Cestovné poistenie Genertel

0
54

Poistenie na dovolenku, výlet, pracovnú cestu, služobnú cestu, ale aj celoročné poistenie pre pracovných cestujúcich a pravidelných dovolenkárov má vo svojej ponuke aj poisťovňa Genertel. Tá je známa proklientským prístupom, flexibilnými podmienkami a pohodlným a jednoduchým vybavovaním poistenia s maximálnym možným využitím internetu.

To platí aj v prípade cestovného poistenia, ktoré si viete dojednať na mieru pri ceste do zahraničia. Ponuka poistenia je jednoduchá, namiesto rozličných balíčkov a modulov máte všetko v rámci jedného poistenia a navyše s veľmi zaujímavými poistnými limitmi.

Tak, ako aj iné cestovné poistenia, aj to z Genertelu si viete dojednať pohodlne online z domu a to cez poistné kalkulačky alebo porovnávače. Tie vám pomôžu jednak s výpočtom poistenia na mieru, ale aj s porovnaním rôznych možností. Zistíte tiež, kedy a za akých okolností viete získať najlepšie podmienky pre krátkodobé aj celoročné a dlhodobé cestovné poistenie.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Genertel

Poisťovňa Genertel má vo svojej ponuke poistenie na presný počet dní, ale aj na celý rok. Poistenie si môžete uzavrieť na víkend, napríklad pri ceste do niektorej európskej metropoly, ale aj dlhodobo a pre celý svet, takže vás naozaj už nič nebude obmedzovať.

Základom štandardnej ponuky cestovného poistenia je krátkodobé poistenie s možnosťou uzatvorenia už na 1 deň, pričom minimálna cena je za 3 dni poistenia.

Ak sa rozhodnete pre dlhodobé poistenie, to si viete uzavrieť na celý rok a v rámci neho máte poistné krytie platné prvých 42 dní v rámci jedného pobytu v zahraničí.

Krátkodobé aj dlhodobé poistenie si viete dojednať s platnosťou pre Európu aj Svet.

Genertel na rozdiel od konkurenčných poisťovní neponúka v rámci cestovného poistenia viacero modulov na výber alebo rôzne úrovne poistenia, ale všetko je zahrnuté v rámci jedného jediného produktu. Ten zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti, čiže tie oblasti, ktoré sú najdôležitejšie.

Oproti iným poisťovniam má Genertel nasledovné plusy, výhody, tromfy a benefity:

 • zvýhodnené sadzby celoročného poistenia pre Európu aj Svet, kde svojimi cenami Genertel jasne poráža konkurenciu, zaujímavé podmienky aj pri krátkodobom poistení
 • jednoduché vybavenie poistenia bez zbytočných papierovačiek, všetko zariadite doslova za pár minút a poistenie môže uzavrieť ktokoľvek od 18 až do 99 rokov
 • v krátkodobom poistení sú pre lepšiu prehľadnosť pripravené balíčky na 3, 8 aj 11 dní za zvýhodnenú cenu, poistenie si viete dojednať pre Európu alebo aj pre celý Svet
 • asistenčné služby aj klientske centrum vám ochotne a radi poradia a pomôžu, nahlásenie poistnej udalosti je možné aj bez osobného kontaktu cez internet

ZAUJÍMAVE POISTNÉ KRYTIE PRE MAXIMUM KOMFORTU

To, čo si možno poistenci nevšimnú hneď v prvý moment, ale je to tiež nemenej dôležité, sú zaujímavé poistné limity pre jednotlivé riziká. Platí to tak o liečebných nákladoch s limitom až 75.000 €, ako aj o poistení batožiny, kde môže byť náhrada škody až do výšky 500 €.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Genertel

Ako sme povedali vyššie, poisťovňa Genertel sa snaží uľahčiť ponuku cestovného poistenia tým, že neponúka žiadne špeciálne a extra balíky, moduly alebo rôzne kombinácie pripoistení, ale všetko je obsiahnuté v jednom jedinom poistnom produkte určenom pre cestovanie.

