôd spôsobených živlami.

 

 

PZP Kooperativa

Kooperativa: Poisťovňa Kooperativa patrí tiež medzi poisťovne s možnosťou výberu výšky poistného krytia k PZP. Podľa konkrétneho balíka potom získate k poisteniu aj asistenčné služby s rôznou šírkou servisu. V cene poistenia je krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti alebo stretu so zverou a pri vyplácaní poistenia poisťovňa neuplatňuje amortizáciu.

 

 

uniqa pzp

 

 

 

Uniqa: Ak chcete splácať poistenie štvrťročne alebo polročne a nechcete si priplácať, takúto možnosť ponúka poisťovňa Uniqa. Tá má tiež zvýhodnené sadzby pre klientov z vybraných miest, vo veku nad 30 rokov a pre vozidlá s nižším výkonom motora. Zaujímavosťou je služby „Právnik do auta“, ktorú si môžete priplatiť na 24 hodín denne po celý rok.

 

 

union pzp 1

 

 

Union: Poisťovňa Union má pre nových klientov vstupný bonus až do výšky 50 % a ponúka jeden z najvyšších limitov poistného krytia u nás. Ak chcete ušetriť, môžete si zaplatiť aj lacnejší balík bez asistenčných služieb, ale tiež aj doobjednať lepšie poistenie a pripoistenie. K dispozícii je aj zľava pre klientov, ktorí majú poistenie v zdravotnej poisťovni Union.

 

 

WUSTENROT_pzp
Wüstenrot: Jednoduchý výpočet poistenia podľa výkonu motora ponúka pre každého motoristu poisťovňa Wüstenrot. Ak máte príves do 3,5 tony, môžete si k nemu dojednať poistenie za zvýhodnených podmienok. K PZP vozidla môžete uzavrieť úrazové poistenie či pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča. Po nehode máte k dispozícii náhradné vozidlo.

Cena za PZP a možné zľavy či bonusy

Kto by nechcel mať najlacnejšie a najlepšie poistenie zároveň? Aby poisťovne prilákali nových klientov, ponúkajú pravidelne rôzne akcie. Súčasťou kampaní ale nie sú len finančné záležitosti, ale aj rôzne výhody, napríklad nižšia spoluúčasť či lepšie asistenčné služby.

Ak ide o možné zľavy či bonusy, v rámci PZP sa poskytujú hlavne tieto:

 • bonus za bezškodový priebeh, čo znamená, že vozidlo, na ktoré je uzatvorené povinné zmluvné poistenie, nezapríčinilo za posledné roky nehodu či škodovú udalosť
 • zľava za platenie vopred na celý rok, prípadne zľava za viacero poistných zmlúv v tej istej poisťovni, typicky ide o ďalšie poistenie auta alebo poistenie nehnuteľnosti
 • zľavy a bonusy určené individuálne pre niektoré kategórie vozidiel alebo klientov, napríklad pre motoristov z menších miest alebo pre vozidlá s nižším výkonom motora
 • bonusy za využívanie internetovej či online komunikácie, prípadne rôzne zvýhodnenia v podobe vybraných pripoistení k PZP zadarmo, čiže v cene hlavného poistenia

NAJ POISTENIE PZP PODĽA ŠPZ

Skúsenosti ukazujú, že najlepšie porovnanie cien a overenie PZP je online a to na základe zadania ŠPZ vozidla. Žiaden všeobecný cenník nemôže nahradiť individuálne vypracovanie ponuky pre PZP online a so zohľadnením všetkých možných zliav, akcií a bonusov.

Najčastejšie otázky o PZP

Povinné zmluvné poistenie je neoddeliteľnou súčasťou bežnej prevádzky na cestách, no napriek tomu stále veľa motoristov presne nevie, ako v praxi funguje. Veľmi časté sú otázky ohľadom poistného plnenia, prípadne ohľadom zmeny PZP či platnosti poistenia.

Tu sú dotazy, ktoré sa opakujú najčastejšie:

Akými dokladmi o PZP sa treba preukázať a kedy?

Medzi základné povinnosti vodiča z pohľadu povinného zmluvného poistenia patrí možnosť preukázať sa uzatvorením tohto poistenia. To platí najmä pri prihlásení a prepise vozidla na dopravnom inšpektoráte, pri cestnej kontrole vykonávanej Policajným zborom Slovenskej republiky a pri škodovej udalosti či nehode. Týmito dokladmi sú biela kartazelená karta.

Kedy a za akých okolností je možné zmeniť poisťovňu pre PZP?

Zmena sa deje výpoveďou pôvodnej poistnej zmluvy a k tej môže prísť bez udania dôvodu najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia zmluvy o povinnom zmluvnom poistení. Ak ide o výpoveď či skončenie poistnej zmluvy mimo tohto obdobia, môže k tomu prísť pri zmene držiteľa vozidla, zmene predmetu poistenia alebo nezaplatením poistného.

Čo je amortizácia a akým spôsobom sa týka mňa ako poistníka?

Amortizácia znamená zníženie poistného plnenia v dôsledku nižšej hodnoty vozidla. To sa v praxi prejaví tým, že poisťovňa neuhradí napríklad opravu vozidla v servise v takej výške, akú bude fakturovať servis, ale v nižšej výške. Pre vás ako poistníka to potom znamená nutnosť dorovnať rozdiel zo svojho vrecka, čiže ide o priamu finančnú stratu.

Kde všade, čiže v ktorých krajinách, platí povinné zmluvné poistenie?

To závisí vždy od toho, aký balík poistenia a v ktorej poisťovni si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom, zvolíte. Ak budete mať balík poistenia zahŕňajúci aj poistenie v rámci tzv. zelenej karty, tak vaše PZP platí nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy. Ide hlavne o krajiny EÚ a niektoré vybrané nečlenské krajiny.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Povinná zmluvná poistka na auto aj iné vozidlo sa dá uzavrieť ľahko online priamo z domova. Ak neprihlasujete úplne nové vozidlo, najčastejšou situáciou bude poistenie vozidla, ktoré už bolo v minulosti poistené, čiže zmena PZP. Aj to vybavíte online.

Postup možno zhrnúť do týchto 4 veľmi jednoduchých krokov:

Najskôr si cez PZP kalkulačku spravte porovnanie na mieru pre vás a vaše vozidlo.

Následne si vyberte to poistenie, ktoré je pre vás najvýhodnejšie a najlepšie.

Uzavriete výhodnejšie poistenie z pohodlia domova bez nutnosti niekam chodiť.

Vypoviete starú a nevýhodnú poistku a užívate si lacnejšie a lepšie PZP.

Vďaka moderným technológiám a využitiu internetu je možné celý tento proces zvládnuť bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku poisťovne. Ak použijete PZP kalkulačky na internete, nemusíte dokonca navštíviť ani webstránku žiadnej poisťovne. Tieto kalkulačky vám totiž na jednom mieste ponúknu komplexný prehľad o cenách a podmienkach.

Zároveň s porovnaním PZP online získavate tieto tri benefity:

 • za pár minút viete, aká je situácia na trhu, aké je minimálne a maximálne poistenie, čo za to získate a viete si preto nájsť najlepší pomer ceny a kvality
 • získate cenu presne na vaše vozidlo, takže nemusíte študovať cenníky na webstránkach poisťovní, jednoducho získate ponuku na PZP naozaj na mieru
 • tie serióznejšie porovnávacie služby a kalkulačky nie sú čisto len o mechanickom porovnaní, ale majú aj pridanú hodnotu, najčastejšie v podobe poradenstva

Porovnávacie služby sú založené na celkovom porovnaní poistných podmienok a to vrátane cien či rozsahu služieb. Stačí len zadať svoju ŠPZ alebo technické údaje a za pár sekúnd presne vie, ktoré povinné zmluvné poistenie sa oplatí najviac. Potom si už len vyberiete to najlepšie, zadať svoje osobné údaje a domov vám príde poistná zmluva, ktorú podpíšete.

RÝCHLA A POHODLNÁ PLATBA

Tie najlepšie porovnávacie služby a kalkulačky PZP ponúkajú nielen pohodlné a rýchle porovnanie poistenia alebo možnosť uzavretia zmluvy z domu, ale aj rýchlu a pohodlnú platbu. Čoraz viac využívané sú platby kartou alebo pomocou QR kódu.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Na internete možno nájsť viacero online kalkulačiek pre porovnanie cien PZP. Pri výbere by ste mali dať prednosť tým, ktoré garantujú nezávislé porovnanie, čiže neuprednostňujú žiadnu poisťovňu, kalkulujú s aktuálnymi cenami a tieto ceny sú už konečné.

Okrem toho by ste mali pri porovnávaní a uzatváraní PZP zvážiť aj tieto faktory:

 • či ide o známu porovnávaciu službu, ktorá má za sebou už dlhšiu históriu a má veľké množstvo klientov, takže si viete nájsť aj dostatok referencií o službe
 • poskytovaný informačný servis je čo najkomplexnejší, čiže nejde čisto len o porovnanie cien poistenia, ale získate aj údaje o službách, krytí či pripoisteniach
 • za poistenie neplatíte žiadnemu sprostredkovateľovi, ale priamo poisťovni, takže vy priamo neplatíte žiadnu sprostredkovateľskú províziu za uzavretie poistenia
 • okrem „anonymného“ porovnania na internete ponúka porovnávacia služba či kalkulačka aj bezplatné a odborné poradenstvo, ideálne cez telefonickú linku

Uzavrieť PZP cez internet je na prvý pohľad veľmi jednoduché. Zlým výberom konkrétnej kalkulačky či porovnávacej služby však môžete všetky výhody v podobe rýchlosti, pohodlia a výhodnosti veľmi ľahko zmazať. Najlepšie je preto spoliehať sa na overené služby, ktoré majú dlhodobú históriu a pozitívne referencie.