Cestovné poistenie tak pokrýva 4 nasledujúce oblasti poistnej ochrany:

Poistenie liečebných nákladov

Základom cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov, čo je v podstate štandardný rozsah pre tento typ poistnej ochrany. Poistenie liečebných nákladov je až do výšky 75.000 €, pri akútnych stavoch chronických a existujúcich ochorení to je 10.000 €.

Poistenie má nasledovné podmienky ohľadom krytia:

 • súčasťou poistenia sú náklady na ambulantné ošetrenie, prevoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, návrat do vlasti podľa rozhodnutia lekára a repatriácia v prípade smrti
 • poistenie pokrýva aj návrat spolupoistenej osoby do vlasti v prípade problémov poistenca, ambulantné ošetrenie zubov akútneho charakteru a predpísané lieky
 • naopak, poistenie nepokrýva náhradu a náklady na svojvoľný nákup liekov, náklady na prevoz taxíkom alebo náklady súvisiace s tehotenstvom či interupciou

Poistenie batožiny

Veľmi praktickou oblasťou, ktorú poisťovňa Genertel v rámci cestovného poistenia pokrýva, je aj poistenie batožiny. Toto poistenie pokrýva viacero druhov batožiny alebo pomoci v rámci poistného plnenia a každý druh alebo pomoc majú vlastný poistný limit.

Celkový poistný limit je 500 € a poistenie má tieto podmienky:

 • účelom poistenia je náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny, nutné nákupy pri oneskorení batožiny a pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
 • veľkým plusom je, že súčasťou poistného plnenia môže byť aj okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov
 • súčasťou poistenia sú elektronika, veci osobnej spotreby, oblečenie, obuv, toaletné potreby, kufre a cestovné tašky, naopak, predmety na výkon povolania nie sú poistené

Úrazové poistenie

Ďalšou oblasťou je pokrytie úrazov, ktoré nastanú u poistenca po nástupe na cestu. Poistné plnenie sa poskytuje za telesné poškodenie v dôsledku úrazu a to či už v dôsledku ťažkého úrazu, invalidity alebo smrti v dôsledku úrazu. Maximálny limit je 8.000 €.

Tu sú konkrétne parametre a podmienky pre poistnú ochranu:

 • poistenie je určené pre finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50 %, pričom na percentuálne zmeranie sa uplatňuje zmeranie stupňa a miesta úrazu
 • pri posudzovaní poistného plnenia sa pozerá napríklad aj na predošlú invaliditu, ochorenia a nedostatky, ktoré už existovali alebo na niektoré dedičné podmienky
 • výlukami poistenia sú úrazy napríklad v dôsledku epileptického a iného celotelového záchvatu, úmyselné úrazy či úrazy v dôsledku neoprávneného vedenia vozidla

Poistenie zodpovednosti

Poslednou oblasťou poistného krytia, ktorú poisťovňa Genertel v rámci svojho cestovného poistenia ponúka, je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám. Poistenie sa týka škôd na majetku aj zdraví a hornou hranicou poistného limitu je suma 5.000 €.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Toto poistenie zahŕňa a nezahŕňa napríklad nasledovné veci:

 • poistenie zahŕňa nevyhnutné súdne a mimosúdne náklady, náklady na vedenie obhajoby a na povinnosť uhradiť škody poisteného rizika z bežného života
 • naopak, poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistenec spôsobí použitím lietadiel, čisto finančné škody, podnikovú, profesijnú a remeselnú činnosť a úmyselné škody
 • povinnosť náhrady škody zo straty osobných vecí nie je v rámci poistenia krytá, rovnako tak nie sú pokryté ani udalosti, ktorých príčina nastala pred poistením

Územná platnosť cestovného poistenia Genertel a obmedzenia predmetu poistenia

Či už krátkodobé, alebo dlhodobé cestovné poistenie, je poistením určeným pre zahraničie. Poistenie pokrýva teda všetky ostatné krajiny okrem Slovenskej republiky, nakoľko liečebné náklady u nás sú kryté financovaním z verejného zdravotného poistenia.

Rovnako tak nie sú kryté ani tie udalosti, ktoré nastali u poistenca v tej krajine, kde má trvalé bydlisko, prechodný pobyt alebo miesto pracoviska. Poistenie kryje prípady a náklady na úhradu škôd len v rámci dodržania poistných podmienok, napríklad ohľadom účelu cesty.

Čo sa týka geografickej platnosti, na výber máte dva balíky platnosti poistenia:

 • prvým balíkom je balík Európa, ktorý zahŕňa krajiny a štáty geograficky sa nachádzajúce v rámci európskeho kontinentu a niektoré okolité územia
 • druhým balíkom je balík Svet, ktorý ponúka širšiu a komplexnú poistnú ochranu, nakoľko zahŕňa všetky krajiny a štáty na svete, kde je možná platnosť poistenia
 • výnimkou z týchto balíčkov sú územia, ktoré boli označené ako rizikové, napríklad z dôvodu nepokojov, vojny alebo prírodných udalostí, čo sú výluky z poistenia

POZOR NA VÝLUKY V SANKCIONOVANÝCH KRAJINÁCH

Okrem rizikových oblastí a krajín, kde môže byť územne obmedzené poistné krytie, sledujte aj zoznam sankcionovaných krajín, kde poisťovňa Genertel tiež nezodpovedá  za náhradu akejkoľvek škody, poskytnutie poistného plnenia alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Genertel

Zmluvný partner poisťovateľa poskytuje aj asistenčné služby v prípade poistných udalosti alebo nutnosti zásahu v zahraničí. V naliehavých situáciách alebo v prípade problémov je možné kontaktovať nepretržitú asistenciu, ktorá vás usmerní pri riešení problému.

Súčasťou asistencie sú aj nasledovné úkony, činnosti a zásahy:

 • pomoc v rámci využitia ošetrenia a vyšetrenia pri zhoršení zdravotného stavu ambulantnou formou a to vrátane zubného ošetrenia, ktoré spadá medzi akútne stavy
 • zabezpečenie liečebnej starostlivosti v nemocnici v rámci sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane zabezpečenia prepravy z aj do nemocnice
 • zabezpečenie prepravy primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom domov v prípade, ak to bude možné alebo ak to bude nevyhnutné pre ďalšiu liečbu
 • prevoz telesných pozostatkov poisteného na územie Slovenskej republiky alebo po dohode s poisťovateľom a asistenčnou službou tiež do iného štátu v rámci EÚ

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Genertel

Poisťovňa Genertel, podobne ako aj iné poisťovne na trhu v rámci segmentu cestovného poistenia, uplatňuje rôzne zľavy a zvýhodnenia v rámci tohto poistenia. Do výslednej ceny tak vstupujú rôzne premenné, parametre a podmienky s vplyvom na poistné.

Niektoré súvisia s nastavením poistenia, iné jeho cenu zvyšujú, ďalšie znižujú:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Pokiaľ ide o základné parametre a okolnosti vplývajúce na cenu poistenia, tak medzi najdôležitejšie patria typ poistenia, poistná doba, počet poistených osôb a územné pokrytie poistenia. Čím viac osôb je poistných, čím dlhšia poistná doba je a čím je územné pokrytie väčšie, tým je vyššia aj cena poistného.

Zľavy a bonusy: Pokiaľ ide o faktory, ktoré možno zaradiť medzi finančné zvýhodnenia, v krátkodobom poistení máte pri poistení na jeden deň zahrnutú poistnú ochranu na 3 dni, čiže dva dni máte zdarma a sú v cene poistného. Obdobne to platí pri poistení na 4 dni, kde máte poistenie na ďalšie 4 zdarma, pri 9 dňoch máte zas ďalšie 2 dni poistenia v cene.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Jedným z významných benefitov, ktoré Genertel oproti konkurencii ponúka, je minimum faktorov, ktoré by mali negatívny dosah na cenu poistného pri cestovnom poistení. Nakoľko poisťovňa neponúka žiadne špeciálne pripoistenia, napríklad pre extrémne a rizikové športy či manuálnu prácu, žiadne významné faktory tu nie sú.

SPOLUÚČASŤ TIEŽ OVPLYVŇUJE VÝHODNOSŤ

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré tiež ovplyvňujú ani nie tak len cenu, ale skôr celkovú výhodnosť poistenia, je nutnosť spoluúčasti. Genertel uplatňuje totiž spoluúčasť vo výške 20 €, takže sa podieľate na krytí poistných udalostí. Zároveň to znižuje cenu poistného.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Genertel

Sú prípady, kedy je nevyhnutné kontaktovať poisťovňu dodatočne, či už ide o záležitosti ohľadom zmlúv, poistných dokumentov, likvidácie poistnej udalosti alebo využitia asistenčných služieb v rámci poistenia počas pobytu v zahraničí.