Ak hľadáte seriózne porovnanie, nech sa páči, tu je naša online kalkulačka PZP:

Facebook

27FanúšikoviaPáči sa

Viac článkov o téme Povinné zmluvné poistenie

Poistenie pre nové auto

Poistenie pre nové auto

0
Kúpa nové motorového vozidla je už výsadou mnohých ľudí. Len do marca 2024 zaznamenal Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky celkový počet 7 754 registrovaných...
Ako zrušiť PZP (Povinné zmluvné poistenie)

Ako zrušiť PZP (Povinné zmluvné poistenie)

0
Poistenia sú partnerstvá na dobu určitú. A sú vypovedateľné. Želanie zrušiť poistenie, konkrétne PZP,  je väčšinou spojené s tým, že poistník objaví lacnejšiu ponuku...
Vypocet povinneho zmluvneho poistenia

Výpočet povinného zmluvného poistenia

0
Zákonné poistenie musí mať každý, kto chce u nás jazdiť so svojim motorovým vozidlom po cestných komunikáciách. Či už ide o auto, motocykel, prívesný vozík alebo...
Poistenie auta online

Poistenie auta online

0
Kúpili ste si nové alebo jazdené auto a hľadáte možnosť, ako ho čo najlacnejšie, najrýchlejšie, najlepšie a najpohodlnejšie poistiť? Riešením je internet, ktorý už aj v tomto...
Kalkulacka poistenia auta

Kalkulačka poistenia auta

0
Poistiť si dnes auto môžete nielen osobne návštevou pobočky alebo nejakej poistnej kancelárie, ale využiť na to môžete aj moderné technológie a internet. Online kalkulačky...
Poistenie vozidla do zahranicia

Poistenie vozidla do zahraničia

0
Chystáte sa na pracovnú cestu alebo kvôli dovolenke do zahraničia? Je jedno, či to bude len na pár dní alebo aj niekoľko mesiacov, prípadne...
Poistenie vozidla na dovolenku

Poistenie vozidla na dovolenku

0
Či už idete na krátky výlet po Slovensku alebo na dlhšiu dovolenku do zahraničia, ak pri takomto príjemnom trávení voľného času použijete svoje motorové...
Poistenie auta do zahranicia

Poistenie auta do zahraničia

1
Chystáte sa so svojim autom do zahraničia, napríklad na menší výlet, dovolenku alebo služobnú cestu? Ak chcete mať komplexnú ochranu pre všetky prípady, mali...
Ceny poistenia auta

Ceny poistenia auta

0
Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere poistenia auta je jeho cena. Platí to tak pre ceny povinného zákonného poistenia, ako aj pre ceny havarijného poistenia ...
Poistenie auta na dovoleku

Poistenie auta na dovoleku

1
Budete cestovať so svojim vozidlom na dovolenku do zahraničia? V tom prípade je na mieste poistenie auta počas dovolenky pre všetky prípady, či už pôjde...
Poistenie stretu so zverou

Poistenie stretu so zverou

0
Kým v minulosti bolo poistenie auta alebo iného vozidla proti stretu so zverou záležitosťou, ktorú výlučne pokrývalo iba havarijné poistenie, v poslednom období sa situácie zmenila...
Poistenie celneho skla

Poistenie čelného skla

0
Rozbil vám kamienok čelné sklo na aute? Alebo ste sa stali terčom vandalizmu a prišlo k poškodeniu čelného skla, prípadne aj iných skiel? Presne pre tieto...
Poistenie vozidla online

Poistenie vozidla online

0
Moderná doba so sebou prináša moderné riešenia a to platí aj v oblasti poistenia motorových vozidiel. Časy, kedy ste museli kvôli zákonnému alebo Kasko poisteniu obiehať...
Asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie

Asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie

0
Súčasťou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel sú aj asistenčné služby. Tie slúžia pre problémové situácie, kedy z dôvodu poruchy, poškodenia, krádeže či nehody nie je...
Ceny povinného zmluvného poistenia

Ceny povinného zmluvného poistenia

0
Jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré motoristi pri PZP sledujú, je cena. Vzhľadom na to, že povinné zmluvné poistenie je komerčným poistením a poskytuje ho viac než...
Biela karta

Biela karta

0
Ak uzavriete povinné zmluvné poistenie, čiže PZP, jedným dokumentov, ktoré k poisteniu získate, je aj biela karta. Ide o doklad potvrdzujúci uzatvorenie zákonnej poistky, ktorý vám...
zelena karta

Zelená karta

0
Zelená a biela karta patria medzi doklady potvrdzujúce uzatvorenie PZP, čiže poistenia zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom. Biela karta je takýmto dokladom na Slovensku,...
Amortizacia vozidla pri PZP

Amortizácia vozidla pri PZP

0
Amortizácia je pojem, ktorý bol v minulých rokoch doslova strašiakom pre povinné zmluvné poistenie, presnejšie pre poistencov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že amortizácia v praxi znamená...
PZP pri prepise vozidla

PZP pri prepise vozidla

0
Povinné zmluvné poistenie má, podľa zákonov platných na území Slovenskej republiky, mať uzatvorené také motorové vozidlo, ktoré je využívané na cestných komunikáciách. Dané poistenie...
Čo kryje povinné zmluvné poistenie

Čo kryje povinné zmluvné poistenie

0
Zákonné poistenie, čiže PZP, je povinným poistením, ktoré sa uzatvára tak pre osobné autá, úžitkové vozidlá, motorky, skútre, traktory a ďalšie kategórie vozidiel s evidenčným číslom...
Povinné zmluvné poistenie podľa ŠPZ

Povinné zmluvné poistenie podľa ŠPZ

0
Porovnanie alebo výpočet povinného zmluvného poistenia cez internet sú populárnejšie čoraz viac. Nielen, že si viete takýmto spôsobom zistiť, čo všetko poistenie zahŕňa a koľko...
Bezškodový priebeh pri povinnom zmluvnom poistení

Bezškodový priebeh pri povinnom zmluvnom poistení

0
Z pohľadu povinného zmluvného poistenia hrá mimoriadne dôležitú úlohu bezškodový priebeh poistenia. Ide o obdobie, kedy neprišlo k žiadnej škodovej alebo poistnej udalosti, čo je v prípade poisťovní...
Malus pri povinnom zmluvnom poistení

Malus pri povinnom zmluvnom poistení

0
Malus, čiže prirážka, je súčasťou systému bonusu a malusu, ktorý bežne poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie u nás využívajú. Ide o systém, ktorý zohľadňuje históriu vodiča z hľadiska...
Bonus pri povinnom zmluvnom poistení

Bonus pri povinnom zmluvnom poistení

0
Bonus je pri PZP, čiže povinnom zmluvnom poistení, jedným z najdôležitejších faktorov z hľadiska ceny poistného. Podľa bonusu si vyberá povinné zmluvné poistenie veľká väčšina motoristov,...
Poistenie sedadiel v aute

Poistenie sedadiel v aute

1
Pod pojmom poistenie sedadiel sa myslí úrazové poistenie, ktoré kryje náklady a škody spôsobené úrazom v dôsledku škodovej a poistnej udalosti. toto poistenie sa niekedy nazýva aj...
Spoluúčasť pri PZP

Spoluúčasť pri PZP

0
Pri škodovej udalosti, kedy prichádza na rad poistné plnenie a úhrada škôd či nákladov uplatňujú poisťovne v niektorých prípadoch spoluúčasť. Ide o finančné spolupodieľanie sa na nákladoch...
PZP a čelné sklo

PZP a čelné sklo

0
Rozbité, prasknuté či inak poškodené predné čelné sklo na aute nie je určite vôbec príjemná záležitosť. Platí to nielen vtedy, ak ste vlastníkom drahšieho...
PZP a stret so zverou

PZP a stret so zverou

0
Škody spôsobené kontaktom so zverou môžu končiť neraz aj fatálne, najčastejšie si to však odnesie len vozidlo a jeho karoséria. Pre tieto prípady, ktorých je...
Postup na uzatvorenie PZP online

Postup na uzatvorenie PZP online

0
Pojem PZP online predstavuje povinné zmluvné poistenie, ktorého uzatvorenie je zo zákona povinnosťou každého držiteľa motorového vozidla. Bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia si na...
Cesta na dovolenku vlastným autom

Cesta na dovolenku vlastným autom

0
Rozhodnutie cestovať na dovolenku svojím autom môže mať viacero dôvodov. Na prvom mieste je najčastejšie ten finančný. Z časových dôvodov môže byť aj úspornejší a zábavnejší....
Porovnanie PZP online podľa značky auta

Porovnanie PZP online podľa značky auta

0
Ručné porovnávanie cien PZP pre Vaše auto vo všetky slovenských poisťovniach je časovo náročné a pracne. Poisťovne určujú cenu PZP na základe viacerých faktorov....
Výpoveď PZP

Výpoveď PZP

1
Zrušiť PZP (Povinné zmluvné poistenie) môžete z viacerých dôvodov. Všetky tlačivá a informácie ohľadom výpovede PZP sme stručne a prehľadne spracovali v nasledujúcich riadkoch....