Tu sú kontaktné údaje a informácie v závislosti od konkrétneho prípadu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Infolinka: Tak, ako aj iné poisťovne, aj Genertel prevádzkuje zákaznícku linku, kde sa môžete obrátiť so všeobecnými dotazmi, otázkami alebo žiadosťami o informácie. V prípade volania zo Slovenska použitie číslo 0850 555 555, v prípade volania zo zahraničia zas číslo +421 2 32 784 201. Operátori na infolinke sú vám k dispozícii od 08:00 do 18:00.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete vyžiť asistenčné služby, napríklad v dôsledku nahlásenia poistnej udalosti alebo v prípade potreby získania asistencie v rámci repatriácie telesných pozostatkov poistenca, 24 hodín denne je vám k dispozícii linka asistenčných služieb. Tú môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 32 784 284.

Výpoveď a zrušenie: Pokiaľ budete chcieť cestovné poistenie v poisťovni Genertel ukončiť, je možné tak spraviť, ale len písomnou formou s príslušným obsahom výpovede. Zrušenie zmluvy môžete spraviť najneskôr 1 deň pred začiatkom jej platnosti v prípade krátkodobého poistenia, pri dlhodobom podaním výpovede najneskôr 6 týždňov pred výročím.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Genertel

Nakoľko cestovné poistenie nie je len o nejakých technických parametroch, číslach alebo všeobecných podmienkach, je dôležité poznať odpovede aj na niektoré praktické otázky a témy s tým súvisiace. Takéto otázky sa pýta čoraz viac potenciálnych klientov.

Tu sú tie, ktoré sa opakujú najviac a sú zároveň najdôležitejšie:

Kde všade platí cestovné poistenie v rámci zóny Európa?

Podobne, ako aj v prípade iných konkurenčných ponúk poistenia, aj v prípade cestovného poistenia Genertel spadá do tejto zóny územnej platnosti nielen samotný kontinent, ale aj niektoré okolité územia a štáty. Ide o Kanárske ostrovy, ostrovy Stredozemného mora, Madeiry, Azorské ostrovy, Turecko, Egypt, Tunis, Maroko, Izrael a európsku časť Ruska.

Sú v poistení zahrnuté aj udalosti súvisiace so športovaním?

Pokiaľ pôjde len o bežné športy rekreačného charakteru a prevedenia, napríklad úrazy spôsobené bicyklovaním alebo behom, tak áno. Poistenie sa ale nevzťahuje na extrémne a rizikové športy, ale napríklad ani na paraglajding, profesionálne športovanie či tréningy s tým súvisiace, potápanie bez medzinárodného oprávnenia alebo bez inštruktora.

Akým spôsobom funguje spoluúčasť pri tomto poistení?

Poisťovňa Genertel v rámci cestovného poistenia uplatňuje spoluúčasť a to vo výške 20 €. Tá sa týka každej poistnej udalosti v rámci daného poistného obdobia, čiže sa uplatňuje opakovane. V praxi to funguje tak, že poisťovňa zníži vyplácané poistné plnenie o sumu spoluúčasti, čiže o 20 €, takže nepriamo sa klient podieľa na poistnom pokrytí.

Sú nejaké špeciálne podmienky ohľadom veku poistenca?

Poisťovňa Genertel deklaruje, že jej poistenie je možné uzavrieť pre každú plnoletú osobu vo veku nad 18 rokov a do veku 99 rokov. Táto podmienka však platí, ak máte záujem uzatvoriť len krátkodobé cestovné poistenie. V prípade, že budete mať záujem o dlhodobé celoročné poistenie, takéto môžu uzavrieť iba poistníci vo veku do 70 rokov vrátane.

Uzatvorenie cestovného poistenia Genertel online a prečo využiť porovnanie

Vybaviť si cestovné poistenie od Genertelu, ale aj od iných poisťovní, viete bez akýchkoľvek problémov aj z pohodlia domova, cez internet. Využiť k tomu môžete online poistné porovnávače, ktoré vám pomôžu nájsť najvhodnejšiu a najvýhodnejšiu poistnú ponuku.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Celý postup porovnania je otázkou len niekoľkých minút a krokov:

Najskôr si vyberiete typ poistenia podľa doby a geografické pokrytie poistenia.

Potom zadáte presné dátumy, šírku, počet ľudí a niektoré ďalšie parametre.

Počkáte na porovnanie možností, vyberiete si tú najlepšiu a odošlete žiadosť.

Počkáte na doručenie poistných dokumentov, zaplatíte poistné a to je všetko.

Všetky doklady vrátane poistnej zmluvy vám prídu na mail, vrátane samotnej poistnej zmluvy. Nemusíte teda čakať na doručenie poštou a nemusíte ani nikam chodiť. Navyše, vďaka porovnaniu si môžete nájsť aj oveľa komplexnejšie alebo výhodnejšie poistenie, ako ste pôvodne chceli, takže získate lepšiu poistnú ochranu za nižšiu a atraktívnejšiu cenu.

Tu však výhody online uzatvorenia zďaleka nekončia, ešte totiž navyše získate:

 • nielen úsporu peňazí, ale hlavne úsporu času, všetko totiž zariadite z pohodlia domova, nemusíte nikam chodiť, s nikým sa stretnúť a nikam telefonovať
 • rovnako tak nemusíte poznať žiadne aktuálne akcie, študovať cenníky, zisťovať, či niektorá poisťovňa neponúka zľavu, porovnávač to spraví všetko za vás
 • vybrať si poistenie podľa seba je oveľa jednoduchšie, keďže či už online kalkulačka, alebo poistný porovnávač, vám dajú možnosť presného stanovenia kritérií

Pokiaľ ide o platbu poistného, ani tu sa nemusíte obávať žiadneho časového zdržania, napríklad platením na pošte či nebodaj osobne v pobočke poisťovne. Všetko prebieha online a na výber máte viacero možností platby. Popri štandardnom prevode cez internet banking to sú aj platba mobilom cez QR kód alebo aj platobnou kartou online, čo je najrýchlejšie.

NESTRANNÉ PORADENSTVO AKO BONUS

Viacero online poistných kalkulačiek alebo porovnávačov je súčasťou väčších a komplexnejších poistných portálov. To so sebou prináša zaujímavý nefinančný bonus v podobe nestranné a nezávislého poradenstva pri výbere, napríklad aj formou blogov.

Online Genertel kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Internetový poistný porovnávač aj online kalkulačka sú skvelými pomocníkmi, ako získať výhodné cestovné poistenie na mieru a s čo najkomplexnejšou poistnou ochranou. Nástrojov tohto typu je na internete čoraz viac, čo je ale v mnohých prípadoch na úkor ich kvality.

Ak chcete získať naozaj najlepšie poistenie, musíte mať na ne vyššie nároky:

 • prvoradé je, aby šlo o naozaj nestranné a nezávislé nástroje, ktoré umožnia úplné porovnanie poistenia všetkých poisťovní a bez ich preferencie
 • pri výpočte poistenia je nevyhnutné, aby online kalkulačka pracovala so všetkými aktuálnymi zľavami, podmienkami, cenami a akciami pre čo najlepšiu ponuku
 • plusom a benefitom je tiež aj to, ak sú online porovnávač či kalkulačka známejšími značkami s dlhodobejšími preferenciami, prípadne ak sú súčasť väčších portálov
 • v neposlednom rade by mal poistný porovnávač umožniť nielen porovnanie cien poistenia, ale aj poistného krytia, asistenčných služieb a podobne

Využiť online cestovné poistenie naplno znamená nielen mať možnosť poistenie porovnať alebo uzatvoriť, ale tiež aj zaplatiť. V tomto vám pomôžu znova len tie najkvalitnejšie poistné kalkulačky a porovnávače, najmä v prípade platby cez internet. Dôležité tiež je, aby výsledná cena bola bez skrytých poplatkov alebo provízií.

Získať cestovné poistenie Genertel vám pomôže aj naša online kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here